terzijde VANDAAG in deze krant Boktor vreet balken op neem vaker een bloemetje mee! „Euphonia" opgeheven vfev EXTRA HOGE RENTE BONDSSPAARBANK SCHIEDAM Sport-showbizz-kwis I in Passage theater óók na zessen en tijdens zon- en fe Stadsblad Aktie Gaas Receptie y Uw BMW-dealer: Kalfsbeek b.v. Langhaarkatten op Nationale Show Houtwerk in Grote Kerk aangetast Schetsen: de Synagoge Gymzaal heropend met demonstratie Alsof je 'n emmer leeggooit: Tachtig jaar vrouwenleven, expositie in 't COOP-museum 1 VOOR ALLE SOORTEN KONTAKTLENZEN >Nir1h&_ OKTOBER WIJNMAAND T.V. DEFEKT? RADIO ABA Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren Jeugdhonk voor Nieuwland SCHIEDAM In de oude dorpskern van het landelijke Kethel heerst onrust. Vooral de bewo ners van het Noordeinde praten over niets anders meer. Ze ergeren zich groen aan de voorgenomen nieuwbouw van elf bejaardenwoningen op een braakliggend terreintje tussen de Dorpskerk en het park. Inspraak Verkrachting Frans de Boer bij het toekomstig bouwterrein: „Hoe verzinnen ze 't?" SCHIEDAM De bok tor, een insekt dat qua funktie grote overeen komst vertoont met de houtworm, is bezig grote delen van het houtwerk in de Grote Kerk aan te tasten. UDA.N.V.C. m DE VOLVO EN DAF SPECIALIST Aito's-OÖooe-Bekrealte Alleen rond Wereldspaardag van 18 t/m 22 oktober bij de Bondsspaarbank op een Volg onze aankondigingen! Kaartverkoop e De Guys and Dolls, die medewerking verlenen aan de Sport-showbizz-kwis. ÜïlllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHU"!"!Illllllllllllllllllllllllllllir Een „special" over wijnen volgende week in Uw Nieuwe Stadsblad Voor advertenties kunt U bellen tel. 263939 l ba* btoemsterkunst Wij helpen direktll! Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier,'Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. Nieuwe Wat veel vrijgezellen dwars zit is het feit, dat hun staat te dik wijls wordt beschouwd als een nog-niet-stadium. Ze zijn nog- niet-getrouwd. Of, in zogehe ten ernstiger gevallen: ze zijn overgeschoten. Het is een kud de-gewoonte om allerlei toe standen af te meten aan zoge naamde normale situaties, en ze in dat verband te kwalifice ren. Daarom is in een tijd waarin progressiviteit mode is conservatisme een soort van schande, en wanneer mini-jur ken „in" zijn, worden lange rokken als tutdingen be schouwd. Lange rokken wor den niet afgewezen omdat ze lang zijn, maar omdat ze niet kort zijn. Ik geef toe, 't kost even moei te, maar dit moet te volgen zijn. Terug naar de vrijgezel len, en in het bijzonder naar Guus, die wat mismoedig zat te kijken op die bruiloftsrecep tie waar hij niet langs kon. Hij had alweer vele malen geant woord op zulke goed-gemeen- de vragen als Ben je nog steeds vrij?" of „Denk jij nog ooit aan trouwen?". „Niemand wil er zich mee verzoenen", somberde hij, „dat iemand vrijgezel is omdat hij dat wil, en dat hij dat net zo'n ordente lijke staat vindt als het huwe lijk, zeg maar-es: waarom rich ten ze dit soort feesten aan als jongelui trouwen? Toch zeker om te benadrukken, dat ze nu een definitieve richting aan hun leven hebben gegeven. Alsof ik dit niet heb gedaan. Weet je, soms denk ik erover kaarten rond te gaan sturen. Met deze tekst bijvoorbeeld: „De heer en mevrouw Her mes-van Duist geven met vreugde kennis dat hun zoon Guus op donderdag 12 oktober om half elf ten stad huize in de vrijgezellenstaat zal treden". Zo'n kaart zou de mensen wel dwingen je wensen als serieus en definitief te beschouwen" Ik reageerde niet, want het is me bekend dat onze solitair Guus daar geen behoefte aan heeft. Hij vervolgde: „Geen mens snapt wat ik bedoel. Jij vast ook niet". Toen dwaalden z'n ogen ineens door de recep tiezaal en hij vestigde m 'n aan dacht op 'n zojuist binnenge komen, charmante jonge- vrouw. „Nou, niémand", her stelde hij zich „dat is teveel ge zegd. Ans snapt het wél, want die denkt er net zo over als ik. Die meid, daar heb ik kontakt mee. Dat is zo'n vrouw". Hij zei dit laatste merkwaardig smachtend, zodat ik wel moest opmerken: Misschien zouden jullie dan samen een kaart kunnen sturen. Dat scheelt in de postzegels". Even keek Guus me vernietigend aan. Toen toonde hij dat schichtige lachje dat hem onbetwistbaar verried. Dapper zei hij: „Toch meende ik het". Toen stond hij op. Hij beende snel naar Ans. Want die begrijpt hem. UITDEUKEN SPUITEN is veel voordeliger bij: Buitenhavenweg 160, telefoon 261046. SCHIEDAM Korenge meenschap „Euphonia" is met ingang van 6 oktober ont bonden. Het 36 leden tellende koor heeft alle aktiviteiten gestaakt na overlijden van vaste dirigent Dick Stam. (56) Stam was oprichter van „Euphonia". Al lang voor zijn overlijden in juni dit jaar had de dirigent de wens te kennen gegeven dat het koor na zijn dood zou worden op geheven. Stam heeft veel voor „Eupho nia" betekend. De leden vin den dat hij als dirigent niet te vervangen is. Nieuwbouw aan Noordeinde roept protesten op zoekers en kerkgangers. Hoe moet dat als die huizen er staan?" zo vraagt de Boer zich af. Tegen nieuwbouw op zich hebben de Kethelaars niets. Wel tegen het ontwerp dat hen op twee inspraakavon den werd voorgelegd: dat toonde een naar hun smaak veel te massief blok huizen met een gemiddelde hoogte van zeven en een halve me ter. Dit gevaarte, zo vreest men aan het Noordeinde, zal als een blinde muur al het uit zicht, en vermoedelijk ook al het zonlicht, wegnemen. Sommige bewoners zijn daar door wel bijzonder onaange naam getroffen omdat zij hun sfeervolle ouderwetse koopwo ningen voor veel geld hebben opgeknapt. Met dat „gedrocht" voor de deur daalt de waarde van hun huizen aanzienlijk. Maar er zijn ook bezwaren van niet-financiële aard. Zo is men het er unaniem over eens dat de landelijke sfeer ernstig wordt aangetast. De rustieke kerk zal nagenoeg aan het gezicht wor den onttrokken, en met het his torische karakter is het in één klap gedaan. Bij Frans de Boer, die op het Noordeinde woont, is het plan van de gemeente en de diakonie van de Hervormde Kerk hard aangekomen. „Hoe verzinnen ze het?" roept hij radeloos. Hij spreekt van een verkrachting van oud-Kethel" en ook van het aangrenzende park, dat ettelijke miljoenen heeft gekost en nu opeens met beton wordt versierd. „En dan is er nog een punt: op het terrein worden nu de auto's geparkeerd van bewoners, be- De Boer laakt de inspraakavon den van 15 juni en 23 september toen bewoners hun zegje moch ten doen over het plan: „We kregen die tekeningen voor onze neus, maar er iets aan ver anderen, dat ging niet. Dat kun je geen inspraak noemen." De Boer overlegde met zijn mede-bewoners en maakte ver volgens een alternatief ont werp, dat bij de Kethelaars in veel betere aarde viel. Belang rijkste kenmerk was een verla ging van de bouw van 7,5 naar ongeveer 5 meter. Hoe architect en aannemer (de SSSW) over dit alternatief oor delen is nog niet bekend. Me vrouw Van Lieshout, die ook op het Noordeinde woont, en als één van de weinigen niet in haar uitzicht belemmerd zal worden, vindt de Boers schetsje in ieder geval „veel gezelliger". „Maar het blijft nieuwbouw op een oud dorp, en de mensen die hier geboren zijn hebben daar danig de pé over in," zegt zij. Overigens kunnen de Kethe laars zich troosten met één bepaling: de elf woningen worden gezet onder het motto „bouwen voor de buurt". Al leen bejaarden uit Kethel ko men als toekomstig bewoner in aanmerking. Houtwerk in Grote Kerk ernstig aangetast Het onooglijke diertje vreet zich onverzadigbaar een weg door de eeuwenoude spanten waarop het dak rust. Hier en daar is de verpulvering al met het blote oog waar te ne men. Volgens koster Verlinde is het nog niet zo ver dat kerk gangers voor hun leven hoe ven te vrezen als zij tijdens de zondagsdienst onder dit dak plaats nemen. Wel moet er snel iets worden onderno men, anders is een zeer ingrij pende en zeer kostbare re stauratie noodzakelijk. Nu al voorziet men een kosten- pot van tenminste 50.000 gulden voor uitdrijving van de desas treuze vernieler. Bestelt de Hervormde Kerk niet spoedig een ploeg insektenbestrijders, dan zullen de kosten gemakke lijk tot boven een ton uitstijgen. Schiedam, Nieuwe Haven 233, telefoon 010-731155 Maassluis P. C. Hooftlaan 11, telefoon 01899-19588. Oranjestraat 19 - Schiedam Telefoon: (010) 73 87 00 26 64 31 Koopcentrum Koningshoek Maassluis Telefoon: (01899) 190 39 De aanwezigheid van de boktor werd enige maanden geleden geconstateerd toen een inspec- tieploeg van de Monumenten- wacht een rondgang door hel middeleeuwse gebouw maakte. Het diertje bleek zich voor namelijk op te houden in de balken onder het dak. Maar de ervaring leert dat het insekt zich razendsnel weet uit te brei den. „In een mum van tijd zit alles onder, zegt gemeentelid Rita Mak, die inmiddels een inzame- lingsaktie is begonnen. Zij is van mening, dat de Her vormde Kerk de kosten nooit alléén kan opbrengen, en vindt daarom dat alle Schiedammers die waarde hechten aan de in standhouding van hun monu- menten best een financieel steentje mogen bijdragen. „Tenslotte heeft de Hervormde Gemeente nog meer gebouwen onder haar hoede, en die kosten ook allemaal veel geld," aldus mevrouw Mak. In het maandblad van de Her vormde Gemeente doet zij daarom een oproep aan „heel Schiedam": „als iedere inwoner een tientje afstaat kernen we aardig in de goede richting". Nieuw Mathenessestraat 11-131 Schiedam, tel. 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken SCHIEDAM Sport- en saunainstituut Peter Lagerwaard E organiseert in samenwerking met Wim Brauns promotions op zaterdag 20 november voor het eerst in Schiedam een E Sport-Showbizz-Kwis. Deze kwis wordt gehouden in het E Passage Theater en de acht deelnemers, vier vrouwen en E vier mannen, worden op de avond zelf pas gekozen uit de E aanwezigen in de zaal. E Buiten de kwis zal de avond gevuld worden met tal van be- E kende artiesten zoals Guys and Dolls, Lisa MacKeag, Scott E Fitzgerald en vele anderen. E De Schiedamse middenstand heeft voor aantrekkelijke prij- E zen gezorgd. Zo is de hoofdprijs van de kwis een weekend E Londen of Parijs ter waarde van vier honderd gulden be ll schikbaar gesteld door de Bondsspaarbank Schiedam. E Boetiek American stelde een waardebon beschikbaar van E 250 gulden. Reisburo Vilerius geeft tweehonderd gulden E aan reischeques en bij Restaurant De Amstelbron kan door E de winnaar gratis gedineerd worden. E Sporthuis Kethel stelt sporttassen, ballen en trimschoenen E beschikbaar. Bloemsierkunst Botanico stelt gratis bloemen E beschikbaar voor artiesten en de deelnemers aan de kwis. E De toegangsprijzen voor de Sport-showbizz-kwis zijn f 25, E en 22,50. Vanaf heden zijn deze in de voorverkoop te ver- E krijgen bij Sport- en saunainstituut Lagerwaard aan de 5 Lange Haven 41. Telefonisch plaatsbewijzen bestellen is niet mogelijk. Overigens is dit niet de eerste keer dat de Grote Kerk door de tand des tijds wordt bedreigd. Een paar jaar geleden noest het dak worden vernieuwd, en ook voor die dure renovatie noest aktie worden gevoerd. Toen dat karwei achter de rug was moest kostbaar gaas wor den aangeschaft om de fraaie ruiten te beschermen tegen vandalen, die regelmatig pro beerden een steen naar binnen te gooien. Het gaas dat nu voor de ranen is gespannen kan naar schatting dertig tot vijftig jaar mee. ji Iris Bloemenkiosken Stationsplein - Dagelijks geopend tot 's avonds 9 u. en zondags tot 8 u. Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1