Nieuwe terzijde VANDAAG in deze krant Nieuwe vorm van hulpverlening in Schiedam Vijf wethouders: drie PvdA en twee CDA SITTON Verkeer Aleidastraat gestremd ft HEDEN BOWLING MUSIS Engelse TV in Schiedam Stadsblad Pijn Groot bij „De Regenboog" Verzetskruisen voor Schiedammers De schilleman ook in uw wijk 0010-26 82 20 Nlur1h&_ Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren T.V. DEFEKT? Wij helpen direktü! RADIO ABA SCHIEDAM De Stichting Maatschappelijk Werk van hulpverlening in het leven geroepen. Mensen die gaan scheiden of uit elkaar gaan kun nen in een zestiental bijeenkomsten praten over de problenen die daar mee gepaard gaan. Een grote stap Oosterse Pasar üalam AHÖY Rotterdam Problemen Bijeenkomst Echtscheidingen zijn niet altijd leuk. Inschrijven nieuwe leden Lange Haven 115, Schiedam telefoon 010-732422 SCHIEDAM De dinsdagavond te installeren CDA- fraktie in de Schiedamse gemeenteraad, die uit negen personen bestaat, gaat vanavond tijdens een extra ver gadering die om kwart over acht in het stadhuis be gint, opnieuw proberen in te stemmen met het (uiter ste) PvdA aanbod om in te stemmen met de formule drie PvdA- en twee CDA-wethouters. m iraiaimraiiBai appelmarkt 2a schiedam INSCHRIJVINGEN SCHIEDAM: [OLEN fef PvdA-woordvoerder Ge Brouwer: „alle wethouders combinatie zijn mogelijk, maar wij houden vast aan drie PvdA-wethouders, anders valt er met ons niet te pra ten". 'A> - DE VOLVO EN DAF SPECIALIST AjtoVGorooe Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1982 - NR. 69 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG C Het ophalen van herinnerin gen aan een plezierige reis gaat vaak gepaard met enige schuchterheid, omdat er toch iets pronkerigs zit in het ver tellen over eigen pleziertjes. Die ander gaat misschien óók nog wel met vakantie, maar in die week waarin jezelf de bloemetjes buiten zette, had hij misschien wel tegenslag op te genslag te verwerken. Om dus maar niemand te kwetsen, heb ik al aan vele vrienden en ge- buren van die ene belevenis verteld, die veel geld kostte, maar niet aangenaam was, en toch weer wel. Dat was mijn bezoek aan dot- tore Bernardini, woonachtig aan de Romeinse Via del Cor so, en van beroep dentista, hetgeen als bekend gewoon een ingewikkelde manier van zeggen is, als je bedoelt weer te geven dat de man tandarts, is. Daar heb ik een volle halve dag met zeer veel leedwezen doorgebracht, want ik was tenslotte maar een weekje in Rome, en dan kun je geen uur missen. Maar omdat de kiespijn vlam mend was, en omdat dan zelfs zulke indrukwekkende bouw werken als het Colosseum er uit zien als reusachtige open verstandskiezen, en omdat elke obelisk dan een jacket, elke koepel een kroon lijkt, ben ik toch maar bij meneer Bernardini binnengegaan. Een lief en heel fraai jufje legde me uit, dat ik echt maar een héél klein pocco'tje behoefde te wachten, en dat had ik er wel voor over. Het werden vier volle uren, en toen pas kwam het meisje terug, om met nog steeds stralend gezicht mee te delen, dat ik final men- te dan toch aan de beurt was. Waarna ik me geplaatst zag voor het probleem om in het Italiaans, welke taal ik niet beheers, een discussie met de dot tore te beginnen over de tandheelkunde, welke weten schap ik slechts in passieve, maar dan ook volkomen, zin beheers. Uitduiden dat het pijn deed in m'n mond ging nog wel, en aanwijzen waar het malheur ongeveer zat ook, maar toen hebben wij een vurige discus sie met handen en voeten ge voerd over de vraag, of de ze nuw in de tand in kwestie nu wel of niet dood was. Zoiets is even ingewikkeld als het praten over de kwaliteiten van de computer in het Fins, met dit verschil, dat het die computer geen pijn doet. Maar tenslotte had de dottore toch begrepen dat naar mijn me ning de zenuw niet dood was, wel dood mocht en bijgeval ook dood gemaakt diende te worden. Hetgeen hij vlijtig deed. De goede man vroeg er vijf tienduizend lire, oftewel ne gentig gulden voor. „Dat is wél duur", wist ik uit te leg gen. Maar dan maken we er gewoon tienduizend lire van sprak de man. „Nóg prijzig", vond ik. We werden het op achtduizend lire eens, en korte tijd later liep ik, welhaast springend van opluchting om mijn volkomen pijnloze mond, door Rome. Mensen, wat ik daar van genoten heb. Want eigenlijk is dit het enige wat ik u als resultaat van deze heel kundige ervaring wilde vertel len: iets, wat u niet in die bijna ergerlijk overvolledige reisgid sen vindt. Wilt u werkelijk van Rome, van de St. Pieter, het Colosseum, het Forum Ro man um en de Spaanse trap pen, de Monte Mario en de S. Maria Maggiore genieten, reis dan met kiespijn naar Rome, en laat u daar behandelen. De opluchting die je dan ten deel valt, behoort tot de aller kostelijkste ervaringen, die een toerist kan ondergaan. Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting Gezamenlijk problemen echtscheidingen Schiedam is een gemeente waar relatief gezien veel scheidingen plaats vinden. De Stichting Maatschappe lijk Werk heeft daarom het initiatief genomen tot deze bijzondere vorm van hulp verlening. De Stichting Maatschappelijk Werk acht de begeleiding bij scheidingen erg belangrijk. Mensen gaan niet zo maar uit elkaar, stelt de Stichting, net zo min als datje zo maar trouwt. Er zijn dan ook veel misvattin gen over scheiden of uit elkaar gaan. Veel mensen ervaren een schei ding als een mislukking, terwijl dit helemaal niet het geval hoeft te zijn. Scheiding kan volgens de Stich ting ook een stap betekenen naar een ander leven. EXOTISCHE JAARMARKT met buikdanseres, modeshow, exotische produkten en gerechten enz. EAUl lOOMt JAAHMAHKf yiuuuiuen en yereunien enz. 2-3-4-SEPT 1982 daniElsahuleka geopend van kinderprogramma treden op massada C 12.00-24 00 uur dansgroepen enz. GUYS DOLLS entree: volwassenen 6.50 kinderen/65 ƒ3.50 De belangrijkste problemen waar de Stichting bij echtschei dingen mee te maken krijgt is het onbegrip van de omgeving, schuldgevoel, bezoekregelingen van de kinderen, financiën en de problemen bij het naar een eigen weg zoeken van de part ner. Ervaringen hierbij uitwisselen kan daarbij veel problemen oplossen volgens de Stichting. Het is de bedoeling dat de groep voor gescheiden mensen, of mensen die uit elkaar zijn, zes tien keer bijeen komt. Mensen die zich hiervoor op willen geven kunnë'ri een ken nismakingsgesprek aanvragen bij de begeleiders van de groep Pieter van Zoest en Wilna Ter- windt. De bijeenkomsten zijn geheel gratis. Meer informatie kunt u inwin nen bij de Stichting Maat schappelijk Werk, Broersveld 142 in Schiedam. Tel. 010- 731033. SCHIEDAM Indien de beelden van goede kwaliteit zijn, kan de Schiedamse TV- kijker nog dit jaar genieten van Engelse TV-uitzendin- gen. „Zijn de beelden goed", aldus de directeur van de Openbare Nutsbedrijven in Schiedam, de heer Van Willigen. „Dan is er geen enkel bezwaar meer om de Engelse TV-zender op te pikken en door te geven via het Schiedamse CAI-net aan de abonnees. Uiteraard zal de maandelijkse abonnementsprijs door dit meeraanbod van TV-zenders iets stijgen, maar het ligt in de bedoeling deze prijsverhoging niet voor 1 januari 1983 in te voeren. Welke TV-uitzendingen uit Engeland er zijn er daar drie namelijk de BBC I, de BBC II en de (commerciële) ITV op het net worden gezet is nog niet bekend. De verwachting is dat zeker één BBC-zender en de ITV te zien zullen zijn. PvdA wil CDA toch in het gemeentebestuur Deze wethouders moeten dins dagavond, direkt na de instal latie van de gemeenteraad, worden gekozen. Kandidaten voor de PvdA zijn de zittende wethouders Her man Posthoorn, Chris Zijde veld en Reinier Scheeres. Hoewel het CDA nog geen kandidaten heeft gesteld is het daar een publiek geheim dat daar de lijstaanvoerder bij de gehouden gemeenteraadsver kiezingen Aad van Lingen en Els Heiwig de kandidaten zijn. Voordat het zover is zal er a la carte restaurant gespecialiseerd in vis-, vlees-, en grill-gerechten geopend: di. t/m vr. v.a. 17.00 uur za. en zo. v.a. 16.00 uur DANSLES Lange Haven 121, tel. 266262 dagelijks van 10.00-21.00 uur (behalve zondag) vanavond tijdens deze besloten CDA-vergadering eerst nog een heftige discussie plaatsvin den. Aad van Lingen is als lijstaan voerder wjpl een voorstander van deze formule, maar vindt een meerderheid van de frak- tie tegenover zich. Daar stelt men dat er in deze tijd van (gemeentelijke) bezuinigingen er geen nieuwe extra wethou der bij moet komen; Schiedam telt vier wethouders. Het CDA is met name bang voor het feit dat men voor vier jaar alle in vloed op het dagelijks bestuur van de stad zal verliezen als men ook vanavond het defini tieve nee laat horen. PvdA-woordvoerder Ge Brou wer op zijn beurt stelt. „Het is ons uiterste aanbod. Wij willen met de formulie drie PvdA- en twee CDA-wethouders van start, omdat het werk de hui dige wethouders boven de oren groeit. Schiedam, mag ge zien zijn inwónerstal vijf wet houders hebben, de stad heeft tot voor vier jaar ook vijf wet houders geteld en de verorde ning is nooit ingetrokken. Wij kunnen dus zonder toestem ming van hogere overheden beslissen om weer vijf wethou ders in het dagelijks bestuur van de stad te kiezen. Een wethouder wordt goed be taald, voor de gedachte vijf wethouders voor de prijs van vier, voelen wij als PvdA ook niets", aldus Ge Brouwer, „ze leveren volwaardig werk en moeten dan ook volwaardig betaald worden. Daarbij is het zo dat de combinatie PvdA- CDA kan beschikken over 23 van de 35 raadszetels, ruim schoots de meerderheid dus. Van een wethouder worden vele arbeidsuren gevraagd, maar er mag ook wel tijd voor privé-zaken overblijven", al dus de PvdA-woordvoerder Ge Brouwer. „Mocht het CDA, die zich bij meerderheid heeft vastgeklon ken op de formule twee PvdA en/of twee CDA, VVD wet houders, dan zit er niets an ders op dan dinsdagavond maar tot een vrije stemming over te gaan. Daarbij kunnen allerlei combinaties uit de bus komen", aldus PvdA-woord voerder Ge Brouwer. De meest denkbare is dan van drie PvdA en een wethouder van klein links, gedacht wordt dan aan de communist Eef Colle, die als tweede man in de CPN-fraktie komt en tot voor vier jaar ook lid van het dagelijks bestuur van de stad Schiedam was en maar sinds die tijd uit de raad vertrokken Ge Brouwer: „Wij zijn het over eens dat dit geen werk- SCHIEDAM Ingaande 20 september Iff82 zal een begin worden gemaakt met het vernieuwen van de riolering door de Aleidastraat tussen de Burg. Knappertlaan en Mariastraat. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werkzaamheden ongeveer 13 weken gaan duren. Gedurende deze periode zal de Aleidastraat voor het ge motoriseerde verkeer zijn af gesloten. Het verkeer wordt omgeleid en bromfietsers zullen ook enige hinder van de werk zaamheden ondervinden, maar kunnen hun route lo pend via het trottoir blijven vervolgen. Inlichtingen tijdens de werk zaamheden bij gemeentewer ken, afdeling riolering, tel. 377300 de heer J. J. Antes. Ha de Buig. Knappertlaan. de Rembrandlaan en de Vlaardingerdijk. Deze route zal met borden worden aangegeven. Fietsers bare meerderheid is. Wij no digen het CDA nog steeds uit, de twee wethoudersstoe- len staan voor hen klaar, maar het woord is aan hen". Volgens Ge Brouwer is het gewenst dat bij de taakstel ling van het nieuwe college van burgemeester en wet houders van Schiedam ook voor burgemeester Te Loo een ruimere taak wordt in geruimd. Naast zijn traditionele za ken zoals politie, brandweer en coördinatie ligt het in de bedoeling dat de heer Te Loo ook de gemeentelijke personeelszaken en het me diabeleid onder zijn hoede krijgt. Onder dit laatste valt b.v. de voorlichting. Nieuw Mathenessestraat 11-13 Schiedam, tel. 010-260012 Ook levering en reperatie alle merken Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1