Nieuwe BOVIU— VANDAAG m deze krant PvdA lmtkêt achterste haar tongzien: We th o udersfun c ties bï§r^MJbèraa^M 0e'*'PrH.rn'"' Psssst... 1 Bllllllll 11IIIIIIIKIIIIIUI uiiiin Jllllllllllllllllllllllllllli Él werkgroep „Arbeid en de Jjonge mens" 5.50 Bejaarden een dagje op de boot met Rode Kruis 10.. fk Stadsblad Ontmoetings middag WAO'ers 010-732422 60.- achter de schermen van de brandweer H.V.O. gewipt w Vers van de groothandel tegen bodemprijzen k k 5'PPepofen fcflr So Ibk Perkil P. Groei SLAAPKAMER GEHEIMPJES Zie pagina 5 LEDEBEN KLEDING gSick v.d.1M' Paul Looye opbouwwerker E.H.B.O. cursus DAMES BOWLEN BOWLING MUSIS Uw leesbril van Grot Houdt Groeneveld voor ogen f Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren VERSE KIPPEPOOTJES SLUIS NIEUWSTE MODELLEN OUDE PRIJZEN Voor meer dan bowlen alleen BOWLING MUSIS BOWLING MUSIS I KINDERVERJAARDAG? B0WUNG MUSIS SCHIEDAM - De mensen die gisterenavond van de beëdiging van de raadsleden en de be noeming van de wethouders, een gezellig avondje uit wilden maken, zijn van een koude kermis thuisgekomen. Tot ver na midder nacht duurde de eerste gemeenteraadsverga dering. Inzet was de derde wethouderszetel van de PvdA die liet zien dat het tegenwoor dig ook in de politiek oorlog is. Het kwam zelfs zover dat de herkozen wethouders Chris Zijdeveld en Reinier Scheeres na beraad beslo ten de functie niet te aan vaarden. Het was wat de PvdA betreft gisteren dan ook zo; niet buigen? Dan barsten. Opkomst Vijf Vier s Vrijdags van 15.00 - 18.00 uur s Zaterdags van 9.00 - 12.00 uur •?eP uit 'ment: Burg. Hon Schiedam. nog NACHTJE SLAPEN Toekomstige wethouders of niet... "Je moet zo dicht mogelijk in de buurt van die zetels blijven..." Sluitpost Schorsing Burgemeester Te Loo kijkt na de zoveelste schorsing de gemeetewet er op na... rJ Intern PvdA-overleg na het fractie-overleg in de derde schorsing. Schiedam, Hoogstraat 73 T.V. DEFEKT? Wij helpen direktü! RADIO ABA Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1982 - NR. 70 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG kilo Uw poeliervakman die weet er toch het meeste van Alleen St. Liduinastraat 50, telefoon 269884 Gratis kruiden SCHIEDAM De FNV WAO- Werkgroep Schiedam organi seert op dinsdag 21 september 1982 een ontmoetingsmiddag voor WAO'ers en andere be langstellenden, ter opening van het nieuwe seizoen 1982/1983. De bijeenkomst zal worden ge houden in: Dienstencentrum „De Vier Molens" Nieuwe Damlaan 766 te Schiedam. Aan vang 14.00 uur. Op deze ontmoetingsmiddag is gastspreker Cees Schelling uit genodigd, voorzitter van de Voedingsbond FNV om over het onderwerp „De Sociale Ze kerheid nu en in de toekomst" te spreken. Alle WAO'ers en andere be langstellenden uit Schiedam en omgeving zijn van harte wel kom op deze ontmoetingsmid dag. vlaardingen rotterdam nm-34Qnfi? 010-253746 Lange Haven 115, Schiedam voor RECEPTIES BRUILOFTEN PERSONEELS- AVONDEN VERGADERINGEN REÜNIES OF GEWOON...BOWLEN! met of zonder, buffet Lange Haven 115, Schiedam Telefoon 010-732422 Geen r...zooi thuis! 1 uur bowlen, limonade, pannekoeken of frites, ijs toe tot 5 kinderen Lange Haven 115, Schiedam, telefoon 010-732422 r'"». iiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin NielMflgenf? Dan barsten Het zag er in eerste instantie allemaal zo lieflijk uit in het begin van de vergadering. Klokslag 20 uur opende burge meester G. J. te Loo de verga dering die nog zo'n lang staar tje zou krijgen. Het publiek was in grote getale opgekomen en het was zelfs zo druk dat velen moesten blijven staan. In vlot tempo legden de nieu we raadsleden de eed of belof te af, waarna overgestapt kon worden op het volgende on derwerp. Toen kon het pu bliek kennis maken met de andere kant van de medaille in de politiek. Waren de heren net nog goede vrienden, nu ontpopten zij zich als strijdbare krijgslieden met de raadszaal als slagveld. De fraktievoorzitter van dè PvdA wierp als eerste spreker de handschoen in de ring door in scherpe bewoordingen te verklaren zeer teleurgesteld te zijn in het CDA. Dit omdat het CDA niet van plan was te kie zen voor een vijfde wethouder. De openstaande pot was dan volgens Brouwer zo gemakke lijk te verdelen geweest. Drie PvdA-wethouders, twee CDA of desnoods zelfs één CDA en één VVD. Aad van de Lingen (CDA), die de spreker opvolgde sprak echter eveneens zijn teleur stelling uit, maar dan wel in de PvdA, die hij verweet veel te laat met onderhandelen te zijn begonnen. Verhulsdonk (VVD) deed het met wat grap pige opmerkingen voorkomen dat het nog wel meeviel met de oorlog in de politiek, maar kon er toch niet onderuit om in krachtige bewoordingen - -w, - zijn ongenoegen te uiten. Hij verweet de PvdA dat ze totaal geen rekening met de verkie zingsuitslagen hadden gehou den en moesten beseffen dat de VVD hierin een forse winst had geboekt. Hoewel zijn be toog kleurrijk was moesten sommige raadsleden en men sen in het publiek toch wel even slikken. Ook de kleinere partijen had den weinig goede woorden voor de PvdA over. Zowel de spreker van de PSP/PPR. als die van D'66 en CPN haalden fel uit naar hun linkse grote broer. Het was duidelijk te horen dat ze niet van plan waren zich als sluitpost te laten gebruiken - en/of als vijfde wiel aan de wagen te hangen. Nadat alle besprekingen met het CDA stuk waren gelopen kwamen jullie bij ons, klaag den ze. En ook het woord "klein links" wilden ze liever niet meer horen. Zó klein zin we nu ook weer niet meer, vonden ze. Al met al, de strijd was nog lang niet gestreden. Iets dat vooral duidelijk werd na de benoeming van de twee PvdA wethouders Zijdeveld en Scheeres. De heren namen een afwachtende houding aan en gaven te kennen de benoe ming in beraad te houden. Daarmee namen ze ten aan zien van de overige partijen een houding aan van: als jullie niet willen buigen... dan maar barsten. Er werd een schorsing aange vraagd door de PSP/PPR. De heren van de "kleine" partijen trokken zich terug om te be- raadslegen. Na ruim drie kwartier was het resultaat duidelijk: niet over stag gaan. Discussie met de Pvda werd hierna vrijwel on mogelijk, want strijdbaar riep men uit: als jullie niet voor links kiezen, kiezen jullie voor rechts. De knuppel lag in het hoenderhok. De "kleine" par tijen waren boos en de VVD gooide nog eens extra kolen op het aanwakkerende vuur door de PvdA te betichten van chantage en a-socialisme. Het werd echter nog erger toen de PvdA begon te verkla ren de functies helemaal niet te aanvaarden als ze hun zin niet kregen. Toen bleef men schorsen. Omstreeks midder nacht gebeurde het dan... de PvdA-ers gaven te kennen de wethoudersposten niet te aan vaarden. De gekozen wethou ders Van de Lingen (CDA) en Hafkamp (VVD) hielden de zaak ook nog in beraad. Aan gezien de wethouders volgens artikel 89 van de wet gisteren benoemd moesten wohden, werden in een stemming van eenmaal dertien en eenmaal achtien blanco stemmen t Van Katwijk en Van Tilburg benoemd. Ook zij houden de functie in beraad. Over drie dagen zullen de heren moeten vertellen of ze de functie al dan niet aan vaarden. Achter de schermen zal strijd gewoel daarover echter nog wel even flink aanwakkeren. Maar, en dat is misschien hun troost, de zittende raadskleden hebben hun vuurdoop gehad. Politiek, zo weten ze nu, is met dikke ogen van de lsaap naar huis. zie pagina 00 m 4»y/" f BotterdamGrote Visserijstraat 33A, tel. 010-187377 Grote kollektie lederen konfektie, ook naar maat en evt. eigen ontwerp! Reparatie en modernisering van alle lederen kleding. Eigen ontwerpatelier. SCHIEDAM Per september is de heer Paul Looye aange steld als opbouwwerker voor „het Centrum" van Schiedam. Voor informatie, hulp, advies e.d. op het leef- en woongebied is hij 3 dagen per week aanwe zig in het gebouw van de Teers- toof. Nieuwstraat 12, telefoon 262213. Zijn vaste spreekuren zijn dins dagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur, donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur. SCHIEDAM De E.H.B.O. vereniging St. Liduina te Ket hel start 1 oktober weer met een nieuwe cursus eerste hulp bij ongelukken. De cursus wordt gegeven op vrijdagavond van half acht tot half tien in het Schepphuis, Dorpstraat 13 te Kethel. De docenten zijn, arts H. F. Verwey, mevr. C. P. Eras en de hr. G. v. Dongen. De kosten van de cursus bedra gen 80,(tachtig) inclusief examengeld en Oranje-kruis- boekje. Inlichtingen en/of telefonische aanmeldingen bij: hr. Th. de Veth, tel. 706303; hr. Lansber gen, tel. 706244; mej. N. Kester, tel. 750584. Goed voor de lijn gewoon even informeren Lange Haven 115, telefoon 010-732422 Ook aan een leesbril toe? Behalve dit afgebeelde heren montuur heeft Groeneveld altijd voordelige monturen in voorraad. Er zijn vele mogelijkheden in dit genre. Ook voor dames! Kom eens kijken en laat u deskundig adviseren door de Groeneveld-opticien De Groeneveld-opticiens zijn aangesloten bij het Optiek-Gilde SCHIEDAM Het oecume nisch leerhuis Schiedam Noord en de interkerkelijke werkgroep voor arbeids vraagstukken organiseren drie avonden oVer Arbeid en de jonge mens uitgaande van vragen die bij ouderen en jongeren leven. Zullen jongeren (voldoende) kansen krijgen om deel te ne men aan het arbeidsproces? Biedt de maatschappij wel kansen om de eigen kapacitei- ten van de jongeren tot ont plooiing te brengen? Wat zal men in de toekomst „Arbeid" noemen? Zijn mensen met hun arbeid be zig om een stukje van Gods schepping te realiseren? Kunnen ouders (ouderen) jon geren helpen om een beetje in zicht te krijgen in de wereld van de arbeid? Als zulk soort vragen ook bij u leven kunt u terecht op de dins dagen 14, 21 en 28 septeer 1982 op de pastorie van de Martinus- kerk, Jan Damenstraat 1. Men begint om wO.OO uur en sluit ten laatste om 22.00 uur. Voor deelname kan men zich schriftelijk of telefonisch mel den bij een der volgende adressen: mevr. A. v. Zoest, Koekoeks laan 11, tel. 715620; hr. A. Asma, Jan Damenstraat 1, tel. 709719; hr. J. Mulder, C. v. Lindenlaan 21, tel. 700658. Minimum aantal deelnemers 10. Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting. Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1