Nieuwe In't kort VANDAAG in deze krant De Clrtienéiï'* ook in Sehiedatri Tentoonstelling over patiëntenbelangen i 11 Unieke woningen Woudhoek in NAPPA en SUEDE ynfW11* l Nieuwe show Bass en Adriaan dg® 5.80 5.95 Afscheid van Rijnmond voorzitter Oele Wat kost nieuw meubilair in de trouwzaal? Twintig jaar VV Thurlede PPSC verdiende meer dan 0-0 Uitgeput na vechtpartij Vers van de groothandel tegen bodemprijzen 0cnr<>ïi«de Stadsblad 4 Liselore Gerritsen in Teerstoof lil I saté soepvte perS00 Verse Nasi en Bami Verse kippepootjes SLUIS Randstad-Editi' n.atie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren T.V. m v SCHIEDAM Bezuinigingen slaan ook toe bij de gemeentelijke plantsoenendienst. Betekent dit dat Schiedam „groen" moet inleveren? In theorie wel. Maar in de praktijk blijkt dat de bevolking zo langzamerhand de taak van de mannen in hun stugge Manchesterkleren over neemt. Om de stad een fleurig aanzien te geven hangen steeds meer Schiedammers een planten- bak aan hun gevel of balkon. Tips wmmMm s Vrijdags van 15.00 - 18.00 uur s Zaterdags van 9.00 - 12.00 uur heer"jk ma,r Winnaars manYels- jassen enz. Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam ^(wijk Oud Mathenesse) Cantoor: Broersvest 125 Postbus 257 1100 AG Schiedam f Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. WOENSDAG 27 OKTOBER 1982 - NR. 85 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG SCHIEDAM Dustin Hof fman en Maryl Streep spelen de hoofdrollen in „Kramer Versus' Kramer" de Amerikaanse film met als theama echtscheiding, die vrijdag 29 oktober wordt vertoond bij de Filmclub Schie dam in gebouw De Teerstoof aan de Nieuwstraat. Aanvang half tien. Een lidmaatschap van de filmclub kost vijf gulden per seizoen. In Zaal de Rank aan de Schie- damseweg organiseert de Oranje Vereniging Wilhelmina op vrijdag 29 oktober een bingo dansant, aanvang acht uur. Als ere voorzitter wordt die avond benoemd J. Vlugman. De voor zittershamer wordt overgeno men door K. de Groot. Op woensdag 10 november houdt de Vrouwenbond van het FNV een themaochtend in dienstencentrum De Vier Mo lens aan de Nieuwe Damlaan. Aanvang 10 uur, onderwerp „Vrouwen en Gezondheids zorg". Op 30 november viert de Vrouwenbond St. Nicolaas, eveneems in de Vier Molens, aanvang acht uur. Woensdag 3 november houdt de Dameskring van de Evang. Lutherse Gemeente weer haar jaarlijkse bazar ten bate van het Restauratiefonds. De bazar wordt gehouden in de consisto riekamer der Lutherse Kerk (Lange Nieuwstr. hoek Oranje straat) en is geopend van 10-16 uur. De dames hebben het afge lopen jaar weer hard gewerkt en er is een mooie sortering handwerken te koop voor iedere beurs. Ook is er weer een aardige voorraad geborduurde wenskaarten, te gebruiken voor allerlei bijzondere gelegenhe den. Tevens is er een stand met wat huishoudelijke artikelen en boeken. De afdeling zang van de Schiedamse Gemeenschap pre senteert op zaterdag 13 novem ber haar Gemeenschappelijke Najaarsconcert in het Passage Theater, aanvang acht uur. Medewerking verlenen het Toonkunst Kinderkoor, „Se nectute", het Hervormd Koor van de Grote Kerk, „Excelsior" en het Schied. Christelijk Man nenkoor. Pianist is P. Beijers bergen-van Henegouwen. De kaarten kosten 7,50 per stuk en zijn verkrijgbaar bij de VVV aan de Buitenhavenweg/hoek Koemarkt. Wij helpen direktü! RADIO ABA Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting. Veel waardering voor balkontuintjes Een echte „groene" avond Molens aan de Nieuwe Dam- was het daarom maandag in laan, waar de prijsuitreiking dienstencentrum De Vier plaatsvond van de jaarlijkse wedstrijd in balkon- en ge velversieringen. De win naars waren te gast bij de Schiedamse afdeling van de Kon. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde (KMTP). Voorzitter H. C. de Graaf gaf allereerst een korte uiteenzet ting over deze KMTP, die propaganda maakt voor alles wat groeit en bloeit. De weds trijd gevelversieringen is daar ieder jaar een duidelijk bewijs van. ■m •Verzorgers van de fraaiste gevel en balkontuintjes kregen maandag een prijs voor hun bij drage aan het stadsgroen. SCHIEDAM In de openbare bibliotheek aan de Lange Ha ven 131 is van 25 oktober tot 20 november 1982 een tentoonstel ling te zien van boeken over patiëntenrechten en gezond heidszorg. De tentoonstelling is ingericht door de Patiënten Be langen Vereniging Schiedam (PBVS), in samenwerking met de bibliotheek, en is voor ieder een toegankelijk. Naast een verzameling boeken, zoals onder andere een aantal wetboekjes over patiëntenrecht, is uitgebreide informatie aan wezig over de Patiënten Belan gen Vereniging Schiedam. Ook heeft een aantal „catego riale" vereniging gezorgd voor informatie over hun doelstellin gen en mogelijkheden. Dat zijn de Nierstichting, de Hartstich ting, de Vereniging van Pso- riasispatiënten, de Vereniging van Slechthorenden, de Rheuma-patiëntenvereniging, de Vereniging van Diabetici en vele anderen. De tentoongestelde boeken kunnen aan de balie van de bi bliotheek wordeh gereserveerd. Verdere informatie over de ten toonstelling over de PBVS en de adressen van diverse patiën tenverenigingen zijn ook telefo nisch verkrijgbaar via het tele fonische spreekuur van de PBVS. Van maandag tot en met vrij dag is dat spreekuur 's avonds van 7 tot 8 uur te bereiken via nummer 738114 (bij geen ge hoor: 704074 of 266128). SCHIEDAM Vrijdagnacht heeft de politie twee uitgeputte mannen op een parkeerplaats aan de Willem Pastoorstraat aangehouden. Het tweetal, dat liggend op het asfalt werd aan getroffen, had daar een ruzie beslecht. Een 20-jarige Vlaardinger, vol gens de politie hoofdschuldige in dit conflict, had op de par keerplaats enkele fikse deuken getrapt in de auto van een 35-ja- rige Schiedammer, die zich daarna had verweerd. Waar de ruzie om ging is niet duidelijk. Wel was al eerder op de avond onenigheid ontstaan tussen het tweetal, ergens in een sportkantine. Tijdens de vechtpartij liep de Vlaardinger een fikse bloed neus op. Zijn rivaal klaagde over rugpijn. Hij moest het tref fen bovendien met enkele schaafwonden bekopen. Naar later kwam vast te staan had de Vlaardinger zich gron dig op de vechtpartij voorbe reid. In zijn kleren vond de po litie een aardappelmesje en een bierflesje met afgeslagen hals. De Schiedammer zou een aan klacht tegen hem hebben inge diend. SSOrt'tient: In de meeste stadswijken is dit jaar niet alleen de kwaliteit van deze particuliere geveltuintjes toegenomen, maar ook de kwantiteit. „De goede tips van de KMTP zijn door de wijkbe woners duidelijk ter harte ge nomen", aldus de voorzitter. De jury had het dan ook be paald niet gemakkelijk. Dit jaar moest een keuze worden ge maakt uit de creaties van ette lijke duizenden deelnemers. Om de „inzendingen" te beoor delen maakte de jury meer maals een inspectieronde door de stad. Het jury-rapport werd toege licht door vice-voorzitter en ho venier A. de Bruijn, die vol lof was over deze nieuwe loten aan het stedelijk groen. Naar verwachting zal 1983 een nieuw topjaar worden, al zij daar bij aangetekend dat ook de deelnemers merkbaar bezuini gen op vooral het formaat van hun plantenbakken. Kampioen 1982 is geworden de fam. v.d. Marei, Schie- damseweg 188. Behalve een le prijs kreeg men de roule rende K.M.T.P.-wisselbeker uitgereikt. le prijzen gingen verder naar de fam. Kooyman, Steen straat 1; fam. J. C. van Biezen Burg. van Haarenlaan 382; in dezelfde laan fam. Weerman nr. 1189; fam. v.d. Tuin Bach- plein 19a; en de fam. Oost hoek Villastraat 54. 2e prijzen werden toegekend aan de fam. De Vries, Voor- nesestraat 38, fam. Damen C. v.d. Lindenlaan 90; fam. van Hartingsveldt B. K. Laan 267a; fam. v.d. Hamer Hoogaars 16 en fam. Sitton, Zamenhofstraat 149. 3e prijzen: fam. Soeters Steen straat 2; fam. Bleeken H. Polak straat 8; fan Boks Rubensplein 21c; fam Pieters Dirk Schafer- straat 107 en fam. Scholte Villa straat 49. De prijzen bestonden uit waardebonnen. Twee eerste prijzen werden geschonken door het gemeentebestuur, dat heeft laten weten zeer te vreden te zijn met de voor liefde voor groen onder de plaatselijke bevolking. SCHIEDAM grote woon Onder ge- belangstelling heeft wethouder Chris Zijde veld (stadsontwikkeling) dinsdagmiddag de eerste paal geslagen voor een serie minimum-energiewoningen. SCHIEDAM Bassie en Adriaan zijn terug van weg geweest. Na hun circusavon- turen verschijnen de twee Vlaardingse clowns voortaan weer op de planken van het theater. Het circus is verkocht. In plaats daarvan trekken Bas en Adriaan van Toor weer met een eigen kindershow door het land. Zondag 31 oktober doen zij Schiedam aan. In het Passage Theater worden 's middags twee voorstellingen gegeven, een om dertien uur en een om kwart over vier. Natuurlijk vullen Bassie en Adriaan niet het hele pro gramma. Ze brengen enkele beroemde artiesten mee, on der wie de ladderacrobaat Bobby Streicher uit Oosten rijk, vijf chimpansees uit Zwitserland en Don Martinez met zijn Amerikaanse tram poline act waarbij behalve gegriezeld ook gelachen wordt. De kaartjes voor de voorstel lingen kosten zes gulden vijf tig. mkjZ planken voortaan weer Bassie en Adriaan, kinderprogramma Dit complex omvat 184 voor Nederland unieke huizen in de woningwetwoning sfeer. Bij de bouw wordt rekening gehouden met de stand van de zon, de voornaamste warmteleverancier voor dit type huizen. Speciaal ont wikkelde installaties voor zien het huis van de rest van de nodige energie. Vanwege dit energie-zuinige karakter krijgen de huizen een ietwat andere vorm dan normale woningen. Zo zijn de vensters kleiner, en voor zien van luiken, en de mu ren dikker, dit om de inge straalde warmte vast te hou den. Voorlopige berekeningen le ren dat de huurkosten ge middeld dertig gulden hoger liggen dan bij conventionele hulzen. Een bewoner be spaart daarentegen naar schatting zo'n 1600 kubieke meter aardgas per jaar. De huizen zijn ontworpen door een Finse architect. De bouw wordt uitgevoerd door Urbibouw Bredero. kilo slechts gemarineerd kilo Uw poellervakman die weet er toch het meeste van Alleen St. Liduinastraat 50, telefoon 269884 Gratis krulden VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN DESGEWENST NAAR MAAT EN EIGEN ONTWERP ALLES UIT EIGEN ATELIERS DUS MODERNER EN VOORDELIGER Speciale afdeling voor repareren en moderniseren DE LEDERSPECIALIST ROTTERDAM Grote Visserijstraat 33a tel. 010-157377 SCHIEDAM Hoogstraat 100 tel. 010-269051 KOOPAVOND GEOPEND Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1