Nieuwe In't kort nappa en H VANDAAG in deze krant Sint zaterdag naar Schiedam-N oord 95 JAAR MODE BIJ M0DEIA Stadsblad Zijn 0GB en erfpacht onderdeel van verboden inkomens politiek? Olympus telt weer mee nnBISiSSSi w HD in aktie VO/i&Jtvtö Mat la Muziek 5.95 ef (9. Q)ufiont Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren T.V. DEFEKT? RADIO ABA Stadsblad Hengeltrofee uitgereikt Het relaas van een wereldfietser SCHIEDAM Het milde herfstweertje droeg er za terdag in belangrijke mate toe bij, dat de komst van Sint Nicolaas uitmondde in een waar kinderfeest. Met vele honderden waren de allerkleinsten gekomen naar de Buitenhavenweg, te voet of in wandelwa gentjes, of gezeten op va- der's schouders om maar niets te hoeven missen van het grote moment: het per stoomboot arriveren van de gulle kindervriend. Voor de Rijnmond-senio ren was de eer weg gelegd om op een gelijke manier de hier wachtende menigte aangenaam bezig te hou den. SCHIEDAM Kort na diens intocht in Schiedam, hebben de winkeliersvereni- NIEUWSTE MODELLEN OUDE PRIJZEN Als speciale attractie in onze daverende jubileum viering kunt u één hele week lang profiteren van een bijzondere aktie. Want op onze hele konfektie kollektie krijgt u een korting van maar liefst 25%. Letwel: NIETS UITGEZONDERD!!! Iedereen kan nu profiteren van deze extra lage prijzen voor uitzonderlijk mooie mode. Op de bontkollektie tot 25% korting. Rotterdam, Lijnbaan 75, 010-119310 Kipdrumsticks, kipkarbonades kilo8.90 gemarineerde kippepootjes SLUIS Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. WOENSDAG 1 DECEMBER 1982 - NR. 95 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG SCHIEDAM De beroemde tekenfilm „The Lord of the Ring" naar de roman van de Engelse schrijver Tolkien is te zien op vrijdag 3 december bij de Filmclub Schiedam aan de Nieuwstraat 12, aanvang half tien. Een donateurschap van de FS kost 5 gulden per seizoen; voor iedere film is de entree 3,50. Op dinsdag 7 decenber wordt bij Lentefeest aan de Broersvest 101 bingo gespeeld. De eerste ronde wordt afgeroepen om acht uur. Op vrijdag 3 en zater dag 4 december houdt Lente feest tussen tien en vier mini- markt. De Sint is persoonlijk aanwezig on op de verkoop van kleding toe te zien. Traditiegetrouw zal op vrijdag 10 december weer het Advents- Kerstzanguur worden gehou den in het kerkgebouw „de Ark" aan het Hargplein te Schiedan (nabij Zwaluwlaan). Aanvang 20.00 uur. Medewerkenden: Groot sa mengesteld koor o.l.v. G.v.d. Schoor, Ph. v. Oordt en M. Stroetinga; Kinderkoor „Jong begin" o.l.v. M. Stroetinga; Mu ziekkorps Leger des Heils o.l.v. C. Scheper; Janny Koning, so praan; Esther van Dijke alt; Or gel en piano G.v.d. Schoor en J. H. Kooij. Verder is er de gebruikelijke sa menzang van bekende kerstlie deren. Een ieder is van harte welkom! Toegang vrij. Op 16 december wordt in de Blauwe Brug aan het Bachplein weer de maandelijkse ruilbeurs gehouden. Tegen betaling van éCEn gulden kunnen bezoekers proberen hun collectie postze gels, lucifermerken, ansichten of wat dies meer zij uit te brei den. De ruilbeurs begint om ze ven uur. Op dinsdagavond 14 decem ber zullen de koren Senectute, Green Forest Selection en Am- brosius bij de kerstboom liede ren ten gehore brengen in wijk- gebouw De Blauwe Brug. Ieder een is van harte welkom. Aan vang acht uur. Kaartverkoop aan de balie: entree 3,50. De wijkvereniging Groenoord organiseert op zaterdag 18 de cember haar kerstbal in boerde rij Landvreugd aan de Swee- lincksingel. De kaartverkoop (uitsluitend voor leden) begint op maandag 6 december om acht uur (tot half tien). Resterende kaartjes a 12,50 worden op donderdag 9 december aangeboden. Het kerstbal begint on negen uur 's avonds. MANTELS JASSEN ENZ. VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN DESGEWENST NAAR MAAT EN EIGEN ONTWERP ALLES UIT EIGEN ATELIERS DUS MODERNER EN VOORDELIGER Speciale afdeling voor repareren en moderniseren DE LEDERSPECIALIST ROTTERDAM Grote Visserijstraat 33a tel. 010-157377 SCHIEDAM Hoogstraat 100 tel. 010-269051 KOOPAVOND GEOPEND Wij helpen direktü! Videospecialisten Telefoon 260778-733961 Of 01899-15874 Groenelaan 95 Varkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw vorlichting Komst Sint Nicolaas 'n waar kinderfeest Op dat ogenblik, zo kort na één uur kon je op de Buiten havenweg als het ware over de hoofden lopen! In grote drommen ging het daarna richting Broersvest waar de Sint het open rijtvig verliet om te voet in deze opgebro ken winkelstraat zich met jong en oud even te onder houden. Aan personeelsinkrimping Een groet aan heel Schiedam: de Sint is weer in het land. had hij overigens nog niet gedaan. Een legertje van pietermannen en -vrouwen omringde hem. Ze waren bijzonder gul net het uitde len van lekkernijen. Gaande over de Hoogstraat werd het opnieuw een ware zegetocht voor Sint en zijn gevolg, dat zich door de mensenmassa moest wrin gen, met als gevolg dat van het tijdschena moest worden afgeweken. Aanmerkelijk later dan was gepland, arriveerde het ge zelschap op de Grote Markt waar het al ver voor dat tijdstip mudvol was. Voor de trappen van het stadhuis werd de kindervriend door burgemeester John te Loo verwelkomd en later op het bordes toegesproken. De speech werd door de pe dagoog, die Sint Nicolaas is beantwoord op de gebruike lijke manier. Nieuw in zijn tirades was de aankondiging dat dit jaar in de vele bij de schoorsteen geplaatste schoentjes minder kostbare Ook voor de kleinste Schiedammer had de Sint een warm woordje. geschenken zullen komen dan in voorgaande jaren het geval is geweest. De muzikale omlijsting was dit keer goed gekozen. Op het parkeerterrein aan de Buitenhavenweg gaf de drumband Ambrosius een demonstratie met haar nieuwe instrumentarium, twee lira's met daarnaast een lopen klokkenspel ofwel „Marching Bells". Op de Broersvest was het de Jeugd-Rijnmondband die liedjes speelde van het aan de kindervriend gewijde re pertoire. Handjes geven, dat is de voornaamste taak van de Sint bij zijn intocht Per Son gingen van Spaland en Ke tel, de Wijkvereniging Groe noord en de SSSN een brief van St. Nicolaas o tvangen, waarin de Spaanse bisschop aankondigt, op zaterdag 4 december een bezoek te brenlen aan het noordelijk stadsdeel. De duizenden wschiedammers die ten noorden van de spoor lijn wonen en die afgelopen za terdag niet in de gelegenheid waren, de aankomst van de Sint aan de Buitenhavenweg bij te wonen, kunnen dit weekeinde dus alsnog een glimp opvangen van het hoge bezoek. Sint en zijn Pieten maken bij die gelegenheid een uitgebreide rondrit door Groenoord en Ket hel. Ook schrijft St. Nicolaas dat hij aan z'n Pietermannen de op dracht heeft gegeven zakken vol pepernoten mee te nemen. Dat wordt dus lekker smikke len en smullen. Maar hij neemt niet alleen pe pernoten mee, maar ook nog kado's voor de winnaars van de St. Nicolaas-wedstrijd. De Sint verklapt nog niet wie deze wedstrijd gewonnen heeft Om half twaalf vertrekt de Sint va naf Boerderij „Landvreugd". Anders dan anders wordt de rondrit niet per paard gemaakt, maar per koets' In het gevolg zal ook een paardetran meerij den. St. Radboud zal de onmis bare Sinterklaasliederen spelen. De rijtoer voert eerst naar win kelcentrum De Ketel (aan komst ongeveer kwart over twaalf) en vervolgens naar het Hof van Spaland (aankomst rond kwart voor een). In dit winkelcentrum worden de prijzen uitgereikt. De rest van de middag resideert St. Ni colaas in de Blauwe Brug, waar tussen half twee en vier uur een progranma met film en toneel wordt vertoond (kosten een kwartje). De route van de tocht die de Sint door Schiedam Noord maakt is de volgende: Boerderij Landvreugd, Swee- lincksingel, Valeriusstraat, Laan van Bol'es, Peter van Anrooylaan, Winkelcentrum de Ketel, Borodinlaan, Mo- zartlaan, Zwaluwlaan, Win kelcentrum Hof van Spaland. vlaardingen rotterdam 010-349082 010-253746 De Zwarte Pieten betraden op hun eigen wijze de Schie- damse bodem. B. Bouwman a surpnsetip Hohner Konzert nu 34,50 LANGE HOUTSTRAAT 9 fa DEN HAAG 070 653926 L i zie ook rubneks advertenties) SCHIEDAM Op donderdag avond 2 december, vrijdag avond 3 december en op zater dag 4 december zal de chr. mu ziekvereniging „Harpe Davids" een aktie houden t.b.v. het uni formenfonds. Aan het begin van de Hoog straat zal de vereniging een stand inrichten, waar verschei dene spullen (o.a. zoetigheden), die uiteraard met het Sinter klaas gebeuren te maken heb ben, gekocht kunnen worden. Ook zal er de mogelijkheid zijn om inlichtingen over deze mu ziekvereniging in te winnen. Op gepaste wijze zal een groot aantal leden van Harpe Davids deze aktie muzikaal ondersteu nen. Voor het heerlijk avondje! En onze overbekende De vakman die weet er toch het meeste van. St. Liduinastraat 50, Schiedam, telefoon 269884 Gratis kruiden Gratis recepten PARIS -Verkrijgbaar bij - die jonge juwelier Hoogstraat 50 Schiedam Tel 268919

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1