Nieuwe VANDAAG deze krant Alles ondergeschikt aan sneltramlijn 1 naar noord RET buslijn 59 wordt in 1995 doorgetrokken naar metro Marconiplein Internist en gezin bij Lyon verongelukt 4.50 Z „Alle kosten voor rekening gemeente" 15.- VANAF HEDEN Vernieler gepakt Cricket: AsvMhi good m in l Hl* 4.Sn P. Groeneveld en Zn. A tot Gifaffaire Botenbuurt Stadsblad Clubhuis De Kreek in onzekere positie 2ottis Fietsenstalling in de Gorzen sociaal en nodig 4 m BOWLING MUSIS BOWLING MUSIS Vers van de groothandel tegen bodemprijzen 'PPele 'G'H/er/ 2 - "'"Pen 'ixgvorst 1] """Golden"' 5.- Vertjes VOORLOPIG B0WUNG MUSIS Van verzorgd! B0WUNG MUSIS VAKANTIETIJD BOWLING TIJD BOWLING MUSIS POELIER SLUIS Penning-Monza B0WUNG MUSIS Dick van den Heuvel LEDEREN KLEDING "t Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren SCHIEDAM Al in september 1983 zal het voorlopige Schiedamse eindpunt van de twee tramlijnen 1 (Schie damHoningerdijk) en 8 (SchiedamStation Blaak) komen te liggen op het stadserf van Schiedam pal onder de rook van het Schie damse stadskantoor op het Emmaplein. In die maand zal name lijk met de nodige fees telijkheden dit eerste gedeelte van het nieuwe tramtraject naar Schie dam noord in gebruik worden genomen. Omdertunneling e Via dit paneel op het centrale verkeers (metro) regel station aan de 's-Gravenweg tussen de metrostations Kralingse Zoom en Capelsebrug wordt iedere metro bewe ging in de gaten gehouden. 's Vrijdags van 15.00 - 18.00 uur 's Zaterdags van 9.00 - 12.00 uur li£lOU<; Burg. Honn. Gretelaan 91 (hoek Parkweg) Schiedam. Tel. 010 - 739755 Een voorschot op de toekomst. De bestemming van de westelijke metro Marconi plein staat al aangegeven. Daarnaast de Schiedamse verkeerswethouder Zijdeveld die naar de bestemming wijst en RET directeur Den Besten. Jeugdbowlen, receptie bruiloft met- of zonder buffet net-of familiefeest zonder bowlen e.a. festiviteiten 30 augustus telefoon 010-732422 Niet op zaterdag De vakman T.V. DEFEKT? RADIO ABA A utomaterlalen seizoen 1982-1983 voor bedrijfs- 1 of bondsleague nog en kele plaatsen vrij. Telefoon 010-732422 de lederspecialist Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. WOENSDAG 21 JULI 1982 - NR. 57 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG SCHIEDAM Een wilde wan delaar die zaterdagmorgen rond de klok van half zeven door het centrum trok, een spoor van kleine vernielingen achterla tend, is door de politie ingere kend na een achtervolging over de Broersvest en Broersveld. Kort voor zijn arrestatie zag de man, een 26-jarige Schiedam mer. nog kans een paar bloem bakken te molesteren en een regenpijp los te wrikken. Bij de Hema werd de vernieler, die nogal wat gedronken had, in de politieauto geladen. Gigantische aanpassing openbaar vervoersnet j>< I Met de werkzaamheden zal pal na de grote (zomerva kantie worden begonnen. In augustus wordt het hele bouwproject aanbesteed, en volgens de Schiedamse ver keerswethouder Chris Zijde veld (PvdA) zullen dan ook de laatste benodigde fi nanciële vergunningen van het rijk binnen zijn.aSLl Het doortrekken van de trambaan naar het stadserf in Schiedam is het eerste ge deelte van een gigantische openbaar vervoersoperatie. Höt ligt in de bedoeling dat het project in 1985 in gebruik zal worden genomen, en dat het totale openbaar vervoer in Schiedam en Vlaardingen ondergeschikt zal worden gemaakt aan deze nieuwe tramlijn 1, waarvan de eerste tramstellen (de zgn. ZGT'ers) al op tramliin 1 te bewonderen zijn. De tramlijn komt te lopen va naf de Broersvest/Koemarkt in Schiedam, het stadserf (Emma plein), de 's GraVelandseweQ, het Plein '40-'45, de burgemees ter Van Haarenlaan, de Nieuwe Damlaan naar de Schiedamse (nieuwbouw)wijken Grotnoord en Woudhoek. Bij deze miljoenen operatie is tevens inbegrepen de onder tunneling van het NS baanvak Rotterdam CSHoek van Hol land ter hoogte van het station Schiedam Nieuwland aan de Nieuwe Damlaan, inclusief de aanpassing van het station Schiedam-Nieuwland. Andere opmerkelijke zaken, die bekend werden tijdens een werkbezoek van de Schiedamse raadscommissie ruimtelijke or dening aan de RET zijn: de doortrekking van RET builijn méér dan bowlen alleen Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 13.30 tot 01.00 uur. Woensdag, zaterdag en zondag 9.30 tot 01.00 uur. Lange Haven 115, Schiedam telefoon 010-732422 GV •roep uit ^lassorf/ Ui'nt Ki SCHIEDAM Tijdens een ongeluk op de A6 ten noorden van Lyon in Frankrijk is vrijdagavond laat de Schiedamse internist Jindrich Snobl (47) om het leven gekomen. Bij de botsing verloren ook zijn vrouw Vera Snobl-Popek (42), hun 12-jarige dochter Melle Lu- cien, en de Tsjechische grootou ders M. Popek Oldrich (80) en M. Popek-Oldrich Popkova (67) het leven. Het gezin was op de terugtocht naar huis na een vakantie. Hun auto botste frontaal op een Franse tankauto die zich door de vangrail had gebotst. Even tevoren was de tankwagen met een Belgische autobus in botsing gekomen. De internist was werkzaam in het Schieland ziekenhuis. Alge meen directeur Sonneveld be treurt het verlies van de arts, die deel uitmaakte van de staf van zes internisten, ten zeerste. De verslagen directeur: „Zijn dood betekent een geweldig ge mis. Snobl was een bijzonder leuke vent, een fijne, opge wekte collega, een goede vriend en een goede dokter". De internist, die al tien jaar werkzaam was in Schiedam (in het voormalig Noletziekenhuis) laat een zoon van 16 na. De jon gen was niet met het gezin op vakantie gegaan. Het is nog niet bekend wanneer de stoffelijke resten in Frank rijk worden vrijgegeven om naar Nederland te worden overgebracht. 59 vanaf dc Koemarkt naar het netrostation Marconiplein (1986), en een combinatie of aparte tramlijnen 7 en 8 naar Schiedam Dit eerste is gedaan om de reizi gers uit Vlaardingen en Schie- dam-west een rechtstreekse ge legenheid over te stappen te ge ven op de westelijke metro van Rotterdam bekend als de Nieuwe Lijn. Dat Schiedam er toch een tweede of zelfs een derde tramlijn bij krijgt, is een grote verrassing. Het aantal reizigers dat via Schiedam per RET reist stijgt geweldig, en daarom demkt men bij de RET om lijn 8 (Schiedamstation Blaak) toch te handhaven en/of de reeds bestaande tramlijn 7 (SpangenKralingen) naar Schiedam door te trekken. Ook kan het zo zijn dat de lij nen 7 en 8 worden gecombi neerd tot èén tramlijn, die dan vanaf Schiedam via het metrostation Marconiplein en Spangen verder gaat rijden. Er zijn dan volgens de RET leiding drie mogelijkheden. Deze nieuwe tramlijn 7 en/of 8 zal per toerbeurt gaan rij den naar Rotterdam CS, Kra lingen en/of de Van Olden- barneveldstraat. Deze hele operatie moet in 1986 defini tief gestalte krijgen als het metrostation Marconiplein en de westelijke metrolijn in gebruik wordt genomen. Ook de Vlaardingse gebruiker van het openbaar vervoer zal bemerken dat de nieuwe snel tramlijn 1 naar Schiedam noord in 1985 gaat rijden. iedere dag tot 18.00 uur per persoon, per uur niet op zaterdag/zondag Telefoon 010-732422 Telefoon 010-732422 Zo ligt het in de bedoeling dat de RET buslijnen 52 en 56 die he( Vlaardingse stadscentrum met het Vlaardingse Holy ver bind tot één lijn wordt gecombi neerd, en dan als eind- of be ginpunt het metro overstapsta tion in Schiedam noord krijgen. Directeur R. den Besten van de RET heeft nog steeds de hoop niet opgegeven dat na 1985 de sneltramlijn 1 nog eens naar Vlaardingen wordt doorgetrok ken. Volgens de oorspronkelijke plannen zou dezé sneltram 1 worden doorgetrokken naar de Vlaardingse Broekpolder, om dat dit (alweer volgens de plan nen) een drukbewoond gebied zou gaan worden. De Broekpolder is nog steeds een politieke steen des aanstoots tussen het gemeentebestuur van SCHIEDAM Als de Wijk- en Bewonersver eniging uit de Boten buurt (Woudhoek) zijn zin krijgt, gaat het sane ren van de met gif ver ontreinigde tuintjes in deze wijk de gemeente Schiedam handenvol met geld kosten. Nadat de gemeenteraad eerder al akkoord ging met afgraven en vervan gen van de chemisch verontreinigde grond (voor 800.000 gulden) heeft de wijkverenigïng nu een dik pakket van eisen en wensen aan burgemeester en wet houders gestuurd, waarin men weigert, ook maar één cent van de kosten voor eigen re kening te nemen. De aangetekende brief begint al met de eis dat bewoners die een medi sch onderzoek wensen, dit ook kunnen laten de gehele week tot per uur per baan verrichten - op kosten van de gemeente. Verder grijpt men de gi faffaire aan om de (hoge) erfpacht van de 22 premiewoningen bij te stellen. Voor de huurwoningen wil men ook aangepaste (lagere) tarieven, dit op basis van het beruchte puntensysteem. Vanwege de sanering moet volgens de bewo nersvereniging een aan tal punten worden afge trokken. Ook de onroe rend goed belasting moet worden aangepast. De wijkvereniging staat er ook op, dat alle gewassen worden ver wijderd en vervangen door gezonde struiken en bomen. Voordat de nieuwe grond wordt gestort, wil men die eerst laten keu ren door een onafhanke lijk deskundige. Voorts willen de bewo ners dat de grond nog dit najaar wordt afge graven, en dat alles ordelijk (woonblok na woonblok) verloopt, zo dat de Botenbuurt er geen of zo weinig moge lijk hinder van onder vindt. Op de vergadering van 6 juli, waar de bewoners gezamenlijk dit eisen pakket samenstelden, is zelfs geopperd dat de politie geen bonnen mag schrijven voor fout geparkeerde auto's zo lang de werkzaamheden aan de gang zijn. Als de Botenbuurt zich genoodzaakt ziet, in ver band met deze gifkwes tie juridische bijstand aan te vragen, dan zul len zelfs de kosten van de advocaat door de ge meente voldaan moeten worden, aldus het eisen pakket. Vlaardingen en het dagelijks bestuur 'van het openbaar li chaam Rijnmond. Laatstgenoemd gewestelijk be stuur wil niets lievêr dan deze Broekpolder bebouwen, maar „Vlaardingen" op haar beurt stelt: niets daarvan, de grond is verontreinigd door opspuiting met het Rotterdamse havenslib, en is alleen geschikt als regio naal recreatiegebied. Historisch is de uitspraak van oud-Vlaardings burgemeester Willem Kieboom die op een vraag zei: ik zal u eens zeggen hoeveel huizen er in de Broek polder komen nul, nul en nog eens nul". Een ander plan om deze snel tram 1 dan maar door te trek ken naar de Vlaardingse Ho- lywijk en het Vlaardingse stadscentrum en naar het sta tion Vlaardingen centrum, vond ook al geen genade in de ogen van het Vlaardingse col lege van burgemeester en wethouders. Als de sneltram 1 van Schie dam noord naar Rotterdam rijdt (1985) zal oa. ook bu slijn 38 Schiedam Oud Mathe nesse worden aangepast, om dat de RET leiding alles on dergeschikt wil möken aan deze sneltram 1. I vers voorradig voor de barbeque gemarineerde KIPDRUMSTICKS KIPKARBONADES KIPPEP00TJES gewoon bij die weet er toch het meeste van St. Liduinastraat 50 Schiedam, tel. 269884 Wij helpen direktü! Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting. Dam 26, Schiedam-centrum telefoon 262001-266817 Naast een grote kollektle lederen konfektlekledlng, leveren wij ook naar maat en eventueel naar uw eigen ontwerp. Reparatie en mo dernisering van alle soorten lede ren kleding. Eigen ontwerpatelier. Hoogstraat 100, Schiedam Telefoon 010-269051 Grote Vieeerijatraat 33a, Rotterdam, telefoon 010-157377 Koopavond geopend Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1