VANDAAG deze krant 15.- Hef Nieuwe Ziekenomroepen willen onthulling monument rechtstreeks op kabel Café-ruzies zonder oorzaak Stadsblad in BOWLING MUSIS Winkeliers- ronde P. Groeneveld en Zn. Softbaldames op landelijk niveau Penning-Monza Dick van den Heuvel LEDEREN KLEDING VAKANTIETIJD BOWLINGTIJD POELIER SLUIS Vers van de groothandel tegen bodemprijzen Burg. Honn. Gretelaan 91 (hoek Parkweg) Schiedam. Tel. 010 - 739755 Succes Toekomstmuziek Welgestelden Initiatief Probleem Voortaan ieder jaar feest in het park? Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren Automaterialen de lederspecialist 30 augustus telefoon 010-732422 Niet op zaterdag T.V. DEFEKT? ■Wij helpen direktü! RADIO ABA De vakman 's Vrijdags van 15.00 - 18.00 uur 's Zaterdags van 9.00 - 12.00 uur SCHIEDAM Er schijnt schot in te komen in het -doortrekken van de Deltadijk in Schie- dam-Zuid. De gemeente is voornemens om binnenkort te beginnen met het storten van grond, zonder hiervoor toestemming af te wachten van instanties als Rijksoverheid en/of Rijks Waterstaat. Jan Crama: dukdalf filosofie, met ruimte vooT particulier initiatief. Welgemeende adviezen waren er van ouders en familie voor de jonge vissertjes SCHIEDAM-VLAARDIN GEN De Ziekenomroep Schiedam (ZOS) en de Zieken- en Bejaardenom- roep Vlaardingen (ZBOV) hebben bij de minister van CRM vergunning aangevraagd voor het uit zenden v^n een live-pro gramma op 12 maart 1983. Op die dag zal koningin Bea trix het geuzenmonument op de Vlaardingse markt onthul len. Van deze plechtigheid willen beide ziekenomroepen een rechtstreeks verslag uit zenden via de kabel. SCHIEDAM Jeugdland 1982 sloot zaterdag de eerste week vol activitei ten af met de traditionele viswedstrijd in de Polder vaart waarvoor zo'n 60 deelnemers hadden inge schreven, waaronder ook meisjes. 'v Dam 26, Schiedam-centrum telefoon 262001-266817 Naast een grote kollektie lederen konfektiekleding, leveren wij ook naar maat en eventueel naar uw eigen ontwerp. Reparatie en mo dernisering van alle soorten lede ren kleding. Eigen ontwerpatelier. Hoogstraat 100, Schiedam Telefoon 010-269051 Grote Visserijstraat 33a, Rotterdam, telefoon 010-157377 Koopavond geopend de gehele week tot per uur per baan Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting. SCHIEDAM Op woens dag 4 augustus, tijdens de Wielerronde van Schie dam, zal eveneens een winkeliersronde worden georganiseerd door Het Nieuwe Stadsblad in sa menwerking met de Ren nersclub Schiedam-Harga en Frans van Thienen. Winkeliers die hieraan wensen deel te nemen kunnen zich laten inschrij ven op het kantoor van Het Nieuwe Stadsblad aan de Broersvest 125 of bij de organisatie van de RC Schiedam telefoon 739201 of 730046. In verband met deze wie lerronde, welke verreden wordt op het circuit Lange Nieuwstraat - Tuinlaan, worden de bewoners hier van vriendelijk verzocht hun auto woensdag 4 au gustus na 17.00 uur elders te parkeren. gewoon bij die weet er toch het meeste van St. Liduinastraat 50 Schiedam, tel. 269884 vers voorradig voor de barbeque gemarineerde KIPDRUMSTICKS KIPKARBONADES KIPPEPOOTJES WOENSDAG 28 JULI 1982 - NR. 59 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG SCHIEDAM In kroegen wordt veel gepraat, maar op zijn tijd ook gezwegen. Toen de politie dit weekeinde tweemaal een handgemeen moest afbreken in een café, wilde niemand de oorzaak verklaren of de naam van zijn tegenstander prijsge ven. In The Pub aan de Rotterdam- sedijk raakten vrijdagavond twee onbekende mannen slaags. De een stak de ander een gebrokeh bierglas in de borst, maar het slachtoffer weigerde zich naar het zieken huis te laten brengen. Hij nam liever een borrel en beschouw de de zaak als bijgelegd. De politie ging onverrichterza- ke heen; de eigenaar sloot zijn zaak om nieuwe vechtpartijen te voorkomen. De volgende avond gebeurde iets soortgelijks in het Sterretje op de hoek van de Buitenha venweg, waar een 34-jarige Vlaardinger door onbekenden werd lagstig gevallen. Enkele rake klappen deden hem achterover tuimelen van zijn barkruk, en met het hoofd tegen een tafel belanden. De man werd voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht maar wilde geen verklaring afleggen: „Wat er aan de hand was? Zoek dat zelf maar uit", zo voegde hij de politie toe. Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdaib (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. „Maak van Voorhaven druk recreatieoord" met Goed nieuws dus voor Schiedam, maar meer nog voor Zuid en haar bewo ners. Derhalve ook voor Jan Crama (56), nauw be trokken bij alle ontwikke lingen in de zuidelijke stadswijk. Zo fraai als het noordelijke stadsdeel over gaat in het aansluitende natuurgebied, des te armzaliger is de zuide lijke aanblik, gezien van de Nieuwe Waterweg. Jan Crama voelt zich op en top Gorzenees; hij was drie maanden oud toen hij in deze wijkgemeenschap werd opge nomen. Als horecaman ziet hij vanuit zijn woning uit op de woestenij van wat eens de I.H.C.-Gusto is geweest. Gaan de langs de kade van de voor haven naar het oude Hoofd, wordt ook hij geconfronteerd met de fundering en onder bouw van woningen en bedrij ven die nu in feite als water- Professioneel hengelen Jeugdland leden bevonden zich aan de waterkant wat de wedstrijd tot een waar familiegebeuren maakte. Vaders en opa's wa ren kwistig met het geven van adviezen. De rendementen waren goed merkbaar in het eindklassement. De wedstrijd, georganiseerd door de S.H.V. Schiedam- en Omstreken, stond onder leiding van Wim Bravenboer, en verliep zeer professioneel. De drie beste vissers kregen fraaie sierprijzen, geschonken door de H.S.V. „Vroeg in de Morgen" uit Rotterdam. Hans Verhaal van deze vereniging bracht meteen weer drie stan daards mee om de volgende keer te vervissen. Dan kan echter de winnaar van de wedstrijd, Lofty de Jong (14), zijn nu veroverde titel niet verdedigen. Dan valt hij onder de senioren. Enkele weken terug pakte hij ook de titel jeugdkampioen van Schiedam 1982. Lofty ving nu 134 cm vis. Op de tweede plaats kwam Dennis Krabbedam met 131 cm gevolgd door Gijs van Em- den met 126 cm vis. Ook voor de vissertjes die „bot" vingen was er weer een prijsje. Ze werden uitgereikt door Joop van Broekhoven, jeugdland coördinator. Met het vissen meegerekend namen de eerste week van Jeugdland plm. 2200 kinderen aan de diverse activiteiten deel. „Een bevredigend resul taat", zegt Joop van Broekho ven. Vooral het onderdeel creativiteit slaat wegens het diversement aan handvaardig heden goed aan bij de jeugd. Nieuw hierin was het z.g. spin- tollen, een stukje nijverheid uit Zuid-Amerika en Turkije. Het inspireerde op het Fabri- plein zelfs de nodige Turkse moeders tot meedoen, een stukje visuele voorlichting waarvan de handigheid snel door Hollandse kinderen werd overgenomen. Een verheugend feit is de me dewerking uit het plaatselijke bedrijfsleven bij het gratis be schikbaar stellen van bezig heidsmaterialen. Houthandel v.d. Wetering; Kurkenfabriek Schiedam en het Doe't zelf-be- drijf Homemaker mogen ge rust eens worden genoemd, zo meent Joop van Broekhoven. Hij hoopt overigens dat het mooie weertje ook verder zal standhouden. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen de kinderen terecht iri zalen waar binnenactiviteiten staan geprogrammeerd. Ook al was het vrijdag mooi weer, toch bezochten 140 kinderen in de 4 Molens de voorstelling „Dick Camu". kering dienen, tot de Deltadijk er ligt. Over wat hier straks moet gaan gebeuren heeft Jap Cra ma zo z'n eigen gedachten. Noem het een Dukdalf-filoso fie. Zijn denkbeelden spuit Crama aan de kop van het oude Hoofd, leunend op zo'n dukdalf. Niet dat hij de plaatselijke overheid kortzichtigheid ver wijt. Maar er liggen zoveel mogelijkheden om Schiedam- Zui 1 -ls de dijk er eenmaal is, blijvend een nieuw gezicht te geven. Die mogelijkheden hebben be trekking op het wonen en het recreëren. Hartewens van de VVV is nog altijd, van Schie dam een drukbezocht toeris tenoord te maken. Jan Crama ziet daar op zijn manier moge lijkheden voor. „Neem nou dat terrein waar eens aan scheepsbouw werd gedaan. Een weggezakte kade muur met daarachter één gro te roestige puinhoop. Het pro bleem is dat het terrein nog steeds eigendom is van IHC. De gemeente heeft geen geld om het te kopen. Voor een projektontwikkelaar liggen er ongetwijfeld kansen". Zo stelt Crama voor, woningen aan de Voorhaven te bouwen voor welgestelden, met uit zicht op het Rotterdamse ha vengebied en het drukke scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg. Wel gaat een eventuele gega digde een vermogen betalen aan het herstel van de kade muur. Bewoners van deze nieuw bouw zouden een aanlegsteiger in de Voorhaven kunnen krij gen. Aangezien er toch weinig scheepvaart meer is, kan dit stukje water een recreatieve functie krijgen, met aan de straatzijde aanlegsteigers waarvan watersporters ge bruik kunnen maken als ze even vaste voet willen zetten op Schiedamse bodem. Een andere vorm van rtoeris- me kan zijn een aanlegplaats voor de Spido-rondvaartboten. Nu moeten de mensen hier voor naar Rotterdam. Crama: „Wat te denken van particulier initiatief? In vroe ger jaren voeren van hieruit al plezierboten naar Hoek van Holland, Oostvoorne en Den Briel". Volgens Crama kunnen dit soort plannen heel wat leven in de brouwerij brengen. Er bestaan al plannen voor nieuwbouw op dijkhoogte in de Hoofdstraat. „Betaalbare woningen met daarvoor een soort winkelpromenade, die weer aansluiting geeft op de Maasboulevard, dat zou ideaal zijn. Je zult zien dat als een derge lijk plan gerealiseerd wordt, de betekenis van Schiedam- Zuid in belangrijke mate zal toenemen". Jan Crama is realist genoeg om te beseffen dat zijn sugges ties niet tot een pasklaar plan zullen leiden. Maar meeden ken uit de bevolking kan nooit kwaad. Dat er echter nog heel wat water door de Nieuwe Wa terweg moet stromen voor dat het aanzien van de Hoofdstraat zal zijn verbe terd, dat staat voor Crama als een paal boven water. Hoewel de omroepen niet eer der dan september een officië le bevestiging van het konink lijk bezoek verwachten, wil den zij zo vroeg mogelijk de zendvergunning aanvragen, dit om voldoende tijd over te houden om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. Met name de ZOS heeft bij het vorige kabel-experiment rond de raadsverkiezingen in juni te kampen gehad met een te kor te voorbereidingstijd. Daardoor moesten veel zaken op het laatste ogenblik gere geld worden, waardoor de me dewerkers soms het zweet in de handen kwam te staan. Als de minister zijn toestem ming verleent staan dè omroe pen nog voor één groot tech nisch probleem, namelijk hoe de reportage op het Maassluise kabelnet te krijgen. Maassluis, dat net als Vlaar dingen en Schiedam nauw bij de tot standkoming van het monument is betrokken, wil het programma vanzelfspre kend graag overnemen, maar is anders dan Vlaardingen en Schiedam rechtstreeks op de cai-zender ontvanger in Rot terdam aangesloten. Een uitwisseling van program ma's tussen Maassluis enerzijds en Schiedam en Vlaardingen anderzijds is alleen mogelijk als er dure technische ingre pen worden gedaan. Volgens Hans Boom van de ZOS is dit karwei echter wel te klaren. Krijgen de ziekenomroepen geen toestemming van CRM om de onthulling rechtstreeks te verslaan en uit te zenden, dan zullen de ziekenomroepen evengoed bij de plechtigheid aanwezig zijn. Van de gebeurtenissen wordt dan een reportage ge maakt die later alleen in de zieken- en bejaardenhuizen wordt uitgezonden via de ge bruikelijke kanalen. Het Nieuwe Veel ouders en andere familie-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1