80 jaar vrouwenleven in beeld Tweede Nationale Tentoonstelling in Schiedam Per koetsje naar de pannekoeken In't kort Algemene diensten Daar kunt u op rekenen! 2EH Koffieconcert St. Radboud Garagebedrijf Piet de Boer en Skoda Vrouwen Winkeltje W. A. J. Bloot Een welverdiend emmertje confetti voor de Onbekende Huisvrouw Verleden jaar, in het zelfde weekeinde, mocht deze show zich in een grote opkomst van publiek verheugen. Medaille Kinderen Deze Witte Pers dingt ook mee naar de prijzen in de Blaèwe Brug. m -- PRIJSBREKERS VAN NOVOTEL -nilminiIIMIIIfiniii GEBIT STUK J. VERINGMEIER I^AA^ AANRIJDING GEI 010 - 260199 8.995,-, Piet de Boer Vlaardingen telefoon 010-347500 SKODA de goedkoopste 4 deurs van Nederland HET NIEUWE STADSBLAD - VRIJDAG - 8 OKTOBER 1982 PAGINA 3 COOP viert drievoudig jubieufl! SCHIEDAM Een van de oudste plekjes van Schiedam zal ongetwijfeld tot en met zaterdag volop in de pu blieke belangstelling komen te staan. In feite de baker mat van Coop Nieuwe Wa terweg, is de Kethelstraat 12 waar in 1902 Coöperatie „Door Eendracht Sterker" (DES) startte met een brood bakkerij. In de loop der jaren groeide deze uit tot een coöperatief groot levensmiddelenbedrijf met 8 vestigingen n in Schie dam, 9 in Vlaardingen, 2 in Maassluis en 1 in Spijkenisse. In 1977 werd in de Kethelstraat een Nationaal Coöperatie Mu seum gesticht dat nu het le lus trum herdenkt met de club „Vrienden van dit museum" die momenteel 300 leden telt, een aantal dat nu nog geleidelijk toeneemt. Dan is er nog het befaamde winkeltje, ingericht in stijl anno 1920, een bezienswaardigheid op zich, waar de tijd schijnt te hebben stil gestaan. Vanuit museun en winkeltje straalt een brok nostalgie dat helaas nog door te veel mensen niet is ontdekt! Nu de coöperatieve gedachte steeds meer opbloeit in de ganse wereld, past bijzonder goed de mobiele tentoonstelling: „Tach tig jaar vrouwenleven van alle dag", met als ondertitel: „Alsof je 'n emmer leeggooit", een in beeld gebracht epos van tachtig jaar strijd gevoerd door vrou wen, nu leidend tot emancipatie en gelijk gerechtigheid. In zijn openingstoespraak schetste burgemeester mr. G. J. te Loo woensdag de noodzaak van de coöperatieve gedachte geboren uit de nood der tijden. Hij verwees naar de tentoons- tellings katalogus, waarin dit al les ook staat verwoord. De burgemeester verrichtte hierna de officiële opening door inderdaad een emmer leeg te gooien, die gevuld was met con fetti. De tentoonstelling zal bij veel ouderen herinneringen oproepen aan het verleden met aangrijpende beelden van el lende, strijd en een ode aan de moeders uit die dagen. Vrou wen die indertijd genoodzaakt waren mee de kost te helpen verdienen, en toch nog tijd over hadden om wekelijks hun straatje te boenen. Leerzaam zijn deze beelden voor de hedendaagse jongeren, want deze tragiek uit de hon gerwinter is iets om te onthou den. huisarts wegens vakantie geen praktijk van 11 oktober t/m 22 oktober Waarneming: gezondheidscentrum De Warande", telefoon 730588 Nieuwe Stadsblad 'N RANDSTAD EDITIE KANTOOR: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 BUREAULEIDER: I. Groeneveld Telefoon 010-732877 Privé 010-707528 VERTEGENWOORDIGERS: P.K. Verheugd Telefoon 010-732877 Pnvé 010-702986 R. de Kiewit Telefoon 010-732877 Pnvé 01899-17848 INZENDTERMIJN: ADVERTENTIES Tot dinsdag- en donderdagmiddag 17.00 uur op het kantoor RUBRIEKS ADVERTENTIES: Tot dinsdag- en donderdagmiddag 15.00 uur op het kantoor REDAKTIE Adri Boer Peter de Lange EINDREDAKTIE: Ruud van Houwelingen Telefoon 010-265764 HOOFDREDAKTIE RANDSTAD-EDITIES: P. I. Hovingh Telefoon 070-190290 Privé 01807-18513 INZENDTERMIJN REDAKTIE-KOPIJ Tot maandag- en woensdagavond op het kantoor UITGEEFSTER: Drukkerij v. d. Drilt BV. Postbus 5825, 2280 HV Rijswijk, telefoon 070 - 190222, ingeschreven K.v.K. nr. 4793 algemene verkoopvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d.d. 30-07-79 nr. 78/1979. Het winkeltje, met achter de toonbank mevr. J. E. Schenkel- Den Boer, heeft ook een sociale functie. Naast een oorspronke lijke grutterij heeft men nog al tijd de puntzak, en kunnen kin deren nog voor één cent snoep goed kopen. Veel ouderen ko men hier hun boodschappen halen maar tevens tegenover mevr. Schenkel hun hart luch ten over problemen en zaken waarover ze graag eens willen praten. Ze voelen zich niet thuis in supermarkten, zegt deze win kelierster, teruggeplaatst in het jaar )930. Het burgemeesters echtpaar be zichtigde ook het uitgebreide museum en bekeek het Dia- Klankbeeld over het ontstaan van de coöperatie in Engeland, samengesteld aan de hand van een film door de familie Ou- wendijk. Het dia-klankbeeld draait per manent tijdens de tentoonstel lingsuren. Ook de eigen coop- jeugd-bibliotheek werd bezich tigd. Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het museum ont wierp Jan Bot een nieuwe affi che. Hr. Ouwendijk sr. o.twierp een button die in diverse kleu ren is uitgevoerd. Ze zijn in 't Winkeltje te koop. Zelfs het wedstrijdelement voor de jeugd ontbreekt niet. In het Iedere klant in 't Winkeltje mag vestigingsgebied zijn tekenin- proberen om zonder morsen gen verspreid, voorstellende 't een pot stroop te vullen met een Winkeltje. Kinderen van de enorme pollepel. zo'n 20.000 klanten konden deze ingekleurd hier inleveren. De namen van de tien winnaars worden zaterdag bekend ge maakt. Dan is er nog het raden van het aantal snoepjes in een ouderwetse glazen pot. Lukt hem of haar dat dan mag de gevulde pot mee naar huis worden geno men! De tentoonstelling is nog geo pend: vrijdag van 7 tot 10 uur en zaterdag de gehele dag van 10 tot 16.00 uur. Langhaar- katten stelen de show Op zondag 17 oktober zal wijkcentrum „De Blauwe Brug" aan het Bachplein in Schiedan-Noord, weer in het teken staan van de langhaarkatten. Op deze dag organiseert de Nederlandse Langhaarkatten Vereniging hier voor de tweede keer een nationale langhaarkattententoonstelling onder de naam „Langhaarkat in Schiedam 1982". Ook nu zullen weer ruim 350 langhaar- en halflanghaar- katten in alle variëteiten en kleuren te bewonderen zijn. Vooral de nesten net jonge katjes, waarvan weer een be langrijk aantal is ingeschre ven, zullen de harten stelen. Een ieder zal er graag een mee naar huis willen nemen, en inderdaad zullen ook ver schillende van deze „balletjes wol" van eigenaar verande^ ren. Maar eerst moeten zij met hun volwassen lotgenoten meedin gen naar de prijzen en de daar bij behorende eer. Negen inter nationaal erkende keurmees ters zullen de katten keuren op hun perfectie in kleur, type en vacht. Zij krijgen allenaal een oor konde met daarop de beoorde- ling van de keurmeesters. Voor de show begint, zullen, bij bin nenkomst in de vroege ochtend, vier dierenartsen onder leiding van de Schiedamse dierenarts M. Visee, de katten controleren op gezondheid en reinheid. Tussen de officiële opening om 11.00 uur door wethouder W. H. Posthoorn en de uitreiking van de eremedaille, beschikbaar ge steld door Burgemeester en Wethouders van Schiedam, aan de „Best of Best" of wel de al lermooiste kat van de show om 18.00 uur, zullen geregeld op het podium prijzen worden uitge reikt aan winnaars. Om 12.00 uur reikt een ver tegenwoordiger van het wijk centrum „De Blauwe Brug" de „Blauwe Brug Prijs" uit aan zijn zelf uit alle katten uitgekozen favoriet. Om 13.00 uur zijn de drie mooiste nesten op het po- Idium, en om 16.00 uur vele mooisten in hun kleur of wel de „Besten in Variëteit". De „Best in Show", dat zijn er negen in het totaal, te weten de „Beste Kater, de „Beste Poes", de „Beste Kastraat Kater", de „Beste Gesteriliseerde Poes", de „Beste Kater 6-10 mnd.", de „Beste Poes 6-10 mnd.", de „Be ste Kater 3-6 mnd.", de „Beste Poes 3-6 mnd." en de „Beste Halflanghaar" van de gehele show zijn om 17.30 uur aan de beurt en de hieruit gekozen „Best of Best" om 18.00 uur. Als intermezzo worden om 15.00 uur de prijzen uitgereikt aan de kinderen die het mooist de, op de show te verkrijgen, kleurplaat hebben ingekleurd en van de origineelste „spreek tekst" hebben voorzien. De kleurplaat is ook voor de be zoekende kinderen bij de infor matiestand van de N.L.K.V. te verkrijgen maar moet dan na tuurlijk wel ter plaatse, tijdens het bezoek worden klaarge maakt en voor 14.15 uur bij de info-stand zijn ingeleverd. Er zijn leuke prijzen te winnen en wel vier in ieder van de vier leeftijdsgroepen. Bij de info-stand is natuurlijk informatie te verkrijgen inzake de liefhebberij van het houden en fokken van katten in het bij zonder van langhaar- en hal- flanghaarkatten. Er is daar ook wat lektuur over de liefhebberij te koop. De show is voor het publiek geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur. De toegangsprijzen zijn ƒ3,50 voor volwassenen en 2,voor kinderen tot 12 jaar, 65 plussers en C.J.P.- houders. Getracht wordt bij de politie toestemming te verkrijgen voor het parkeren van auto's in het verdiepte gedeelte van het Bachplein (het marktter rein), zodat er geen parkeer probleem zal ontstaan. 17-82 Hoofdgerechten VOOr J.T01/1/ Inclusief drie dagverse groenten, gebakken aardappelen en of fri tes en gemengde salade Zaterdag: varkensmedaillons Zingara Zondag gebraisseerde varkensrib met rode wijnsaus Maandag Kipfilet Haw ai met ananas en kerrysaus Dinsdag Hollandse haché met rode kool Woensdag Gehakte biefstuk ..Mexicaine" Donderdag Chili con came Vrijdag Stukjes vis in bierbeslag en tomatensaus ■Si HE KT JE HEL H.irgalddn 2 Sc hic cl.cin telefoon (110 13.122 SCHIEDAM Op zondag 10 oktober geeft de muziekvereni ging St. Radboud weer een van haar driemaandelijkse koffie concerten in het wijkcentrum De Blauwe Brug. De aanvang van het concert is om 12.30 uur en de toegang is gratis. Het har monie orkest heeft o.l.v. haar dirigent John Segers, een nieuw programna met populaire mu ziek ingestudeerd. Op het pro gramma staat o.a. „An Ameri can in Paris" van George Gershwin, „Armeense Dansen" van Khatcheturian, muziek van Stan Kenton en walsen van Franz Léhar. St. Radboud zoekt nieuwe leden vooral voor de drumband en ook voor het harmonieorkest. Wie zin heeft om muziek te beoefenen in de drumband of in het harmonieorkest kan langs komen op een van de repeti tieavonden. (Voor de drumband maandagavond 19.30 uur; zater dagavond harmonierepetitie 18.30 uur, plaats: zaal De Noord Kerkweg 46, S'dam). HflIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIML: SCHIEDAM Panne- koekhuis „De Vijver" in het Beatrixpark kan zijn bezoekers van nu af aan een service bieden op een wijze die origi neel genoemd mag wor den. Als hier bruiloften of andere party's worden gevierd, is de zaak va naf de beide parkeerter reinen slechts te voet te bereiken. Het park moet uiteraard zoveel moge lijk autovrij blijven. Vooral bij duisternis le verde dit, vooral bij het huiswaarts keren, de nodige problemen op, vooral voor ouderen, hoogbejaarden en mensen slecht ter been zijn. Exploitant Hans Visser heeft nu vergunning ge kregen voor het door het park laten rijden van een Service-busje, een bijna ludiek ver voermiddel in de vorm van een elektro-ijzeren hond, omgebouwd tot een koetsje met zit- en staanplaatsen. Ook kleine groepjes mensen voor wie het lo pen bezwaar oplevert kunnen van deze service profiteren. In beide ge vallen is een telefoni sche afspraak nodig met vermelding van het aantal personen plus het feit of het gezel schap moet worden af gehaald op het parkeer terrein nabij het Ex- celsior-sportpark, dan wel op de parkeergele genheid bij bad Groe- noord. De service-wagen is mi lieuvriendelijk, maakt vrijwel geen geraas, en is bovendien veilig daar de topsnelheid ongeveer 20 km. per uur bedraagt. De eerste ritten zijn in middels gemaakt. SCHIEDAM Modehuis Jus- tina geeft op woensdag 13 okto ber in dc De Vier Molens aan de Nieuwe Damlaan een mode show van de nieuwe herfst- en winterkleding. Tussen 10 en half twaalf wordt dames- heren nachtkleding getoond, s Middags tussen half twee en vier wordt de geshowde kleding verkocht. De toegang is gratis. Een kledingbeurs van geheel andere aard is die in sporthal Margriet, eveneens op 13 okto ber. Daar organiseert de UW haar traditionele kinderkle ding- en speelgoedbeurs (doel groep kinderen van 0 tot 12). Spullen kunnen op dinsdag 12 oktober worden ingeleverd tussen twee en vijf. De verkoop vindt plaats de volgende dag van 9 tot 1 uur. Inlichtingen: mevrouw Ver meulen, tel. 266168, mevrouw Hommel, telefoon 269871. Op vrijdag 15 oktober treedt in dc Woudhoek aan het Heijer- mansplein The Green Forest Selection op, een koor onder leiding van Jeanne Marie Mens. Voor de pauze wordt een reper toire uit musicals gezongen, na de pauze komen de operette melodieën aan bod. Aanvang acht uur, toegang één gulden vijftig. Op donderdag 14 oktober wordt vanaf half twee bingo gespeeld in De Woudhoek. Zondag 10 oktober is de da tum waarop wijkvereniging Het Singelkwartier bingo speelt voor de kinderen in zaal Ma rijke aan het Broersveld 121. Aanvang twee uur, alle kinde ren van harte welkom. Ook wijkvereniging Nieuw- land gaat weer van start met een aantal bingo avonden. De eerste vindt plaats op dinsdag 12 oktober, zoals gebruikelijk in de grote zaal van De Vier Mo lens aan de Nieuwe Damlaan. Aanvang acht uur, toegang gra tis. De werkgroep „Omgaan met Borstkanker" organiseert een voorlichtingsmiddag over ge zonde voeding op dinsdag 12 oktober, ook al in De Vier Mo lens, en wel tussen twee en half vier. De bedoeling van deze bijeen komst is, ingaan op de vragen „wat is gezond" en wat is „ge zonde voeding". Toegang gratis. Een week later, dinsdag 19 oktober, en opnieuw in De Vier Molens, vindt een voorlich tingsmiddag plaats over de pro blemen die gedeeltelijk arbeids ongeschikten ondervinden als zij op zoek gaan naar werk. De middag wordt georganiseerd door de FNV-WAO werkgroep. Mevrouw De Vrieze van het Arbeidsbureau licht het onder werp deskundig toe. Aanvang twee uur, toegang gratis. De NCVB vergadert op 20 ok tober in zaal De Rank aan deS- chiedamseweg. Om kwart voor acht wordt het onderwerp „Ho mofilie" ter sprake gesteld, en om meer begrip en inzicht in dit onderwerp te krijgen is de werkgroep „Homofilie en Christelijk Geloven" uitgeno digd. Het Israëlisch café chantant Asher aan de Hoogstraat ver zorgt regelmatig avonden met Levende Muziek. Dit week einde (8, 9 en 10 oktober) is bij Asher de Engelse gitarist Roy Goldenstein te gast. Roy speelt nostalgische liedjes uit de jaren zestig. Ter gelegenheid van het 10-ja- rig bestaan van Dienstencen trum De Vier Molens exposeert mevrouw Hoenderkamp-van der Ster olieverfschilderijen, pentekeningen en aquarellen van eigen hand. De tentoonstel ling is gratis te bezichtigen. WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN Voor spoedgevallen telefoon 206611. Ambulance nodig? Bel direkt 333300. APOTHEEKHULP VOOR SPOEDRECEPTEN Telefoon 264018. TANDARTSDIENST H. J. M. v. Kessel, B. K. Laan 231 B, tel. 739121. Alleen op het spreekuur zaterdag en zondag van 5-6 uur. DIENST VERLOSKUNDIGEN Mevr. Franke, Meeuwensingel 130, tel. 713608 voor mevr. v.d. Linde. Mevr. Commijs, J. v. Zupthenstr. 16, tel. 734013 voor mevr. Verboom. E.H.B.O. WEEKENDDIENST Van vrijdagavond 17.30 uur tot maandagmorgen 7.30 uur Schieland Ziekenhuis 8/10-11/10 Ge bouw Stadhouderslaan. SCHIELAND ZIEKENHUIS Gebouw Burg. Knappertlaan 25, telefoon 733733, (ook voor afspra ken poliklinieken) Bezoektijden: 14.00-14.30 uur; 19.00- 19.45 uur. Afwijkende bezoektijden gelden voor: Klasafdeling: 14.00-15.00 uur; 19.00- 20.00 uur. Kraamafdeling: 13.30-14.30 uur; 19.00-19.45 uur. Gynaecologie: 13.30-14.00 uur; 19.00- 19.45 uur. PAAZ-afdeling: 19.00-20.00 uur; za terdag en zondag ook 13.30-14.30 uur Kinderafdeling, hartbewaking en verkoeverkamer: eigen regeling. SCHIELAND ZIEKENHUIS Gebouw Stadhouderslaan 98 Stadhouderslaan 98, Schiedam, tele foon 733733, ook voor afspraken poli kliniek. Bezoektijden: maandag t/m vrijdag van 13.30-14.00 uur en van 19.00- 20.00 uur; zaterdag en zondag van 13.30-14.30 uur en 19.00-20.00 uur. Afwijkende bezoektijden gelden voor: Kinderafdeling: dagelijks van 8.00- 19.00 uur. I.C./C.C.U.: 19.00-19.30 uur. Kraamafdeling: dagelijks van 13.45- 14.30 uur en van 19.45-20.30 uur. Vadersbezoek: 18.45-19.45 uur. Klasse-afdeling: 13.30-14.30 uur; 19.00-20.00 uur. Parterre: maandag t/m vrijdag: 13.00-14.00 uur; 19.00-20.00 uur; zater dag en zondag 13.00-15.30 uur en van 18.00-20.00 uur. NEDERLANDSE RODE KRUIS Afd. Schiedam, Warande 95, telefoon 268013, inl. tijdens kantooruren: dins dag, woensdag, donderdag van 9.00- 12.30 uur. Vervoer invaliden en bejaarden: tele foon 267975 dagelijks van 12.00-13.00 uur en van 17.00-19.00 uur. ALGEMEEN ZIEKENFONDS SVM Hoofdkantoor: 's-Gravelandseweg 565, Schiedam. Telefoon: 010-734555. Open: maandag t/m vrijdag van 08.30-16.00 uur. ADVIESBURO VOOR JONGEREN EN OUDERS Van de Stichting Pro Juventute. Afspraken per telefoonnummer 348899. Het buro te Vlaardingen is geopend van 9.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur. Adres: Schiedamseweg 169, Vlaardin gen. KRUISVERENIGING SCHIEDAM Kantoor: Mesdaglaan 6b, telefoon 266264. Te bereiken maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Halen en terugbezorgen verpleeg-ar- tikelen: magazijn Westerkade t/o nr. 24 (telefoon 263129) maandag t/m vrijdag van 16.00-17.30 uur, magazijn Bachplein 588 (telefoon 706177), maandag t/m vrijdag 8.30- 16.15 uur. Weekenddienst informatie: telefoon 266264. STICHTING SPORT MEDISCH ADVIESCENTRUM Midden-Delfland. Schiedamseweg 41f, Schiedam-Kethel, telefoon 703898. Spreekuren voor sportblessures iede re maandagavond 19.30 uur. Keuringen uitsluitend op afspraak. NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN Ch. de Bourbonstraat 33, Schiedam, telefoon 265000. BUREAU VOOR RECHTSHULP Spreekuur: maandag 14.00-16.00 uur. Donderdag van 17.00-19.00 uur. Telefonische afspraak tel. 737433. De Vrouwen in de Bijstand komen in Schiedam bijeen elke 2e en 4e vrijdagochtend van de maand, Hoogstraat 198. SAMENWERKINGPROJECT MAATSCHAPPELIJK WERK KETHEL- GROENOORD Spreekuur in het Kruisgebouw, Bachplein, telefoon 706177. Dinsdagochtend van 10.00-11.00 uur. STICHTING KRAAMCENTRUM MAASSTEDEN INTERKRUIS Het bespreken van kraamhulp kan geschieden elke 2e en 4e woensdag van de maand in het wijkgebouw Westerkade t/o nr. 24 van 2-3 uur. Voor Groenoord en Kethel elke 3e donderdag van de maand in het kruisgebouw Bachplein 588 van 2-3 Reparatie klaar terwijl u wacht Dagelijks van 09.00-16.00 uur en' na telefonische afspraak Nieuwe Haven 131, telefoon 010-261417 houdt elke woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur een open spreekuur aan de 's-Gravendijkwal 100. Telefonisch te bereiken onder nummer 364011. DIERENBESCHERMING Dierentehuis Hargahoeve, Sportlaan 2, Schiedam, telefoon 714151. Vogelasiel KNNV Babbersmolen. Volkstuinencomplex „Vijfsluizen", telefoon 713362. ONDERWIJSWINKEL Hoogstraat 76. Oper* donderdag avond 19.00-21.00 uur; zaterdag 13.00 16.00 uur. Hoogstraat 76, telefoon 262179. CONSULTATIEBUREAU VOOR TUBERCULOSE BESTRIJDING Schiedamsedijk 95, nabij Metrostation Leuvenhaven, Rotterdam. Spreekuur volgens afspraak, telefoon 010- 135000, toestel 135 of 157. DE TRECHTER Broersvest 107. Hulp en informatie bij problemen met o.o. sociale verzekering. Gehele dag geopend. Tel. 265255. TELEFONISCHE HULPDIENST „WATERWEG-NOORD" Telefoon 010-731161. 9.00-03.00 uur bereikbaar. Voor hen in geestelijke en sociale nood, zoekt vrijwilligers- sters, telefoon 731344. u.v.v. Unie van Vrijwilligers Secretariaat Griegplein 87, telefoon 704134. V.O.G.G. Vereniging van ouders van geestelijk gehandicapten afd. Schiedam (Alg.) Inlichtingen bij mevr. A. v.d. Laan. Vlaardingerdijk 19b, telefoon 263544. ST. JOZEFZORG S.P.Z. ROTTERDAM-RIJNMOND Spreekuur: vrijdagmorgen van 9.00- 11.00 uur en woensdagmiddag 14.00- 16.00 uur. Bureau Broersveld 47, tele foon 264172, b.g.g. 136034. Stichting Raad voor het Bejaar- denwerk „Wijkpost Schiedam- Oost", Lorentzlaan 32, telefoon 623733. Spreekuur op dinsdagochtend van 9.00-10.00 uur. Stichting Raad voor het Bejaar- denwerk „Wijkpost Schiedam-, Zuid", Groenelaan 31, telefoon 735764. Spreekuur op dinsdagochtend van 9.00-10.00 uur. Instituut Sociaal Raadslieden C. C. de Leeuw en G. Maters, Broers veld 140, tel. 269957, spreekuren dinsdag 2 tot 4 uur, donderdag 5 tot 7 uur, vrijdag van 9 tot 12 uur. Bach plein 9 tot 11 uur dinsdag, tel. 706177. MAATSCHAPPELIJK WERK SCHIEDAM Centraal buro, Broersveld, telefoon 731033. Alle werkdagen 9.00-17.30 uur. Wijk West: v. Beverenstraat 40, telefoon 263722. Maandag 18.00-19.30 uur, dinsdag t/m vrijdag 13.30-15.00 uur. Wijk Nieuwland, Dienstencentrum 4 Molens, telefoon 705500. Dinsdag 14.00-15.00 uur. Wijk Oost: Wattstraat 74b, telefoon 268949 Dinsdag 14.00-16.30 uur. Klubhuis Oost aan de Galileistraat (telefoon 735435) donderdagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur. i Wijk Groenoord: Kruisgebouw Bach plein, telefoon 706177. Woensdag 9.30-10.30 uur. RECHTSWINKEL SCHIEDAM Broersveld 140, Schiedam, postbus 312, telefoon 730308. Spreekuur: iede re woensdag 14.00-16.00 uur (tevens telefoondienst); iedere maandag avond van 18.00-21.00 uur. AKTIE MOEDERS VOOR MOE DERS Mevrouw F. Verkaik-Mennen, Die- penbrockstraat 8, Schiedam, telefoon 702646. STICHTING GEZINSVERZOR GING SCHIEDAM Lange Haven 145 (v.m. Korenbeurs) telefoon 732800. Spreekuur: Lange Haven 145. Dagelijks van 8.30-9.30 uur. Alpha hulpverlening van 9.00-11.00 uur. Telefonische Hulpdienst van de FNV WAO werkgroep Schiedam. Voor problemen met AAW en WAO zaken. Bellen, 157234-263571-703001 PHILADELPHIA Prot.Chr. Ver. van ouders en vrien den van het afwijkende kind. Secr. T. Bijl-Bervoets, Smetanalaan 2, Schiedam, telefoon 706539. G.J.V.W. SCHIEDAM Sporten en vrijetijdsbesteding geeste lijk gehandicapten. Clubhuis: Dr. Kuyperlaan 4 te Schie dam. Informastie en secretariaat: telefoon 702867. PATIËNTEN BELANGEN VERE NIGING SCHIEDAM Spreekuur: 's woensdags van 18.00- 20.00 uur, Gebouw Havendijk 48A, Schiedam-Zuid. HOEFSLAG RECREATIE GE HANDICAPTEN Sekr. H. v. Selm, Meeuwensingel 80, tel. 706081. WAARNEMENDE DIERENARTSEN Voor dierenarts De Kaper, telefoon 268234. Voor dierenarts Visee, telefoon 704022. Voor dierenarts P. M. C. A. van Eerd, L. van Eerd-van Toor, Waran de 99, telefoon 734819. WARME MAALTIJDEN VOOR BEJAARDEN Dienstencentrum De Vier Molens, Nieuwe Damlaan 766, telefoon 705500. RELEASEBUREAU WEST Het Releasebureau West van de Al gemene Reclasseringsvereniging WCC MAAKT 'M WEER ALS NIEUW en u krjjgt 'n gratis leenauto mee. Woermeyer Car Care I Nieuwe Mathenesse- I straat 15, A T f I Schiedam LID-FOCWA Op Skoda kunt u rekenenvoor zón lage prijs heeft u geweldig veel auto Ruim, sterk en enorm solide, bewezen kwaliteit voor een lage prijs (al vanaf f. 8.995, Ook op ons kunt u rekenen Want wij willen alleen maar.tevreden klanten hebben En daar doen we ook alles aan Met goed werk en redelijke tarieven Garagebedrijf Mercuriusstraat 22 me* toch hoe sterk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 3