VANDAAG deze krant Gigantisch karwei sinds gisteren op gang INFORMATIE AVOND Ziepag.2 Kledingaktie voor bejaardenwerk 5.50 Met drie PvdA wethouders Het hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^jiiii Illllllllllllllll II lllllll in eveld Zaal Irene Kleur en charme op 24e drumbandfestival In de slag: HBSS en DVO Hoe Ruby werd gekozen tot Gesneden hart k"° 4 SO Kippepootjes SLUIS Tijdelijke omlegging buslijn 54 Winkels Versmald Discussies Komedie „Ten" bij Filmclub Houdt Groeneveld voor ogen Wat u voor niets een bril van bij m Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan- huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren NIEUWSTE MOJ OUDE PRI' slechts w# \J onze overbekende gemarineerde T.V. DEFEKT? Wij helpen direktü! RADIO ABA SCHIEDAM Gisteren is officieel een begin gemaakt met de aanleg van de trambaan over de Broersvest, het eerste onderdeel van de verlenging van lijn 1 naar Woudhoek.Samen met twee Broersvest winkeliers schepte bur gemeester John te Loo enkele straatstenen uit het wegdek. Direkt na deze symboli sche handeling zetten een bulldozer het werk voort. Naar verwachting zal het gigantische karwei tot eind 1985 duren. In dat jaar zal de tram zijn eeerste volledige rit ma ken van de Koemarkt naar het eindpunt in Woudhoek Noord. Burgemeester Te Loo en de winkeliers Zeeman en Kok verwijderen de eerste straatstenen. Aan de overzij de van de Broersvest rijdt volgend jaar de tram SCHIEDAM Het is vrijwel zeker dat Schiedam vrijdagavond een (vernieuwd) gemeentebestuur krijgt bestaande uit drie PvdA en twee CDA wet houders. Vrijdagavond is er opnieuw een gemeen- teraadsvergadering met als enig agendapunt de keuze van wethouders. De vergadering is nodig geworden omdat na een verwarrende en rumoerige vergadering op dins dag 7 september men ver na middernacht tot een gemeentebestuur kwam van twee CDA en twee VVD wethouders. 1 Por soo CDA fraktievoorzitter Aad van Lingen: toch met twee wet houders in het college van burgemeester en wethouders zie pagina 5 Hef eer» riooi prejekt" verzuchtte de voorna w weirsoüdei zat vürhöwrs£<k von wiins Zijdeveld, aie yjstf ren vanwege de politiek onduidelijk toestand werkeloos moest toezien. Schiedam, Hoogstraat 73 Ook als dames - montuur verkrijgbaar. Vriibaan voorde tram SCHIEDAM Zaterdag 2 ok tober 1982 zal weer de jaarlijkse kledingaktie plaats hebben voor het Bejaardenwerk St. Jan de Doper. Er zal een wagen staan voor het kerkplein aan de Mgr. Nolens- laan 99 waar u dan al uw over tollig textiel en schoeisel tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt in leveren. Het bejaardenwerk zet zich in voor ieder die een be roep doet, op welk terrein ook, ongeacht gezindte. Voor diverse aktiviteiten zoals soos, hand werken, gymnastiek ontvangen wel subsidie. Vooralle andere aktiviteiten huis en ziekenbe zoek, belastingen en het direct beschikbaar stellen van mate rialen en of hulpmiddelen wat het leven van de ouderen kan veraangenamen, kost altijd geld. Aanvulling en of vernieuwing van het huidige spelmateriaal even zo. Het begeleiden van ouderen naar de diverse instel lingen bijv. zieken of bejaar denhuis. Mocht u het werk fi nancieel willen steunen dan is ons gironummer 1567097 t.n.v. Bejaardenwerk St. Jan de Do per Schiedam. Wilt u nadere in formatie neem dan telefonisch kontakt op met nr. 738870. vlaardingen 10-34908' m f Botterdam Grote Vl«ier(]etr«»t S3A, tel. 010-187 LEDEREN KLEDING Schiedam :Hoog.tr.«tl0O,i.l.010-«690Bl II I U IAUJM 'UUJ1/UV M q(||vK v T>E LEDERSPECIALIST Koopavond geopend l Grote kollektie lederen konfektie, ook naar maat en evt. eigen ontwerp! Reparatie en modernisering van alle lederen kleding. Eigen ontwerpetelig' slechts Uw poeliervakman die weet er toch het meeste van Alleen St. Liduinastraat 50, telefoon 269884 Gratis kruiden SCHIEDAM In verband met afsluiting van de Nieuwe Ha ven bij de Schoolstraat wordt autobuslijn 54 met ingang van maandag 20 september 1982 ge durende ongeveer vier dagen als volgt ongelegd. Richting Rubensplein: Be staande route tot Rozenburgse- straat bij Willemskade en ver volgens Willemskade, Nieuwe Haven, Lange Nieuwstraat, Gerrit Verboonstraat en verder bestaande route. Richting Havendijk: Dezelfde gewijzigde route in omgekeerde volgorde. Tijdens de omlegging komen onderstaande haltes tijdelijk te vervallen. Oranjestraat vtorbij Lange Nieuwstraat (richting Haven- dijk), Schoolstraat bij Warande (beide richtingen), Stadhou derslaan bij Willem de Zwijger laan (beide richtingen). In de richting Havendijk wordt tijdelijk een vervangende halte geplaatst in de Lange Nieuw straat vóór het postkantoor. Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil Reparatie Ook voor uw verlichting. Volgens het scenario had een andere bewindsman dan Te Loo de spade ter hand moeten nemen, namelijk de voormalige wethouder voor verkeer en vervoer Chris Zijdeveld. Vanwege de moei zame formatie van een nieuw stadsbestuur stond Zijdeveld gisteren letterlijk en figuurlijk ter zijde, om met lichtelijk jaloerse blik toe te zien hoe de enig over- geblven stadsbestuurder het bijbehorende applausje oogstte. Met de aanwezigheid van twee winkeliers wilde het stadsbe stuur onderstrepen dat on danks strubbelingen in het verleden, Schiedam nu de handen ineen heeft geslagen om de tram vrijbaan te geven. „Dat zal de komende jaren ongetwijfe'.',1 enige r l gegeven, maar als het kar wei achter de rug is beschikt het noorden over een uitste kende verbinding met het centrum, en dat zal, naar wij hopen, dat centrum alleen maar ten goede komen," al dus Te Loo. De winkeliers hopen op hun beurt het zelfde, namelijk dat de klanten uit noord niét met een gangetje van 20 kilometer aan de Schiedamse binnenstad voorbij zullen rijden om op het Marconiplein over te stappen naar het Rotterdamse stads hart en het daargelegen win kelparadijs. Officieel sinds gisteren wordt de Broersvest voorbereid op een nieuwe situatie, waarbij de rijweg wordt versmald tot twee stroken en het voetgan gersgebied wordt verbreed. Over cica een jaar zal de tram al tot het stadswerf (waar een keerlus komt) gaan rijden. In de loop van '83 wordt een begin gemaakt met het werk aan de 's-Gravelandseweg en de Burg. van Haarenlaan. In '84 start men met het laat ste deel. Aan het treinviadukt over de Nieuwe Damlaan wordt dan al hard gewerkt. In Schiedam wordt al vanaf 1964 gepraat over een ver- voersverbinding met het noor delijk stadsdeel. Na uitputten de discussies over de aard van dit vervoer (trein, metro, bus, tram en sneltram) kwam uit- 'l? c- icÖL. stand In 1979 verleende de minister van Verkeer en Waterstaat toestemming, waarna de ge meenteraad een krediet van 62 miljoen beschikbaar stelde. De aanleg van de eerste fase gaat naar schatting 7 miljoen gulden kosteri. Het werk wordt grotendeels uitgevoerd door de aannemer Burggraaf uit Asperen, een in Schiedam tamelijk onbekend bedrijf dat enkele weken geleden tijdens de aanbesteding als laagste in schrijver uit de bus kwam. CDA toch door de knieën twee wethouders in College Dit college had niet de meer derheid in de gemeenteraad en dat was de reden dat de vier benoemde wethouders na twee dagen bedankten voor de eer, aangezien zij bij de eerste de beste confronta- Of tie met de gemeenteraad via een motie van afkeuring of wantrouwen tot aftreden zouden worden gedwongen. Daarna volgde de politieke bijeenkomsten elkaar in koortsachtig tempo op met als hoogtepunt de ontwikke ling drie PvdA en twee VVD wethouders. De VVD stelde: „de stad moet bestuurd worden, .onze voor keur gaat uit naar een gemeen tebestuur bestaande uit twee PvdA, één CDA wethouder en één VVD wethouder, maar dat is niet haalbaar gezien de tegen- werking van de PvdA. f I Deze tegenwerking is makke lijk te verklaren. In de eerste plaats speelt daar het levens grote probleem mee wie van de drie wethouders (Zijdeveld, Scheeres en Posthoorn) het veld moest ruimen, terwijl daarbij het gevaar bestond' dat men bij de formule twee PvdA, één CDA en één VVD wethouder de PvdA de stemmen meerder heid in het dagelijks bestuur van de gemeente Schiedam kwijt was. De VVD op haar beurt stelde een paar duidelijke eisen. In de eerste plaats wilde men geen wethouders leveren als schou dervulling, zoals lijstaanvoerder Gerard Verhulsdonk dat uit drukt en daarbij stelde men, dat bij zaken waar verschillend over gedacht werd en dat zijn er in Schiedam nogal wat er geen compromisstandpunt naar bui ten mocht worden gebracht maar duidelijkheid. Dat was voor de PvdA weer onaanvaardbaar, die voor de zo veelste maal de politieke zwarte Piet kreeg teruggespeeld. PvdA en VVD hebben samen resp. 14 en zeven zetels in de gemeente raad, die in totaal 35 gemeente raadsleden telt, ruimschoots de meerderheid dus. De PvdA fraktie voelde niets voor het hervatten van het overleg met klein links (CPN, PSP, PPR en D'66) met de me dedeling dat er met dat soort mensen toch niet te werken valt en kwam dus weer bij het CDA terecht. Het CDA op haar beurt zat weer vast aan het standpunt dat er geen sprake mocht zijn van het aanstellen van een vijfde wethouder, Schiedam telt er momenteel vier. Een wethouder kost de ge meentekas, inclusief alle sociale lasten en representatiekosten altijd nog een bedrag van tussen de 100.000 en 150.000 per jaar en dat vond de CDA in deze tijd van bezuinigingen volkomen onaanvaardbaar. Een minderheid van de CDA fraktie wilde echter wel over de samenstelling van een Schie dams gemeentebestuur praten volgens de formule drie PvdA en twee CDA wethouders maar vond de CDA meerderheid in de fraktie als een blok beton tegenover zich. De stemming draaide echter binnen de CDA fraktie toen be kend werd dat de VVD op het punt stond toe te treden tot het college van burgemeester en wethouders. Men raakte niet alleen in pa niek, maar barstte ook in woede uit en CDA's lijstaanvoerder Aad van Lingen betichtte de VVD van verraad. Maandagavond besloot de CDA fraktie tenslotte tandenk narsend toch akkoord te gaan SCHIEDAM Vrijdag 17 sep tember wordt bij de Filmclub Schiedam de film „Ten" ge draaid, van regisseur Blake Ed wards. In deze komische film speelt Dudley Moore de rol van George, 42 jaar oud en volko men uitgeblust. Alleen mooie jonge vrouwen interesseren hem nog, en hij geeft ze net als vroeger op school een cijfer. Op een dag komt hij een „10" te gen. In de hoofdrollen Dudley Moore, Julie Andrews en Bo Derek. De film begint om half tien. Men is geopend vanaf ne gen uur. Donateur worden van de Stichting Filmclub Schiedam kost 5,per seizoen (inclusief toegang eerste film); toegang voor donateurs: 3,50. Adres: Stichting Filmclub Schiedam, gebouw de Teerstoof, Nieuw straat 12. i •r Nieuwe Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. WOENSDAG 15 SEPTEMBER 1982 - NR. 73 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG Aandacht. Vakmanschap. En advies. Met zolang tot u tevreden bent. Want daar gaat het Groeneveld om. En dan zijn we even tevreden als u. De Groeneveld-opticiens zijn aangesloten bij het Optiek-Gilde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1