Nieuwe ter zijde Schiedamse softbaldames krijgen eigen toernooi VANDAAG in deze krant Op 4 oktober wordt verbindinghersteld 15.- Proveniershuis half oktober gereed Squash, straks ook in Schiedam Wonen in het nieuwe Proveniershuis Lange wachtlijst yy „Koffiemolen weer open Stadsblad H Vakantie Enthousiasme BOWLING MUSIS Fietsbus KONTAKTLENZEN Droom Eslli Gemeenschap tl Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren MEDEDELING aan onze adverteerders Volgende week VRIJDAG 20 AUGUSTUS verschijnt Het Nieuwe Stadsblad met een speciale SCHOOLBIJLAGE WATERWEG Vanaf maandag 4 oktober wordt de veerdienst voor voetgangers en (bromfietsers) tussen Vlaardingen en Pernis hersteld. De pont is jaren geleden uit de vaart verdwe nen toen de Beneluxtunnel in gebruik werd genomen, is nieuw leven in geblazen door de rederij H. Steinmann uit Spijkenisse, dezelfde scheepvaart onderneming die momenteel werknemers tussen de beide oevers van de Waterweg vervoert. DE VOLVO EN DAF SPECIALIST V*jrth& VAKANTIETIJD BOWLINGTIJD 30 augustus telefoon 010-732422 Niet op zaterdag jIJIIjPP» KIPPEB0ER T.V. DEFEKT? RADIO ABA Kipfilet >100 gr1.89 kilo14.95 Filetschijven T.V. boutjesa 5.25 17.50 Optiek „Argus" Voor alle soorten Vanaf vier oktober wordt de Vlaardingse Oosthavenkade weer aanlegplaats voor een veerdienst op Pernis. Daarmee is een oud probleem voor de fietser en bromfiet ser, hoe aan de overkant te komen, eindelijk opgelost. SCHIEDAM De restaurantje van het Pro veniers-huis met het rustieke hofje zal om streeks half oktober gereed zijn. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de voorzijde en de afwerking van de hof zelf. Een aantal huizen zijn al bewoond en de zijvleugels zijn inmiddels al geheel opgeleverd. Het hofjes-beeld is rond het Proveniershuis goed geconserveerd dus bewaard ge bleven, zoals dit beeld nog even toont. m Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. VRIJDAG 13 AUGUSTUS 1982 - NR. 64 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG C Na vastgesteld te hebben, dat vakantie een ziekte is, willen we graag ingaan op een der meest kenmerkende sympto men: het toegeven aan de drang tot zelfvernietiging. Mensen die het hele jaar door hun gezondheid als een kost bare parel hebben gekoesterd, krijgen, zodra de eerste vrije dag is aangebroken, de neiging om voor eens en altijd af te re kenen met het leven, waarvan ze de kwellingen elf maanden hebben verduurd. Sommigen kiezen de mechnische weg: ze kopen een luguber autootje zonder garantie, stellen tevre den vast, dat het tien proefki- lometers zonder schokken doorstaat, noemen het grinni kend ,,de rijdende doodskist" en begeven er zich mee naar een tweeduizend kilometer ver verwijderd doel. Zij berei ken dat levensdoel vaak veel eerder dan verwacht: als ze bijkomen uit een soort bewus teloosheid bevinden zij zich tot hun grote verrassing in de na bijheid van een flinke brand, die bij nader inzien het vage vuur blijkt te zijn. Anderen schouwen bij het ontwaken in een aanminnig gelaat: behoort dat toe aan een cherub, dan hebben ze geluk gehad, be hoort het toe aan zuster Imel- da van de ongevallenafdeling dan hebben ze ook geluk ge had. In het laatste geval mogen ze een poosje niet meer meespe len maar het volgend jaar krij gen ze een nieuwe kans. Vakantie-patiënten die de niet mechanische weg kiezen, le ven hun neiging tot zelfver nietiging uit aan de kust of in meertjes, waar het bord staat: „Gevaarlijke voor niet-geoe- fende zwemmers. Onder het motto „Het is im mers vakantie" begeven ze zich te water, hoewel ze geen slag kunnen zwemmen. In de foutieve veronderstelling dat de bodem van het meertje ner gens dieper ligt dan anderhal ve meter raken ze in een kuil en voor hen is de vakantie dan ook meteen afgelopen Er zijn natuurlijk vakantie- vierders die verstandig den ken, die water en verkeer mij den als een besmettelijke ziek te; zij hebben bij zichzelf de drang tot zelfvernietiging tij dig herkend en trekken zich terug in een woudrijke omge ving, waar hen niets kan over komen. Daar vinden zij tijdens de wandeling cantharellen en champignons, die zij deskun dig toebereiden en consume ren. Als hun stoffelijke over schotten worden gevonden, stelt de arts vast, dat het géén cantharellen en champignons waren. Sommige vakantiepa tiënten wéten dat het veiliger is, van paddestoelen af te blij ven en eten ze dan ook niet. Zij geven er de voorkeur aan op een ludiek Zuideuropees of Noordafrikaans marktje scha pevlees te kopen, omdat het zo „inheems" is en omdat ze ge noeg hebben van de vader landse speklap. Zoals de pad destoelliefhebbers ontkomen ook zij niet aan het effect van de zelfvernietingsdrang. Er zijn nog veel andere uiting en van deze drang te herken nen in het algemene vakantie patroon: een der bekendste komt bij vrouwen voor en be staat uit het op stap gaan met volkomen onbekende, doch charmant lijkende mansperso nen. Het thuis blijven in de vakan tie lijkt een remedie tegen de zelfvernietingsdrang te zijn, doch wie deze remedie wil toe passen zal ontdekken, dat hij hals over kop in een zenuwin storting belandt. Tegen de kwaal is- derhalve weinig te doen: slechts voorzichtigheid en waakzaamheid kunnen el lende voorkomen. Maar wie neemt nu vakantie om voor zichtig en waakzaam te zijn? Niemand. Ook wij niet... ssstfKiceJijd Als u interesse hebt in deze uitgave te adverteren komen wij hiervoor gaarne langs. Telefoon 267368-263939. Fietsveer op Pernis weer in gebruik Voor de veerdienst wordt gebruik gemaakt van een ex-Spido boot. De bedoe ling is dat de dienst 7 da gen per week wordt on derhouden. De eerste afvaart vindt plaats om zes uur 's morgens vanaf Vlaardingen, de laat ste boot gaat om kwart over elf 's avonds, met een gemid delde frequentie van één boot per uur. Het veer is niet alleen bedoeld voor werknemers van de (pe- tro-chemische) industrie in Pernis en omgeving. Iedereen kan van deze dienst gebruik maken. Een enkele overtocht gaat 1,25 kosten, een retour tje 2,25. Een tienrittenkaart kost tien gulden. Steinmann over deze nieuwe pont: „Er wordt al jaren ge praat over een verbinding voor het langzame verkeer, maar niemand doet er iets aan. Toen hebben wij gezegd, nu moet het maar gebeuren. Voorlopig gaan we een jaar proefvaren, maar het enthou siasme van de bedrijven die we hebben gepolst geeft ons goede hoop dat we er een per manente dienst van kunnen maken". UITDEUKEN ~l J SPUITEN is veel voordeliger bij: Buitenhavenweg 160, telefoon 261046. Arto'i-Garoge-RBkwah* Nieuw Mathenessestraat 11-13 Schiedam, tel. 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken de gehele week tot per uur per baan „Alle instanties zijn van deze onderneming op de hoogte, en iedereen is even enthousiast: de bedrijven in Botlek, het openbaar lichaam Rijnmond en de Stichting Europoort be langen". Steinmanns bedrijf steekt 450.000 gulden in dit ex periment. Volgens de directeur een aan vaardbaar bedrag, gezien de 80.000 gulden die het Ministe rie van Verkeer en Waterstaat wil steken in het opzetten van een fietsbus door de Benelux tunnel: „Dat is nogal krankzinnig, want voor zover wij weten wordt die fietsbus niet perma nent. Wij rekenen ook niet op concurrentie van die kant. Naar onze informatie zal die bus niet langer rijden dan drie maanden". Steinmann acht een vergissing uitgesloten omdat zowel de aanvraag voor de fietsbus (aangezwengeld door de Echte Nederlandse Fietsersbond ENFB) als de instelling van de veerpont, bij het Openbaar Li chaam Rijnmond bekend zijn. De Vlaardingse aanlegstei ger van het veer komt aan de kop van de Oosthavenka- de, de steiger in Pernis wordt gesitueerd aan de Pe- troleumweg. Daar heeft de (brom)fietser meteen aan sluiting op het fietspadennet van Rijnmond-Zuid, en ligt de weg naar verdere bestem mingen open. mmmmmËSÊÊm .v S888^0t«pf —otww 'WWV aSBm MRS Wij helpen direktü! Videospecialisten "telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting per stuk 1.98 4 stuks 6.95 8 stuks 11.95 500 gr -nu 2 kilo Tot ziens in een van onze 15 verkooppunten. Hel dichts bij u in de buurt zi|n: Rotterdam-West Vierambachtsstraat 86 Schiedamseweg 210 (in Bas v d Heijden) Schiedam Broersvest (in Bas v.d. Heijden) Oouda Marktpassage de Beursklok Oranjestraat 19-21 Schiedam Tel. 266431 Lid A.N.V.C. Koopcentrum „Koningshoek" Maassluis Tel. 01899-19039 SCHIEDAM Fred Kui ters, sinds kort bewoner van het Proveniershofje, is één van de „gevallen" die onlangs in Schiedam aan een huis werden geholpen. De grote woningnood in de stad is duidelijk aflees baar in de tabellen van bureau huisvesting, dat eenmaal per maand de ba lans opmaakt. Over de maand juli ston den bij dat bureau bijna 7100 mensen ingeschreven als woningzoekende. Een/zesde daarvan be hoort tot de categorie „al leenstaanden", personen die gescheiden zijn, het voornemen hebben te trouwen, om welke reden ook apart leven van hun echtgenoot/note, of ge woon alleen door het le ven gaan. Deze groep be stond in juli uit ruim 1100 mensen. Al naar gelang de urgen tie, variëren de wachttij den tot bureau huisvesting een woning toewijst, van enkele maanden voor de ernstige probleemge vallen tot vier a vijf jaar, voor hen die al vol doende gehuisvest zijn, of althans geacht worden over een goede woning te beschikken. In de tabellen nemen voorts enkele honderden bejaarden die op zoek zijn naar een huis een voorna me plaats in. Helemaal onderaan de wachtlijst staan de inge schrevenen die geen enke le economische binding hebben met Schiedam. Zij komen doorgaans als laat ste voor een huis in aan merking. Bewoner Fred Kuiters: Droom is uitgekomen" Als het projekt is afgerond million iri hot tntool zullen in het totaal ééngezins-huishoudens een onderkomen hebben. De gemeente zoekt nog naar een partikuliere on- detnemer die genegen is een restaurant te exploite ren in het achterhuis. Het Nieuwe Stadsblad ging deze week een kijkje nemen in het gerestaureerde hofje en sprak met één van de nieuwe bewoners. Bij een willikeurig huis bellen we aan, waarna de 21-jarige Fred Kuiters open doet. Zoals het een goed hof-bewoners be taamt worden we gastvrij ont haald in de kleine maar prach tige woning. Fred laat enthousiast de wo ning zien. Beneden een ruime keuken en badgelegenheid, boven een woonkamer en op zolder de slaapkamer. „Voor één of twee personen is dit ff. huisje groot genoeg", zegt Fred die er sinds een maand woont. „Alles wat je nodig hebt zit er in en de huur is natuurlijk ook erg laag". Buiten het onderhoud van de tuin en c.v.-ketel betalen de bewoners 216 gulden in de maand. Met de bijkomende kosten is het 248 gulden in de maandi De gerestaureerde huisjes tus sen 1756 en 1759, zien er van binnen keurig netjes afge werkt uit. Zelfs de muren wa ren al behangen. „Je hoefde er niets aan te doen" zegt Fred Kuiter tevre den, „ik hoefde alleen maar mijn spullen er in te zetten en ik kon wonen. Eigenlijk was het altijd al mijn grote droom om hier te wonen en nu is die droom nog uitgekomen ook". De huisjes zijn door de ge meente willekeurig toegewe zen. Zowel jong als oud kwam voor de woonruimte in aan merking. Nu al is de rustige sfeer in het hofjhe te merken. Afgesloten van het lawaai van de binnen stad vormen de bewoners een hechte gemeenschap. Fred zegt hierover: „Je kan merken dat hier alles veel gemoedelij ker gaat. De mensen lopen bij elkaar in en uit en je hebt zo kontakt. Als er iets is staan de mensen direkt voor je klaar". Het projekt dat enige mil joenen zal gaan kosten mag voor Schiedam een aanwinst worden genoemd. Tevreden huurders en een monumen tale bezienswaardigheid in één. Pannekoekhuis „De Koffie molen" is weer open. In maart dit jaar moest het eet huisje aan de Rotterdamse- dijk 429 sluiten omdat brand een groot deel van het inte rieur in de as had gelegd. Een ingrijpende verbouwing is de sfeer in het pannekoek huis alleen maar ten goede gekomen. Dat „De Koffie molen" al meer dan 2 1/2 jaar dagschotels, lunches en diners verzorgt, ziet men aan dat nieuwe interieur niet zo af, maar peoft men aan de maaltijd des te beter. Gewoon de traditie van ge zellig familierestaurantje voortzetten, waar men te recht kan voor een kopje koffie, één van de smakelij ke pannekoekvariaties of wat dies meer zij, dat wil ei genaar Van der Meer en zijn staf, die sinds woensdag weer voor hun klanten klaarstaan. Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1