VANDAAG deze krant NAPPA enH Het Nieuwe Brieven aan minister en gemeentebestuur Alternatief toneel voor weinig geld In't kort *lll|Fostkanto|5r||| jg Bachplein open n coiffures «8!Sa* Voortbestaan wereldwinkel bedreigd in Werk aan spoorwegtunnel begint dit weekeinde .Stadsblad KOOPAVOND GEOPEND!!! Vers van de groothandel tegen bodemprijzen Open brief over onbevoegd trainen Drukkerij halve eeuw oud Méér windmolens welkom! Garant Schiedammers omgekomen in Tanzania Nieuwe centrale bibliotheek in zorgen s Vrijdags van 15.00 - 18.00 uur s Zaterdags van 9.00 - 12.00 uur Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren VERHUIZEN OP Z N ZUINIGST DE LEDERSPECIALIST ROTTERDAM Grote Visserijstraat 33a tel. 010-157377 SCHIEDAM Hoogstraat 100 tel. 010-269051 T.V. DEFEKT7 Wij helpen direktlll RADIO ABA SCHIEDAM De Bewonersvereniging Schie dam Zuid wil op de ualreep proberen, het drei gende faillissement af te wenden van de firma Kuypers BV, het bouwbedrijf aan de Westerkade op de grens met de Gorzen. Maandag heeft BVSZ-voorzitter A. Zwamborn de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening per brief gevraagd, het in ernstige nood verkerende bedrijf versneld vergunning te geven voor enkele „panklare" bouwprojekten, zodat de aannemer alsnog aan het werk kan. SCHIEDAM Burgemeester John te Loo heeft vrijdagmorgen het nieuwe postkantoor aan het Bachplein officieel geopend. De burgemeester verrichtte de eerste postale han deling door een brief te stempelen. Hij deed dat onder toezicht van een nostalgische postbode en enkele meer hedendaags geklede PTT-ers, onder wie de directeur van het postdistrict Rotterdam. Allard van der Scheer en Hans Dagelet spelen de hoofd rollen in Vlasch-voorstelling nummer 1: „De Moed om te doden". Winkelcentrum Hof van Spaland De Wereldwinkel moe^haar huidige onderkomen uit. vlaardingen rotterdam 010-349082010-253746 KOOPAVOND GEOPEND Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting. MANTELS - JASSEN ENZ. VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN DESGEWENST NAAR MAAT EN EIGEN ONTWERP ALLES UIT EIGEN ATELIERS DUS MODERNER EN VOORDELIGER Speciale afdeling voor repareren en moderniseren WOENSDAG 3 NOVEMBER 1982 - NR. 87 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. In de Vier wmolens aan de Nieuwe Damlaan wordt bingo gespeeld op dinsdag 9 novem ber, aanvang acht uur. Organi sator is de wijkvereniging Nieuwland. De zaal gaat al om zeven uur open en de toegang is gratis. Op 10 november komen de le den van de Ned. Christen Vrou wen bond NCVB weer bijeen in zaal De Rank aan de Schie- damseweg, aanvang kwart voor acht. Mevrouw Wijnhorst legt uit hoe natuurlijk materiaal als bessen en bladeren zijn te ver werken. tot een kleurrijk ge heel. Gasten zijn altijd welkom. Bewoners-vereniging wil bouwbedrijf redden De geruchtmakende film „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" ofte wel „Christiane F" wordt op vrijdag 5 november gedraaid bij de Filmclub Schiedam in ge bouw De Teerstoof aan de Nieuwstraat. De film behandelt het leven van jonge heroinehoertjes op het hoofdstation in West-Ber- lijn. Aanvang half tien. Een lid maatschap van de Filmclub kost 5 gulden per seizoen. Tot 21 november is in het Stedelijk Museum werk te zien van de fotograaf Diederik van Goethem. Vooral zijn land schappen in kleur zijn verm aard. De toegang tot het mu seum is gratis. Het tentoonge stelde werk behandelt de pe riode 1977-1982. Dinsdag 9 november wordt in Jeugdhaven Nieuwland aan de Albardastraat vanaf half zeven een ruilbeurs gehouden, toe gangsprijs twee kwartjes. De ruilbeurs in Nieuwland vindt plaats iedere tweede dinsdag van de maand. Alleenstaanden kunnen over hun situatie van gedachten wisselen op woensdag 10 no vember in dc De Vier Molens, Nieuwe Damlaan. Piet Vis, or ganisator van gezelligheidsa vonden, is gespreksleider. Aan vang acht uur. Op zaterdag 6 november is er bingo-dansant in de Blauwe Brug aan het Bachplein. Het spel begint om acht uur. Ieder een vanaf 21 jaar is van harte welkom. De cursus bloemschikken die op 8 november van start gaat in de Blauwe Brug wordt niet georga niseerd door de SSSN, maar döor de aktiviteitencommissie van de BB, die verreweg de meeste cursussen in dit wijkge- bouw regelt. Nadere inlichtin gen: telefoon 701049. In het BVSZ31okaal aan de Zwartewaalsestraat worden za terdagmiddag 6 november om drie uur de prijswinnaars be kend gemaakt van de teken wedstrijd voor scholieren in Zuid. De wedstrijd werd geor ganiseerd vanwege het tienjarig bestaan van de bewonersver eniging in de wijk. SCHIEDAM De Oud-Katho lieke Vrouwen Vereniging Ta- bitha organiseert op 20 novem ber (zaterdags) tussen tien en zes uur een bazar in de gemeen tekamer naast de kerk aan de Dam nummer 30. Hier worden zelfvervaardigde handwerken, kledingstukken en andere artikelen te koop aangeboden. Ook wordt er een rommelmarkt gehouden. Ieder een is van harte welkom. De op brengst komt ten goede aan re stauratie van het kerkgebouw. Kuypers BV is in moeilijk heden gekomen doordat op drachten die in het vooruit zicht waren gesteld, te lang uitbleven. Daarbij ging het met name om de renovatie van twee bejaardenflats' (Emma en Nieuwland) en twee nieuwe projekten, één voor 69 huizen aan de Raam in de Schiedamse binnens tad, en 15 huizen aan de Maasdamsestraat. De opdrachtgepers hadden al geruime tijd geleden vergun ning voor deze projekten aange vraagd, maar de toestemming van de overheden bleef te lang uit. De BVSZ wil koste wat kost voorkomen dat de 56 werkne mers van Kuypers BV straks op straat komen te staan, dit „gezien de allerbedroe vendste werkgelegenheids si tuatie in Schiedam". Schie dam is de stad net de meeste werklozen in het Rijnmond gebied. voor eigen gebruik wil benut ten. Verhuizen op zich zou niet zo'n probleem zijn, als de me dewerkers van de Wereldwin kel maar wisten, waarheen. Een geschikt nieuw onderko men is nog niet gevonden. Dat betekent dat het werk van de Wereldwinkel mis schien tot het verleden be hoort als op 1 februari het pandje moet worden verla ten. De financiële middelen ont breken om elders een (duur) winkelpand te huren. Mis schien is er met de hulp van donateurs wel een fors be drag op tafel te leggen, hopen de vrijwillige medewerkers, die er echter aan toevoegen dat het donateursbestand dan eerst flink moet worden uit gebreid... Een eenvoudiger oplossing is daarom een beroep op de Schiedamse bevolking. Wie een bruikbaar winkeltje weet, of dit beschikbaar wil stellen, liefst in het centrum, kan bellen met telefoon 732318, of anders schrijven naar Postbus 467, postcode 3100 AL Schiedam. Ook nieuwe donateurs kunnen zich op beide adressen aan melden. De bewonersvereniging in de Gorzen zit nog steeds met het trauma van de sluiting van de Gusto-werf een paar jaar gele den, die veel mensen uit Schie dam Zuid hun baan kostte. Vol gens Zwamborn zijn binnen kort nog eens enkele honder- den ontslagen in dezelfde sec tor, scheepsbouw en metaal, een bedrijfstak waarin vanouds veel Schiedammers hun brood ver dienen, te verwachten. Sluiting v[ Kuypers bouwbe drijf zou de werkloosheid in Zuid bepaald niet ten goede ko men. Daaron wil de BVSZ dat de Minister „alle hem ten dienste staande middelen" aan wendt om het faillissement te voorkomen. De bewonersvereniging heeft inmiddels de gemeente Schie dam van haar verzoek aan de minister in kennis gesteld, en het stadsbestuur gevraagd, de inhoud van de brief te onders teunen. Zuid hoopt dat de gemeente fi nancieel garant wil staan gedu rende de tijd -enkele weken- dat er overleg gepleegd wordt met het ministerie. Ondertussen liakt het fail lissement van Kuypers onaf wendbaar. Dinsdagmorgen bracht de directie van het bouwbedrijf een bezoek aan de rechtbank om een curator aan te wijzen die de zaken zai afwikkelen tot het faillisse ment is uitgesproken. SCHIEDAM Drie Schiedam mers zijn deze week om het le ven gekomen tijdens een ver keersongeluk in Tanzania (A- frika). Op enkele honderden ki lometers afstand van de hoofd stad Dar es Salaam botste het drietal in hun personenauto op een stilstaande vrachtauto. De slachtoffers zijn F. Koel man, een zendeling van 30 jaar, zijn schoonzuster M. van Lies hout (21) en haar verloofde P. van Merwijk (31). Schiedam/Vlaardingen De serie van vier toneel voorstellingen die de Stads gehoorzaal en het Passage Theater samen verzorgen onder de titel „Vlasch", wordt opnieuw opgestart, omdat de eerste voorstelling een maand geleden in het water viel. Het handjevol abonnement houders dat toen naar de Stadsgehoorzaal was getogen om de theaterunie aan het werk te zien, moest onver- richterzake huiswaarts keren omdat één van de acteurs niet kwam opdagen. Als troost bood de theaterdirec tie de gedupeerde bezoekers een film aan. Maar slechts twee liefhebbers begaven zich naar de filmzaal van de aangren zende Harmonie, zodat het let terlijk „uit, een avondje voor 2" werd. De eerste samenwerking tussen het Vlaardingse en Schiedamse SCHIEDAM Dit weekeinde wordt begonnen met de eerste werkzaamheden voor de ver- keerstunnel bij de Nieuwe Damlaan-spoorwegovergang. In verband net het doortrekken van tramlijn 1 wordt de huidige telefoon 703602 Onze dames- en herensalon is donderdagavond gelijkvloerse kruising rijbaan spoorbaan opgeheven en ver vangen door een viadukt. In de nacht van zondag 7 no- venber en in de nacht van maandag 8 november worden er slijp- en laswerkzaamheden verricht. Ook worden enkele seinpalen verplaatst. De trei nenloop gaat beide nachten ge woon door. Beide nachten duren de werk zaamheden van half twaalf tot half zes. Voor deze tijdstippen is gekozen omdat zowel de Nieuwe Damlaan als de spoor baan overdag druk bereden worden. Tijdens het werk zal getracht worden de overlast voor het verkeer tot een ninimum te be v. nerken. theater ging dus niet onder een •goed gesternte van Start. Voor het Vlasch-abonnement be stond nauwelijks belangstelling. De kans om voor slechts 25 gul den vier voorstellingen van al ternatief getint toneel bij te wo nen, sprak veel minder theater- liefhebbers aan dan de wethou ders voor cultuur Ary Maarle- veld (Vlaardingen) en Herman Posthoorn (Schiedam) hadden verwacht. Bij elkaar werden slechts 30 abonnementen ver kocht in Vlaardingen en Schie dam samen. Albert Tieken, de rechterhand van Stadsgehoorzaal directeur Marten Putman, geeft toe te leurgesteld te zijn in de cultuur gevoeligheid van het Vlaar- dings-Schiedamse publiek. Tieken: „We gaan nu op vier november voor de tweede keer van start, en wel met „De Moed om te doden" van F. Act. Hope lijk komen er dan wat meer mensen kijken". „De Moed om te doden" (van Lars Noren) wordt gespeeld in het Passage Theater. Spelers zijn onder andere Hans Dagelet en Allard van der Scheer. Het stuk heeft als thema de (moei zame) relatie tussen een vader en zijn zoon. Het doek gaat op om kwart over acht. De volgende 3 Vlasch-voorstel- lingen worden beurtelings ver zorgd in Vlaardingen en Schie dam. De oude abonnementsprijs (25 gulden) is nog steeds van kracht. Kaartjes voor een en kele voorstelling kosten 10 gul den. Het Vlaseh-programna: Stadsgehoorzaal Vlaardingen donderdag 2 december 20.15 uur. Nieuwe Komedie met „Ge zichtsverlies" van Dario Fo. Stadsgehoorzaal Vlaardingen woensdag 2 februari 20.15 uur. Toneelgroep Baal met „Aus der Fremde" van Jandl. Passage Theater Schiedam don derdag 31 maart 20.(5 uur. To neelgroep Sater met „De Hor denloopster" van Guus Baas. SCHIEDAM Het voortbe- „hoekpunt" aan de Lange staan van de Wereldwinkel Kerkstraat 35, moet verhui- Schiedam wordt bedreigd. De zen omdat de eigenaar van Wereldwinkel, tot nu toe ge- het pand, het Bureau van de vestigd in het zogenaamde Hervormde Kerk, het weer

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1