Nieuwe Ut zijde VANDAAG in deze krant Rotterdamse studenten geven gratis advies AUTO'S ROESTEN MINDER! Leger des Heilskan kleren niet kwijt Verre Westen wil eigen postkantoor UITVERKOOP m_#ö «Mat euro-wash b.v. KORTING totSO% Drukkerij 50 jaar Stadsblad Toeeelgroep'71 met musical Biljartfinale vijfde Mas libre Platanen verhuizen V4urfh&_ Slapen Nederland drinkt hoeveel? Ingewikkeld Directe adviezen De Volvo en Daf specialist Natte garage Uitkering Uniek ensemble in museum Uw BMW-dealer: Kalfsbeek b.v. Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren Geen reclame voor Zestienhoven S.v.p. SCHIEDAM Schiedam krijgt er een nieuwe instantie bij op het gebied van de sociale hulpver lening: de belastingwinkel. Een aantal studenten fiscale economie van de Erasmus Universiteit hebben een dergelijke „winkel" als experiment opgezet in Rotterdam en trokken daarmee in het eerste jaar zoveel belangstelling, dat besloten werd een filiaal te openen in Schiedam. LIDA.N.V.C. Haal de informatie-folder bij onze wasstraat. Nu wetenschappelijk bewezen: regelmatig autowassen beschermt uw auto tegen vroegtijdig roesten Extra bescherming: Onze wasinstallatie is uitgerust met een volauto matische wax-doceer-unit, die per wasbeurt precies de juiste hoeveelheid beschermende wax op uw lak aan brengt die nodig is voor een optimale weerstand tegen ons -lak-agressief-zeeklimaat. voor veilig autowassen [abonnementL, korting! 's Gravelandseweg 408, Schiedam. tel. 010-378444 SCHIEDAM Het Le ger des Heils verkeert eens te meer in nood. Nadat deze organisatie eerder dit jaar (tijdelijk) in financiële moeilijk heden kwam te verke ren, zitten de Heilsolda ten nu met een kleding- probleem. RECTIFICATIE Voor dit evenement gelden de officiële toegangsprijzen. Rotterdams Nieuwsblad Lijnbaan 36 (bij het Weena) ROTTERDAM -Tel. (010) 125088 Vrijdag koopavond. mt 'ÏÏÏZ* Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. VRIJDAG 22 OKTOBER 1982 - NR. 84 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG Rond 800.000 Nederlanders slapen slecht; wij horen daar niet bij. Dat bekennen we met enige aarzeling, want wie wél goed slaapt, laadt de verden king op zich, geen zorgen te hebben. Dat gaat maar naar bed, zeggen ze dan, dat slaapt maar, terwijl anderen vol zor gen zitten over hun carrière, de toenemende kosten van auto-onderhoud of gas en elektra. Wij slapen dus goed. Het beste gelukt het ons op de rechter zijde; overvalt de slaap ons ter wijl we toevallig links gebed zijn, dan gebeurt er veelal iets vreemds of iets engs. Liggen we links, dan vinden er in kortste keren vreemde ge beurtenissen plaats. Gisternacht bijvoorbeeld (we lagen links) waren we overle den. Aanvankelijk hadden we het helemaal niet in de gaten, want het hiernamaals zag er bijna net zo uit als onze stad. Alleen rond de kerk was er iets veranderd: de parkeer plaats was verdwenen, daar was nu een park. Toen we de oude heer van Dinter in dat park tegenkwa men, werden we door het ge voel beslopen dat er iets niet in orde was: we herinnerden ons met grote stelligheid, dat we de oude heer verleden jaar ter aarde hadden helpen be stellen. „Zozo", zei de heer van Dinter, „dat heb je hem rap geleverd. Het hart zeker he?" Hij knikte. „Natuurlijk je hart. Als je on der een auto was gekomen had ik het wel aan je gezienHet ziet er bijna net zo uit als in het tijdelijke" zeiden we. Van Dinter knikte. Het is hier perfekt georganiseerd. Ieder het zijne en vrije konsumpties. Iedere zalige krijgt bij het bin nenkomen een stapeltje rose kaartjes waarop hij kan konsu- meren wat hij wil, het stapeltje raakt nooit op. En het aardige is, dat alle kantoren, burelen en winkels, die je op aarde hebt gekend, hier veranderd zijn in herbergjes. Ik zal je er eens een laten zien". We liepen naar het gebouw, dat we steeds als belastingkan toor hadden gekend; binnen, achter het loket zat een al wat bedaagde zalige die riep: Wel kom, welkom, ik heb hier juist een aangifte binnen van een perfekte bourgogne. Als de he ren even ingevuld en naar waarheid binnen willen ko men?" De oude Van Dinter zwaaide opgeruimd met een rose kaartje. Wij evenwel ble ken er geen te hebben, we zochten onze zakken vergeefs na; konden ons ook niet herin neren kaartjes te hebben ont vangen bij de ingang; we had den ons immers plotseling in dat park bevonden. De man achter het loket keek hoofd schuddend en drukte op een knopje, terwijl hij iets mom pelde over valse aangifte". Door een soort valluik schoten we een zwart gat in, een rotge voel, maar ook de bevrijdende zekerheid, dat we niet overle den waren maar alleen een ge volg van het slapen op de lin kerkant; als het spannend be gint te worden weten we in eens, dat het maar flauwekul van links is en het opgeluchte ontwaken nabij. Op rechts daarentegen slapen we uitstekend en gebeurt er in het geheel niets, althans bij ons, op rechts ligt de volmaak te nietsdoenerij. Vreemd ei genlijk, want de zorgen, die hen kwellen moeten dezelfde zjn, waarmee ook wij worste len, behalve dan die auto, want die hebben we niet. Waarom slapen wij wel en zij niet? Dat is vandaag ons pro bleem. Mogelijk liggen we daar vannacht wel wakker van... UITDEUKEN SPUITEN is veel voordeliger bij: llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'is IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIllllllHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIffS Belastingwinkel opent filiaal in Schiedam Van de 700 mensen die tussen oktober '81 en okto ber '82 de Rotterdamse Be lastingwinkel bezochten, kwam een groot aantal uit Schiedam. Een reisje naar de Pijper straat in Crooswijk hoeft de Schiedammer met belasting problemen evenwel niet meer te maken: hij kan voortaan terecht aan het Broersveld 140, iedere le en 3e dinsdag van de maand, tussen zeven en negen uur 's avonds. Neemt, zoals in de verwachting ligt, de klandizie nog toe, dan worden de openingsuren uitge breid, en zal de Schiedamse proefneming een definitief ka rakter krijgen. De belastingwetgeving is, zo zeggen bestuursleden Ronald Janssen, Peter Kavelaars en Stephan Geerearts, één van de ingewikkeldste van het Neder lands recht. „En lang niet iedereen is in staat een adviseur te betalen die de belastingbetaler wegwijs maakt in het woud van voor schriften en bepalingen. Terwijl een deskundige in veel gevallen nuttige tips kan geven voor af trekpostjes die de moeite waard zijn". Doelgroep van de Belastingwin kel is in de eerste plaats de min vermogende. Juist de mensen met de lagere inkomens hebben over het algemeen de meeste moeite met de belastingwetge ving. Hoewel een inkomensgrens niet wordt gesteld, zullen de mede werkers van de belastingwinkel in sommige gevallen wel eerst kritisch bekijken of hulp wordt geboden. Die hulp wordt gratis verleend door studenten. Voor hen tellen zowel het sociale aspect, als de mogelijkheid, praktijkervaring op te doen. Docenten Belastin grecht onderstevnen het initia tief. De Belastingwinkel zegt na drukkelijk, geen politiek doel na te streven. In tegenstelling tot soortgelijke instanties in Leiden en Amsterdam wil de Rotterdamse Belastingwinkel voornamelijk directe adviezen geven, en zich niet bezighouden met het in kaart brengen van knelpunten in de belastingwet ten. De hulp die aan het Broersveld verstrekt wordt, heeft onder andere betrekking op het invul len van aangifteformulieren, het doen van verzoeken tot kwijtschelding en het indienen van bezwaar- en beroepsschrif ten. Uit de statistiek van het eerste jaar blijkt dat hulp bij het invul len van het aangifteformulier het meest werd gevraagd. In de cijfers komen verder veel ge vallen voor van problemen met huursubsidie, kinderbijslag, stu die-financiering en wegenbe lasting. Oranjestraat 19 - Schiedam Telefoon: (010) 73 87 00 26 64 31 Koopcentrum Koningshoek - Maassluis Telefoon: (01899) 190 39 SCHIEDAM De afdeling Plantsoenen van Gemeente werken liet woensdag een vijf tal bomen verhuizen van de Broersvest naar de Marconi straat. Twee groeiperioden vooraf werden deze Platanen al gepre pareerd om een succesvolle ver plaatsing mogelijk, te maken. Op het grasveld van de Koe marktrotonde zijn eind vorige week twee sierboompjes (Ma lus) aan de rooibijl ten offer ge vallen. Deze boomsoort over leeft een verplaatsing naar el ders nu eenmaal niet. De hier eveneens staande Paar- denkastanje blijft behouden en wordt ingepast in de nieuwe vormgeving na het doortrekken van de tramverbinding. Voor het overplanten van de bomen werd de enig overgeble ven rijbaan van de Broersvest voor enige tijd afgesloten. Het met wortel en al verhuizen van de fraaie aanplant ge schiedde onder grote belangs telling. Sinds Kort extra serv .nsta„atie Onze Jnmbo sto" ,n uw l'^A^Tvrera^^»»n9en_ Aitart-Goroge-Rcfcreatle Nieuw Mathenessestraat 11-13, Schiedam, tel. 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken Eén van de belangrijkste bronnen van inkomen van het Leger des Heils is de verkoop van gedragen kle ding. Tweemaal per maand wordt op een vast adres „beurs" gehouden. Minvermogenden kunnen daar tegen een synbolisch bedrag vaak nog redelijk ac ceptabele jassen, broeken of bloeses aanschaffen. Tot nu toe vond die verkoop plaats in het gebouw van de GOM aan de Westvest. Dit schoonmaakbedrijf heeft, na anderhalf jaar de accommo datie gratis beschikbaar te hebben gesteld, de wacht moeten aanzeggen aan het Leger des Heils. De GOM wil het pand voor andere doelein den gebruiken. Het Leger des Heils heeft hals over kop haar voorraad tweede hands kleding uit het pand moeten verwijderen. De spullen liggen nu opgeslagen in het hoofdkwartier aan de Lange Haven, maar vanzelfsprekend kan de berg daar niet eeuwig blijven. Het Leger heeft de ruimte nodig voor haar evange lisatie aktiviteiten. Korpsofficier kapitein Bark- meijer over deze kwestie: „Juist omdat de kledingverkoop ons wat geld oplevert, willen we dat onderdeel van ons werk zo snel mogelijk hervatten. Ik ben al bij de gemeente en het woningbe- heer geweest, maar men ziet geen kans ons te helpen. Daarna heb ik wat panden op het oog gehad die echter veel te duur zijn. Enkele aanbiedingen waren zelfs ontstellend duur. Het spreekt vanzelf dat we onze kleren niet kunnen opslaan in een natte garage die ons boven dien driehonderd gulden per maand kost". Vandaar dat het Leger des Heils nog altijd op zoek is naar een nieuw verkooppunt. Wie denkt dat hij het Leger daaraan kan helpen, kan zich in verbinding stellen met de Lange Haven 27, telefoon 269744. Buitenhavenweg 160, telefoon 261046. ROTTERDAM/SCHIEDAM Het Verre Westen (Oud- Mathenesse en Het Witte Dorp) wil van de direkteur van het Postdistrict Rotterdam op korte termijn de toezegging dat er een postkantoor in de wijk komt. De bewonersorga nisatie is bereid voorlopig genoegen te nemen met een rij dend postkantoor. zich het gemis van een PTT- kantoor ernstig voelen. Formulieren voor deze uitke ring moeten namelijk op het postkantoor worden afgehaald, of telefonisch worden aange vraagd. Volgens de bewonersorganisatie verloopt vooral die laatste ma nier erg moeizaam. „Wij voelen er trouwens niets voor de taak van de PTT in onze wijk over te nemen", aldus de bewonersorganisatie. „Bela chelijk is het dan helemaal als we slechts mondjesmaat formu lieren loskrijgen, hoogstens vier a vijf per aanvraag". Verleden jaar werden voor de Eenmalige Uitkering onge veer 400 formulieren uitgege ven in Oud-Mathenesse en Het Witte Dorp. In het kader van de aktie „Oud, laat 't fijn zijn" hebben zo'n 300 wijkbewoners in september een met toestemming Kamer van Koophandel van 17-9 t.m. 30-11 Bontmantels, jasjes, hoeden enz. enz. Alle gangbare bont soorten. Gehele collectie 1982-83. Nazorg en service ver zekerd in samenwerking met gerenommeerde collega. briefkaart gestuurd aan de di rekteur van het postdistrict met het verzoek on tenminste een postagentschapje in deze tame lijk afgelegen wijk open te stel len. Hoewel de PTT al eerder ak koord ging met een eigen vesti ging in Oud-Mathenesse, moe ten de bewoners het nog steeds zonder postkantoor(tje) stellen omdat tot nu geen geschikte winkel werd gevonden. Het zoeken naar kandidaten gaat overigens onverminderd door. Een rijdend postkantoor kan daarom voorlopig enig soe laas bieden. Voor de wijk is het ontbreken van een postale voorziening een dagelijks knelpunt, zo laat de bewonersorganisatie weten. Vooral nu de aanvragen voor de Eenmalige Uitkering bin nenkort de deur uitmoeten doet SCHIEDAM Op woensdag avond 27 oktober wordt in de aula van het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat een concert gegeven door het Erasmus Ensemble, een unieke combina tie van bariton, hobo en gitaar Op het programma staan werken van Mikis Theodorakis, Purcell, Rameau, Telemann en Jurriaan Andriessen. Het con cert, georganiseerd door de Vrienden van het Museum be gint om kwart over acht. Schiedam, Nieuwe Haven 233, telefoon 010-731155 Maassluis P. C. Hooftlaan 11, telefoon 01899-19588. Abusievelijk is in de RN-pas- poort ladderadvertentie van 15/10 jl. medegedeeld dat met coupon 6 een korting van 10 kan worden verkre gen bij aankoop van kaarten voor het Europees kam pioenschap halt-zwaar ge wicht boksen. SCHIEDAM Drukkerij De Magneet aan de Algerastraat bestaat binnenkort een halve eeuw. Het vijftigjarig jubileum wordt gevierd op vrijdag 29 ok tober met een open huis. Tussen twee en vijf uur wordt aan bezoekers de in volle werk ing zijnde drukkerij getoond. Speciale gast is J. J. Levens Sr., de oprichter van het bedrijf. Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1