ter zijde VANDAAG in deze krant Bioscoop sterft eenzame dood AUTOGenTÉR' pieTCRsen -•O Stadsblad Weer zender uit de lucht Daarom Voor de 2e onze nieuwe rubriek Schiedam schaakt Nu dan echt: geschiedenis van de synagoge Burgemeester opent nieuw postkantoor Tiende vestiging Stuif 's in Bondsspaarbank bij sport en spel >Nurth&— Politie doet heroine vondst SALON DE PARIS .amaiau ®010-268220 „Hoop voor Zestienhoven" Stadsvernieuwing in S'dam West met adviseurs MET \rtle OPEL KADE77 Uw BMW-dealer: Kalfsbeek b.v. Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen ia Zuid-Holland met een wekelijkse totaaloplage van circa 1 miljoen exemplaren SCHIEDAM Onbeweend is woensdagavond de cinematografische geschiedenis van het Passage theater ten grave gedragen. Slechts een handje vol toeschouwers woonde de allerlaatste avond voorstellingen bij. Bestuursleden van de Stichting Passage Theater lieten hun gezicht niet zien. Ook van politieke zijde bestond geen belangstelling. Tjemig, 'n klant V er schrikkelijk Lege vitrines, de kassa dichtgeplakt: geen happy-end voor het Schiedamse bios- coopgebeureri. Wie is de geheimzinnige man die dromen steelt? Vrijdag 22 oktober het antwoord in De Blauwe Brug Zingen BEZOEK DE bü Kreisel Stationsplein van 2 t/m 23 oktober Renault 5 Parisiënne SCHIEDAM Herfst be heerst de Jeugdland-week die tussen maandag 18 en vrijdag 22 oktober de Schiedamse kinderen in de ban zal houden. In de hoop dat het weer een klein beetje lankmoedig heid zal betrachten, heeft Joop van Broekhoven sa men met Riet Immerzeel weer een fleurig najaar sprogramma bijeen ge knutseld. T.V. DEFEKT? Wij helpen direktü! RADIO ABA appelmarkt 2a schiedam Kindertheater Pro, goedlachs en jeugdvriendelijk M&estlandse glashandel t i Ü06 2 DAéSÜ \JOOl2D£LBtJ fJO U.4. - /Ud- GTU 's-Gravelandseweg 383 3125 BJ Schiedam telefoon 010-621033 Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 >r Postbus 257 *3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. VRIJDAG 15 OKTOBER 1982 - NR. 82 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG Nieuwe Als we 's morgens, om eens een andere coulisse te hebben, koffie gingen drinken in een ander hotel van het niet zo erg door hotels beschadigde dorp, zat hij er al. Een vrij dikbuiki ge man, die had plaatsgeno men aan de stamtafel en er zich met de dorpsgenoten on derhield. Hij dronk bier, maar niet alleen bier. Hij had er een borrel naast staan, die meestal lang voor de pils door het keelgat was verdwenen. De frequentie van zijn bestellin gen getuigde van een behoor lijke routine. En hem schat tend naar zijn drankverbruik in onze aanwezigheid daar, ta xeerde ik hem op minstens' acht pilsjes en acht daarbij ge leverde borreltjes. Ik had me daarmee niet bezig\ gehouden, indien hij niet in ons hotel had gelogeerd. En nog minder als zijn vrouw zich niet zo sterk met ons had be moeid vanwege een haar bijna permanent plagende eenzaam heid, die zij vulde door te le zen, te borduren of zich met een haast troostende souplesse te voegen bij andere in het ho tel aanwezigen. Haar nogal abstinente echtge noot kwam tegen de lunch te rug, voegde aan zijn reeds aan wezige drankvoorraad in het café van ons hotel nog het no dige toe, was net op tijd aan ta fel voor de lunch, wenste ie dereen met de charme van de gewoonte-drinker smakelijk eten en nuttigde zijn maaltijd. Daarna ging hij prompt naar bed om tot een uur of vier te ronken. Dan verdween hij opnieuw in de alkoholische dreven van wege zijn kwantum, keerde daarvan tegen dinertijd tijdig terug, ons ontlastend van zijn vrouw, die mentaal nogal sterk tegen ons had aange leund in de noenuren. Ogen schijnlijk leek er geen kou aan de lucht, maar als wij 's avonds ons aanzetten de laaste uren van de dag te passerenkwam hij met een smoesje binnen, maakte wat de Duitsers noe men een Knix, deed wat soe pels om zijn spoedige verdwij ning aannemelijk te maken en verdween voor een lange nacht, die hij, men mag het op gezag van zijn vrouw, die ons het heeft verteld, aannemen, in snurkende toestand door bracht, terwijl zij in een ander bed verblijf hield. Deze twee mensen waren sa men op vakantie, hij, in ver traagde toestand zijn kwantum drinkend, zij, bordurend, alsof daarvan het heil in de hemel afhing. Dat was hun dagelijks gedragspatroon. Schuldvragen werp ik niet op. Maar als hij tegen haar zei, als zij opmerk te: ,,Ga je nou al weer weg"? „Ik ben toch de hele nacht bij je", dan bespeurde ik de hele frigide toestand van hun le ven. Want eerder had hij me verteld: „Als zij bij me in de sponde komt, dan moet ik op passen, dat ik geen kou vat". Daarom zat hij in de kroegen, daarom, als u begrijpt wat ik bedoel. Geen film meer in Passage/Bio De filmhistorie van Schie dam, in 1933 in dit theater begonnen, ging als een nachtkaars uit. Geheel in de stijl der laatste jaren, dat wil zeggen met twee melige films (Jong geleerd, Oud ge daan en De Grote Achter volging) werd het pro- granma afgesloten. De be zoekers glipten naar buiten, de lichten gingen uit en dat was dat. Het moet gezegd dat de Stich ting geen enkele moeite had gedaan om tenminste van de laatste voorstelling iets bij zonders te maken. Géén pu bliekstrekker als uitsmijter, geèn gratis voorstelling voor heel Schiedan, géén bal na. Nienand was op de gedachte gekomen er een waardige be grafenis van te maken. De Stichting verzuimde zelfs het naderende einde aan te kondigen middels een persbe richtje. In de wekelijkse film programma's stond enkel dit zinnetje: vanaf 14 oktober uits luitend kindervoorstellingen in Passage en Bio. De laatste jaren ging het snel bergafwaarts met de bioscoop voorstellingen. De bezoekers bleven weg: tien, maximaal vijftien klanten per avond wer den er dikwijls geturfd. Ook woensdag bood het theater een verbijsterend lege aanblik. In de grote zaal zaten zes mensen, in de Bio zegge en schrijve één. „Hij gaat weer naar bovèn, je kan draaien", meldde de portier na afloop van de pauze telefonisch aan de ope rateur. „Tjemig jongens, een klant, daar moet ik bijwezen", klonk het uit het midden van het re- stantje personeel dat in de foyer bedrukt aan de koffie zat. Men stond op: waarachtig werk aan de winkel. Dat personeel is overigens als eerste de dupe geworden van de geringe belangstelling voor het theater. Deze zomer besloot Herman Posthoorn, directeur van de Stichting en bovendien wethouder van cultuur, dat het merendeel van de werknemers op straat moest. Die harde maatregel bovendien onverwacht genomen, zonder grondig overleg met het perso neel, zit de overgebleven mede werkers nog steeds knap hoog. Beheerder H. A. J. Matson, sinds 1949 in dienst van het theater, vindt het in één woord verschrikkelijk. Hij wijt de be roerde situatie hoofdzakelijk aan de slechte programmering. „Van films' moet je verstand hebben, dat is een vak apart. Pillard, de vorige directeur, is mêer een theaterman. En Post hoorn is in de eerste plaats een wethouder, en niet specifiek ie mand met kijk op films". Vanwege de C-status was het uitgesloten dat de Schiedamse bioscoop als eerste de hand kon leggen op grote produkties. Er werden afdankertjes vertoond, of kassasuccesen van jaren te- Nieuw Mathenessestraat 11-13 Schiedam, tel. 010-260012 rug, films die iedereen al meer maals elders had kunnen zien. Daarom betreurt Matson nog al tijd het vertrek van de laatste echte filmdirekteur Kees Bergh, die in de jaren zeventig opstapte na een ruzie met het stadsbestuur. Deze zorgde regel matig voor volle zalen. Sinds dien ontbrak het de theaterlei ding aan visie op het plaatselijk filmgebeuren, aldus Matson. „Niemand is bijvoorbeeld op het idee gekomen om een oude James Bond film te huren als in Rotterdam de nieuwe Bond- produktie in premiere ging. Terwijl je met zulke stunts mensen in huis haalt, dat is ze ker". Het personeel is er ook van overtuigd dat er in een stad als Schiedam met nog altijd 71.000 inwoners, wel degelijk kansen zijn voor een goedbezochte bios coop. Maar waar die filmfans zich ook zullen melden, niet meer in de Passage. Misschien bij de vrijdagavond voorstellingen van de Filmclub in de Teers- toof? De theatervoorstellingen gaan voorlopig wel door. Met een portier op huurbasis, een be drijfsleider die straks „afvloeit" in de VUT, een toneelmeester, een operateur voor enkel kin derfilms, een cassière, en een zakelijk leidster. In de Bio zaal wordt' mis schien een dansvloer aange bracht. Mogelijk ook krijgt deze afdeling een andere be- stenming. Binnenkort gaat het mannenkoor Orpheus er repeteren, omdat een andere culturele voorziening in Schiedam, zaal Arcade ook al met sluiting wordt bedreigd. Peter de Lange Ook levering en reparatie alle merken SCHIEDAM Tijdens een routinecontrole op de Hor- vathweg heeft de politie maandagmorgen vroeg een 27-jarige stadgenoot aange houden die in het bezit bleek van een viertal poeders her oine, een brokje hasjiesj en een vals bankbiljet van dui zend gulden. De auto bleek voorts een kleine hoeveelheid cocaine te bevatten. De verdovende nid- delen hadden bij elkaar een waarde van ongeveer 20.000 gulden. Onderzoek bracht voorts aan het licht dat de man in okto ber 1981 aangifte had gedaan van diefstal van zijn com plete inboedel. Toen de poli tie deze week het huis van de verdachte in de binnenstad van Schiedam doorzocht, stonden de als gestolen opge geven meubels echter alle in huis. De politie concludeerde dat de man de diefstal zelf in scene heeft gezet om de verze keringsgelden (ongeveer 53.000 gulden) op te strijken. Naar aanleiding van één en ander is de politie een uitge breid onderzoek begonnen. De herkomst van de verdo vende middelen is nog niet vast komen te staan. Jeugdland in teken van herfst SCHIEDAM Woensdag middag heeft de Schiedamse politie in samenwerking met de Radio Controle Dienst van de PTT opnieuw een illegale zender uit de lucht gehaald. Ditmaal werd Radio Rands tad het zwijgen opgelegd. De zender was op het moment van de inval in volle werk ing. De bewoner van het huis aan het Johan Straussplein van waar Radio Randstad uitzond, kreeg een proces vefbaal. Zen der en afspeelapparatuur wer den in beslag genomen. Eerder deze week deden PTT en politie voor de vierde maal binnen elf dagen een inval bij Radio Lokaal. Deze zender, die haar programma's inmiddels heeft hervat, stond eveneens opgesteld in een woning aan het Johan Straussplein. Volgens politiewoordvoerder Piet van den Hengel waren klachten van omwonenden, die storingen ondervonden op hun elektrische apparatuur, de aan leiding voor deze akties tegen radio-piraten. i Speciale aanbieding: Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting a la carte restaurant gespecialiseerd in vis-, vlees-, en grill-gerechten geopend: di. t/m vr. v.a. 17.00 uur za. en zo. v.a. 16.00 uur Plantsoenendienst zal het ma teriaal aandragen voor de Kreativiteit, een belangrijk jeugdland ingrediënt dat zich uitstekend leent voor het ma ken van herfststukjes. Er worden dit keer geen spel- circuits georganiseerd vanwe ge het risico dat de velden te drassig zijn. De spelinstuiven vinden daarom plaats op schoolpleinen. Bijbehorende attrakties: crossfietsen en skel ters. De Jeugdland-taart wordt ver der opgesierd met tekenfilms, een voorstelling van het Lim burgs Jeugdtoneel („Repel steeltje") en kindertheater Pro met „Jopie en de dromendief". Onder welke weergesteldheid de wandelpuzzeltocht op woensdag 20 oktober zal plaatsvinden valt met geen mogelijkheid te voorspellen, maar duidelijk is wel dat dit evenement een van de toppers gaat worden, met zijn versna peringen en een opmonterend kopje warme chocolade tegen de herfstwind. Inschrijven voor dit onderdeel kan vanaf half twee in de hal van het stadskantoor, Emma- straat. De deelnemers (leeftijd 5 tot 13 jaar) vertrekken om twee uur voor een afstand van ongeveer 8 kilometer. Wie de route helemaal aflegt krijgt een vaantje. Kosten: twee kwartjes. 'AV^AVtVAVtVtViVAVASViNyA ROTTERDAM Mr. J. G. W. Simons, secretaris van het Rotterdamse Luchtvaart Syn dicaat, heeft hoop op een Zoals bij Jeugdland gebruike lijk, worden er geringe toe gangsprijzen gevraagd voor de film- en theatervoorstelingen (maximaal één gulden), terwijl spel en creativiteit gratis zijn. Het programma: Ma. 18 oktober 10 uur Noord Bachplein (Ouverture) Kreati viteit 10 uur Zuid Gebouw ,,'t Zui derkwartier Dwarsstraat 33 Tekenfilms en kluchten 14 uur Zuid Wilhelminaplein Kreativiteit Di. 19 oktober 10 uur West Fabriplein Kreativiteit' 10 uur Oost Edisonplein Spel- circuit 14 uur Noord Faassenplein Spelcircuit 14 uur West Gebouw „Irene" Nw. Haven 155 Limburgs jeugdtoneel met „Repelsteel tje" Wo. 20 oktober 10 uur Nieuw- land Schoolplein ,,'t startblok (Gunningschool) Burg. v. Haarenlaan 871 Spelcircuit 14 uur Centrum Stadskantoor inschrijven 13.30 uur Wandel puzzeltocht Do. 21 oktober 10 uur Zuid Rozenburghplein Kreativiteit 10 uur Nieuwland Schoolplein Alb. Magnusschool-Parkweg Spelcircuit 14 uur Noord Hof van Spaland achter „de blauwe brug" Spel circuit* Vr. 22 oktober 10 uur Nieuw land Dr. Wibautplein Kreati viteit 14 uur Oost Edisonplein Krea tiviteit 14 uur Noord Wijkcentrum Dubbelglas per m2 167.901 Kozijnen-ramen-deuren inbraakwerend glas I 'HSn glasemaakers van au! Emmastraat 34 Monster. Tel. 01749-1j883^en^070-8396J goede toekomst voor de lucht haven Zestienhoven. Simons etaleerde dit optimisme tijdens een donateursvergade ring van de SRL in Rotterdan, begin oktober. Om Zestienho ven te promoten en te stimule ren zou het Rotterdamse ge meentebestuur toesteing moe ten verlenen voor enkele aan passingen van de luchthaven. Zo zou het tarief van de lan dingsgelden verlaagd moeten worden, wat volgens Simons de best denkbare psychologische promotie is. SCHIEDAM Na Schiedam- Zuid en Schiedam-Oost zijn nu ook in Schiedam-West sinds kort technische bewo ners-adviseurs (extern des kundigen) aangesteld. De stadsvernieuwing in West is alweer enige jaren aan de gang. Rond de Mariastraat is dat goed zichtbaar: grote lege plekken en dichtgemetselde panden. Hier start binnenkort de eerste ver- A v- vangende nieuwbouw. Voor Schiedam was dit het eerste ge bied waar ervaring werd opge daan met de stadsvernieuwing. Het is een langbevochten zaak dat nu, tijdens de voorbereidin gen van het uitvoeringsplan Brugmanstraat e.o., de bewo ners zich, via hun afgevaardig den, gesteund weten door advi seurs, aldus de betrokken wijk bewoners. „De blauwe brug" Kinderthea ter „Pro" met „Jopie en de dromendief" In de personen van Bea Visser van het Delftse buro Planwin kel en Bert van Kan die erva ring uit een architektenpraktijk meebrengt, zijn er nu deskundi gen die samen met de bewoners kunnen reageren op gemeente lijke plannen. De bewonersadviseurs zijn be reikbaar in wijkcentrum de Be ver, Van Beverenstraat 40, tel. 266442. Er is spreekuur op maandag 19 tot 21 uur, en op donderdagmiddag van 14 tot 17 uur. om rnj Schiedam, Nieuwe Haven 233, telefoon 010-731155 Maassluis P. C. Hoóftlaan 11, telefoon 01899-19588. Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1