Nieuwe VANDAAG deze krant Bols en Stella financieren kostbaar projekt SïC™ c N*<kr74:<n' ioa-1 Boerhaavelaan te zwaarbelast NAPPA en SOEDE '14.95 ka'k^o"^n,kTmQys 9.95 1-98 198 Duton verovert het hart van het Stadsblad op 22 december Twijfels doodsoorzaak 11-jarige fietser Stadsblad Onmenselijk record De kansloze jeugd Heddy Lester in Teerstoef Sportkampioen in de bloemen in ■ÉI Rustig rijden moet regel worden" P. Groeneveld en Zn Automobilist bezwijkt aan hartaanval Lectuurhuisjes blijven! Nieuw: de krant voor Vrouwen -rW VO/l £/j(Vi/A VERHUIZEN OP Z N ZUINIGST Schaatsen slijpen?\ ZEEMAN'S pk^onade Hans van Heelsbergen PAGINA 11 RADIO ABA WOENSDAG 15 DECEMBER 1982 - NR. 99 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan- huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren Aan de restauratie van de gevel van het Achterhuis wordt de laatste hand gelegd. In februarie gaat de taveerne open. SCHIEDAM Half februari wordt' in 'iet achterste gedeelte van het Proveniershuis (in gang Emmastraat) een café-restaurant geo pend. Deze horeca-gelegenheid zal geheel in historische stijl worden ingericht. De naam van Schiedamse nieuwste tapperij is nog niet bekend. Exploitanten van dit proeflokaal zijn de heer en mevrouw J. L. Eman uit IJsselmonde. Zij zijn de voormalige eigenaren van een café aan de Rot terdamse Wijnhaven. Bols Renovatie Onder handelingen Sfeer SP' ,ec Jufion PARIS SCHIEDAM De Boerhaavelaan wordt veel te zwaar belast met doorgaand verkeer. Tellingen en het note ren van kentekens hebben uitgewezen dat 75 procent van het doorgaand verkeer niets in de Boerhaavelaan te maken heeft, maar afkomstig is van de Prof. Kamer- lingh Onneslaan, om via de Rotterdamsedijk andere bestemmingen in Schiedam te bereiken. Oplossingen Natuurlijk bij: '<"*00,, van groo,h!""' De advertentie van vindt u deze week op 3P,r^'^:^Ï^oPl Burg. Honn. Gretelaan 91 (hoek Parkweg) Schiedam. Tel. 010 - 739755 DE LEDERSPECIALIST ROTTERDAM Grote Visserijstraat 33a tel. 010-157377 SCHIEDAM Hoogstraat 100 tel. 010-269051 SCHIEDAM De politie is op zoek naar getuigen die de ware toedracht kunnen onthullen van het on geval waarbij de 11-jarige L. de R. vorige week maandag op tragische wijze om het leven kwam MANTELS - JASSEN ENZ. ALLES UIT EIGEN ATELIERS T.V. DEFEKT? Wij helpen direktü! NIEUWE buiTSEPIANOl LANGE HOUTSTRAAT 9 DEN HAAG070 653926 Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. SHIEDAM Het Geref. Ge ringd Koor Com nu met Sfrig uit Rotterdam en Jan d. Berg, organist, geven on- <jr leiding van Dirk Janszn. ivart op vrijdag 17 december £n kerstconcert in de Ned. leref. Kerk aan de Westvest. laartjes voor het programma lat om acht uur begint kosten rijf gulden. Ook in De Woudhoek aan het Heijermansplein wordt een kerstconcert gegeven en wel op dinsdag 21 december om acht uur. Tegen betaling van f 1,50 kan men daar het kin derkoor Jong Begin en het zangkoor Oase horen getuigen van kerst. Op zondag 19 december is er in de Martinuskerk aan de Wm. Andriessenlaan een kerstsamenkomst, met de Har monie St Radbout uit Kethel en een viertal koren uit Schie dam en Groenoord. Aanvang drie uur, toegang gratis. De kerk is verwarmd. In het stedelijk museum aan de Hoogstraat wordt ook aan muziek gedaan. Daar vindt op zaterdag 18 december de maandelijkse orgelbespeling plaats, die ditmaal wordt ver zorgd door Kees Passchier. Medewerking verleent het kleinkoor „Ars Nova" uit Spij- kenisse. Vanzelfsprekend staat het programma in het teken van kerstmis. Aanvang drie uur, toegang gratis. Ook het bingo-spel krijgt een kersttintje. De Rietzeilers ge ven een speciale kerstbingo op dinsdag 21 december in zaal Irene aan de Nieuwe Haven, .aanvang acht uur. Iedere deel nemer ontvangt een gratis at tentie. Er wordt een ezxtra ronde gespeeld met een hoofd prijs van 250 gulden. Buurthfuis de Put aan de Pinkstraat 10 in Oud-Mathe- nesse speelt bingo op vrijdag 17 december, aanvang acht uur. Toegang alleen voor bo ven de zestien. In Rijdorp viert men de kerst ook met bingo. Op zater dag 18 december vanaf acht rollen de balletjes in het Tre- fount aan de Schiedamseweg. Winnaars moeten hun prijzen uit de kerstboom plukken. Kinderen onder de 12 jaar hebber alleen toegang onder geleidt. No| is de bingo-reeks niet ten ehde, want ook Lentefeest haalt dit kansspel weer voor de d«g en wel op dinsdag 21 deceïiber om acht uur. In de sociëteit aan de Broersvest zijn van;elfsprekend ook extra kerstprijzen te winnen. Vertier van andere allure bij de ilmclub Schiedam waar op vrijdag 17 december „Laura" wordt gedraaid van David Ha- miton. Alles draait in deze filh om een beeldhouwer en eei beeldschoon meisje. AAn- vjng half tien in gebouw De Uerstoof aan de Nieuwstraat. Wijkvereniging Groenoord cganiseert op zaterdag 18 de- cmber een „Kerstmiddag" x)or bejaarden in Schiedam- iloord. Deze middag duurt van i tpt 5 en zal een zeer geva- ieerd programma bieden, vaarbij de drankjes en hapjes niet vergeten zijn. Boerderij Landvreugd aan de Sweelinc- ksingel 7 is voor deze gelegen heid feestelijk versierd. Elke 65 plusser uit Schiedam-Noord kan deze middag waaraan géén kosten zijn verbonden bijwonen. (Voor vervoer wordt desgewenst gezorgd!) In verband met de toch vrij be perkte ruimte is opgave tot deelneming spoedig gewenst. Opgaven na 17.00 uur via tel. 709901 (Mevr. Baumhor, 706776 (Mevr. Immerzeel) en 704853 (Mevr. v.d. Slot). Lk Toch taverne in Proveniershuis Eman zelf wil nog geen com mentaar geven op zijn plan nen voor Schiedam. Pas na nieuwjaar wil hij officieel bekendheid geven aan zijn voornemens. Stella Artois in Breda, de brouwerij met wie deze kaste lein in zee is gegaan, is wat spraakzamer. Volgens de Rotterdamse verte genwoordiger van dit bier merk wordt het proeflokaal in het Proveniershuis een stadca- fé annex taveerne, waar men in ontspannen sfeer, een hapje kan eten en een glaasje drin ken. Er zullen tussen de 10 en 15 soorten bier verkrijgbaar zijn, waaronder Trappist, Dom- melsch bier en Hengelo's bier, alle uit de Stella-fabrikanten. In het assortiment komen ook oude likeuren voor, vermoede lijk geleverd door de firma Lucas Bols die als oud-Schie- dams bedrijf zeer geinteres- serd zou zijn in financiële deelname aan het (kostbare) projekt. Het opkanppen en in oude stijl herstellen van het historische Achterhuis gaat vele tonnen kosten. Dat bedrag betreft dan alleen het interieur. De gevel staat momenteel in de steigers. De restauratie van het Achterhuis maakt deel uit van de totale renovatie van het Proveniershuis, die een kleine twee jaar geleden op gang kwam nadat het voorste deel door brand werd ver woest. De zijvleugels, omgebouwd tot kleine woninkjes voor de één- en tweepersoons huishouden, zijn inmiddels gereed, en ook het Voorhuis is zo goed als voltooid en bewoond. Resteerde het Achterhuis, dat al jaren geleden een horeca- bestemming kreeg. Maar ge zien de slechte economische si tuatie bleek het uitermate moeilijk een exploitant te vin den die er geld in wilde ste ken. Al ongeveer zes maanden zijn Stella Artois, Eman en de ge meente Schiedam in onder handeling. Hoewel dat aan vankelijk in de bedoeling lag, bleek het ondoenlijk de nieu we taveerne nog voor de kerstdagen voor het publiek te openen. Half februari is nu de streefdatum dat het café op de begane grond zijn eerste be zoekers zal verwelkomen. Niet duidelijk is, of daarna meteen wordt begonnen aan het in richten van een restaurant op de eerste verdieping. De ge meente verleent de toekomsti ge exploitant in ieder opzicht alle medewerking. Dinsdag middag bezochten de heer en mevrouw Eman wederom Schiedam, ditmaal om een in druk te krijgen welk meubi lair in de taverne het beste tot zijn recht zal komen. Onder leiding van gemeente- voorlichter Bas van Bochove maakten zij onder meer een rondwandeling door het oude -Verkrijgbaar bij - die jonge juwelier Hoogstraat 50 Schiedam Tel 268919 Dit onderzoek werd verricht door de Nederlandse Vereni ging Bescherming Voetgan gers, in samenwerking met een verkeerswerkgroep die begeleid werd door het op bouwwerk in Schiedam Oost. Het initiatief voor dit onder zoek was regelrecht afkomstig van de Boerhaavelaan-bewo- ners, die al geruime tijd kla gen over verkeersoverlast. Nu de uitslag vaststaat, gaat de verkeerswerkgroep bekijken welke oplossingen er zijn voor het probleem, hoe het door gaande verkeer uit de straat geweerd kan worden. Die oplossing, zo meent men, ligt allereerst buiten de wijk, waar alternatieve routes voor het verkeer wat aantrekkelij ker gemaakt moeten worden. Met de ingangen van de PKO- laan en de Boerhaavelaan moet juist het tegenovergestel de gebeuren. Ingrijpende wij zigingen van het straatbeeld kunnen uitkomst bieden, zegt de verkeerswerkgroep: ver- nauwingen, knikken in de rij richting en het anders inrich ten van de parkeervoorziening kunnen automobilisten in het vervolg wellicht bewegen een andere route te kiezen. Volgens de Vereniging Be scherming Voetgangers kan er, als bovenstaande ideeën zijn verwerkt, een maximum snelheid van 30 kilometer op de Boerhaavelaan van kracht worden. Men verwacht dat de minister van Verkeer en Waterstaat daarvoor zijn toestemming zal geven. „Rustig rijden zal dan eindelijk regel worden", aldus de VBV. Op donderdag 16 december wordt in de Franklinstraat 1 een vergadering gehouden over het verkeersplan in Schiedam Oost. Wijkbewo ners zijn daar vanaf acht uur van harte welkom. vlaardingen 010:349082 rotterdam 010-253746 IJZERHANDEL B.V. Broersvest 54-56 In de Omstreeks zeven uur 's avonds werd het jongetje dood aange troffen in de Fokkerstraat, vlakbij de brug die toegang geeft tot de stadskwekerij. Aanvankelijk werd aangeno men dat het slachtoffer met zijn crossfiets over de kop was geslagen en daarbij de nek had gebroken. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat de dood ook andere oorzaken kan hebben gehad. De politie neemt aan dat het slachtoffer terecht is gekomen onder de klep van de openstaande brug. Om onbevoegden van de stadskwekerij te weren wordt het laatste gedeelte van deze brug na werktijd met een lier opgedraaid. Daarna wordt de lier veilig gesteld. Maandagavond was de lier evenwel niet verzekerd, waar door de brugklep naar bene den is gevallen. De politie acht het daarom niet uitgesloten dat de jongen niet alleen in de Fokkerstraat aan het spelen was. Iemand moet de lier van de brug van de veiligheid heb ben gehaald. Een uitgebreid onderzoek in de vriendenkring van het slachtoffer heeft niets opgele verd. Ook het personeel van KOOPAVOND GEOPEND stadhuis op de Grote Markt, dat met zijn historische ambi ance enigzins lijkt op de sfeer die vroeger in het achterhuis van het Proverniershuis moet hebben geheerst. Met Van Bochove was overi gens al in een eerder stadium kontakt opgenomen. De ge- meentevoorlichter is namelijk de auteur van een serie mono grafieën die onder de titel „Schetsen van Schiedam" worden uitgegeven. Eén van die schetsen heeft be trekking op het Proveniers huis. Het boekje bleek een welkome aanvulling op Emans beperkte kennis van Schie dams historie. de stadskwekerij kon geen uit sluitsel geven. Op de kwekerij eindigt de werkdag om half vijf. Na dat tijdstip is de omgeving volkomen verlaten. De politie ziet overigens geen enkele aanleiding om rekening te houden met een misdrijf. VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN DESGEWENST NAAR MAAT EN EIGEN ONTWERP DUS MODERNER EN VOORDELIGER Speciale afdeling voor repareren en moderniseren SCHIEDAM De 61-jarige Vlaardinger A. van Roon is zondagavond op rijksweg 19 bezweken aan een hartaanval. De gewaarschuwde politie trof de man aan in de berm van de rijksweg, waar de echtgenote van het slachtoffer en omstan ders probeerden de levensgees ten te doen terugkeren. Ook pogingen van een GGD- arts om de man met elektros hocks weer tot leven te brengen faalden. Bij aankomst in het Holyziekenhuis bleek de man te zijn overleden. Een reconstructie van het onge luk wijst uit dat het slachtoffer met zijn auto op weg naar Vlaardingen, in de Beneluxtun- nel plotseling zonder benzine kwam te zitten. Nadat de auto een eindweegs richting Vlaardingen was ge duwd, bood een passerende au tomobilist aan de wagen van het Vlaardingse echtpaar te sle pen. Nadien moest de man plotseling achter het stuur in elkaar zijn gezakt omdat de inspanning hem te veel was geweest. SCHIEDAM Met ingang van 1 januari 1983 heeft het Hoofdbestuur van het Ned. Rode Kruis, mede om finan ciële redenen, besloten te stop pen met de lectuurvoorziening als landeljke Rode Kruis-acti- viteit. De afdeling Schiedam wil ech ter, gezien de plaatselijke be hoefte, de lectuurvoorziening op eigen gracht voortzetten. Dit betekent, dat men boeken en tijdschriften van recente datum zoals voorheen kan blij ven deponeren in de Rode Kruislectuurhuisjes op de Koe markt en bij het station. De afdeling Schiedam zal zelf zorgdragen voor het verzame len, sorteren en distribueren van de lectuur onder zieken, gehandicapten en bejaarden. Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Varkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1