Nieuwe In't kort VANDAAG in deze krant Wijkgericht werken vanuit Van Swindensingel NAPPA en SUEDE fiS» i 5V Primeurtje" voor Ijburgemedsier 1 LING YONG t PRIMEUR! H «•li junior kampioen 1.500,- bijeen gefeest Nieuwe Beaujolais vindt gretig aftrek i Caféhouders huUdMèHÉIll belangen HZJd Stadsblad ssl w*™ v- T*5 Staking in onderwijs verloopt rustig H. Hofland Vers van de groothandel tegen bodemprijzen Meer verpleegkundigen Herkenbaar Voorlichting op scholen h Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan- huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren T.V. DEFEKT? Cabaret Van Santen op dreef FCN'66 gewipt voor beker s Vrijdags van 15.00 - 18.00 uur s Zaterdags van 9.00 - 12.00 uur SCHIEDAM Op vrijdag 19 november wordt het centrale kruisgebouw aan de Van Swin densingel in Oost officieel in gebruik genomen door burgemeester G. J. te Loo, die de 8 maanden oude Carolien Mol op de weegschaal zal leggen. Vervolg op pagina 3 !!§M EEN AUTO HUREN ZONDER KUREN ft r Schiedams grootste Chinees Indisch Restaurant Een rustieke sfeer met een overweldigende keuken. Geschikt voor 170 personen! ,Cé Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. v 1 - T t 7: 1 WOENSDAG 17 NOVEMBER 1982 - NR. 91 1 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG V 4 Op 18 november organiseert het Humanistisch Verbond een thema-avond. Door drs. A. L den Broeder zal een inleiding worden gehouden met als tite „Arbeid en Humanisme". De heer den Broeder wil in zijn in leiding en daarop volgende dis cussie ingaan op aktuele onder werpen zoals: werkloosheid jeugdwerkloosheid en ongelijke verdeling van arbeid. De heer Den Broeder is werk zaam op het ministerie van CRM en lid van het hoofdbe stuur van het Humanistisch Verbond. De thema-avond zal worden gehouden in het diens tencentrum De Vier Molens aan de Nieuwe Damlaan. Aanvang 20.09 uur- Niet alleen leden van het Humanistisch Verbond, maar ook belangstellenden zijn welkom. „Death of the Nile", naar de ge lijknamige bestseller van Agatha Christie, is de titel van de film die op vrijdag 19 no vember wordt gedraaid bij de Filmclub Schiedam aan de Nieuwstraat 12. In de hoofdrol Peter Ustinov als de befaamde detective Hercule Poirot. Aanvang half tien. Een dona teur van de FS betaalt vijf gul den per seizoen en 3,50 per film. In het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat bespeelt Gerard Le- gierse op zaterdag 20 november het orgel in de aula. Verder verlenen aan dit concert piede- werking de sopraan Annegeer Stumphius en de bariton Bob Snijders. Op het programma staan werken van Purcell, Tele mann, Buxtehude en anderen. Aanvang drie uur, toegang gra tis. Met ingang van 25 november zijn de spreekuren van de in dustriebond FNV in Schiedam voorlopig gewijzigd. Het adres is voortaan De Blauwe Brug aan het Bachplein. De FNV is daar bereikbaar elke tweede en vierde donderdag van de maand van half acht tot half negen 's avonds. In het Passage Theater vindt op zondag 28 november een koffie concert plaats, aanvang half twaalf. „Lieben Sie Wein" is de titel van dit programma, dat ge bracht wordt door de Weense zangeres Sigrun Quetes. De liederen die zij ten gehore brengt zijn van de hand van Robert Stolz, Franz Lehar en Johann Strauss. Aan de piano Gert Vlake. Kaartjes kosten tien gulden per stuk. In het gebouw van het Leger des Heils vindt voortaan iedere vrijdag tussen kwart voor één en kwart over één een middag pauze dienst plaats. Voorganger is op 17 november mevrouw Roodenburg. Zij bespreekt het thema „Onverwacht". Na de dienst wordt in de bovenzaal koffie geserveerd. Adres: Lange Haven 27. De derde donderdagavond van de maand nadert en dat bete kent dat er op 18 november weer een ruilbeurs zal worden gehouden waar men weer van alles kan ruilen, zoals postze gels, munten, sigarenbandjes, suikerzakjes, ansichtkaarten, lucifermerken enz., enz. Aan vang: 19.00 uur entreeprijs 1,Adres: Blauwe Brug, Bachplein. Wij helpen direktü! RADIO ABA Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting. Centraal Kruisgebouw optimaal herkenbaar MANTELS -JASSEN ENZ. VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN DESGEWENST NAAR MAAT EN EIGEN ONTWERP ALLES UIT EIGEN ATELIERS DUS MODERNER EN VOORDELIGER Speciale afdeling voor repareren en moderniseren DE LEDERSPECIALIST ROTTERDAM Grote Visserijstraat 33a tel. 010-157377 SCHIEDAM Hoogstraat 100 tel. 010-269051 KOOPAVOND GEOPEND Bestel tijdig uw feest- of dolicatossonpakket fruitmand of schaal bij Telefoon 706485 In Spaland SCHIEDAM De door Mar tin Melief georganiseerde be nefietshow zaterdag in het Passage theater, geheel uitver kocht, is een groot sukses ge worden. Er bleef schoon vijftier ihon- derd gulden over, bestemd voor het dagverblijf voor ge- handikapten aan de Kleiweg in Rotterdam Het programma bood elk wat wils. Muziek van Mart Mell and the Mellows en The Stringdans Compagnie met hun aantrekkelijke vrouwtjes vormden de hoofdschotels. Verder was er een optreden van het zangduo Live en op het terrein van variété, het Schiedamse trio Les Diabolice. Voor showelement met ritme zorgden de majoretten van Jong Leven uit Stellendam. De avond werd besloten met een groot bal. In april volgend jaar worden opnieuw twee avonden georganiseerd waar van de opbrengst is bestemd voor een goed doel. 0 G^P Uit On. a SSOrtiment: Met die medische handeling geeft de burgemeester het startsein voor een ver nieuwde aanpak van de „eerste lijns gezondheids zorg" die voortaan vanuit dit gebouw van de Kruisvereni ging Schiedam zal plaatsvin den. Vestigingen van de Kruisver eniging aan de Mesdaglaan en de Lange Kerkstraat wor den gesloten. Omdat wijksge- wijs werken de belangrijkste doelstelling blijft behouden Bachplein, Wibautplein en Westerkade hun „filialen" van het plaatselijk kruisver- enigingswerk. De bewoners van de binnenstad worden voortaan aan de Van Swin densingel verwacht. De Kruisvereniging richt zich in de eerste plaats op de gezond heidszorg voor kinderen tot vier jaar, en is daarnaast dage lijks aktief in het verzorgen van zieken thuis. In de Van Swindensingel wor den drie teams van bij elkaar 15 wijkverpleegkundigen gestatio neerd voor de wijken oost, west en centrum. Omdat ziekenhuizen in het ka der van de bezuinigingen eer- •->. Het eigentijdse gebouw aan de Van Swindensingel, waar de Kruisvereniging Schiedam vcortaan haar centrale adres heeft. der dan voorheen patiënten ontslaan, vormt de na-verzor- ging thuis een belangrijk ver volg, dat de Kruisvereniging voor haar rekening wordt geno men. Juist door de hoge vlucht die dit werk de laatste jaren genomen heeft, mag volgens W. J. Hen- geveld, voorzitter van de Schie damse Kruisvereniging, wor den verwacht dat het aantal wijkverpleegkundigen zich in de naaste toekomst zal uitbrei den. Iedere behandeling is bij de Kruisvereniging gratis, mits men lid is. Niet-leden kunnen ook een beroep doen op de diensten van de kruisvereni ging, maar moeten een strafbe- taling doen die aanmerkelijk hoger ligt dan de 38 gulden die ieder lid (in Schiedam al ruim 12.000 gezinnen) jaarlijks af draagt. Het nieuwe gebouw heeft twee miljoen gulden gekost. Voor dat geld is een twee bouwlagen tellende accom- De eerste Beaujolais was voor de eerste burger: Evelyn Melchers overhandigde het cadeau aan burgemeester Te Loo. SCHIEDAM De Beaujo lais Primeur is weer in het land. Maandagmorgen wer den de eerste glazen van de wijnoogst 1982 voorzichtig geproefd op de zesde verdie ping van het stadskantoor, waar burgemeester Te Loo na ontvangst van een drietal flessen het glas hief met Evelyn Melchers, wijnam bassadrice 1982-1983. „Een goed glas wijn is een waardige vervanger voor de in Schiedam zo langzamer hand verdwijnende jenever industrie", vond de burge meester, die hoopte dat het met enig vertoon binnenbren gen van de Beaujolais een plaatselijke traditie zal wor den. Elders in Schiedam was het maandagmorgen om acht uur al dringen om enkele flessen of dozen van de jonge wijn te be machtigen. Bij de firma Dirkzwager aan de Noordvest, importeur van gerenommeerde wijnen, was binnen een ommezien zo goed als de hele voorraad afge haald door klanten (groot handelaren en detaillisten) uit de wijde omtrek. Tussen acht en tien was het daar een druk komen en gaan van personen- en bestelauto's. Niet minder dan 15.000 flessen verdwenen naar dorstige klan- Wijnambassadrice en directie geslaagd wijnjaar 1982. en medewerkers van Dirkzwager proosten op een modatie verrezen met op de begane grond de consultatie ruimten en op de eerste ver dieping plaats voor het admi nistratieve personeel. Architect W. Putters uit Rotter dam streefde naar een „herken baar gebouw met eigen identi teit" en is daar volgens Alge meen Coördinator G. C. M. van Ruijven voortreffelijk in ge slaagd. De herkenbaarheid werd zover doorgevoerd dat de verwar mingsbuizen zijn gemonteerd in kruisvorm, evenals de verlich ting. Geheel naar de eisen van deze tijd is verder gebruik ge maakt van tal van energiebe sparende middelen als isolatie materiaal en dubbele beglazing. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het interieur, waarbij ook de labels van de splinternieuwe stoelen worden verwijderd. Na de officiële ingebruikne ming op vrijdag, wordt aanslui tend zaterdag een open dag ge houden. Iedere Schiedammer is dan welkom om de jongste aan winst van de plaatselijke ge zondheidszorg te komen be wonderen. .vlüurumgen 10-34 rotietdarr* 10 26.3/46... SCHIEDAM Elf Schiedamse caféhouders hebben deze week hun belangen gebundeld door het oprichten van de Vereni ging Caféhouders Schiedan. Zij willen bij evenementen en bij onderhandelingen met de ge meente over bepaalde zaken als één organisatie naar buiten tre den. Het bestuur van deze belan genvereniging bestaat uit Rinus van der Most (vo.orzitter), Theo Koogje (secretaris) en Joop van Hees (penningmeester). iT 71 's-GRAVELANDSEWEG 614-616, SCHIEDAM, TELEFOON 010-731304 afhalen, zowel aan de vóór als aan de achterzijdi (waar u gemakkelijk kunt parkeren) irzijde De allernieuwste Alfa Sud ti "Quadrifogllo Verde" bij E.A.S. In Schiedam. 105 PK met een topsnel heid van boven de 180 km p.u. Standaard lichtmetalen velgen met 190-55 TRX-banden. Kom langs voor een spectaculaire proefrit. EXCLUSIEVE AUTOSERVICE Exclusieve auto service 's-Gravelandseweg 408, Schiedam Tel. 010-37J SCHIEDAM Volgende week, als de situatie op de scholen weer genormaliseerd is, worden in Schiedan voor lichtingsavonden gehouden voor ouders die tobben net de vraag „wat gaat mijn kind na de lagere school doen?" Inlichtingen over vervolgoplei dingen (MAVO, HAVO, Athe neum, etc.) worden gegeven speciaal voor leerlingen van de zesde klassen basisschool en hun ouders, en wel op drie avonden: Maandag 22 november: Het Stedelijk Gymnasium, Hugo de Grootstraat 6. Dinsdag 23 november: De Rijksscholengemeenschap „Schravelant" voor Havo en Atheneum, Hugo de Grootstraat 4. Donderdag 25 november: De scholengemeenschap Leao/- Mavo. Deze voorlichtingsavond wordt tegelijkertijd in twee schoolgebouwen gehouden: St. Liduinastraat 35, Van der Leeuwlaan 3. Alle avonden beginnen om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Zaterdag november Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1