Paddestoelen kijken met KNNY In't kort Natuur in herfsttooi WALDO TEM karnen Vérder Ambtelijke toiletten straks openbaar Algemene diensten r "■SSSv— Kluphuis Oost en tieners Visserij foto's in museum RUTTEN SPECIAALSCHOENEN KNIPTIP Het beste wat uw voeten kan overkomen is schoenen van een erkend schoentherapeut: Chiropodiste Mw. E. den Boer Over 5 minuten staat uw huurauto klaar bij Waldo m Wie wordt bruid van de maand? HET NIEUWE STADSBLAD - VRIJDAG 12 NOVEMBER 1982 PAGINA 10 Deze tweeling paddestoel met een hoeddoorsnee van bijna 20 cm., werd in de midzomer van dit jaar ergens in een wegberm in Brabant gesignaleerd. Wie kan hem deter mineren? Bloemen zijn ideale motieven voor het ma ken van foto's en dia's. Ze zijn mooi, kleurig en erg geduldig. De juiste leest voor vrijwel elke voet Keus uit de beste Nederlandse merken Het beste advies voor al uw voetproblemen Grote kollektie voor losse steunzolen, ook luxe schoenen Korrektie van voeten en houding d.m.v. stabilise rende zolen in de schoen. Eigenaar H. Bosveld van 's-Gravensandestraat 56, telefoon 154128 Nederlandse vereniging van schoentherapeuten MAANDAG GESLOTEN Voor voetverzorging en alle voorkomende klachten aan nagels, tenen e.d. na telefonische afspraak naar: Rotterdamsedijk 192b, Schiedam, telefoon 730176 ■na- u.v.v. Kerkdiensten Het Nieuwe Stadsblad SCHIEDAM Nu het de tijd is dat geïnteresseerden in paddestoelen deze groeisels willen bekijken en determi neren, organiseert de afde ling Waterweg-Noord van de KNNV op zondag 14 novem ber een paddestoelen-ex cursie. Hiervoor wordt o.a. een bezoek gebracht aan het natuurgebied „De Horsten" in Wassenaar. Paddestoelen, onderverdeeld in zwammen, amenieten en bole- ten, komen in Midden-Europa voor in wel 3000 soorten. Ze ontwikkelen zich voor een groot deel ondergronds, en de vruchtbeginselen verschijnen in vaak grote snelheid aan de oppervlakte om met hun sporen het voortbestaan te garanderen. Andere soorten zwammen onts taan op stammen, stronken en takken. Ze hebben een belang rijke funktie bij het opruimen van dood hout. Paddestoelen zijn aan te treffen onder loof- en naaldbomen, of in het open veld, en zelfs in wegbermen, in de meest grillige vormen. Ook buitenstaanders kunnen aan de excursie deelnemen. Met de KNNV-leden dienen ze zich aan te melden (in verband met vervoer) bij Ton de Boer, tel. 010-708755. Vertrekpunt is het station Vlaardingen-Oost, om 9 uur 's morgens. SCHIEDAM Liefhebbers van orgelmuziek opgelet: op zondagmorgen 14 november or ganiseert de Ned. Orgel Federa tie weer een concert in het Passage Theater. Het fraaie ci nema orgel wordt bespeeld door de Engelse musicus Arnold Lo- xan. Aanvang half elf. Niet-leden betalen vijf gulden entree. Re ductie voor jonger dan 12, CJP en 65 plus. Kaarten zijn behalve aan de kassa verkrijgbaar bij P. Foncke, Ruysdaellaan 35a. De Sociaal-Culturele Vereni ging voor Surinamers, ook wel Welzijnsinstelling voor Surina mers genoemd, Prem Samaadj houdt op vrijdag 12 november een culturele avond in de Blauwe Brug aan het Bach- plein, aanvang acht uur. Ge vierd wordt het Diwali-feest. Op zaterdag 27 november wordt onafhankelijkheids-dag gevierd op hetzelfde adres en om de zelfde tijd. Beide avonden wor den opgeluisterd door muziek en voordracht. Bij het NIVON in zaal Irene aan de Nieuwe Haven wordt op donderdag 18 november een programma verzorgd rond een reis door China. Het verslag is van de heer De Eit uit Vogelen zang die met enkele esperantis ten dit verre land bezocht. Aan vang acht uur, entree 1,50. Op zondag 14 november houdt het NIVON koffieochtend in het FNV gebouwtje aan de Stadhouderslaan, aanvang elf uur. Op 12 februari 1983 houdt de aktiviteitencommissie samen met de Carnavalsvereniging „Sibeldonk" in de Blauwe Brug carnaval. De kaartverkoop hiervoor start op de elfde van de elfde (11 november) prijs ƒ10,per stuk, verkrijgbaar aan de Balie van de Blauwe Brug, tel. 701049. Voor de verandering nu eens geen koffieconcert op zondag in de Blauwe Brug maar een vrij dagavondconcert op 19 novem ber. Het koor „Green Forest Se lections" zal dan verschillende liederen ten gehore brengen. Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.30 uur. De toegang is geheel gratis. In de Havenkerk, Lange Ha ven 70 zal op zaterdag 20 no vember 7.30 uur de film „No longer alone" (niet langer al leen) worden vertoond. Het is het verfilmde verhaal over het leven van de Engelse actrice Joan Winmill. Ze vertelt van haar triomfen als actrice van haar wanhoop, haar zenu winzinkingen en haar plannen tot zelfmoord. Een onverwacht telefoongesprek redt haar als ze de kracht en de vrede in Jezus vindt. De toegang tot deze film die uitgaat van de Stichting Jo han Maasbach Wereld Zending te Den Haag, is geheel vrij Iedereen is van harte welkom. Tafellakens, kussens, slopen, spreien, schorten enzovoorts: een keur aan handgemaakte ar tikelen wordt op dinsdag 16 no vember tussen twee en vier uur verkocht in bejaardentehuis Thurlede aan de Nieuwe Dam laan. Alle koopwaar is vervaardigd door bewoonsters van Thurlede of het nabijgelegen Stricklede glllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill"""i= SCHIEDAM Schie- dammers in nood kunnen voortaan een willekeurig overheidsgebouw (stads- kantoor, museum etc.) binnenwandelen en de weg naar het toilet vra- gen. E Het college van burge- meester en wethouders is E van harte bereid, perso- E nen die daaraan behoefte E hebben, gelegenheid tot E kortstondige afzondering E te geven. E Het college ziet zich daar- E toe verplicht, niet alleen E uit oogpunt van mede- E menselijkheid, maar ook E omdat het de gemeente E was die opdracht gaf tot E sloop van alle openbare E toiletten. E Dit omwille van de E emancipatie genomen be E sluit er bestonden wel E publieke toiletten voor E heren, echter niet voor E dames heeft in de E praktijk echter verkeerd E uitgepakt. Als straks alle urinoirs uit het straatbeeld zijn verdwenen kunnen naae- lijk personen van gener lei geslacht nog „ergens terecht". Het besluit dat de burger in het vervolg gebruik mag maken van ambte lijke retirades is geno men op voorstel van de PvdA-raadsleden Arie Verlinde en Hans van Kleef. Hun schriftelijke vragen zijn door b en w met in stemming beantwoord. Ook invaliden zullen zich straks in een overheids- toilet mogen terugtrek ken. Momenteel wordt een lijstje opgesteld van gemeentelijke gebouwen die over een aangepast toilet beschikken. Als alle gegevens binnen zijn worden die gepubli ceerd op de voorlichtings pagina in Het Nieuwe Stadsblad. BELOOFD: Telefoon 010- 26 3705 (makkelijk nummer!). Nu even bellen, dan staat over 5 minuten elke wagen, van comfortabele middenklasser tot ruime bestel (BE rijbewijs), tot in de puntjes opgepoetst voor u gereed. Asbakjes leeg. Kleedjes geborsteld. Tank vol. Ramen gezeemd. Vraag onze prijslijst met alle typen huurauto's eens aan (even bellen!). Ook dat wordt een plezierige verrassing. Singel 41-45 3112 GS Schiedam Tel. 010-26 3705 WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN Voor spoedgevallen telefoon 206611. Ambulance nodig? Bel direkt 333300. APOTHEEKHULP VOOR SPOEDRECEPTEN Telefoon 264018. TANDARTSDIENST G. Schuurman, Warande 156, tel. 265271 alleen op het spreekuur zater dag en zondag van 5 tot 6 uur. DIENST VERLOSKUNDIGEN Mevr. Franke, Meeuwensingel 130, tel. 713608, voor mevr. v.d. Linde. Mevr. Verboom, Burg. v. Haarenlaan 1481, tel. 734013, voor mevr. Com- mijs. E.H.B.O. WEEKENDDIENST Van vrijdagavond 17.30 uur tot maandagmorgen 7.30 uur. Schieland Ziekenhuis 12/11-15/11 ge bouw BK.laan. SCHIELAND ZIEKENHUIS Gebouw Burg. Knappertlaan 25, telefoon 733733, (ook voor afspra ken poliklinieken) Bezoektijden: 14.00-14.30 uur; 19.00- 19.45 uur. Afwijkende bezoektijden gelden voor: Klasafdeling: 14.00-15.00 uur; 19.00- 20.00 uur. Kraamafdeling: 13.30-14.30 uur; 19.00-19.45 uur. Gynaecologie: 13.30-14.00 uur; 19.00- 19.45 uur. PAAZ-afdeling: 19.00-20.00 uur; za terdag en zondag ook 13.30-14.30 uur. Kinderafdeling, hartbewaking en verkoeverkamer: eigen regeling. SCHIELAND ZIEKENHUIS Gebouw Stadhouderslaan 98 Stadhouderslaan 98, Schiedam, tele foon 733733, ook voor afspraken poli kliniek. Bezoektijden: maandag t/m vrijdag van 13.30-14.00 uur en van 19.00- 20.00 uur; zaterdag en zondag van 13.30-14.30 uur en 19.00-20.00 uur. Afwijkende bezoektijden gelden voor: Kinderafdeling: dagelijks van 8.00- 19.00 uur. I.C./C.C.U.: 19.00-19.30 uur. Kraamafdeling: dagelijks van 13.45- 14.30 uur en van 19.45-20.30 uur. Vadersbezoek: 18.45-19.45 uur. Klasse-afdeling: 13.30-14.30 uur; 19.00-20.00 uur. Parterre: maandag t/m vrijdag: 13.00-14.00 uur; 19.00-20.00 uur; zater dag en zondag 13.00-15.30 uur en van 18.00-20.00 uur. NEDERLANDSE RODE KRUIS Afd. Schiedam, Warande 95, telefoon 268013, inl. tijdens kantooruren: dins dag, woensdag, donderdag van 9.00- 12.30 uur. Vervoer invaliden en bejaarden: tele foon 267975 dagelijks van 12.00-13.00 uur en van 17.00-19.00 uur. ALGEMEEN ZIEKENFONDS SVM Hoofdkantoor: 's-Gravelandseweg 565, Schiedam. Telefoon: 010-734555. Open: maandag t/m vrijdag van 08.30-16.00 uur. ADVIESBURO VOOR JONGEREN EN OUDERS Van de Stichting Pro Juventute. Afspraken per telefoonnummer 348899. Het buro te Vlaardingen is geopend van 9.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur. Adres: Schiedamseweg 169, Vlaardin gen, KRUISVERENIGING SCHIEDAM Kantoor: Mesdaglaan 6b, telefoon 266264. Te bereiken maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Halen en terugbezorgen verpleeg-ar- tikelen: magazijn Westerkade t/o nr. 24 (telefoon 263129) maandag t/m vrijdag van 16.00-17.30 uur; magazijn Bachplein 588 (telefoon 706177), maandag t/m vrijdag 8.30- 16.15 uur. Weekenddienst informatie: telefoon 266264. STICHTING SPORT MEDISCH ADVIESCENTRUM Midden-Delfland. Schiedamseweg 41f, Schiedam-Kethel, telefoon 703898. Spreekuren voor sportblessures iede re maandagavond 19.30 uur. Keuringen uitsluitend op afspraak. NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN Ch. de Bourbonstraat 33, Schiedam, telefoon 265000. BUREAU VOOR RECHTSHULP Spreekuur: maandag 14.00-16.00 uur. Donderdag van 17.00-19.00 uur. Telefonische afspraak tel. 737433. De Vrouwen in de Bijstand komen in Schiedam bijeen elke 2e en 4e vrijdagochtend van de maand, Hoogstraat 198. SAMENWERKINGPROJECT MAATSCHAPPELIJK WERK KETHEL- GROENOORD Spreekuur in het Kruisgebouw, Bachplein, telefoon 706177. Dinsdagochtend van 10.00-11.00 uur. STICHTING KRAAMCENTRUM MAASSTEDEN INTERKRUIS Het bespreken van kraamhulp kan geschieden elke 2e en 4e woensdag van de maand in het wijkgebouw Westerkade t/o nr. 24 van 2-3 uur. Voor Groenoord en Kethel elke 3e donderdag van de maand in het kruisgebouw Bachplein 588 van 2-3 Men schrijft ons: In kluphuis Oost is een nieuwe ruimte beschikbaar gekomen voor tieneraktiviteiten. Nadat de ruimte kaal is opgeleverd zijn een aantal tieners uit de buurt begonnen met de afwer king. In de herfstvakantie hebben ze de ruimte geschilderd. Het wachten is nu op de inrich ting. Er zijn plannen genoeg, maar te weinig materialen. Omdat de verbouwing van de ruimte al veel geld gekost heeft, hebben de tieners via affiches in buurtwinkels men sen opgeroepen oude spullen af te staan. Dit heeft wel het een en ander opgeleverd, maar er wordt nog een hele hoop gezocht. Als u met vloerbedekking- zeil, banken, fauteuils, tafels, stoelen, matrassen, kussens, rekken, spots, geluidsinstalla ties, t.v.'s, boeken, strips, hout en gereedschap in uw maag zit, komen de tieners het bij u ophalen. U kunt dan dinsdag tot en met vrijdagmiddag tus sen 14.00 en 17.00 uur opbellen naar de nieuwe jongerenwer ker Nico in kluphuis Oost tel. 735435. U belt en de tieners komen toegesneld! Tieners die het huidige klupje willen meehelpen zijn altijd welkom. Voorlopig is er vrij dagavond van 18.30 tot 21.00 uur klup. Tot 20.00 uur wordt er gewerkt aan de soosruimte, daarna wordt er gesport. Als je tussen 12 en 16 jaar oud bent kan je vrijdagavond binnenlo pen om te kijken, een praatje te maken, of om mee te wer ken. Het is de bedoeling dat de soosruimte in de kerstvakantie af is en dan feestelijk geopend wordt. Dit moment zal nog aangekondigd worden. Uitkij ken dus! Kluphuis Oost Galileistraat 86 3112 PJ Schiedam telefoon 735435 WAARNEMENDE DIERENARTSEN Voor dierenarts De Kaper, telefoon 268234. Voor dierenarts Visee, telefoon 704022. Voor dierenarts P. M. C. A. van Eerd, L. van Eerd-van Toor, Waran de 99, telefoon 734819. WARME MAALTIJDEN VOOR BEJAARDEN Dienstencentrum De Vier Molens, Nieuwe Damlaan 766, telefoon 705500. RELEASEBUREAU WEST Het Releasebureau West van de Al gemene Reclasseringsvereniging houdt elke woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur een open spreekuur aan de 's-Gravendijkwal 100. Telefonisch te bereiken onder nummer 364011. DIERENBESCHERMING Dierentehuis Hargahoeve, Sportlaan 2, Schiedam, telefoon 714151. Vogelasiel KNNV Babbersmolen. Volkstuinencomplex „Vijfsluizen" telefoon 713362. ONDERWIJSWINKEL Hoogstraat 76. Open: donderdag- avond 19.00-21.00 uur; zaterdag 13.00- 16.00 uur. Hoogstraat 76, telefoon 262179. CONSULTATIEBUREAU VOOR TUBERCULOSE BESTRIJDING Schiedamsedijk 95, nabij Metrostation I Leuvenhaven, Rotterdam. Spreekuur volgens afspraak, telefoon 010- 135000, toestel 135 of 157. DE TRECHTER Broersvest 107. Hulp en informatie bij problemen met o.o. sociale verzekering. Gehele dag geopend. Tel. 265255. TELEFONISCHE HULPDIENST „WATERWEG-NOORD" Telefoon 010-731161. 9.00-03.00 uur bereikbaar. Voor hen in geestelijke en sociale nood, zoekt vrijwilligers- /sters, telefoon 731344. Unie van Vrijwilligers Secretariaat Griegplein 87, telefoon 704134. V.O.G.G. Vereniging van ouders van geestelijk gehandicapten afd. Schiedam (Alg.), Postbus 294, 3100 AG Schiedam. Inl. Liesbeth Daamen, tel. 261544. ST. JOZEFZORG S.P.Z. ROTTERDAM-RIJNMOND Spreekuur: vrijdagmorgen van 9.00- 11.00 uur en woensdagmiddag 14.00- 16.00 uur. Bureau Broersveld 47, tele foon 264172, b.g.g. 136034. Stichting Raad voor het Bejaar- denwerk „Wijkpost Schiedam- Oost", Lorentzlaan 32, telefoon 623733. Spreekuur op dinsdagochtend van 9.00-10.00 uur. Stichting Raad voor het Bejaar- denwerk „Wijkpost Schiedam- Zuid", Groenelaan 31, telefoon 735764. Spreekuur op dinsdagochtend van 9.00-10.00 uur. Instituut Sociaal Raadslieden C. C. de Leeuw en G. Maters, Broers veld 140, tel. 269957, spreekuren dinsdag 2 tot 4 uur, donderdag 5 tot 7 uur, vrijdag van 9 tot 12 uur. Bach plein 9 tot 11 uur dinsdag, tel. 706177. MAATSCHAPPELIJK WERK SCHIEDAM Centraal buro, Broersveld, telefoon 731033. Alle werkdagen 9.00-17.30 uur. Wijk West: v. Beverenstraat 40, telefoon 263722. Maandag 18.00-19.30 uur, dinsdag t/m vrijdag 13.30-15.00 uur. Wijk Nieuwland, Dienstencentrum 4 Molens, telefoon 705500. Dinsdag 14.00-15.00 uur. Wijk Oost: Wattstraat 74b, telefoon 268949 Dinsdag 14.00-16.30 uur. Klubhuis Oost aan de Galileistraat (telefoon 735435) donderdagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur. Wijk Groenoord: Kruisgebouw Bach plein, telefoon 706177. Woensdag 9.30-10.30 uur. RECHTSWINKEL SCHIEDAM Broersveld 140, Schiedam, postbus 312, telefoon 730308. Spreekuur: iede re woensdag 14.00-16.00 uur (tevens telefoondienst); iedere maandag avond van 18.00-21.00 uur. AKTIE MOEDERS VOOR MOE DERS Mevrouw F. Verkaik-Mennen, Die- penbrockstraat 8, Schiedam, telefoon 702646. STICHTING GEZINSVERZOR GING SCHIEDAM Lange Haven 145 (v.m. Korenbeurs) telefoon 732800. Spreekuur: Lange Haven 145. Dagelijks van 8.30-9.30 uur. Alpha hulpverlening van 9.00-11.00 uur. Telefonische Hulpdienst van de FNV WAO werkgroep Schiedam. Voor problemen met AAW en WAO zaken. Bellen, 157234-263571-703001. PHILADELPHIA Prot.Chr. Ver. van ouders en vrien den van het afwijkende kind. Secr. T. Bijl-Bervoets, Smètanalaan 2, Schiedam, telefoon 706539. G.J.V.W. SCHIEDAM Sporten en vrijetijdsbesteding geeste lijk gehandicapten. Clubhuis: Dr. Kuyperlaan 4 te Schie dam. Informastie en secretariaat: telefoon 702867. PATIËNTEN BELANGEN VERE NIGING SCHIEDAM Voor tel. informatie of een persoon lijke afspraak bel van maandag t/m vrijdag van 19.00-20.00 uur, tel. 738114. HOEFSLAG RECREATIE GE HANDICAPTEN Sekr. H. v. Selm, Meeuwensingel 80, tel. 706081. SCHIEDAM Voor de lief hebber van alles wat groeit en bloeit in de natuur, heeft de herfst aspekten van grote schoonheid. Zelfs midden in de stad vallen daarvan staaltjes waar te ne men. Bladval in kleurrijke pa tronen bedekt onder bomen ge parkeerde auto's bedekt pleinen en straten, met helaas, als euvel slipgevaar voor verkeer, en zelfs voor voetgangers bij nat weer. Wandelaars in onze stadspar ken kunnen genieten van een herfst kleurenspel in een veel heid aan pasteltinten zoals geel en gecombineerd net bruin in het blad van de kastanje, nu bijna uitgeruid. Geel is het blad van berkjes en hazelaar; goudgeel de toverha- zelaar. Hiermee contracteert het roodgeel van de esdoorn en niet minder het oranje-rood van de krentenboompjes. Hiertussen vlamt het reeds kale hout, in rood en geel van het karmoelje. Bij een wandeling door het Bea- trixpark kan dit alles worden aangetroffen zoals in rustieke laantjes, waar de voetstappen worden gedempt wegens zware bladval, en het enige geluid be staat uit zacht geritsel. Bij de eerste herfststorm vallen de meeste bomen kaal, hoewel ook het bekijken van kale boomskeletten de moeite meer dan waard is. Wintergroen is er volop. Het geeft dekking aan vogels en kleine zoogdieren. Ondanks het gebod, houden niet alle wande laars met honden hun dieren niet altijd aan de lijn, wat de kleine dieren opschrikt. Vooral bij het invallen van de avondschemer betrekken tussen struiken en onderbe groeiing de vogels hun nachtle ger. Ze zijn hierin ware strategen, houden rekening met de win drichting en installeren zich dusdanig dat bladgeritsel hun kan waarschuwen tegen drei gend gevaar. Een in het duister gestoorde vo gel, kan zelfs bij felle vrieskou omkomen als hij z'n veilige slaapplaats moet verlaten. Honden aan de lijn dus, en bij avond niet binnendringen in bosjes en struikgewas dat is het devies in al onze stadsparken! GEREFORMEERDE KERK SCHIEDAM Oosterkerk, Rotterdamse dijk 289, 10.00 uur: ds. TH. W. A. Rijper te Zwijndrecht. Kethel „De Ark", Hargplein 101, 10.00 uur: ds. C. A. de Bildt te Vlaardingen; 17.00 uur: geen dienst. Dorpskerk, 19.00 uur: ds. J. de Kievit (gecomb. dienst). Magnalia Dei Kerk, Albar- dastraat 69, 10.00 uur: geen dienst; 17.00 uur: ds. P. C. Kos ter te Katwijk aan Zee. Opstandingskerk, 10.00 uur: ds. J. de Kievit en ds. L. de Ru (NH). Gecomb. dienst (H.A.). Julianakerk, Burg. Knap pertlaan 29, 10.00 uur: ds. H. J. van Dalen te Zuidland (uitz. Schielandziekenhuis Loc. B.K.). Collecten: het éne offer is bestemd voor de Kerk, de inzameling aan de uitgang is bestemd voor de aktiviteiten- commissies. Ned. Gereformeerde Kerk, kerkgebouw Westvest 30, 9.30 uur: ds. L. W. G. Blok huis; 16.30 uur: ds. G. v.d. Brink, Overschie. Hervormde Geref. Evangeli satie, gebouw Irene, 10.0C uur: ds. J. J. Poort, Oisterwijk Grote Kerk, 17.00 uur: ds. C J. v.d. Plas, Delft. Ned. Protestantenbond Westvest 92, 10.30 uur: ds. L van Os, Maassluis. V HERVORMDE GEMEENTE SCHIEDAM Grote Kerk, 10.00 uur: ds. Vis, Oegstgeest, zendingsdienst; 17.00 uur: ds. C. J. v.d. Plas, Delft. Opstandings Kerk, 10.00 uur: ds. L. de Ru, heilig avondmaal. Aula Pinasplein (oud-Ma- thenesse), 10.00 uur: ds. J. D. Wuister, 's-Gravenzande. HERVORMDE GEMEENTE KETHEL Dorpskerk, 10.00 uur: ds. W. van Bokkum, bediening heili ge doop; 19.00 uur: ds. J. de Kievit. St. Martinuskerk, 9.30 uur: ds. J. Visbeek, Maassluis. Col lecten: Najaarszendingscollec- te; Kerkvoogdij. Evangelisch Lutherse Kerk, Lange Nieuwstraat 219, 10.00 uur: ds. A. C. J. van der Poel. Zondagslied: gezang 264, vie ring heilig avondmaal. Christelijke Gereformeerde Kerk, „Hoeksteenkerk", Burg. Knappertlaan hoek Warande, 9.30 en 16.45 uur: ds. J. P. Boiten. R.K. Parochie H. Liduina en O.L. Vr. Rozenkrans, Singel 106, 33e zondag door het jaar. Celebrant: pastoor P. M. Vis- mans. Zaterdag 13 november 19.00 uur: eucharistieviering. Zondag 14 november 9.15 uur: eucharistieviering; 11.00 uur: eucharistieviering met muzi kale medewerking van het R.K. Koor „Laus Deo" o.l.v. dirigent/organist Ted Rem merswaal. St. Liduinakapel, St. Lidui- nastraat 10, zaterdag 13 no vember 17.30 uur: eucharistie viering. Zondag 14 november 10.45 uur: eucharistieviering met muzikale medewerking van het herenkoor I.H.D. Leger des Heils, Lange Ha ven 27, 10.00 en 17.00 uur: sa menkomst o.l.v. kapt. G. J. Barkmeijer. We nodigen u van harte uit, tot het bijwonen van onze le denvergadering, op dinsdag 16 november in de benedenzaal van de Opstandingskerk. Aan vang 20.00 uur. De heer B. F. Hoek zal komen spreken over „Het pionierswerk van het Le ger des Heils op Formosa". Het zal ons er ook wat van laten zien d.m.v. een dia-serie. Ver geet u uw liedboek niet? Brengt u weer eens een gast mee! R.K. Parochie St. Jan de Do per, Mgr. Nolenslaan-Nieuw- land, weekend 13-14 novem ber. Zaterdag 19.00 uur: eucha ristieviering met bandmuziek. Zondag 9.30 uur: eucharistie viering met samenzang; 11.00 uur: gezinsviering met mede werking van het kinderkoor. Er is dan ook crèche voor de kleintjes. Preek: pater G. Goes o.p. St. Jacobuskerk, Kethel, za terdag 19.00 uur: eucharistie viering met stiltepauzes en meditatieve muziek. Zondag 8.45 uur: met meerstemmige Latijnse zang; 11.00 uur: met samenzang en orgel. Preek: Pastor Kool. Spreekuur: Maandag 19.00- 20.00 uur: Pas tor A. Asma. St. Martinuskerk, Groe noord, zaterdag 18.30 uur: eu charistie met samenzang en orgel. Zondag 8.30 uur: eucha ristie zonder zang; 11.00 uur: gezinmis m.m.v. het jeugd koor; 12.30 uur: eucharistie met stiltepauzes en meditatie ve muziek.Preek: Pastor Asma. Spreekuur: maandag 19.00-20.00 uur: Pastor D. Kool. Preekvoorbereiding: maandag 20.30 uur: Pastor W. Flapper. R.K. Parochie H. Hart van Jezus, Rijnstraat, zondag 14 november, 33e zondag door het jaar. Zaterdag 18.30 uur: eucharistie met samenzang; int. fam. v.d. Arend-v. Rooij- en; C. F. v.d. Meerendonk. Zondag 10.15 uur: Hoogmis met eigen koor: int. Henk Rie ken, Wim de rond en overl. ouders Breuker-Vavier. Prred. E. v. Diepen (zaterdagavond H. Borghols). R.K. Parochie O.L.VR. Visi tatie, Dr. Scheapmansingel 3, zondag 14 november 33e zondag door het jaar. Zaterdag 19.00 uur: eucharistie met sma- nezang; int. Josephine Veuge- lers en overl. broer. Zondag 9.00 uur: eucharistie met sa menzang; int. Franc. v. Keme- nade. Om 11.15 uur de Hoog mis met het jeugdkoor „De Zingende Notenkrakers"; int. voor een goede gezondheid (T); overl. ouders Melchers- v.d. Berg; Franc. Rosier. Dins dag 18.30 uur rep. voor het jeugdkoor. Havenkerk Evangelie Cen trum, Lange Haven, Schie dam, zondag 21 november 15.00 uur: Ev. G. Grootveld, samenkomst. Dinsdag 23 no vember 20.00 uur: Zr. Willy Maasbach, bidstond. Vrijdag 26 november 20.00 uur: Gerie van der Dussen, samenkomst. Za terdag 27 november 19.30 uur: Roberto Wijnhof, jeugddienst, 's Zaterdags is de Havenkerk geopend ter bezichtiging van 10.00 tot 16.00 uur. Oud-Katholieke Parochie v.d. Heilige Johannes de Do per, Dam 30, Schiedam, 14 November geen kerkdienst, maar te 10.15 uur in de kerk Nobelstraat 24 (Blijdorp), Rot terdam: 24e zondag na Pink ster. Pastoor W. a. Eman. Noletkapel Schielandzieken huis Schiedam, zaterdag 18.30 uur: korte eucharistieviering waar het bezoek van 7 uur op aansluit. Preek: Pastor de Groot. Zondag 14 november om 10.30 uur: zondagviering volgens de goddelijke liturgie van Onze Heilige Vader Jo hannes Chrysostomos, de By- zanthijns Slavische ritus, met medewerking van het Delfts Byzanthijns koor o.l.v. Piet v.d. Meer. Celebrant en predi kant: Pater Gabriël van het Porkovklooster Voorburg. VLAARDINGEN Niet spec taculair, bescheiden, stilgezette beelden uit het verleden, nos talgie. Woorden en begrippen die de kleine fototentoonstel ling op de eerste etage van het Visserijmuseum, ter weerszij den van de toegangsdeur naar het vooronder, nader bepalen. Een kleine uitstalling van foto's uit eigen bezit, die twee tot drie keer per jaar van onderwerp wisselt en een beeld wil geven van die onderwerpen uit de ge schiedenis van de visserij die om welke reden dan ook, zel den of nooit groot in beeld wor den gebracht. Na het kuipersvak, waaraan tot voor kort aandacht werd ge schonken, wordt nu een over zicht gegeven van de kleder drachten in diverse visserij plaatsen in ons land. Urk, Noordwijk, Scheveningen, Katwijk, Arnemuiden, Egmond aan Zee en Vlaardingen zijn vertegenwoordigd in 39 afbeel dingen, die een beeld geven van het verleden, dat in sommige vissersplaatsen echter nog tot het dagelijks beeld behoort. Het museum is geopend van maandag tot en met zaterdag van 10.00-17.00 uur en op zon dag van 14.00-17.00 uur. De toe gangsprijs 1,25 voor volwasse nen en 0,50 voor kinderen tot 14 jaar. Aanstaande bruidsparen JAl? (ook koperen, zilveren-en 4fv gouden bruidsparen) J kunnen hun trouwkaart opsturen naar „Samen Verder" Postbus 257, 3100 AG Schiedam Uw trouwfoto komt mis schien op de speciale bruids pagina en wat belangrijker is, u ontvangt dan ook 250,- aan waardebonnen, te besteden bij de deelnemende adver teerders die deze aktie mogelijk maken. Wie dat zijn leest u op de speciale bruidspagina, 1 maal per 14 dagen op vrijdag in Het Nieuwe Stadsblad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 10