terzijde VANDAAG in deze krant Toekomst als raadslid voor Jos van der Lugt onzeker Protestmars met 800 stakende onderwijzers ordelijk verlopen 1 V 4 irti Bejaarde aangereden DXRXEaAaM yd" Stadsblad tóf Chinezen Noordegraaf: PvdA bederft de politiek Nieuwe huizen in Woudhoek sparen gas Aantal vacatures blijft dalen Eten uit pot voor oud-papier "T VOOR ALLE SOORTEN KONTAKJLENZEN Uw BMW-dealer: Kalfsbeek b.v. T.V. DEFEKT? RADIO ABA Kerstaktie van Leger des Heils Onduidelijkheid over gifgrond >Nurth&_ M LACOSTE Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren Brug afgesloten Pluimvee show In de regio SCHIEDAM Jos van der Lugt, opbouwwerker in Groenoord, is door zijn werkgever, de Stich ting Samenlevingsopbouw Schiedam Noord, op staande voet ontslagen. Van der Lugt wordt er van verdacht, geld van de stichting te hebben verduisterd. Ziektewet Bewijzen Klare taal tijdens de protestbijeenkomst in de propvolle recreatiezaal van het stadskantoor. Spontaan LIDA.N.V.C. Wij helpen direktü! SCHIEDAM Vermoedens dat de bodem in de Boten- buurt in Woudhoek ernstig verontreinigd is met giftige stoffen, lijken bewaarheid te worden. Volgens de laatste berichten bevat de grond landbouwgif en zware metalen die ook op verontreinigde plaatsen in Goude rak werden gevonden. Jos van der Lugt: „Ik zal niet ontkennen dat er iets aan de hand is". KOSTUUM lO.- KORTING De Volvo en Daf specialist Alto's-Garage - Rekreattc Nieuw in onze kollektie zijn de pullovers en I jacks van dit wereld beroemde i merk, ze zijn er in diverse nieuwe mode kleuren. Loop er eens even voor binnen... Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. Nieuwe VRIJDAG 19 NOVEMBER 1982 - NR. 92 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG C Iedere keer, wanneer er iets is met de Chinezen, dat wij met onze westerse hersenen niet kunnen bevatten, moeten we denken aan oud-oom Ferdi nand, die ooit in China was. Als missionaris, wel te ver staan: het portret van oud-oom Ferdinand stond thuis op het buffetkastje in een geur van heiligheid. Het portret ver toonde een jongeman met in zijn blik de grote wijdte van de voortplanting des geloofs; hij leek in de verte iets op Ge- rardus Majella, die op de keu kenkast stond. In het verre China - zo wisten wij - leefde oud-oom Ferdi nand van enkele handjesvol rijst per dag en tegen de avond doopte hij steevast te vonde ling gelegde kindertjes, die spoedig daarna kwamen te overlijden hetgeen dan wel be treurenswaardig was, maar de zielen gingen in ieder geval niet „verloren": dat was mee genomen en het had allemaal veel erger gekund. Toen we - het was al na de oorlog - oud-oom Ferdinand voor het eerst in levenden lij ve zagen, leek hij in de verste verte niet meer op het portret: tot onze niet geringe verbijste ring zag hij er uit als een be jaarde Chinees met een man darijnensik en zijn ogen waren in de dertig, veertig jaren, die er lagen tussen het maken van de foto en zijn terugkeer, scheef gaan staan. „Tja", zei hij, wanneer men iets over zijn uiterljk opmerkte, „men wordt er Chinees". Veel meer zei hij ook niet; iets van de oosterse zwijgzaamheid was ook over hem gekomen. Later hebben we wel eens ge dacht, hoe vreemd het alle maal moet zijn geweest voor oud-oom Ferdinand en hoe schijnbaar doelloos, want hij moest geweten hebben, dat zijn gedoopten die het leven hadden behouden weer heide nen geworden waren. Wat ons echter het meest bezig hield was het feit, dat een mis sionaris veranderd was in een Chinees: een katholieke Chi nees weliswaar, maar deson danks een onbegrijpelijke mens. „China is anders", zei hij wel eens, maar hoe anders het was, kon zelfs hij niet on der woorden brengen. Hij zei ook wel eens: China is een wereld". Een keer versprak hij zich en zei: „China is de we reld", want hij zag die dingen aankomen. Oud-oom Ferdinand is bijna de enige Chinees, die we ooit hebben gekend; er was er nog één. Hij heette Willem en hij ventte in de stad van onze jeugd met pindabrokken. Niemand wist waar hij van daan kwam of hoe hij in de stad gekomen was: hij was op een goede dag eenvoudig aan wezig, huizend in een volkslo gement en over niets anders beschikkend dan een broodt rommel met handel, die hij aan een band voor zijn om vangrijke buik hing. Willem was een vriendelijke man; hij lachte zeer Chinees, zelfs na dat hij op zijn avond was afge tuigd door een groepje zatlad ders. Morgen beter", zei Wil lem in gebroken Nederlands, hij had een vreemd vertrou wen in dat „morgen". Wan neer hij met zijn broodtrom mel vol handel door de stad ging, een vreemde verschop peling in een andere wereld, had hij iets meewarigs in zijn blik, alsof hij ons beklaagde, ofschoon wij het eigenlijk moesten zijn, die medelijden met hem hadden. Mogelijk had Willem een grote wijsheid van thuis meege bracht, die oud-oom Ferdi nand in China had moeten aanleren en waar wij geen be sef van hadden. Iedere keer als er iets is met de Chinezen, moeten we aan oud-oom Fer dinand denken. En aan Wil lem. We zullen nog een hoop moeten leren, denken we dan. SCHIEDAM Op woensdag 24 november zal de brug over de Nieuwe Buitensluis in ver band met herstelwerkzaam heden van 19.00 tot 22.00 uur, of langer dan nodig is, voor alle verkeer - ook voetgan gers- worden afgesloten. Opbouwwerker in opspraak Het ontslag werd al op 4 no vember aangezegd. Pas deze week bleken geruchten op waarheid te berusten dat Van der Lugts stoel bij de SSSN voorlopig onbezet is. De opbouwwerker zit sinds de vierde november thuis, in afwachting van het overleg tussen zijn vakbond en het bestuur van de SSSN. Tussen beide partijen is inmiddels een drukke correspondentie op gang gekomen. Opvallend was maandagavond ook de afwezigheid van Jos van der Lugt in de Schiedamse ge meenteraad. Van der Lugt, raadslid voor de PvdA, was als enige niet aanwezig om de de batten bij te wonen. Volgens Piet Penning, penning meester van de SSSN, heeft de stichting nog geen duidelijk zicht op de grootte van het be drag dat haar opbouwwerker verduisterd zou hebben. Penning: „We weten dat Jos dingen heeft gedaan die in strijd zijn met het burgelijk wetboek en geld van de stich ting voor eigen doeleinden heeft uitgegeven. Om hoeveel geld het gaat kunnen we nog niet zeggen". De SSSN is van plan zaterdag na een bestuursvergadering een verklaring af te leggen. Tot zo ver worden over deze „uiter mate vervelende zaak" geen mededelingen gedaan. Ook Jos van der Lugt wil liever geen commentaar geven op het con flict. Hij houdt het er op dat hij in de ziektewet loopt, wat betekent dat hij weigert het ontslag te aanvaarden. Van der Lugt: „Ik zal niet ont kennen dat er iets aan de hand is, maar voor de rest zeg ik in dit stadium liever niets". Van der Lugt laat zijn zaak be hartigen door zijn vakbonds vertegenwoordiger. Deze, Frans Kramer, districtsbestuurder van de ABVA/KABO, heeft in middels een brief geschreven aan de SSSN, waarin hij onom wonden zijn ongenoegens uits preekt over de gevolgde proce dure. Kramer: „Dat ontslag accep teren we niet, en we zullen het blijven aanvechten zo lang de SSSN geen harde fei ten op tafel legt. Tot nu toe is er concreet niets bewezen. De stichting heeft zich naar ons idee nogal mistig uitgedrukt. Er wordt gesproken van fraudu leuze handelingen, maar die be schuldigingen zijn tot nu toe nog niet waar gemaakt". Welke de politieke konsekwen- ties zijn voor het raadslid Jos van der Lugt, moet worden af gewacht. Als het GAB de onts lagaanvrage van de SSSN goed keurt, zal de Partij van de Ar beid Van der Lugt waarschijn lijk niet handhaven als raadslid. Jos van der Lugt is ongeveer 6 jaêr opbouwwerker geweest bij de SSSN. Deze stichting wordt betaald met geld van de ge meente Schiedam. SCHIEDAM Diverse winkeliers haalden woens dagmiddag hun uitgestalde waren binnen toen een de monstratieve optocht van naar schatting 800 stakende onderwijzers en sympathi santen door de Schiedamse binnenstad trok. Alle voorzorgen waren echter overbodig, want de protest mars verliep bijzonder rustig. Politieagenten en recher cheurs in burger hoefden niet in te grijpen. Om één uur vertrok de stoet van zaal Irene aan de NieuWe Haven richting stadskantoor, waar om twee uur diverse spre kers hun bezwaren tegen de voorgenomen bezuinigingen in het onderwijs naar voren brachten. Behalve stakende onderwijzers uit Schiedam liepen ook leraren uit Vlaardingen en Maassluis mee. Om zove81 mogelijk on derwijspersoneel op de been te brengen had het stakingscomité de vrije woensdagmiddag als aktiedag gekozen. Enkele uren voor de mars be gon werden op tal van plaatsen in de stad stakingskranten uit gedeeld. Automobilisten die voor een verkeerslicht moesten wachten kregen een exemplaar in handen gedrukt, evenals be zoekers van de weekmarkt op het Bachplein. Met enige bezorgdheid sloeg de politie de optocht gade. Met de incidenten in Rotterdam in het achterhoofd -leerlingen raakten in de Maasstad slaags met werk willige onderwijzers- had de Schiedamse politie het wijselijk geacht een oogje in het zeil te houden. Voor lichte paniek had woens dagmorgen een grote groep UITDEUKEN SPUITEN is veel voordeliger bij: Buitenhavenweg 160, telefoon 261046. Oranjestraat 19 - Schiedam Telefoon: (010) 73 87 00 26 64 31 Koopcentrum Koningshoek - Maassluis Telefoon: (01899) 190 39 schoolkinderen gezorgd, die schreeuwend en joelend door de stad trok. Maar ook deze spontane aktie verliep rustig, al werd de ons tuimige massa, scholieren hier en daar met wantrouwen gade geslagen. Zo sloot de bode van het stads kantoor ijlings alle deuren toen de stoet daar rond half elf arri veerde, en werd onmiddellijk de politie gewaarschuwd. Ambtenaren die de groep va nuit de hal met enige vrees in het oog hielden, keken zo nu en dan met bezorgdheid naar hun geparkeerde auto's, Er werden echter geen vernie lingen aangericht, en na het roepen van enkele leuzen („sta ken, staken") dropen de leerlin gen weer af. De protesterende onderwijzers die omstreeks half drie weer ordelijk uiteengingen, lieten in het stadskantoor een brandbrief achter voor Herman Posthoorn (wethouder onderwijs) met het verzoek deze te ondertekenen en op te sturen aan de minister, om aldus de steun van het Schiedamse stadsbestuur aan de aktie te betuigen. Tijdens de bijeenkomst werd het woord gevoerd door een vertegenwoordiger van het hoofdbestuur van de vakbond ABOP, door een Turkse on derwijzer en door een moeder van schoolgaande kinderen. Schiedam, Nieuwe Haven 233, telefoon 010-731155 Maassluis P. C. Hooftlaan 11, telefoon 01899-19588 Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting SCHIEDAM Een 84-jarige inwoner van Schiedam is woensdagmiddag met een ge broken elleboog en een gebro ken bekken in het Schieland- ziekenhuis opgenomen. De man was op de kruising van de Zwaluwlaan, de Churchill- weg en de Mozartlaan in botsing gekomen met een 16-ja- rige bromfietser die in de ver keerde richting over het fiets pad reed. De bromfietser kwam met de schrik vrij. Bij een botsing tussen twee au to's en een bromfietser heeft woensdagmiddag op de hoek van de Laan van Bol 'Es en het Beethovenplein een 35-jarige man uit Vlaardingen een ge scheurde nier opgelopen. De Vlaardinger bestuurde een bromfiets. Hij kwam in aanra king met een op de kruising stilstaande auto toen een 57-ja- rige Schiedammse automobilist geen voorrang verleende. SCHIEDAM Het Leger des Heils bereidt zich weer voor op de jaarlijkse kerstaktie. Ook dit jaar wordt er weer kerstfeest gevierd met een groot aantal bejaarden, zieken en invaliden, alsmede kinderen enz. Ook wordt aan een aantal zie ken, die aan huis zijn gebonden gedacht en aan hen wordt dan ook een kerstattentie gebracht zo ook aan de patiënten, die het kerstfeest in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Om dit alles te kunnen bekosti gen wordt in de week van 22 t/m 27 november in Schiedam weer de jaarlijkse kerstcollecte gehouden. Het Leger des Heils doet dan een beroep op de be volking een gave te willen ge ven aan een van de heilsolda ten, die in de komende week bij u aanbelt. Overtuig u echter wel, dat het iemand is van het Leger des Heils, stichter William Booth. Deze naam staat op de lijst en/of de collectebus, die door de collectant wordt gebruikt. Mocht u de collectant niet tref fen dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op gironummer 221519 t.n.v. het Leger des Heils, Schiedam. Elders in deze krant vindt u een bon waarmee kaarten kunnen worden aangevraagd voor het bejaardenkerstfeest op zaterdag 18 december in de Scholenge meenschap Spieringshoek. Deze kaarten kunnen uitslui tend schriftelijk worden aange vraagd. Dit zou vermeld staan in een nog niet openbaar gemaakt rap port van Rijnmond, dat zelfs nog niet ter kennis is gebracht van het Schiedamse gemeen tebestuur. Chris Zijdeveld, wethouder ruimtelijke ordening, vreest dat het hier „om klok en klepel verhalen" gaat. Zijdeveld: „Best mogelijk dat er zo'n onderzoek is gedaan waar wij niets van weten, maar erg waarschijnlijk lijkt me het toch niet". Voor het gemeentebestuur zijn volgens Zijdeveld geen nieuwe feiten aan het licht gebracht die de afgravingsoperatie, die voor het komend voorjaar gepland stond, te bespoedigen. Volgens het rapport is het evenwel niet uitgesloten dat er strengere maatregelen nodig zijn. De Botenbuurt is gebouwd op zand. Alleen voor aanleg van tuinen is afgegraven landbouw grond afkomstig uit Vlaardin gen gebruikt, vruchtbare tuin grond waarin de gevaarlijke stoffen zijn gevonden. Er is geen sprake van slib of baggerspecie zoals wordt gesug gereerd. Aan de Groeneweg is Noord-Kethel is wel het Rotter damse havenslib voor het bouwrijp maken van terreinen gebruikt. In 1981 zakte de bedijking van het op te spuiten terrein op deze veengrond ineen. Een groot stuk grasland van een veehou der werd hierdoor met bagger overspoeld. Deze zaak is door het bedrijf, belast met de opspuitingswerk- zaamheden, geschoond en de volgelopen sloten zijn toen leeg gepompt. Ook werden toen monsters van het slib genomen. De resultaten hiervan zijn nooit openbaar geworden. In het advies zou verder staan dat in de grond van de Boten buurt aanzieülijke concentraties kankerverwekkende vergiften zijn aangetroffen, in de tuinen (kleigrond uit Vlaardingen af komstig). Ook concentraties cadmium en kwik. Onderzoek van het drinkwater zou nog geen verontrustende resultaten hebben opgeleverd. in Prince- de-Galle op dit kostuum tegen inlevering van deze advertentie. Hoogstraat 64, Schiedam Nieuw Mathenessestraat 11-13, Schiedam, tel. 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken VEERPLEIN 17, VLAARDINGEN, TEL 01W42430

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1