ter zijde VANDAAG in deze krant J m brugujdeiuk Openbaar vervoer omgeleid Woensdag wielerronde van Schiedam Jeugdland sportief: Zaterdag fietscrossen Open dag in Blauwe Brug Mathenesser- Golf van inbraken in auto's Aktiviteiten voor jeugd in Oost Stadsblad Aan gevels en balkons hangen ware tuinen Kermis oorzaak van internist m gezin Spiraal Woningbouw Vergrijzing V*rth&_ T.V. DEFEKT? RADIO ABA Lijn 7 en 8 Extra bus Optiek „Argus" KONTAKTLENZEN Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan- huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren Twee medaille-zijden SCHIEDAM Over de eerste zes maanden van dit jaar heeft Schiedam meer dan 600 inwoners verloren. De bevolking op 31 de cember 1981 nog 72.903 zielen telde, daalde het eerste half jaar tot 72.299. Een eenvoudige reken som leert dat de Schie- damse bevolking per maand met gemiddeld honderd personen af neemt. De statistiek over 1981 toont aan dat het verliescijfer dat jaar op ongeveer gelijke hoogte lag: toen raakte de stad in totaal 1330 in woners kwijt. DE VOLVO EN DAF SPECIALIST ftritrcaWc Wij helpen direktlll De trompet- en trombonesectie roerde zich geducht "■Fff* Voor alle soorten Lid A.N.V.C. SCHIEDAM Honderd twintig leerlingen van diverse high-schools in de Verenigde Staten zijn woensdagavond opgetre den als Ambassadeurs van Amerikaanse blaas muziek. Deze gelegenheidsforma tie die ieder jaar een toernee maakt door Eu ropa, deed als laatste plaats op het continent Schiedam aan. Onder leiding van lt-ko- lonel Dale Harpham ga ven de American Musi cal Ambassaders een concert op de Grote Markt, voor het oude stadhuis. Direkt na hun optreden pakten de musici hun in strumenten in om de nachtboot naar Enge land te halen, waar de toernee wordt voortge zet. Het Schiedamse concert, dat veel waardering oogstte, was georgani seerd door de Schiedam se Gemeenschap in sa menwerking met de Rijnmondband. Het was voor de vierde keer dat de AMA een be zoek bracht aan Schie dam. Qp woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: bchiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.S65. Nieuwe VRIJDAG 30 JULI 198? - NR. 60 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG c Een mens is een raar wezen. Ais men een heel jaar in dit kikkerland heeft vertoefd, snakt men naar de dag einde lijk een paar weken binnen een heel ander levensdecor te mogen verblijven. Men is de vlakte zo beu als kouwe pap, het egale, het nooit aflatend vergezicht tot aan de horizon en als men dan in de trein ge zeten de eerste heuvels aan de Rijn passeert, veert men gees telijk op uit een door de maan den heen tot sleur geworden lethargie. Een andere wereld prikkelt het wat neergeslagen levens gevoel en als men eenmaal in het alpinegebied is aangeko men, meent men de grens naar het paradijs te zijn over gegaan. Het lijken andere mensen te zijn, het schijnen voor altijd zonnige weekend toestanden te zijn, die daar heersen, totdat men des mor gens aan tafel het ochtendblad opslaat en leest over moord en doodslag, over een verkeers ongeluk met drie doden, over de onvrede van de bewoners met de duurte en de hoogte der belastingen, over echt scheiding en jalouzie. Maar het zijn eigenlijk slechts randver schijnselen binnen de eigen vakantiesfeer, die erdoor on aangetast blijft. Men gaat helemaal op in dat andere en men zuigt de longen vol van die heerlijke berglucht en men kijkt wat afgunstig naar die hoge bergkammen, waarop de sneeuw het hele jaar zichtbaar zal blijven. En na een dag of drie, wil men al iets meer dan de plek, waarop men vertoeft en men boekt voor dagtochten en men is we derom weergaloos mesjogge van de natuur daar en men raakt dan terloops in gesprek met de gids, die ons op die tocht vergezelt. En uit een soort routine-ge sprek via de journalistieke er varing weet men na vijf minu ten het hele hebben en hou wen van zo'n man en als ie dan hoort, dat we uit Neder land komen, wordt ie op slag lyrisch. „Ah, Holland". En hij zegt, dat zijn reisbureau week- tochten naar ons land organi seert. Het einde, vindt ie. Die vergezichten, dat nette, die bloemen, die klederdrachten, dat zindelijke. Geen lucifer op straat. Intussen ben ik bij me- zelf al aan het verbeteren. Die verrekte regenwolken, overal die sloten en die pestpolders. En de man verheerlijkt maar door. En ik zie de automatie ken, de lege frietzakjes op straat, de bananenrotzooi, de lange haren van de lieverdjes en ik zie die verdomde, veraf schuwde PTT-bussen aan de hekken. Partij en tegenpartij staan tegenover elkaar. Als we na een paar weken te rugkeren, zitten we weer vol tegenkrachten. Niet, om er al tijd te wonen, nee, om de dooie dood niet. En ik denk, dat de man, die tegenover mij zo zat op te peppen over dat land van ons, na drie keer een week met de luxe touringcar hier te zijn geweest, ook denkt: „Nou, het is een wel daad er een paar weken te zijn, maar om er altijd te wo nen, nee, geef mij toch die ber gen maar, die alpenweiden, die gletschers, die bergbeekjes en die forellen. Het zijn twee medaille-zijden van het le vensbeeld. En die houden ons bestaan zo boeiend en in even wicht. MS Schiedam De afdeling burgerzaken van het gemeentesecretarie kan al jarenlang niets an ders melden dan dit eentoni ge verhaal. Iedere maand opnieuw blijkt uit de balans dat meer mensen de stad verlaten dan dat zich er nieuwe inwoners vestigen. Aangezien het sterfte- en ge boortecijfer elkaar nagenoeg in evenwicht houden, heeft de natuurlijke aanwas nauwelijks invloed op het bevolkingsver loop. Volgens deskundigen is de leegloop van Schiedam vooral te wijten aan de gebrekkige huisvestingsasituatie (woning nood) en het tekort aan werk gelegenheid. De maandelijkse aderlatingen beginnen zo langzamerhand verontrustende vormen aan te nemen. Gaandeweg dreigt Schiedam in een neerwaartse spiraal te geraken. Uiteenlopende voorzieningen zullen vroeg of laat de dupe worden van deze strukturele bevolkingsafname, zoals on derwijs en welzijnszorg. Bovendien lopen door dit ver schijnsel ook de gemeentelijke inkomsten steeds verder terug: hoe minder belastingbetalers er overblijven, hoe minder geld er in de kassa's van de' ambtelijke diensten en bedrij ven vloeit. Ook de uitkeringen van het Rijk aan Schiedam zullen ver der worden teruggeschroefd, aangezien een deel van deze uitkeringen rechtstreeks ge koppeld is aan het aantal in woners. De veronderstelling lijkt ge wettigd dat dit zal leiden tot een slinkend gemeentelijk budget, waardoor de stad min der geld aan tal van voorzie ningen kan uitgeven. Gecon fronteerd met die „armoede" zouden opnieuw veel Schie dammers kunnen besluiten, el ders domicilie te kiezen. Voor zover bekend nemen veel mensen die de stad verla ten hun toevlucht tot steden als Spijkenisse, Cappelle, Hel- levoetsluis en Rotterdam waar volop nieuwe woningen wor den gebouwd. Hoewel in Schiedam de laatste tijd ook meer en meer bouw- projekten worden opgezet (Binnenstad, Woudhoek), hoeft dit nog niet te betekenen dat het aantal inwoners gelei delijk aan weer zal toenemen. De gemiddelde bezetting van eén woning is namelijk ten op zichte van vroeger drastisch gedaald, zodat alleen al om de eigen bevolking te huisvesten, er jaarlijks vele honderden woningen extra nodig zijn. In dit verband speelt het aan tal echtscheidingen een be- langrijke rol. In Schiedam ligt de verhouding tussen het aan tal huwelijken en echtschei dingen ongeveer op twee staat tot één. Deze „gezinsverdun ning" trekt een zware wissel op de woningvoorraad. Op het stadskantoor zijn deze verschijnselen al enkele jaren een bron van zorg. Gealar- SCHIEDAM „Het is geen Tour. de France dus niet ra cen en je houden aan de ver keersregels, wees voorzich tig"! Met deze woorden stuurden woensdagmiddag Jeugdland-coördinator Joop van Broekhoven de 67 deel nemers aan de Fietspuzzel- tocht van start. De route voerde opnieuw door de mooiste natuurgebieden van Schiedam, langs verhor- gen puzzelposten. Onderweg kregen de jeugdige pedaalrid dertjes de gebruikelijke ver- L Ai»oV Nieuw Mathenessestraat 11-13 I Schiedam, tel. 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken frissing. Iedereen bereikte on geschonden de finish. De zeven prijswinnaars van het puzzelen waren: Marcel de Man (8 jaar), Chantal Schreu- ders (9), Nico van Otterloo (10), Paula de Ruiter (11), Ma- risca Coenders (12), Arvid Tjerdingby (13) en Sek Chau (14 jaar). De prijzen zijn maandag 2 au gustus tussen 11 en 12 uur af te halen aan het bureau Jeugd land, Overschiesestraat 2. Woensdag keerde een groep jongelui terug van een drie daagse vaartocht naar de Rot temeren aan boord van het groepsschip van de Rode Val ken. Onder leiding van schip per Guus Klepke beleefden de stoere knapen drie fijne dagen met o.m. zeilen, roeien en zwemmen. Het ging er aan boord gezellig aan toe! De enige klacht bij thuiskomst was dat dit alles veel te kort van duur is geweest. De on derneming mag gezien worden als een experiment in het pro gramma van Jeugdland, spe ciaal voor oudere jongens. „Een herhaling op grotere schaal zit er zeker in", aldus Joop van Broekhoven. Het sportieve klapstuk voor deelnemers en kijkers wordt ongetwijfeld het Fietscrossen van zaterdag a.s„ op het gras veld bij de Hoek Vlaardinger- dijk-Burg. van Haarenlaan. Jeugdlandorganisatie heeft de inschrijvingen gestaakt toen het aantal de 90 had bereikt. Er worden manches verreden in diverse leeftijdgroepen met jongens en meisjes door elkaar. Het belooft er professioneel aan toe te gaan met gebruik van een vol automatische star thelling. Het parcours krijgt springschansen en loopt deels over het dijktalud wat het crossen spektaculair zal ma ken. Vooral de manches voor 15 ja rigen zullen sensationeel wor den! Inzet vormen bekers en medailles. Alle crossers krijgen bovendien een blijvende her innering aan dit gebeuren. De eerste start is om 13.00 uur. Vooral krijgen de coureurs een instruktie ze mogen daarna een proefronde maken om baan en hindernissen te ver kennen. meerd is men vooral door het feit dat met name de jonge ge zinnen de stad de rug toeke ren. Mede daardoor is de Schie- damse bevolking hard aan het vergrijzen. Nu al is naar schat ting 14 procent van de inwo ners 65 jaar of ouder. Tenzij het stadsbestuur op kor te termijn oplossingen aan draagt voor dit groeiende pro bleem, gaat Schiedam een sombere toekomst tegemoet. Een schrale troost is het gege ven dat ook andere steden in het Rijnmondgebied met leeg loop te maken hebben, zij het dat Schiedam de twijfelachtige eer geniet, zich ook op dit ter rein absolute koploper te mo gen noemen. Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting Amerikaans UITDEUKEN SPUITEN is veel voordeliger bij: Buitenhavenweg 160, telefoon 261046. SCHIEDAM Op zaterdag 28 augustus organiseert wijkge- bouw de Blauwe Brug aan het Bachplein in samenwerking met de winkeliers van Hof van Spaland een open dag. Met dit gebeuren 'wil de akti- viteiten commissie van de Blauwe Brug het publiek at tent maken op de keur aan cursussen die er jaarlijks in het wijkcentrum gegeven worden. Volgens een lid van deze com missie bestaat er bij veel men sen nog steeds een vorm van drempelvrees, wat een nega tieve invloed heeft op de be langstelling voor cursussen als schilderen, tekenen, poppen maken, spinnen en weven. Op de open dag zullen docen ten een demonstratie geven van hun specialiteiten. Daar toe worden marktkramen op gesteld die het wijkgebouw een dag lang een bijzonder vrolijk aanzien zullen geven. ROTTERDAM/SCHIE DAM Op vrijdag 6 au gustus vanaf 20.30 uur tot maandag 9 augustus 04.00 uur, zullen de tramlijnen 1, 7 en 8 in verband met werkzaamheden aan de Mathenesserbrug in Rot terdam in beide richtin gen worden omgeleid. In de richting Schiedam volgt lijn 1 de bestaande route tot de le Middelland straat bij Middellandplein, vervolgens linksaf de Claes de Vrieselaau in. Lijn 1 volgt dan de route van lijn 9 naar het Hudsonplein. Via de Spanjaardstraat en de be staande route van lijn 6 rijdt de tram naar Spangen. Vanaf Spangen terug naar het Marconiplein en vervol gens via de normale route iwr Schiedam. Richting Kralingen (Honingerdijk) geldt dezelfde routewijzi ging maar dan in tegenover gestelde richting. Alle halten op het trajectge deelte 2e Middellandstraat - P.C. Hooftplein komen gedu rende de omleiding tijdelijk in beide richtingen te vervallen. De halten waarlangs lijn 1 tij delijk rijdt van de lijnen 6 en 9 gelden als tijdelijke in- en uit- staphalte van lijn 1. Lijn 7 wordt als gevolg van de afsluiting van de Mathenesser brug tijdelijk ingekort. De tram rijdt in dit weekend niet verder dan het Centraal Sta tion en vervolgens terug naar Kralingen (Chris Bennekers- laan). Alle halten van lijn 7 op het trajectgedeelte Centraal Sta tion .- Spangen komen gedu rende deze periode in beide richtingen te vervallen. Ook lijn 8 wordt gedurende de periode dat de Mathenesser brug afgesloten is, ingekort. Deze tram rijdt tot het Heem raadsplein en vervolgens terug naar station Blaak. Alle halten van lijn 8 op het trajectgedeelte Heemraads plein - Schiedam komen in beide richtingen te verval len gedurende de omleiding. Op vrijdagavond 6 augustus 1982 zal er op lijn 8 geen koopavonddienst worden ge reden. Passagiers kunnen gedurende de tijd dat deze omleidingen gelden, gebruik maken van de extra autobuslijn 44, die dit weekend vanaf het Heem raadsplein een geregelde dienst onderhoudt met Span gen. Vanaf vrijdag 6 augustus 20.30 uur tot maandag 9 augus tus 04.00 uur rijdt deze bus 44 de volgende route: Heem raadsplein via Mathenesser- laan, Aelbrachtskade, Hor- vathweg naar het P.C. Hooft plein. In Spangen wordt gere den via Huygenstraat, Sparta- straat, Coornhertstraat, Brede- rostraat, Huygenstraat, Bilder- dijkstraat en dan weer via Spaanseweg en Horvathweg naar het Heemraadsplein. SCHIEDAM Bij het aanne mersbedrijf Van den Tempel aan de Van Heekstraat is deze week ingebroken. Ontvreemd werden een elektrische schaaf en een schiethamerpistool met een voorraad munitie (spij kers). De gereedschappen had- uen een waarde van ongeveer 1700 gulden. Volgens de politie werd een deur geforceerd om het pand binnen te komen. Oranjestraat Koopcentrum 19-21 „Koningshoek" Schiedam Maassluis Tel. 266431 Tel. 01899-19039 SCHIEDAM Schiedam wordt deze zomer over spoeld door een golf inbra ken in auto's. Al verscheide ne malen zijn in het tijdsbe stek van één nacht meerdere geparkeerde auto's openge broken en leeggeroofd. Op 28 juli werden weer vijf auto's slachtoffer van dergelij ke praktijken. Op het Stations plein vernielde men de ruit van een personenwagen en nam daaruit een cassetterecor der Van 750 gulden wee. Ook in de Van Beverenstraat en de Amalia van Solmsstraat sloegen onbekende autoplun deraars hun slag. SCHIEDAM In aansluiting op de vakantie-aktiviteiten van Jeugdland zijn er tijdens de laatste 14 dagen van de schoolvakantie in clubhuis Oost aan dê Gallileistraat spel letjes te doen voor de kinderen uit het Singelkwartier en om geving. Het clubhuis is geopend van dinsdag 9 tot en met vrijdag 20 augustus. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen dan hutten bouwen, tenten opzet ten, verven en spelen. Het kamp is open van twee tot vier 's middags, de kosten be dragen 75 cent per keer. In dezelfde periode zijn er voor tieners (13 tot en met 15 jaar) ook mogelijkheden om te fietsen, te zwemmen of te sporten. ua in in li lo r- 54 ïh Het Nieuwe W i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1