VANDAAG deze krant Het Vergeten of bewust uitgesloten? Het was mis met de Miss Kleine en middelgrote bedrijven zijn stabiele werkgevers Blijde gezichten bij Honki Ponk in Been gebroken op kermis Stadsblad Puzzelen met jeugdland Programma Beter geluid in raadszaal Druk seizoen Orpheus" Dick van den Heuvel LEDEREN KLEDING T.V. DEFEKT? RADIO ABA ^dstad^Edities_eeacombmahe^n 35 lokale (,)huis-aan- huisbladen in Zuid-Holland Op woensdag en vrijdag huis bchiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot 1 De Maaskoerier, Westland Post, en Groot Rijswijk vormen groep Delfland Oplage 180.965. Vlaardingen, t, Delftse Post Idylle Het was zaterdagmiddag en het weer was zo stralend dat we het gevoel hadden midden in het dons van een weldadig weekend te liggen. Daarom weken we enigszins af van ons gebruikelijk dagpatroon, sloe gen onze vleugels wat wijder uit en belandden in een plaats, die de Duitsers zo karakteris tiek een ,,Sommerfrische noemen. We zaten er heerlijk onder het geboomte, de ober had wat lekkers gebracht en verscholen in het lover zong een menigte zangvogels. Maar de voldaanheid is ook onder worpen aan de menselijke wet en derhalve duurt ze niet lang. Ze is aan tijd gebonden. Mijn vrouw zei opeens: „In ga nog even een rondje met de hond. „Dan ga ik binnen zitten, want we zullen hier maar een hapje eten, dan hoef jij tenminste thuis niet meer te koken." Ik ging aan een tafeltje zitten I en ik werd omademd door de I leegte. Een jonge ober kwam I op me toe en ik zei: „Breng me I maar een glaasje." Een eind I verderop zat een klein gezel- I schap: vader, moeder, oma en I kleuter, een blond jochie van I een jaar of twee. Na een tijdje I begon het ventje met zijn I handje mijn aandacht te trek- I ken. Hij zwaaide, lachte bree- I °pa". P ag °pa' dag SCHIEDAM Verbazing en teleurstelling va„wal ert n£hteljk °ntr°erd Dat waren de eerste reakties van de aktivitei- o^ny^To^Te ie„ van De Blauwe Brug bij het SCHIEDAM - De 19 jarige R.S. uit Schiedam zal zich de kermis nog lang heu gen. Doordat de jonge man te diep in het glaasje had ge keken kwam hij op de e'e'n of andere manier verkeerd in de Calipso te recht. Hij brak hierdoor zijn lin kerbeen waarvoor hij in het ziekenhuis behandeld moest worden. Hans Verlinde: „We zijn het gewoon vergeten en vonden het beter om ze niet uit te no digen". Helemaal te rijmen is deze uitlating natuurlijk niet, want vergeten is iets heel an ders dan het beter vinden niet uit nodigen. Ondanks dat Hans Verlinde vindt dat hij duidelijk is met deze uitleg, blijft De Blauwe Brug toch met vraagtekens zit ten. ten voor welke kursussen men allemaal terecht kunnen bij De Blauwe Brug kunnen tele fonisch inlichtingen aanvra gen onder nummer 701049 of 705921. Via het programmaboekje, dat rond september uitkomt kunt u zich op de hoogte stellen van de kursussen die de grotere organisaties van Schiedam presenteren. blijkbaar door de jaren heen I nieuws dat er een programma boekie wordt Op zeker ^ogenMikgleed 'ie van "inbracht van de nieuwe kursussen dit sei- Ondanks dat De Blauwe Brug zich nu maar zelf moet bedruipen heeft men toch voldoende te bieden aan het publiek. Zo wórdt er vanaf 27 septem ber gestart met kursussen als: Waarom zijn wij niet ge kend in dit gebeuren, vraagt het wijkcentrum zich af. Is men bang voor concurentie of zijn ze ons gewoon verge ten? Onduidelijk Navraag bij de afdeling voor lichting op het stadskantoor leverde weinig op. Theo Reij- man vertelde het Nieuwe Stadsblad over deze kwestie: „De gemeente heeft met deze zaak weinig te maken. We hebben het project alleen maar begeleid. De beslissing om een programma-boekje uit te bren gen is van de organisaties zelf gekomen. Daarbij maakte men zelf uit wie er wel en niet in zou komen". Het zijn alleen de grotere or ganisaties die een plaatsje in het programma-boekje hebben weten te bemachtigen. Men noemt het de zogenaamde vol- wassenen-edukatie, die ver zorgd wordt door VOS, Schie- damse Gemeenschap, De Trechter en Open School. Coördinator bij De Trechter Hans Verlinde zei hierover: „We willen met het pro- SCHIEDAM De ge- luidsintallatie in de Schiedamse raadszaal is zo erbarmelijk, dat repa ratie en verbetering op korte termijn noodzake lijk zijn. De aanpassing van het geluidscircuit, via het welk de raadsleden ge wend zijn hun boeiende betogen af te steken, heeft zelfs hoge voor rang gekregen. Op de be groting is daarvoor een bedrag van 47.000 gulden uitgetrokken. In het verleden kwam het meermaals voor dat de politici zich slechts moeilijk verstaandbaar konden maken. Bij uit zondering moest zelfs worden overgeschakeld op menselijk volume, hetgeen de kwaliteit en de duidelijkheid van de mededelingen zelden ten goede kwam. Om aan de beschroomde stiltes, die vielen als een inderhaast opgetrom melde technicus de dra den repareerde, een ein de te maken, hebben bur gemeester en wethou ders in hun vorige verga dering besloten, de ge luidsinstallatie voor eens en altijd te verbete ren. In de eerstkomende ver gadering gaat de ge meenteraad over dit voorstel stemmen. Als de microfoons het niet laten afweten zal er bij die gelegenheid een krachtig en eenstemmig vóór klinken... Rinus van de Ven gaat hier als ronde. eerste over de streep, als winnaar van de winkeliers SCHIEDAM - Traditie getrouw werd woens- jij dagavond de succes- jij: volle wielerronde van Schiedam verreden, I waar even traditiege- :j:j :j: trouw ook nu wel jii weer wat mis liep. :j: Deze keer was het mis :j:j V met de Miss. S :j: Het werd weer een spektakutaire wed- jij: strijd maar de climax, ■:de omhelzing van de ronde-miss voor de ronde winnaars, kon :5 niet doorgaan. Door tal van misver- standen binnen de or- ganisatie was Petra \Steyger niet op tijd om jij: de overwinnaars J Maarten L ugten b urg en Rinus van der Ven te kussen. jij: Later werd dat echter alsnog goed gemaakt. jij: In deze krant een vol- jij: ledig verslag van de ijij spannende wedstrijd. aan de ronde de klok van tienen kregen een chèque in de hand ge- driikt van vertegenwoor- digsters van het comité kinderpostzegels, voor een 4 bedrag van 16.284 gulden >J^MM rond. De helft van deze somma was een schenking, de an dere helft een renteloze lening. Het geld is be doeld voor -de aanschaf van een brandmeldingsin stallatie, voor een onder komen waar dagelijks tientallen kinderen ver blijven, bepaald geen overbodige luxe. de lederspecialist Wij helpen direktlll Het geld werd overhan digd door de dames Ijs bergen en Ingelsen van het postzegelcomité, dat jaarlijks schenkingen doet aan organisaties die zich op een of andere wijze be zighouden met het jeugd werk. de kinderzegels, waarvan een nieuwe brandbe- Ook levering en reparatie alle merken VRIJDAG 6 AUGUSTUS 1982 - NR. 62 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG Nieuwe Nieuw programmaboekje mei nieuwe kursussen incompleet i - --j 1 uic 1*1 J AAV-. i Nieuw Mathenessestraat 11-13 Schiedam, tel. 010-260012 Naast een grote kollektie lederen konfektiekleding, leveren wij ook naar maat en eventueel naar uw eigen ontwerp. Reparatie en mo dernisering van alle soorten lede ren kleding. Eigen ontwerpatelier. Hoogstraat 100, Schiedam Telefoon 010-269051 Grote Visserijstraat 33a, Rotterdam, telefoon 010-157377 Koopavond geopend Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1