Nieuwe ter zijde VANDAAG in deze krant Fakkels voor de Vrede I^eipveek|pde weet last van discogangers Roei wedstrijden in Voorhaven X Broersvest verwelkomt tram met winkelfeest karnen vérder Creativiteitswedstrijd voor heel Schiedam Stadsblad Sportfondsenbad houdt open huis Economisch plan deugt niet in het gewest: een overzicht J V4urth& T.V. DEFEKT? RADIO ABA Mooie aquaria bij Natuurgenot Bergen en slepen: verschrikkingen op de wereldzeeën Trainen voor de wintersport Twintig ploegen strijden om wisselbeker Wie wordt bruid van de maand? Vredesdienst Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren Feest Wij helpen direktü! t ■PPi £$•111111 i SCHIEDAM Met angst en beven ziet de Boter straat het weekeinde tegemoet. Tussen donderdag en maandag trekken daar al lallend en vernielend luidruchtige groepen jongeren voorbij, fuifnum mers die in één van de vele tapperijen in de bin nenstad te diep in het glaasje hebben gekeken. Politie Disco's Hasj DE VOLVO EN DAF SPECIALIST u..- Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Vfestland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. VRIJDAG 17 SEPTEMBER 1982 - NR. 74 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG C Toen ik gistermiddag even naar de stad wilde, zei ze: „Als je toch gaat breng dan van de poelier een paar kipschnitzels mee". Bij' de halte, die het dichtst bij die poelier lag, stap te ik uit en daar binnengegaan zijnde, deed ik bescheiden als altijd mijn zegje. Ik had persoonlijk nog een paar klusjes op te knappen, maar ik dacht: tevoren pik ik even een Irisch coffee, dan kan dit vege lijf er weer wat beter tegen. Het café puilde uit van de Duitsers en ik piekerde erover wat er nu in het buur land weer aan feestelijkheid gaande was. Ik had geen idee. Later, nadat de coffee al ter plekke was, liep ik even bij een winkel binnen om een pakje sigaretten op te doen. De winkel stond vol en het was al Duits wat de klok sloeg. De gasten stonden te hamsteren bij het leven, want de rookar tikelen zijn hier nog altijd goedkoper dan daar, in tegen stelling tot de benzine. „Und Sie", vroeg één van de helpende dames. Ik zei „Eine Packung Cabellero". Tsja, waarom niet. Aan aanpas singsvermogen heeft het me nooit ontbroken. „Nur eine Packung", vroeg het wicht. Ik /zei: „Ja, eine geniigt". Ik be taald ejnet een briefje van vijf piek en toen ze me teruggaf, zei ik glimlachend: Dank u wel!" Ze had het dopr en glim lachte: U had me lekker tuk". Ik zat, pi weer thuik op die stoel van me en nog stfeds was ik er niet achter waarom de stad zo vol vreemd grut zat. En ik, die toch een vrij woelig rooms verleden heb, herinner de me pas, vhk voordat de krant zou gaan zakken, dat het Sacramentsdag was, eèn feest, dat we hier te lande- al sinds jaren uit de agenda hebben ge schrapt. In Duitsland lopen de notabelen des middags nóg in jacquetes mee in pen processie en wipt het gewone volk de grens over om wat te hamste ren. Als middenstander van huis-uit had ik zulks ook na jaren nog dienen te weten. Ik hoorde op de radio gister avond, dat het zo slecht, ging met de horeca tegenwoordig. Vroeger was zulks anders. Oude steden en dorpen, die door de jaren heen hun profiel hebben bewaard, getuigen er van, dat de kroegen, taveer nen en cafés rond de kerk la gen en wijl het ene kerkelijke feest het andere schielijk op volgde zat het wel snor in die tijd, achter elk klooster lag een bierbrouwerij. Intussen is de kerkelijke kalender door de cao vervangen. Toen de SDAP in opkomst kwam, liep het bierverbruik bij sprongen te rug. Dat had grote maatschap pelijke voordelen, maar de na delen waren ook niet gering. Het leven is misschien wat cle aner geworden, ook met die verrekte cola, maar of het nog zo romantisch, smeuïg en hu- moraanzettend is als vroeger, ik waag het te betwijfelen. En daarbij mag men wel weten, dat ik nog geen slok bier in een heel jaar drink.. Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting SCHIEDAM Tijdens de maandelijkse kontaktavond van de Aquarium- en Terra riumvereniging Natuurgenot in Huis is de uitslag bekend ge maakt van de gehouden huis keuringen. Zo'n twintig leden lieten hun aquarium aan een beoordeling onderwerpen. Bovendien werd een kleurendia gemaakt wat van de keuring meer een aqua rium-schouw maakte. De mooiste speciaalbak is van G. Heus met 125 punten. In de ca tegorie gezelschapsbakken mét een gemengde bezetting aan tropische visjes en planten kreeg die van Cor van Sliedregt de hoogste puntenwaardering (129.5). Hij kwam hiermee in het bezit van de wisselbeker. Tot de overige deelnemers die in aanmerking kwamen voor een verenigingsdiploma be hoorden: 2. R. H. L. Buist, 126 pnt.; 3. F. v.d. Heiden 121; 4. J. de Vries, 118; 5. J. van 't Hof 117; 5. 117.5; 6. M. J. Veerkamp; De avond kreeg nog een feeste lijk tintje met de huldiging van voorzitter A. Bezemer die 10 jaar geleden de hamer ging hanteren. Naast woorden van waardering had de penning meester voor hem een presentje en voor diens vrouw een bloe menhulde. Y SCHIEDAM Tijdens de Vredesweek (tot 26 septem ber) worden in Schiedam heel wat bijeenkomsten en aktiviteiten georganiseerd die de bevolking willen wij zen op de voortschrijdende atoombewapening. Uit protest tegen dit angst wekkende verschijnsel werd gisteravond een fakkelop tocht gehouden door de bin nenstad die nogal wat be langstelling trok. Op 25 september kunnen Schiedammers ook deelne men aan een fietstocht voor de Vrede (vertrek Emma- plein kwart over elf). In dienstencentrum De Vier Molens wordt vanaf 20 sep tember een kursus gegeven over energie, waarbij ook de bewapening ter sprake zal komen (inlichtingen onder tel. nummer 260238). Op zondag 26 september wordt in de St. Jan de Do- perkerk in Nieuwland een interkerkelijke vredesdienst gehouden, aanvang elf uur. Het initiatief gaat uit van de IKV kern Schiedam. Het thema luidt kort en veelzeg gend „Om Vrede". Boterstraat is :Éet betf1 De bewoners zijn het meer dan beu. Lawaai en vecht partijen houden hen uit de slaap. Pal voor hun deuren wordt gekotst en geurineerd en soms wil een grappenma ker ook wel eens door de brievenbus wateren. Daags nadien worden nog meer sporen aangetroffen in de straat, waar auto's werden bekrast en lantarenpalen be schadigd. „Donderdag krijgen we al de kriebels", zegt een vrouw die dinsdag samen met drie andere bewoners naar de burgemeester stapte. „We zijn allemaal hyper nerveus, en onze kinderen niet minder. Waar is al die rottigheid goed voor? Ze staan, laat ik me maar netjes uitdrukken, soms gewoon op straat gemeenschap te heb ben -moeten onze kinderen daar getuige van zijn?" Of het bezoek aan burgemees ter Te Loo zin heeft gehad zal de toekomst uitwijzen. Toen een week of zes geleden wet houder Riet Taverne werd in geschakeld gebeurde er wel iets: men belegde onmiddellijk een vergadering met de politie. Sindsdien wordt er scherper en gerichter gesurveilleerd. Hoofdinspecteur Van den Hen gel beaamt dat; de klachten zijn hem genoegzaam bekend. Maar de moeilijkheden evenzeer; tenslotte kan het korps van wege de bezuinigingen niet put ten uit een onbeperkte hoeveel heid manschappen. Iedere minuut overwerk moet worden betaald, hetzij in geld, hetzij in extra vrije tijd -waar- door de werkdruk nog groter wordt. Bovendien, zo stellen de bewo ners, helpt dat toezicht van de agent in burger of in uniform maar even: licht de wet zijn hie len, dan begint het lieve leven weer van voren af aan. De Boterstraat vormt het na tuurlijke loopje tussen de discot- SCHIEDAM De Voorha ven is op zaterdag 18 sep tember het schouwtoneel voor het evenement Schie dam Roeit 1982, een door het Zeekadetkorps georgani seerde wedstrijd voor parti culieren en bedrijven die zullen strijden om een wisselbeker. Ongeveer 20 ploegen hebben zich tijdens de open inschrij ving aangemeld: politie, brandweer, het Schielandzie- kenhuis, Kuypers Bouw BV., Wilton Fijenoord, HCG, de SSSW, de Amrobank, ge meentewerken, Otheelo (to neelvereniging,) de Nutsbe drijven, Heidemij, Nicover- ken, OBK, Neitraco en de Schiedamse zeilers. Verder nemen enkele ploegen van het Zeekadetkorps aan het festijn deel. Om half twee wordt het startschot gelost voor de ploegen die in B2 sloepen naar de finish zullen reppen. Iedere ploeg bestaat uit 12 roeiers en een stuurman, en de af te leggen afstand be slaat 200 meter' De start is aan de Maaszijde van de Sm* Voorhaven, hoogte van Spica. de het finish ter korpsschip De prijzen worden omstreeks half vier uitgereikt door bur gemeester Te Loo. Diverse ploegen hebben de af gelopen weken al naarstig geoefend waarbij bleek dat de tijden ten opzichte van vo rig jaar, toen Schiedam voor de eerste maal roeide, sterk waren verbeterd. Tijdens de wedstrijden kan het publiek de Spica bezichti gen en kennismaken met het Zeekadetkorps. Voor nadere inlichtingen: J. F. van Roon (tel. 706862) of J. J. van Ewijk (tel. 268458). heken Cartouche (hoek 's Gra- velandseweg) en 'Gympie (Grote Markt). De ongenoegens van de bewoners richten zich dan ook voornamelijk op deze lokaliteiten waar aan jongeren van 13 en 14 jaar ongelimiteerd alkohol zou worden geschon ken. Als er niet spoedig een einde komt aan de ellende zouden zij beide disco's het liefst zo snel mogelijk gesloten zien. René Salari, eigenaar van 't Gympie, gaat daar recht tegen in: „Ik geloof dat die mensen het erger maken dan 't is. Wij schenken niet aan onder de 18, ik sta zelf aan de deur en dat grut komt er bij mij niet in. Misschien is er een bepaalde groep verantwoordelijk waar de politie niet tegen is opgewassen; ik loop niet achter iedereen aan die bij mij de deur uitgaat om te kijken hoe hij zich gedraagt". „Als die rottigheid bij mij van daan komt wil ik er best iets aan doen, laat die mensen uit de Boterstraat maar eens met mij konen praten. Maar nogmaals, hoe mijn klanten zich buiten gedragen, daar ga ik niet over. Ieder heeft zijn eigen opvoe ding", meent de horeca-exploi- tant. „Ik vind dat wij de situatie al heel wat verbeterd hebben door jongeren te weigeren. Waarom zouden wij dan dicht moeten? Trouwens, als ze bij mij niet dronken worden, worden ze t wel bij een ander", aldus Salari. Volgens de Boterstraat kan al leen de jeugd zelf de rust her stellen. Een vrouw, wier man nota bene agent is bij de Schie damse politie,, weet dat eigen machtig optreden alleen maar kan leiden tot nog meer narig heid". „Maar dat voor pispaal spe len zijn we ook zat. Vroeger gingen we zelf ook naar de disco, maar we zijn nooit ie mand tot last geweest. Het is toch te gek dat je je slaapka merraam moet sluiten ondat je anders gratis high wordt van de hasjiesj die ze voor je deur staan te roken?" SCHIEDAM Een ritje per tram over de Broersvest zal naar het zich laat aanzien nog wel ruim een jaartje duren. Toch kan Schiedam, en dan met name het jonge volk, zaterdag al een voorproefje nemen op snelheid en comfort van dit nieuwe vervoermiddel, zij het in de nostalgische gedaante van een paardetram, die van elf tot vier uur een geregelde dienst onderhoudt tussen de beide ui teinden van de vest. De tram is een onderdeel van het (bescheiden) feestpro gramma dat de winkeliers van de Broersvest hebben samenge steld ter viering van de officiële start van het trambaanprojekt afgelopen dinsdag. Verdere attrakties zijn het op treden van The Windmills ter hoogte van café Het Vierkantje, en het uitdelen van slushpup- pies (zCEér smakelijke ijsjes) bij Lentefeest. Geheel op eigen houtje organi seert dierenshop Mak het gratis portretteren van huisdieren voor, of in de winkel op de Koe markt. Alle aktiviteiten duren van elf tot vier. Volgens juwelier Kok, woord voerder van de winkeliers, is geen van de middenstanders er gelukkig mee dat de Broersvest open moet voor de tram, maar de aanleg van de baan wordt op zich wel als een aanwinst ge zien, al hadden de ondernemers de tram liever in het midden zien rijden dan op enkele me ters van de gevels aan de west zijde. Of de werkzaamheden ook een negatieve invloed op het win kelbezoek zullen hebben, moet worden afgewacht. Kok waagt zich liever niet aan voorspellin gen omdat de ervaring heeft uitgewezen dat het publiek zich „nogal grillig gedraagt". Wel vindt Kok dat als de tram eenmaal rijdt, de middenstand zelf ook iets moet doen aan het verfraaien van de omgeving: „Sommige puien nogen best eens een wat fleuriger aanzien krijgen". ArtoVGaroge-Bekreotte Nieuw Mathenessestraat 11-13 Schiedam, tel. 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken Aanstaande bruidsparen (ook koperen, zilveren- en gouden bruidsparen) kunnen hun trouwkaart opsturen naar Het Nieuwe Stadsblad „Samen Verder" Postbus 257, 3100 AG Schiedam Uw trouwfoto komt mis schien op de speciale bruids pagina en wat belangrijker is, u ontvangt dan ook 250,- aan waardebonnen, te besteden bij de deelnemende adver teerders die deze aktie mogelijk maken. Wie dat zijn leest u op de speciale bruidspagina, 1 maal per 14 dagen op vrijdag in Het Nieuwe Stadsblad SCHIEDAM Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Bewonersvereniging Schiedam Zuid wordt, als on derdeel van een groot feestprogramma, een foto-, teken-, schilder-, gedichten- en beeldhouwwedstrijd georganiseerd waaraan iedere Schiedammer (men hoeft dus niet in de Gorzen te wonen) kan meedoen. Voor deze jubileum creativi teitswedstrijd mogen werkstuk ken van de meest uiteenlo pende aard worden ingeleverd. Er geldt slechts één restrictie, namelijk het onderwerp, en dat is, vanzelfsprekend, Schiedam Zuid. Om mee te dingen naar een prijs moeten de inzendingen ui terlijk 8 november worden in- SCHIEDAM De Raad van Kerken in Schiedam organi seert op vrijdag 24 september een dienst van Verootmoedi ging en Gebed voor de Vrede in de H. Hartkerk (Lekstr. 55). Voorgangers: Ds. J. de Kievit en Past. E. van Diepen. Mede werking verleent de Üantorij v.d. Ned. Herv. Gemeente (Zuid). Aanvang 19.30 uur. Gekollekteerd zal worden voor de Nood in Libanon. (Giro 9600 t.n.v. Stichting Oecumenische Hulp aan Vluchtelingen te Utrecht). geleverd bij fa. Bons in de Strijensestraat 42. Het werkstuk blijft eigendon van de inzender. Alle inzendingen worden ten toongesteld in de week van 13 tot en met 20 november in het BVSZ lokaal aan de Zwarte- waalsestraat. Aan het eind van die week vindt de prijsuitrei king plaats. Er zijn verschillende catego- riën, en ook verschillende prij zen, toegekend door een jury. Bezoekers van het lokaal ken nen samen de publieksprijs toe. Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1