Nieuwe i VANDAAG deze krant Isolatie met uniek materiaal HET VERSCHIL TUSSEN WASSEN EN WAXEN -G PvdA ruziet over partijgelden Schiedams onderwijs staakt ter zijde in r Volgende week op 25 scholen geen les Stadsblad Vogelgekwetter in De Rank Sportman onder zware druk Schaken met Mario v. Kleef primeur! euro-wash b.v. T.V. DEFEKT? RADIO ABA 1 Uw BMW-dealer: Kalfsbeek b.v. Gebit stuk? VOOR ALLE SOORTEN De Volvo en Daf specialist NNurth& Welke school maakt mooiste Sinterklaas? TMAA/yh. Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren Het uur der waarheid Paddestoelen kijken op KNNV excursie e Belangstelling uit de ambtelijke en politieke hoek voor de opknapbeurt in Oud-Ma thenesse. Chris Zijdeveld, ditmaal vermomd als isolator, beracht het eerste materiaal aan. Rommelmarkt Dus voortaan niet alleen maar wassen, maar ook beschermend waxen! Bij Eurowash in B'J abonnement Schiedam natuurlijkI 25% kortinni voor veilig autowassen J. VERINGMEIER Besparing Kosten UDA.N.V.C. Contributie Vete SCHIEDAM Op 25 scholen in Schiedam wordt tussen maandag 15 en vrijdag 19 november geen les gegeven. Naar schatting 250 Schiedamse leer krachten doen mee aan de landelijke akties in het onderwijs, als protest tegen de voorgenomen be zuinigingen en kortingen op de salarissen. Bereidheid Werkeloos Uitzondering LODENFREY Nonchalante jassen Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. VRIJDAG 12 NOVEMBER 1982 - NR. 90 OPLAGE 37.500, 34e^ JAARGANG C Toen ik even een boodschap moest doen, niet ver hoor, want dat verdragen de been tjes niet zo best, begon het te plensen. Nu had ik mijn para plu in de hal laten staan. Dus zocht ik heil onder een luifel. Een lekker vers geschilderd luifeltje voor de zaak van een fijne banketbakker, die ik vanwege de lijn straal negeer, maar zijn beschutting kon ik best gebruiken. Er stond nog een heer, want ik beschouw me gemakshalve ook maar als zodanig. „Dat is het ook niet", zei hij, terwijl hij bedenkelijk naar de lucht keek. Ik zei iets zinnigs of on zinnigs daarop, maar dat is hier van geen belang. Want opeens begon de mede-luifel- schuiler vreemd te glimlachen. „Ik weet niet wie u bent en wat u doet, maar ik ben van Soest en ik woon hier in de buurt, ik werk op het kantoor van een tamelijk gesoigneerde firma. We kregen eerst altijd om de vier weken onze ping ping in het handje, daarna om de maand. Ik leefde er een beetje naar toe, want om die tijd was ik altijd even pecu niair gelukkig. Ik stopte de envelop altijd on geopend in mijn binnenzak en gaf hem thuisgekomen aan mijn vrouw. Samen telden we de inhoud en controleerden het bedrag met het bijgevoeg de afrekenbriefje. Dat deed ik ook altijd en doe het nog met het vakantiegeld en de winst uitkering. Want er wordt bij ons gelukkig nog winst uitge keerd". Ik knikte, omdat het bij ons ook zo is. „Maar nou gaan ze vanaf de volgende maand rechtstreeks op een bankreke ning of op de giro storten. Hij glimlachte breder. Dat is het uur der waarheid, meneer". „Hoezo?" zei ik. Snapt u het dan niet?" Ik ontkende. Hij ging er eens lekker voor staan om me uit te leggen. „Kijk, er zijn bij ons legio van die ginnegappers, die hun vrouw maandelijks maar wat hebben toegespeeld. zich handhavend door wat hautain gedoe van „ik ben de kostwin ner, huisvader en geldaan- brenger". Maar ze gaven nooit opening van zaken. Ze scheep ten hun vrouwen bij wijze van spreken met een schriel huis- houdbedragje af. Er waren er, die nooit een cent van de winstuitkering afgaven, want wist dat mens thuis veel? Maar nou gaat alles over de giro of bank en de afrekening komt een paar dagen later over de post en dan zitten zij diep in de smurrie. Ik zeg het nog maar eens, meneer, dat wordt het uur der waarheid. Ze heb ben hele tijden de boel bela zerd, maar nu hoeft zo'n vrouw de enveloppe van bank of girodienst maar open te ma ken en ze ziet het totaalbeeld van de jarenlange leugen De regen was opgehouden. Ik wilde gaan, maar hij pakte mij bij de arm en zei somber: "Denkt u niet, dat daar na ja ren nog niet een paar huwelij ken op stuk draaien? Zo'n vrouw denkt toch vanzelfspre kend: Smiechtje hebt me zo lang bedonderd, wat moet ik met zo'n gozer?" Met een voldaanheid van mij maken ze niks", stapte hij weg. Naar zijn vrouw, die hij nooit had geflest, tenminste niet in het geldelijke. Over het ande re had hij met mij niet gewau weld... Wij helpen direktlll Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting Renovatie in Oud-Mathenesse SCHIEDAM Donderdagmiddag is een begin gemaakt met de isolatie en gedeeltelijke renovatie van 140 huizen in Oud-Mathenesse. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een uniek isolatiema teriaal, een bijzondere samenstelling van beton en polysty reen in korrelvorm. Voor dit materiaal hebben diverse ge meenten in het Rijnmondgebied belangstelling getoond. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii De handbalvereniging Kethel houdt op zaterdag 27 november een rommelmarkt in het club huis aan de Kerkweg in Kethel. Vanaf tien uur 's morgens kan men daar uitzoeken uit een grote collectie waardevolle spullen. De baten van deze rommelmarkt komen ten goede aan het bouwfonds. Schiedam, Nieuwe Haven 233, telefoon 010-731155 Maassluis P. C. Hooftlaan 11, telefoon 01899-19588. Over het feit, dat uw auto voordat hij bij ons de wasstraat ingaat volledig onder hoge druk wordt gereinigd zodat alle onmogelijke plekjes grondig schoon gespoten worden, willen wij niet te veel uitwijden. Dat is immers mooi meegenomen maar niet uniek. Wei uniek is de combinatie van deze grondige voorbehandeling en onze volautomatische wax-doceer-unit tijdens uw rit door de wasstraat. Per wasbeurt wordt exact de juiste hoeveelheid wax op uw auto aangebracht die nodig is om de lak te beschermen tegen ons lak-aggressieve-zeeklimaat Een betere bescherming betekent een langere levensduur! 's Gravelandseweg 408, Schiedam, 010-378444 De gehele week geopend, ook op zondag van 9.00 tot 12.00 uur Reparatie klaar terwijl u wacht. Dagelijks van 09.00-16.00 uur en na telefonische afspraak. Nieuwe Haven 131, telefoon 010-261417 's Zaterdags van 10.00 tot 15.00 uur Dit door Van Neerbos (Ooster hout) ontworpen materiaal werd voor het eerst op grote schaal gebruikt tijdens een re- novatieprojekt in Ridderkerk. In het Schiedamse Kethel- Tuindorp werd al eerder met soortgelijke isolatie geëxperi menteerd. Dit zogenaamde Isoface-systeem is alleen ge schikt voor huizen zonder spouwmuren. Het lichtbeton wordt op de bui tengevel gespoten tot een dikte van circa 5 centimeter en door middel van ankers en draden aan de muur bevestigd. Als de eerste laag gehard is wordt de afwerklaag aangebracht. Deze vorm van isolatie bespaart de bewoner een hoge aardgas rekening. Een ander voordeel is dat de huizen tijdens de werk zaamheden bewoond kunnen blijven. De 140 woningwetwoningen zijn gelegen aan de Fulton- straat, Buys Ballotsingel, en Dieselstraat en omgeving. De huizen werden gebouwd in 1949. Vanwege deze al redelijk res pectabele leeftijd werd besloten het niet bij isolatie alleen te la ten. Een enquete onder de be woners wees uit dat er ook grote behoefte bestond aan een verder uitgewerkt renovatie programma. Om aan zoveel mogelijk wensen tegemoet te komen besloot de Dienst Woningbeheer een „schilrenovatie" op te stellen. Daarbij wordt hoofdzakelijk de buitengevel onder handen ge nomen. Kozijnen, ramen, deu ren en schilderwerk worden vernieuwd en de gevel geïso leerd. Daarnaast kunnen de bewoners kiezen uit een aanvullend pak ket dat bestaat uit het aanbren gen van cv, het vernieuwen van de keuken en het opknap pen van douche en toilet. Naar mate men meer wensen heeft worden de kosten uiteraard ho ger, wat wordt doorberekend in de maandelijkse huur. De gemeente investeert per woning tussen de 37.500 en 42.000 gulden. De huurverho ging varieert van 78 tot 87 gulden per maand. Momen teel „doen" deze huizen in Oud-Mathenesse tussen de 178 en 210 gulden. Het startsein voor dit grote re novatie- en isolatieprojekt werd donderdagmiddag gegeven door wethouder Chris Zijdeveld. De werkzaamheden begonnen aan de Buys Ballotsingel. Oranjestraat 19 - Schiedam Telefoon; (010) 73 87 00 26 64 31 Koopcentrum Koningshoek - Maassluis Telefoon; (01899) 190 39 SCHIEDAM Binnen de afdeling Schiedam van de PvdA is grote beroering ontstaan over vermeend wanbeheer van de partijkas. Het huidige bestuur, dat in april van dit jaar aantrad, verwijt het voormalige afdelingsbestuur op onver antwoorde wijze geld te hebben uitgegeven aan zaken als geschenken, een snoepreisje en het optreden van een pop groep. Een aantal uitgaven zou on juist geboekt zijn, of betaald met geld uit het verkiezings fonds, zonder dat de ledenver gadering daarvoor een mach tiging had afgegeven. Namens het voormalige bestuur hebben Hans Bakker en Henk de Veld een verontwaardigde brief aan alle leden van de PvdA geschreven, waarin zij deze beschuldigingen weerleg gen. Het voormalige bestuur zegt, ernstige bedenkingen te hebben tegen de toon waarop hun fi nancieel verslag wordt becom mentarieerd. Zij vinden de hou ding van het huidige bestuur kwetsend, en proeven daarin zelfs een bedreiging. Dat geeft volgens de briefschrij vers geen pas in een partij als de PvdA: „Op geen enkele wijze lijkt sprake te zijn van een mi nimum aan saamhorigheid, en van goede trouw wordt blijk baar niet uitgegaan". Zo er al sprake is van een ver slechterde financiële situatie, wordt die niet veroorzaakt door te ruime uitgaven, maar door dalende inkomsten, menen de voormalige bestuursleden. Als voorbeeld noemen zij de in ning van contributiegelden. Aangehaald wordt daarbij de handelswijze van PvdA-lid en ex-raadslid Jan Simons, die er volgens het oude bestuur een ei gen wijze van contributiegeld berekening op na hield. Daardoor betaalde Simons ruim 21 gulden minder contributie dan de overige PvdA-raadsle- den. Hoewel daarover in de stukken iet geen woord wordt gerept, lijkt ook de jongste rel in de plaatselijke PvdA-afdeling een jitvloeisel van de oude vete tussen de linker- en de rechter vleugel. De bestuursleden die zich thans verweren tegen de beschuldi ging dat het vermogen van de afdeling tijdens hun bewind op vallend is geslonken, en dat er van de boekhouding weinig klopt, behoren tot de zoge naamde linkervleugel. Voorzitter Hans Bakker en zijn bestuur legden het bijltje er in april bij neer. Aanleiding was de geruchtmakende vergade ring in maart, toen van hun kandidatenlijst voor de ge meenteraadsverkiezingen wei nig of niets overeind bleef. Diverse aspirant-raadsleden trokken op die avond hun kan didatuur in. Hun plaatsen wer den overgenomen door PvdA- ers van meer behoudende sig natuur. Op 18 november vergadert de voltallige afdeling in zaal Irene over de financiële toe stand. Naar verwachting zul len de gemoederen dan op nieuw hoog oplopen. Een groot deel van de bij de vakbond ABOP aangesloten leerkrachten besloot op een woensdagavond gehouden vergadering aan de stakin gen mee te doen. Op deze bijeenkomst werd tevens be paald op welke scholen de akties worden gevoerd. Volgens ABOP voorzitter Jacbo Boven zijn de adressen van de deelnemende scholen verspreid over heel Schie dam. Gestaakt wordt in diverse ge ledingen van het onderwijs. Behalve een aantal kleuter en lagere scholen doen ook drie instellingen voor het voortgezet onderwijs mee, evenals een streekschool en een instelling voor buitenge woon onderwijs. Ook het vor mingswerk heeft haar steun toegezegd. De ouders van leerlingen op scholen waar geen les wordt ge geven zullen volgens de ABOP tijdig bericht ontvangen. Naar schatting zal op zo'n 2000 scholen in heel Nederland het werk een week lang stilliggen. De drie vakbonden ABOP, KOV en NGL troffen onder hun leden een grote bereidheid tot aktie voeren aan. Tijdens de aktieweek zullen de onderwijzers gewoon op school verschijnen. De lessen vinden evenwel geen doorgang. Vanuit het aktiecentrum in Chr. So ciale Belangen aan de Lange Alto's-Garage-Rek rcotte Nieuw Mathenessestraat 11-13; Schiedam, tel. 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken Haven zal bepaald worden welke middelen de Schiedamse onderwijswereld verder nog ten dienste staan om haar bezwaren tegen de bezuinigingen bekend te maken. Behalve een korting van 1,65 procent op het salaris hangt de onderwijzer nog meer bo ven het hoofd. Er zijn plan nen om de klassen in het ba sis- en voortgezet onderwijs te vergroten, geen vervangers meer te sturen als een leer kracht ziek is en de subsidie op begeleidingsdiensten te verminderen. Momenteel zijn in Nederland al 27.000 leerkrachten werkeloos. Daar dreigen er nog eens (7.000 bij te komen. „Minder leer krachten moeten straks onder slechtere omstandigheden meer werk gaan verrichten", aldus Jacob Boven. „Dat betekent ook voor de leer lingen een groot ongemak, want die komen in een grotere klas, en krijgen daardoor minder aandacht". De stakende onderwijzers hebben ouders van leerlingen middels een brief verzocht, zoveel mogelijk hun mede werking te verlenen aan de aktie. Op elke school zal getracht worden met behulp van de oudercommissie te zorgen voor opvang van de leerlin gen. Die opvang mag echter niet in school plaatsvinden. Onderwijswethouder Herman Posthoorn is niet gelukkig met de staking, maar kan de motie ven wel begrijpen. „Door die extra korting op het salaris komt de onderwijzer in een uit zonderingspositie te verkeren. Vanzelfsprekend bestaan daar bezwaren tegen". Posthoorn vindt stakingsrecht een algemeen geaccepteerd middel om ongenoegens ken baar te maken, ook voor leer krachten. „Maar waar ik wel moeite mee heb is de opvang van de kinderen. Als dat niet goed geregeld wordt zijn zij en hun ouders de dupe". Door de staking in het onder wijs krijgen zo'n 3000 Schie damse scholieren volgende week onverwacht vakantie. Omdat het meerendeel van de schelen meedoet kan de ge meente niet voor „vervan gende lesuren" zorgen. SCHIEDAM Wijkcentrum De Blauwe Brug organiseert in samenwerking met winke liersvereniging Hof van Spa- land een sinterklaasweds trijd voor de kinderen van kleuter- en lagere scholen. De bedoeling is dat iedere klas of school samen een le vensechte St. Nicolaas maken' van maximaal 75 cm. hoogte. Daarbij moet de creativiteit vanzelfsprekend een belang rijke rol spelen. De drie mooiste inzendingen worden beloond met een prijs. Bovendien ontvangt het win nende schoolhoofd een bijdrage voor het schoolfonds. Leerkrachten die met hun klas willen meedoen kunnen zich opgeven bij Janse Herenmode, tel. 712129, voor 13 november. De St. Nicolazen moeten op ui terlijk 27 november worden in geleverd bij Albert Heijn in het Winkelcentrum. karakteristiek, royaal model, in de befaamde lodenkwaliteit van Lodenfrey. Loop eens even binnen, ze zijn er in diverse modellen en kleuren vanaf 599.- VEERPIEIN17, VLAARDINGEN, TEL. 010-342430 Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1