Nieuwe Onschuldige bijna slachtoffer van defect aan dienstwapen Vijf jaar Driemaasstede met grote f ancy-fair VANDAAG deze krant 5.So in Stadsblad Soosdag Lentefeest Vier ton voor face-lift Broersvest (Amateurtoneel hoort bij cultuur P.v.d.A. blijft uitstellen Bejaardensoos Landvreugd Oud Schiedam tegen oud Feijenoord P. Groeneveld en Zn Collecte kanker bestrijding Penning-Monza Verlaging waterstand Eieren gratis Aktiviteiten „Gusto" chaotische zoekaktie Metaal Totaal Vers van de groothandel tegen bodemprijzen s Vrijdags van 15.00 - 18.00 uur s Zaterdags van 9.00 - 12.00 uur Jpjes agere Runden Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren College vorming: Jubilaris bij Demos ëiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Voetbal: WATERWEG Ook in het gewest Waterweg- Noord neemt de werkloosheid hand over hand toe. In een rapport van het Gewestelijk Arbeids bureau werd deze week bekend gemaakt dat in de maand juli er maar liefst 777 arbeidszoekenden zijn bijgekomen. Bouw Mankement Onderzoek Handelspersoneel aPpen ^rworst per Perks Jj Q. Perko 0.75 Burg. Honn. Gretelaan 91 (hoek Parkweg) Schiedam. Tel. 010-739755 Schiedam Verpleegtehuis Driemaasstede aan de Voorberghlaan houdt op woensdag 8 september een grote open dag met tal van attrakties. T.V. DEFEKT? Wij helpen direktü! RADIO ABA A utomaterialen POELIER SLUIS NIEUWSTE MODELLEN OUDE PRIJZEN Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1982 - NR. 65 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG SCHIEDAM Donderdag 19 augustus is er bij Lentefeest weer een ouderwetse soosdag. Door deze dag is bingo ver plaatst naar de dinsdagavond. Vrijdag 20 augustus is er een minimarkt annex rommel markt bij Lentefeest. Lentefeest heeft plaats op de Broersvest 101. De rommelmarkt in tuin en winkeltje van Stichting Lente feest is vorige week goed aan geslagen. De opbrengst was tweehonderdvijftig gulden, een resultaat dat zoden aan de dijk zet. Als mensen ook dit keer spontaan inlveren, be looft de vrijdag weer te hou den markt nog interessanter te worden voor zoekers van nos talgische dingen. Daarnaast vindt een verkoop plaats van in de sociëteit door dames ver vaardigde poppen van stof of ander naaldwerk. Hieronder zijn knappe staaltjes van vaardigheid met een artis tieke inslag. Dit keer zal het rad van avondtuur weer draai en. Het lunchmenu bestaat uit Hollandse erwtensoep. De markt vangt weer aan om 10 uur. SCHIEDAM Het rijk heeft Schiedam 400.000 gulden toe gewezen voor verfraaiing van de Broersvest. Het geld maakt deel uit van de totale subsidie die de overheid heeft toege zegd voor het veelbesproken tramprojekt, de verlenging van lijn 1 door het centrum naar Woudhoek. Officieel zijn de vier ton af komstig van het Ministerie van Economische Zaken. Het geld is bestemd voor een face lift van de winkelpromenade langs de Broersvest, die ingrij pend zal veranderen door de aanleg van de trambaan. Zo wordt het voetgangersge bied bestraat met wat duurder materiaal dan gebruikerlijk, komen er extra bloemen en plantenbakken en een passen de verlichting. Eind augustus, begin septem ber zullen de werkzaamheden startem. Om het verkeer op de nieuwe situatie opmerkzaam te maken heeft de dienst ge meentewerken al op verschil lende plaatsen verkeerslich ten, borden en drempels aan gebracht. Mjllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ TrniiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirl Jeugd werk loosheid neemt schrikbarend toe De stijging is vooral te wij ten aan de stroom van schoolverlaters naar de ar beidsmarkt. Daarbij is het opmerkelijk dat het aantal werkloze schoolverlaters nu meer is ge stegen dan in voorgaande ja ren. De jeugdwerkloosheid maakt thans 41% uit van de totale werkloosheid. Ondanks dat er afgelopen maand van een opleving in de vraag naar bouwvakkers was te constateren, blijven de vooruit zichten in deze sector erg som ber. Momenteel staan er 240 tim merlieden, 68 metselaars, en 48 huisschilders ingeschreven. De vraag naar personeel nam toe van 9 naar 27 mensen. Het to- SCHIEDAM Een onschuldige automobilist is maandag bijna het slachtoffer geworden van een levensgevaarlijk in cident. Toen de man onder verdenking van inbraak werd staande gehouden en gefouilleerd ging onverwacht het dienstpistool van een Schiedamse politieagent af. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Het schot boorde zich door een auto en vernielde een portierraampje. De kogel bleef steken in de bekleding. Het incident gebeurde maan dagmorgen vroeg op de Nieuw- poortweg. Vier tot zes man poli tie zochten daar de omgeving af n^ar inbrekers die volgens een telefonische melding een ille gaal bezoek brachten aan het magazijn van Radio Modern, een geliefd object voor dieven vanwaar regelmatig alarmmel dingen binnenkomen. Volgens hoofdinspecteur Piet van den Hengel beschikte men over aanwijzingen dat de inbre kers gewapend waren. Omstreeks kwart voor vijf zag men ter hoogte van het maga zijn een man die zich op ver dachte wijze achter zijn auto op hield. Plotseling verdween de man uit beeld, kwam terug, stapte in en reed weg. De politie nam aan dat dit een iran de gezochten was en hield ie man staande. Daarbij trok tenminste één agent zijn dienst pistool. Volgens Van den Hengel heeft de betreffende agent niet de vinger aan de trekker gehad. Wel moet het pistool ontgren deld geweest zijn. Het schot ging af toen collega's de man wilden fouilleren op wapenbezit. Oorzaak zou een technisch mankement zijn aan dit wapen van het verouderde type FN, een pistool dat allengs wordt vervangen door de moderne Walter. Volgens Van den Hen gel hebben zich in het Verleden wel meer defecten aan de FN voorgedaan. Overigens bleek alle consterna tie bij nader inzien voor niets. De verdachte was een onschul dige automobilist die toevallig juist op dat tijdstip en op die plaats panne kreeg. Zijn uitstappen en om de wagen heenlopen had enkel tot doel de kapotte uitlaat te controleren. De politie zag deze manoeuvre aan voor dekking zoeken met het oog op een eventuele schiet partij. Naar het defect aan het dienst wapen wordt een onderzoek ingesteld. Het pistool wordt opgestuurd naar het gerechte lijk laboratorium in Rijswijk. De man die bijna het slachtoffer werd van deze nogal chaotische situatie heeft tot nu toe geen aanklacht ingediend. tale aanbod van mannen in de bouwnijverheid steeg van 461 naar 525 plus 64). Ook in de metaalsector was er een stijging in het aanbod van het personeel waar te nemen. Er zijn nu in deze sector 859 mensen werkloos. De vraag üaar personeel nam in de me taal iets af, namelijk van >53 naar 143. Ondanks de vraag en aanbod verhouding van 1:6 is het aan bod in de metaal onvoldoende gekwalificeerd en/of qua leef tijd minder aantrekkelijk voor het bedrijfsleven. Ook in de sector handelsperso neel zijn de vooruitzichten wei nig rooskleurig. Hierin was een stijging van 103 personen te zien, waaronder 231 mensen jonger dan 19 jaar. Er is slechts een zeer geringe vraag naar personeel in deze arbeidstak. In de maand juli was er slechts een vraag naar 9 mensen. In de sector kantoorpersoneel bestaat een sterke beroepsvoor keur. In het totaal steeg het aanbod met 15 van 932 naar 1089 personen waaronder 421 mannen en 668 vrouwen. 796 mensen zoeken een baan als kantoorbediende. In de naand 0 #8® iay «r* J-L. juli waren er slechts 31 vacatu res waaronder 12 voor kantoor bediende. De totale vraag naar kantoorpersoneel was 27. Het totale werkloosheidscijfer in de maand juli is gestegen met heerlijk o Per S00 ^r<iniont. gekruid I Dit jaarlijks gebeuren in het verpleegtehuis wordt zoals vanouds georganiseerd door de Fancy Fair commissie. Van de opbrengst worden extra voor zieningen voor de patiënten betaald. Het programma omvat onder andere een modeshow die om half elf begint in de recreatie zaal. Aansluitend op deze show kan het publiek model len bekijken, passen en even tueel kopen. Om twaalf uur gaat in de bin nentuin de eigenlijke fancy fair van start die tot de klok van vier uur zal duren. In de aula wordt om één, twee en drie uur een film over het verpleeghuis gedraaid. Vanzelfsprekend is iedereen welkom op deze dag, die dit jaar in het teken zal staan van het 5-jarig jubileum van het verpleegtehuis. 13%. Aan het eind van deze maand waren er nog geen vaca tures voor jeugdigen tot 19 jaar. Het valt vooral op dat het voor jeugdigen steeds moeilijker wordt om snel een baan te vin den. Ten opzichte van juli vorig jaar is het totaal aantal geregis treerde werkloze schoolverla ters gestegen met circa 65%. Het werkloosheidspercentage bedraagt bij de nannen 7,9% (was 7,0%). Bij de vrouwen is het werkloosheidspercentage 16,9% (was 14,7%). In juli 1981 bedroeg het werkloos heidspercentage bij de man nen 5,2% en bij de vrouwen 12,7%. Wordt gekeken naar de werkloosheidsontwikkeling in de eerste 7 naanden van 9z 1982, dan blijkt van enige afzwakking van de werkloos heidsstijging geen sprake te zijn. De toename van de werkloosheid bedroeg sinds januari 1982 1480 personen. Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting. In een onbewaakt ogenblik... SCHIEDAM Winkelende huisvrouwen vormen blijkbaar een gemakkelijk doelwit voor lieden die er een gewoonte van maken hun geld op nogal duis tere wijze te „verdienen". De afgelopen week zijn bij de Schiedamse politie al zes geval len gemeld van brutale tassen- roof. Alle diefstallen vonden plaats op drukke punten als su permarkten, winkels en de weekmarkt aan de Lange Kerkstraat. Vrouwen die tijdens het inko pen doen hun tas in een onbe waakt ogenblik even uit het oog verliezen, lopen grote kans dat een onbekende er mee aan de haal gaat. Het is dan geen doen de dader in de drvkte nog te achterhalen. Volgens de politie kwamen dergelijke voorvallen tot nu toe maar hoogst zelden voor. Men vermoedt dat het stelen van volle boodschappentassen, waarin zich in de regel ook wel een portemonnee bevindt, een nieuwe loot is aan de stam van de „kleine kriminaliteit". Maar ook „kleine" nisdaden kunnen voor de betrokkene grote gevolgen hebben. Zeker als de portemonnee ook nog een aantal girokaarten plus bijbeho rend pasje bevat... De rekening voor een ogenblik nalatigheid kan dan al snel oplopen tot enkele duizenden guldens, zoals een 24-jarige stadgenote onlangs merkte aan de stroom afschrijvingen van het girobedrijf... SCHIEDAM De traditionele collecte van het Koningin Wil- helmina Fonds voor de kan kerbestrijding zal in Schiedam worden gehouden van 23 au gustus tot en met 4 september. U zal tijdens deze dagen een collectezakje in de brievenbus krijgen waarin u uw bijdrage kunt depo. neren. Daarna meldt zich é6n van de collectanten van het fonds om de bijdrage in ontvangst te ne men. Bovendien organiseert het K.W.F. in de bovengenoemde periode een straatcollecte. Dam 26, Schiedam-centrum telefoon 262001-266817 SCHIEDAM Op donderdag 19 augustus, maandag 23 augus tus, maandag 30 augustus, don derdag 2 september, maandag 6 september en donderdag 9 sep tember zal de waterstand in de Buitenhaven, Lange Haven, Nieuwe Haven en Westerhaven verlaagd worden. Het verlagen van de waterstand is noodzakelijk in verband met werkzaamheden aan de Appel- marktbrug aan de Lange Ha ven. Indien dit noodzakelijk is kan de verlaagde waterstand enige dagen na genoemde data voort duren. De eigenaars van pleziervaar tuigen worden geadviseerd tot nadere berichtgeving geen ge bruik te maken van de door vaart in Schiedam. Voor verdere informatie: afde ling Havendienst van de O.N.S., telefoon 622222, toestel nrs. 168- 169. zie pag. 4 SCHIEDAM Het Tamboer Trompetterkorps „Gusto" heeft dringend nieuwe unifor men nodig. Daarom wordt er op 25 sep tember een rommelmarkt ge organiseerd die gehouden zal worden op het museumplein aan de Hoogstraat in Schie dam. Iedereen die spullen heeft voor deze markt kan dit opge ven aan mevrouw Altorf, Ploegstraat 23, telefoon 263166. Verder is er op vrijdag 13 au gustus een bingo-avond bij de „Gusto". De aanvang is 19.30 uur. vlaardingen rotterdam mn-34Qn8? 010-253746 Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1