Nieuwe ter zijde verweer tegen bekeuringen op overweg Nw. Damlaan VANDAAG deze krant M "Ik heb de premies wtelelmdieSPr**»* van Stadsblad 'PIANO'S^ in Binnenstad biedt tweeslachtige aanblik ilïliHi Zwemvierdaagse in Groenoord V4urth&_ Man zaagt vingers af rnSmmÊUmm i «BRi Zilveren Kruis Ziektekostenverzekering KONTAKTLENZEN Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijksetotaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren Sterk A ORANJE Ir. Wilton prijs weer uitgereikt Vakantie aktfvfteitan DE VOLVO EN DAF SPECIALIST 4uto*-G<soge-Bcfci*crtte SCHIEDAM Plaats: de spoorwegovergang bij NS station Nieuwland (Nieuwe Damlaan). Hande ling: het passeren van enkele tientallen treinen en vele duizenden auto's per dag. Kwestie: bewaking door een waarschijnlijk ondeugdelijke roodlicht camera. Cyclus Vervolg op pagina 3 T.V. DEFEKT? Wij helpen direktül RADIO ABA Andere dan bingo balletjes rollen nu bij Lentefeest op de mobiele kegelbaan. ■Ml*****; Geen vakantie 1 i lllllC' J| lÉpii MpMÊI De nieuwe spelletjesbaan is zowel binnen als buiten te gebruiken. Optiek „Argus" Voor alle soorten Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. VRIJDAG 16 JULI 1982 - NR. 56 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG C Hoewel we helemaal gek zijn van de zomer zien we bepaal de dagen toch steeds met ge mengde gevoelens tegemoet. Het zijn die dagen, waarop we ons voor een flink deel moeten ontkleden, willen we passen in het beeld der algemene bad en strandgenoegens. Op zich hebben we daar niets tegen, maar omdat het, noodlot wil, dat we ons ontkleed steevast naast een bruine bouwvakker of smid bevinden is het in de praktijk allesbehalve aardig. Bovendien zijn we blijkbaar van iets anders gemaakt dan smeden en bouwvakkers: waar zij een „tors" hebben, zit bij ons een kommetje vol spul, waarvan men met veel fanta sie een borstkas" kan maken: Lichamelijk stellen we dus niet veel voor; aan stranden en in baden zin wij niemand. Vrouwen onder de 35 keuren ons geen blik waardig, wij wekken slechts meewarige be langstelling op van moederlij ke figuren, die de jurk aan houden „omdat het anders geen gezicht is". Hieraan dacht ik bij het zien van een annonce, waarin een gewichtheffer staat afgebeeld, die een appar.aat hanteert, met behulp waarvan zelfs een on- gerezen wittebrood een gol vende spiermassa kan worden. Elke dag 49 seconden, zegt de advertentie, is voldoende om ons de fysieke kracht van een gewichtheffer te geven en le vert een brede, gespannen, mannelijke borst op; ontkle den is daarbij niet nodig. Dit alles doende krijgt men staal- sterke, machtige biceps, die de afgunst der mannen en de be wondering der vrouwen op wekken. Onze handdruk wordt een ijzeren greep en om machteloze lijf krijgt een atle tische V-vorm. Bij dat alles verandert het buikvelletje in een stevige, strakke super- wand. En nog eens: ontkleden is niet nodig, volgens de ad vertentie, waarin de gewich theffer echter wel degelijk voor een ferm deel is ont kleed. Een zee van een man, een oceaan van bundels. En dat alles door een simpel appa raatje... We kunnen gewoon met dat ding onze gang gaan en na luttele maanden werpen we dan een blik op de plek, waar vroeger die lachwekken de imitatieborstkas zat. We ge loven onze eigen ogen niet. Van links naar rechts golft een branding van vlees. We slaan met een hamer op de buik wand: het klinkt als een gong. Wij drukken de liefste de hand en zij rept zich naar de röntgenafdeling van het nabije hospitaal, waar men een ern stige ontzetting constateert. Tevreden kleden we ons weer aan en proberen de biceps. Krakend scheurt het over hemd, alsof het van een onbe kend merk ware. We reppen ons naar het strand en begin nen ons te oliën. Vrouwen zuchten en vallen flauw, een voorman-smid werpt zich wanhopig in zee: zijn rijk is uit. En als de avond valt schrijden we breed, een bar binnen met rondom ons vijf blonde schoonheden. Tevreden keren we terug naar huis, waar we de liefste vin den met de hand in het gips en de kinderen met grote angsto gen naar ons opzien, want wij zijn dezelfde papa niet meer. De volgende dag ligt in de bus een rekening van het zieken huis, groot enkele honderden guldens. De dag daarop een re kening op duur papier voor verteringen in de bar: 789,50 - want de nimfen hebben iets anders gedronken dan een ci troentje-mét. De bijkomende kosten (vertering in het strandpaviljoen) belopen 287,35 inclusief. Daarbij komt nog f9,75 voor het busje olie. Kort en goed: we zitten mooi in de zorgen. Een week later zijn we als gevolg daarvan weer bleek. De spierzee is drooggevallen, we kunnen het kommetje spullen weer gaan bekleden. En we zijn gelukkig. Het restje olie is niet weg: daar smeren we de fiets mee, waar op we nu boodschappen doen... Als we het zuinig aan doen, zijn we met kerstmis schuld- vrij. Begin er maar niet aan!! SLIJTERIJ WIJNHANDEL is wegens vakantie gesloten van 19 juli t.m. 31 juli Oranjestraat 8-10-12-14 telefoon 265997-264140 Roodlicht camera deugt niet" UITDEUKEN SPUITEN is veel voordeliger bij: Buitenhavenweg 160, telefoon 261046. Nieuw Mathenessestraat 11-13 Schiedam, tel. 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken Zo ongeveer zal het opsch- Stoppen op de overweg was rift luiden van het dossier uiteraard ongewenst. Dus dat momenteel bij het kan- ree<f Verschoor door. Twee- tongerecht aan de Lange Haven berust. Het bestaat voor het grootste deel uit een verweerschrift, ingediend door de Schie dammer J. J. Verschoor, die vorig jaar augustus een be keuring kreeg voor een overtreding die hij naar zijn gevoelens niet had begaan. Verschoor trok, na het om hoog gaan van de bomen, met de file op. Op het moment dat zijn auto de stopstrfeep passeerde begon de bel weer te rinkelen maal kort achter elkaar flitste de camera. De boete op de acceptgirokaart van de Spoorwegpolitie bedroeg 107 gulden. „Eigenlijk geen bedrag om een rechtzaak te beginnen", vond Verschoor. Maar hij stapte toch naar de Lange Haven. Hij wil aantonen dat de camera die de overgang bewaakt, niet deugt. „Want er worden daar naar mijn idee regelmatig ten onrechte bonnen geschreven". Anders dan roodlichtbamera's op gewone kruisingen is het toestel bij de Schiedamse spoor wegovergang (de drukke ver bindingsweg tussen het cen trum en de wijk Groenoord) volgens Verschoor veel te scherp afgesteld. De zogenaamde „oranjecyclus" ontbreekt; de reactietijd van de automobilist komt onmiddellijk in „rood-cyclus", met een ver traging van net twee seconden. Iemand die noodgedwongen de overweg oprijdt omdat hij in een file zit, is dan al snel het haasje. Een vertragingstijd van rond de acht seconden zou althans voor zijn type auto (een Citroen GS) net voldoende zijn, dat heeft Verschoor door zijn dealer laten uitrekenen. Sneller kan de ge middelde auto de overweg niet passeren als men vanuit een lage snelheid als in files ge bruikelijk is, moet optrekken. Tweede bus voor Lentefeest met ontspanningsmateriaal Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Van 14 t/m 28 juni i.v.m. vakantie gesloten SCHIEDAM Een gewonde doe het zeiver heeft zich woens dagmorgen door de politie met hoge snelheid nnar het Schie- land ziekenhuis laten rijden. De man sprak twee agenten aan die op de Vlaardingerdijk een verkeerscontrole hielden. In een huis in de omgeving had hij zich bij het klussen met een cir kelzaag in de vingers gesneden. In het ziekenhuis werd getracht de vingers er met een groot aantal hechtingen weer aan te zetten. SCHIEDAM Deze week is bij de Stichting Lentefeest de tweede vervoersbus gearri veerd. Dit keer is het',een aan gepaste Mercedes, net ^zo uitge rust als de bus die al in gebruik is. De inrichting is ingesteld om ook voor andere aktiviteiten te worden gebruikt. Het straat na straat ophalen van gedragen kleding (ter versterking van de geldmiddelen) bijvoorbeeld. De capaciteit van de vervoerdienst is nu verdubbeld. Binnenkort worden beide wa gens voorzien van een mobile- foon zodat de chauffeurs onder weg in contact kunnen blijven met de centrale post, de Socië teit op de Broersvest. Van hieruit zijn de vervoers- bussen naar andere, inmiddels binnen gekomen adressen voor het ophalen van passagiers, te dirigeren. „Dat spaart dure brandstof", zegt directrice Rietje Konings, „en ook worden de eventuele wachttijden korter". Ze benadrukt nogmaals dat iedereen die zich moeilijk kan verplaatsen, wegens handicap of leeftijd, van deze vervoers dienst gebruik kan maken, ook zij die beschikken over taxiver goedingen. De investering voor de tweede vervoersbus gaat tenkoste van het verkregen kapitaal. Als het aantal aanvragen blijft stijgen, zoals de laatste tijd het geval is, dan zal bij een vervanging dit niet meer nodig zijn. Dan is de vervoersonderneming geheei rendabel. Mensen die regelmatig de socië teit bezoeken vinden hier de nodige ontspanning. Nu ook in de tuin, die binnenkort wordt ingericht met groen en planten. Als een nieuwe attractie be schikt LentHfeest nu over een gezelschapsspel waar ouderen S- -.XW SS xxx- xx:xv •.-.SSVNW. x V-:v,::, en zelfs mensen in een invalide wagen aan kunnen meedoen, een Gardi Roll, een balspel op een mobiele baan waarop ook bij minder gunstig weertje bin nen kan worden gespeeld. Iets geheel nieuws voor Schie dam, een stedelijke primeur. Als de subsidie afkomt wil Rietje Konings enkele andere spelen aanschaffen die zowel buiten als binnen te gebruiken zijn. Een Innospel als miniatuur kegelbaantje met daarnaast het werpen met metalen schijven, geinspireerd op het vroegere bugelen. Op de woensdag in allerijl geor ganiseerde speldag is het nieuwe spel geintroduceerd. Het sloeg bij iedereen goed aan. Daarnaast werd Jeu de Boules gespeeld, ep gesjoelbakt. Het lumchmenu bestond dit keer uit pannekoeken in diverse varia ties. De sociëteit kent dit jaar geen vakantiesluiting, zo is besloten ouderen, desnoods met klein kinderen, die niet met vakantie gaan kunnen zich dagelijks ko men verpozen, aan de Broers vest. In september wil het Stichtings bestuur een avond organiseren voor familieleden van ouderen om meer informatie te ver strekken over doelstelling en werkwijze van de vervoers dienst. Hierover bestaan nog wel eens misverstanden, zo .'X 'ik' :;- X, blijkt uit reacties van die kant. dewerkers of personen die zij- Op 26 augustus is er een gezellig delings bij het werk van Stich- samenzijn voor alle directe me- ting Lentefeest zijn betrokken. Zilveren Kruis Ziektekostenverzekering al vanaf f 59,-* per maand basispakket zonder eigen risico. Vraag nu een persoonlijk advies voor u of uw gezin. Bel 010-734555, of vul de bon in. Stuur mij omgaand een offerte op maat. Naam Adres Postcode/Plaats Telefoon f59,-tot 27 jaar; f70,- van 27 tot 35 jaar; f 77,75 vanaf 35 jaar. Vanaf 45 jaar gelden leeftijdstoeslagen tot 100%. Kinderen gereduceerde premies. Aantal volwassenen Aantal kinderen leeftijden leeftijden Ziekenhuisklasse 3 2b Meeverzekering mogelijk van huisarts en apotheek A tandarts. jÊÊi Antwoordnummer 104, 3100 VB SCHIEDAM HNS 16.7 ZIEK ZIJIM IS AL DUUR GENOEG Oranjestraat Koopcentrum ■19-21 „Koningshoek" Schiedam Maassluis Tel. 266431 Tel. 01899-19039 LidA.N.V.C. Het Nieuwe Topmerken 20 tot 30% KORTING 10 jaar GARANTIE J. van Urk, Westersingel 42 A- Rotterdam. 010 -36 3500

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1