L Evelyn VANDAAG in deze krant Philips: technisch is alles mogelijk Betere kansen voor minder geschoolden volwassenen in voorbereiding Proefproject beroepsopleiding Fietsdag 1982 Zo stemde Schiedam neem vaker een bloemetje mee! SITTON ter zi Melchers gekozen tot wijn ambassadrice fr HEDEN BOWLING MUSIS yfl Stadsblad CJV start nieuw clubseizoen óók na zessenen tijdens zon- en feestdagen Pelikar „Humatic" in QT Schiedam sportief Inzicht VOOR ALLE SOORTEN KONTAKJLENZEN GEBIT STUK Vrijwilligers CAI spreekt aan 6.50 V4urth& T.V. DEFEKT? RADIO ABA 4 Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan- huisbladen in Zuid-Holland m kelijkse totaal oplage van' circa 1 miljoen exemplaren Mitsubishi Colt GL, UDA.N.V.C. J. VERINGMEIER K.'81 St.'82 Kamer '82 perc. perc. perc. stemmen Opkomst 84,8 62,7 77,7 41817 CDA 20,8 24,2 20,3 8508 PvdA 43,3 36,5 45,9 19188 VVD 13,6 17,7 18,0 7534 D'66 11,7 8,4 3,2 1333 PSP 1,9 2,4 982 CPN 3,0 2,5 1062 SGP 1,0 1,3 1,0 402 PPR 1,6 1,4 585 RPF 1,1 1,3 542 GPV 0,2 0,2 86 psp/cpn/ppr 9,4 RPF/GPV 1,9 Overige 1,8 0,6 3,8 1595 door Ruud van Houwelingen SCHIEDAM/EIND HOVEN Staat Schie dam op lange of zeer lange termijn een grote uitbreiding van de zgn. centrale antenne in richting beter bekend als de cai te wachten? Dit was de vraag toen afgelopen week (don derdag) leden van de Schiedamse raadscom missies financien en be drijven, twee wethou ders Reinier Scheeres en Herman Posthoorn, ambtenaren van de openbare nutsbedrij ven, die met de uitvoe ring van de cai zijn be last en enkele journalis ten een bezoek brach ten aan Philips in Eind hoven. 11.90 KIP EN KIPSPECIALITEITEN Inschrijven nieuwe leden DE VOLVO EN DAF SPECIALIST INSCHRIJVINGEN OLEN Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. VRIJDAG 10 SEPTEMBER 1982 - NR. 71 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG Nieuwe C Naar opvattingen van de Ver enigde Naties bestaan de Chi nezen niet, althans niet groot scheeps. Op Formosa worden er nog enkelen in stand ge houden ten behoeve van Ame rikaanse toeristen, die, wan neer zij naar Azië komen, bij zonder teleurgesteld zouden zijn, wanneer zij er geen echte Chinezen aan zouden treffen. De Chinezen op Formosa zijn de Volendammers van Azië, zij glimlachen ondoorgronde lijk, laten vliegers op en be schikken over enkele dames op leeftijd, die nog gebonden voetjes hebben. Mannen met staarten zijn er vrijwel niet meer, alleen als er een boot met toeristen komt zijn er een paar die een pruikje op willen zetten, maar dat is nep. De echte staarten zijn al lang afgeknipt; als de toeristen weg zijn gaan de pruikjes af en trekt men weer een militair uniform aan, want de westelij ke invloed doet zich gelden. En dat niet alleen: onder het Volendamse mom zijn de For- mosanen bezitters van een Bastion. Vanaf enkele belen dende eilandjes wordt af en toe een schot gelost in de rich ting van de vijand. De vijand wil ook nog wel eens terug schieten, maar dat onttrekt zich al jaren aan de waarne ming, er wordt trouwens ook weinig aandacht aan besteed. Het is ook een beetje pijnlijk, want de Chinezen, waarop vanaf de eilandjes geschoten wordt en die ook wel eens te rugschieten, bestaan niet naar V.N.- opvat tingen Naar de jongste theorieën woont in dat onmetelijke land achter die kust een volkje, dat zijn tijd doorbrengt met het houden van optochten en het lezen van een rood boekje. Officieel echter bestaat het volk niet, men hoeft er niet in te geloven, het is geen dogma. Enkele jaren geleden evenwel heeft men geconstateerd, dat deze Aziatische merkwaardig heden een atoombom tot ont branding hebben gebracht. Dat heeft met name in de Ver enigde Staten enige verwar ring gewekt en een van Ninons tegenstanders heeft toen zelfs uitgeroepen: "En toch bestaan ze". De arme man wordt sedertdien met de nek aangekeken en de kinderen roepen hem op straat na: "Gekke Galilei". Voor het overige zijn die merkwaardige explosie-achtige verschijnselén in Centaal-Azië of daarom trent uitgelegd als "nog niet zo erg belangrijk" zo'n volkje vangt nog wel eens een haas en misschien heeft het ook iets met de evolutie te maken. Er is geen reden tot ongerustheid. Geruchten die verleden jaar opdoken, als zouden Russen met "Chinezen slaags zijn ge raakt aan de Oessoeri, behoeft men niet te vertrouwen, want die komen uit Russische bron. Er is niets aan de hand. Daarom treft het ons pijnlijk, dat de laatste maanden berich ten in de krant stonden over een kunstmaan, die door een legendarisch volkje gelanceerd zou zijn. De kunstmaan is on zin. Chinezen gestaan immers niet en wie niet bestaat kan geen kunstmaan lanceren. We geven toe: vannacht hebben we even getwijfeld. We schrokken wakker en hoorden zeer duidelijk: "Mao mao mao". Daar verstijfden we wel even van, maar spoedig reali seerden we ons, dat het de kat van de buren was, die klaag lijk op het plat om haar min naar riep, doch de kater kvfom niet. We hebben de kat ver jaagd en zijn daarna weer-vre dig in slaap gevallen. Zo'n kat weet trouwens, wat wij niet willen weten: de kater komt beslist. Hij heet China... 5-deurs nieuw 2.000,- korting Schiedam is sterk geïnteresseerd in groot aantal uitzendingen CAI t.v. am m In één van de geluidsstudio's van Philips Eindhoven kon men genieten van alles wat op het stereofonische geluid van toepassing is. SCHIEDAM —Een door Rijnmond, mede namens Maassluis, Schiedam en Vlaardingen ingediend plan voor een proefproject beroepsoriëntatie en be roepsopleiding volwasse- Project nen heeft een voorlopig ja gekregen van het ministe rie van sociale zaken en werkgelegenheid. Als er verder geen kink in de kavz kabel komt zullen begin 1983 de eerste groepen vol wassenen aan de opleidingen kunnen beginnen. Dit betekent nog niet dat er nu al gestart kan worden. Het plan moet vóór 1 oktober 1982 uitge werkt worden. Pas daarna zal het ministerie een definitieve toestemming kunnen geven. Het project richt zich op jeug dige werklozen, vrouwen die aan het werk willen maar die door een laag opleidingsniveau op de arbeidsmarkt geen kans maken en leden van culturele minderheden. De proefprojecten beroeps kwa lificerende educatieve aktivitei- ten (BKE-projecten) vormen een onderdeel van het vol- wassenen-educatiebeleid, dat gericht is op volwassenen met weinig opleiding. Andere voor beelden daarvan zijn: de projec ten introductie open school werkwijze, alfabetisering en educatieve aktiviteiten voor culturele minderheden. De BKE-projecten hebben tot doel óm meer inzicht te verkrij gen in ,de relatie educatief be leid en arbeidsmarktbeleid. De BKE-projecten zullen be roepsgerichte opleidingen ver zorgen. Hierdoor kan ook in zicht in de individuele behoefte van volwassenen aan dergelijke opleidingen worden verkregen. Déelnemers kunnen via de pro jecten een betere (start)-positie op de arbeidsmarkt trachten te verwerven; doorstroming naar vervolgonderwijs behoort ook tot de mogelijkheden. De cursusprogramma's zullen zich gaan richten op beroepen in de industrie, de verzorging en de economische-administra- tieve sector. Omdat alles nog zo onzeker is, is er nog geen sprake van aanmel ding voor deze opleidingen. Pas aan het eind van dit jaar is het project mogelijk zover dat er sprake kan zijn van werving van deelnemers. Zodra bekend is of het project doorgang vindt, zal meer informatie verstrekt kunnen worden. afd. verkoop, keuze uit 60 occasions, Snelliussingel 54, telefoon 010-267717, Schiedam gMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllll III llllllllllllllllllllj^ SCHIEDAM - In gezamelijk overleg organiseren de Neder- landse Rijwiel Toer Unie en de Zuid-Hollandse VVV-s op zaterdag 11 september de provinciale fietsdag. ËHet is voor de derde maal dat deze unieke en prachtige fietstocht zal plaatsvinden. Waren er vorig jaar, ondanks het slechte weer toch nog zo'n 3000 deelnemers, dit jaar wordt alles in het werk gesteld meer mensen te laten genieten van deze happening. De afstand bedraagt zo'n 30 a 40 km. De route is uitgezet door leden van de NRTÜ. Deelname staat open voor ieder- een, doch ouders wordt aangeraderi kinderen jonger dan 12 jaar mee op de fiets te nemen. Starten kunt u op 11 september vanaf 9.00-13.00 uur bij TC Rijnmond te Schiedam, tel. 010-357266. Men dient voor 17.00 uur weer terug te zijn. De kosten, bedragen 3,- p.p. inclusief medaille. Voor verdere informatie kan men terecht bij alle plaatselij- ke VV V-kan toren in Zuid-Holland. .ÏÏiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiniiHiiniHiiiHiiiiiniiHiiiiHHiiiiHHiiiÜ Oranjestraat 19 - Schiedam Koopcentrum Koningshoek - Telefoon: (010) 73 87 00 26 64 31 Maassluis Telefoon: (01899) 190 39 Reparatie klaar terwijl u wacht Dagelijks van 09.00-16.00 uur en na telefonische afspraak Nieuwe Haven 131, telefoon 010-261417 bMbioemstefkunst Iris Bloemenkiosken Stationsplein - Dagelijks geopend tot 's avonds 9 u. en zondags tot 8 u. Duidelijk werd wel dat tech nisch alles maar dan ook al les op dit terrein mogelijk is, maar dat het geld in vrijwel alle gevallen ontbreekt. Toch zal het niet meer zo lang duren voordat de Schiedamse t.v. kijker een zgn. cai-basispakket krijgt aangeboden voor een vast bedrag, waarbij men dan al lerlei extra's kan krijgen in de vorm van (satelliet) uit zendingen en in de zeer verre toekomst wellicht de krant via de t.v. Steeds zal voor deze extra's moeten worden betaald. Voor een bedrag van bv. 20,per maand kan men alles via de t.v. bekijken en/of beluiste ren. De technische middelen zijn er ook al om de t.v. kijkers die al die extra's niet willen, zien, of er niet voor willen betalen, uit te sluiten van ontvangst. Dat gaat dan via het zgn. filter systeem, waardoor men alles in de huis kamer via het t:v. toestel kan doorstralen of tegen houden. Overigens geldt dit systeem alleen voor de t.v. cai. De cai radio biedt al duizend en één uitzendingen uit vele landen en via vele illegalen en dat zal ook in de toekomst wel zo blijven tegen het vastgestelde bedrag. Tijdens het werkbezoek kreeg ook het paradepaardje van velen aandacht namelijk de lokale omroep. Ook daar is technisch weer alles mogelijk, maar ook hier geldt het gezegde: de bodem van de lokale schatkist is zeer duidelijk te zien. Met verbazing namen vele ken nis van de succesvolle lokale t.v. uitzendingen in het Bra bantse Goirle, uitzendingen die zeer regelmatig 's avonds wor den uitgezonden en die zuiver het accent leggen op het lokale en regionale Brabantse gebeu ren. De kosten van deze uitzen dingen zijn relatief zeer goed^ koop, omdat alles wordt ver zorgd door vrijwilligers. Of het ooit zover in Schiedam zal komen is uiteraard een zeer grote vraag, waar niemand nog antwoord op weet, want zoals één van de aanwezigen op merkte, kan men dit in Schie dam met een leefgemeenschap van ongeveer 75.000 inwoners wel bolwerken, terwijl Schie dam, Vlaardingen en Rotter dam vrijwel in elkaar overlo pen en met name radio Rijn mond nog steeds zijn eerste officiële uitzending moet gaan beleven. De Schiedamse kijker kan, zoals wij vrijdag al schreven, nog dit jaar de enkele of allen drie de Engelse t.v." zenderzs zien en beluisteren. Eerst moet echter worden afgewacht of de inmiddels begonnen proefuit- zendingen opgevangen op het hoogste puntje van het Rotter damse Dijkzigtziekenhuis goed slagen. Het beeld laat namelijk soms wel wat te wensen over en dat komt voornamelijk door de ronding van de aarde. Het punt waarvan uit Engeland wordt uitgestraald ligt name lijk 300 meter hoger dan Ne derland met alle uitzendkwa- liteiten van dien aard. Duidelijk is wel dat de cai in haar kinderschoenen staat, zo kan men plaatselijk ook bejaar denalarmering via het cai net invoeren, maar dat kost (met personeelsbezetting) zo'n 250.000,per jaar en in deze tijd waar links en rechts het modewoord bezuinigen is... Ook allerlei gemeentelijke me dedelingen en medische diens ten zouden in de (verre) toe komst via het cai t.v. net kun nen worden uitgezonden. Een druk op de knop en men is ac tueel bij zoals dat heet. Duidelijk is ook wel dat cai de Nederlandse consument aanspreekt. Was in 1970 nog slechts 20% van de t.v. toes tellen aangesloten op een plaatselijk of regionaal cai net, in 1975 bedroeg dit per centage al 35%, in 1982 60%, terwijl er in 1985 68% van de t.v. toeetellen cai zullen ont vangen aangesloten. Het verzadigingspunt wordt, al dus een Philips funktionaris verwacht op 75%. Rond 1984-1985 wordt ook een koppeling van diverse cai nette n in Nederland verwacht. Dat drukt de kosten en geeft op nieuw een veelvoud van t.v. uitzendingen, uiteraard tegen extra betaling te zien. Verwacht wordt dat niemand enige moeite zal hebben met een extra financiële bijdrage voor een hoger cai aanbod via de t.v. Volgens een Philips funktionaris is het aantal aan gesloten cai abonnee's momen teel al zeer hoog en men weet nog niet waar het nu in de toe komst helemaal precies om gaat. 's Middags bracht men een be zoek aan één van de geluidsstu dio's van Philips om daar ken nis te nemen van de nieuwste snufjes op dit terrein en te luis teren naar het toppunt van ste reofonische uitzendingen. UITDEUKEN SPUITEN is veel voordeliger bij: Buitenhaverivveg 160, telefoon 261046 DE KIPPEB0ER GEKRUIDE KIPSTUKKEN normaal 2 1/2 kilo 17.25 GEMARINEERDE T.V.-BOUTJES 3 kilo 29.90 j aa Nu 3 kilo voor1 ff iVv VLEUGELS nu 3 kilo En natuurlijk ook oriic verse Tot ziens in een van onze 15 verkooppunten. Met dichts bij u in de buurt zijn: Rotterdam-Wast Vierambachtsstraat 86 Schiedamseweg 210 (in Bas v.d. Heijden) Schiedam Broersvest (in Bas v.d. Heijden) Qouda Marktpassage de Beursklok Lange Haven 115, Schiedam telefoon 010-732422 3x Opel Rekord automaat 1979 6x Opel Ascona 1.91980 2x Opel Kadett 1980 100% garantie afdeling verkoop Snelliussingel 54, Schiedam, telefoon 010-267717 Aitot-Garage-Rckicotte Nieuw Mathenessestraat 11-13 Schiedam, tel. 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken DANSLES SCHIEDAM: Lange Haven 121, tel. 266262 dagelijks van 10.00-21.00 uur (behalve zondag) Wij helpen direktlll Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1