Nieuwe In't kort VANDAAG in deze krant Nadat twaalf instanties hun fiat gaven Lintje met zilver NAPPA en SUEDE I Stadsblad Hermes DYS onverdiend ten onder Dlensiefteeittrttifi Vier (ioie<i* .11 bestaat 1O Jaar De ware dierenliefde ti V t haarimport Vers van de groothandel tegen bodemprijzen Speel-o-theek Ikkie zoekt vrijwilligers Dienstregeling Amerikaanse entertainer naar S'dam Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren EEN AUTO HUREN ZONDER KUREN SALON DE PARIS bij Kreisel Stationsplein van 2 t/m 23 oktober Renault 5 Parisiënne RIJNMOND Een taart, bloemen, een waterka- nonnade van een blusboot en de heldere toon van een spiksplinternieuwe scheepsbel, dat waren de attributen die maandagmorgen de ingebruikne ming van het voet- en fietsveer Vlaardingen Pernis begeleidden. Lef Aankomst van de fietsveer in Vlaardingen. Moedeloos f Aan ae Petroleumweg in Pernis werden de deelnemers aan het gezellige tochtje onthaald opeen soort veldcross... het fietspad bleek opgebroken! s Vrijdags van 15.00 - 18.00 uur s Zaterdags van 9.00 - 12.00 uur SSW"V,„; likens ersi Kuikon i Per2 ket1vIeugels o„J. ""'sJ.- T.V. DEFEKT? Wij helpen direktü! RADIO ABA Vervoer over water... DE LEDERSPECIALIST ROTTERDAM Grote Visserijstraat 33a tel. 010-157377 SCHIEDAM Hoogstraat 100 tel. 010-269051 Zie pag Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. WOENSDAG 6 OKTOBER 1982 - NR. 79 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG SCHIEDAM De Filmclub Schiedam draait op vrijdag 8 oktober Frederico Fellini's „Vrouwenstad". Marcello, een heer van middelbare leeftijd, komt terecht in een wereld die louter uit vrouwen bestaat. Met Marcello Mastroianni. Aanvang half tien in de Teerstoof aan de Nieuwstraat 12. Toegang vijf gulden (donateurs 3,50). Op zaterdag 16 oktober orga niseren de Vrienden van het Stedelijk Museum een orgelbe speling in de aula van het mu seum aan de Hoogstraat. Gast is Hildebrand Otto, organist te Rotterdam. De entree is gratis. Het concert vindt plaats tussen drie en vier uur 's middags. Op dinsdag 12 oktober organi seert de Werkgroep Schiedam van het Humanistisch Verbond een thema-avond over het reli gieus humanisme. Jan de Ruy- ter-Korver, lid van de lande lijke werkgroep, houdt een in leiding. Plaats: wijkgebouw De Blauwe Brug, aanvang acht uur. Be halve leden van het Humanisti sch Verbond zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. Op woensdag 6 en donderdag 7 oktober is er in de Magnalia Dei Kerk (tussen de Nolenslaan en de Burg. H. Gretelaan) een grote bazar. De openingstijden van deze SISO bazar zijn op beide dagen als volgt: 's middags van twee tot vijf uur en 's avonds van ze ven tot tien. De ronmelmarkt bestaat uit veel stands met bij zonder attrakties. In dienstencentrum De Woudhoek aan het Heijermans plein wordt op zaterdag 9 okto ber van twee tot vier uur een filmmiddag voor de kinderen gehouden. Kaartjes kosten 1,50 per stuk en zijn verkrijgbaar bij mevrouw Van Zessen, Heijermansplein 254, of 's middags aan de zaal. Op dinsdag 12 oktober verga dert de NCVB afdeling Schie- dam-Nieuwland in de Opstan- dingskerk aan de Albarda- straat, aanvang acht uur. J. Verduyn uit Maassluis spreekt over het onderwerp „Voeten en Schoenen". Zondagmiddag 10 oktober or ganiseert de Nederlandse Orgel Federatie haar maandelijks theater orgelconcert in het Passage Theater te Schiedam. Dit concert zal verzorgd wor den door de bekende Engelse organiste: Doreen Chadwick. Aanvang van het concert vier uur. De kassa is geopend vanaf drie uur. Entreeprijzen 5, voor niet leden. Voor leden, 65 plussers, C.J.P. houders en kin deren t/m 12 jaar ƒ3,op ver toon van hun pasje of lidmaat schapskaart. Kaarten zijn ver krijgbaar aan de kassa van het theater en bij P. Foncke, v Ruysdaellaan 35a. Carnavalsvereniging De Riet zeilers organiseert weer een bingo-avond in zaal Irene op dinsdag 12 oktober, aanvang acht uur. De toegang is gratis Ook niet-Rietzeilers mogen meedingen naar de fraaie prij vlaardingen 10-34! rotterdam 010-253746 BEZOEK DE Speciale aanbieding: Fietsveer in gebruik Tussen half twaalf en kwart voor twaalf maakte de tot veerpont omgebouwde spi- doboot Kaag zijn officiële debuut, varend van het ha venhoofd aan de Pernisse Petroleumweg naar de Vlaardingse Westhaven- kade. vendienst, Gedeputeerde Sta ten en Rijskwaterstaat. Ook het PPR-tweede Kae- merlid Reina Steenwijk, en Meta de Visser (Vereniging Vrienden van de Voetveren) maakten de overtocht mee. Op de kade stonden ook de eerste klanten met hun fietsen gereed. Aan boord bevonden zich ver- Veldcross tegenwoordigers van tal van instanties, zoals ANWB, ENFB, Rijnmond, gemeenten uit het Botlekgebied, de Ha- De officiële delegaties vertrok ken op witte ANWB-fietsen va nuit de deelgemeente Hoogvliet naar het havenhoofd met op kop het tandem Bas Goudriaan (wethouder verkeerszaken Vlaardingen) en J. C. van Duin (Rijnmondgecommitteerde). Halverwege de rit stond het pe loton voor een onaangename verrassing: het fietspad langs de Petroleumweg was opgebroken. De ongeordend over een sloot springende en over de vangrail klauterende anbtenaren namen hun fiets op de nek en het eu vel, dat hen voor één moment veranderde in deelnemers aan een veldcross voor lief. Na een probleemloze overtocht en een ontspannen ritje door Vlaardingen arriveerde het ge zelschap rond het middaguur op het stadhuis. De pont, bedoeld voor recrean ten en het woon- werkverkeer, zal naar verwachting geen ge brek aan klandizie hebben. Alle instanties waren even vlot met het verlenen van de noodzake lijke vergunningen, vooral om dat al jaren wordt aangedron gen op een oeververbinding over de Nieuwe Waterweg voor het langzame verkeer. Tot 4 oktober kon de oversteek alleen gemaakt worden in Maassluis of Rotterdam. Toen de Beneluxtunnel in 1987 in ge bruik werd genomen, werd de Vlaardingse veerdienst opgehe ven. Niet de overheid, maar een par ticuliere ondernemer ging tens lotte de uitdaging aan. Exploi tant van het veer is rederij Steinmann uit Spijkenisse, een maatschappij die al jaren in de Botlek aktief is. Steinmann wil het veer voorlo pig bij wijze van proef voor één jaar laten varen. Dit experi ment kost 450.000 gulden. „Daar moet je lef voor hebben", vond Rijnmondgemommit- teerde Van Duin, die pas 3 da gen in functie was en in het Vlaardingse stadhuis zijn mai denspeech afstak. Van Duin maakte bekend dat het geld voor het fietsbus expe- riment door de Beneluxtunnel (80.000 gulden) voorlopig gere serveerd blijft, zodat er een al ternatief is als de pont onver hoopt financieel schipbreuk mocht lijden. Ondanks de vlotte medewer king die de overheid hun ver leende had directeur H. Stein mann toch kritiek op de amb tenarij: „Als je ziet hoeveel instanties er bij een derge lijke onderneming aan te pas komen, word je wel eens noedeloos. Het waren er op zijn minst een stuk of twaalf". „Ik ben er van overtuigd dat de kleine ondernemer veel meer kans van slagen zou hebben en de economie er een stuk gezon der uit zou zien als de overheid het hem niet zo moeilijk maakte", aldus de reder. Niettemin heeft Steinmann alle vertrouwen in het welslagen van de pont. Deze week krijgt het veerhuisje aan de Westha- venkade stroom en telefoon, en kan de dienst op volle toeren gaan draaien. Geheel in overeenstemming met de Wet op het Veerwezen heeft de Kaag ook een klach- tenboek aan boord, waarin de passagiers op- en aanmerkingen kunnen noteren. Het klachten- boek is de rederij geschonken door de gemeente Vlaardingen. ^'P uit i,„, SCHIEDAM De speel-o- theek Ikkie zoekt vrijwilli gers om behulpzaam te zijn bij het uitlenen van speel- met toestemming Kamer van Koophandel van 17-9 t.m 30-11 Bontmantels, jasjes, hoeden enz. enz. Alle gangbare bont- soorlen, behalve die van beschermde dieren. Nazorg en ser vice verzekerd in samenwerking met gerenommeerde collega. Gehele collectie 1982-'83 met zeer hoge kortingen, zo lang de voorraad strekt. Lijnbaan 36 (bij het Weena) ROTTERDAM -Tel (010) 125088 Vrijdag koopavond goed aan kinderen tussen de 0 en 10 jaar. Ook geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen lenen speelgoed bij Ikkie. Voor hen is geen leeftijdsgrens gesteld. Het doel van Ikkie is, kinderen geregeld nieuw en ander speel goed ter beschikking te stellen, dat aansluit bij hun interesse en ontwikkelingspeil. De Schiedamse speel-o-theek, die praktisch geen subsidie krijgt, funktioneert vooral dankzij een aantal hardwer kende vrijwilligers/sters. Het team kan nog worden uit gebreid met enkele belangstel lende mensen die op woensdag middag en zaterdagochtend wat tijd tot hun beschikking heb ben. Inlichtingen: Marjolein Krab bendam, Punter 9, telefoon 703783. Langskomen in de Blauwe Brug, waar Ikkie gehuisvest is, kan ook, en wel 's woensdags van twee tot half vijf, en 's za terdags van tien tot half twaalf. Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting. Vertrektijden Vlaardingen: 06.00 uur; 06.30 uur; 07.30 uur; 08.30 uur; 09.00 uur; 11.00 uur; 13.00 uur; 14.00 uur; 15.00 uur; 16.00 uur; 16.30 uur; 17.30 uur; 19.00 uur; 20.00 uur; 22.00 uur; 23.00 uur; 23.30 uur; 07.00 08.00 uur; uur; 10.00 12.00 uur; uur; 14.30 15.30 uur; uur; 17.00 18.00 uur; uur; 21.00 22.30 uur; uur. Vertrektijden Petro leumweg - Pernis max. 15 fninuten later. Enkele reis 1,25; retour 2,25; 10 Overtochten- kaart 10, IllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllll SCHIEDAM De Ameri- naar Schiedam voor een voors- kaanse organist en entertainer telling in het Passage Theater. Bill Horn komt op. 15 oktober Het optreden wordt verzorgd door Muziekschool Arjo de Ko ning, Orgelsound en Wersi Electronic in Hoevelaken. Bill Horn staat bekend als de man met de duizend gezichten. Zijn muzikale opleiding genoot hij het West Chester Colle in Amerika. Sindsdien is hij zelf ook aktief als muziekleraar. Beroepstitels als pianist, zanger, humorist, componist en arran geur zijn alle met evenveel recht op Horn van toepassing. Het concert in het Passagethea ter begint om acht uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa, bij Wersi (telefoon 03495-37111) of bij Arjo de Koning (telefoon 263941). Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van A. M. H. van den Bergh bij Gusto Engineering BV heeft burgemeester Te Loo deze jubilaris dinsdagmiddag de zilveren ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt. De plechtigheid vond plaats in het kantoor van Gusto Engineering aan de 's Gravelandseweg. De heer Van den Bergh vervult daar de funktie van le groepsleider tekenkamer-scheepsbouw. MANTELS-JASSEN ENZ. VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN DESGEWENST NAAR MAAT EN EIGEN ONTWERP ALLES UIT EIGEN ATELIERS DUS MODERNER EN VOORDELIGER Speciale afdeling voor repareren en moderniseren KOOPAVOND GEOPEND Schiedam. VlaardingervHoogstraat 159,Tel.343181 Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1