VANDAAG in deze krant Tijdens grote expositie in Hoek van Holland m PRIMEUR! •CïïSS- duton,. TT50I <2 NAPPA en SUEOE Stadsblad Openhartig gesprek met bisschop Simonis Kerstmenu Naaldwijk krijgt sneldienst met Kotterdam ^ii Vlaardingen ei* Schiedam sfi'« Roll 8.25 2.50, 11. 2.98, P. Groeneveld en Zn vnwoKM£L Lentefeest adopteert Pools dorp 10 Jv >Nurth& Verhoging 0GB gaat door Overwinning voor korfbalteam Schaakrubriek Kethels orgel hersteld Sfeervolle kerstvieringen zachte contactlenzen... 't andere kerstcadeau! Vers van de groothandel tegen bodemprijzen 1koen zrken gra»rll<*fs°"P 'a" SndaMen^HfjjgE VARKENSFILET -ROLLADE^ 9Qj VERSE KIPPEB0UTEN ORIGINELE ACHTERHAM Uw BMW-dealer: Kalfsbeek b.v. ZEEMAN'S RADIO ABA De Volvo en Daff specialist Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren SCHIEDAM De gemeente Schiedam heeft de „Snelle Ambtelijke Molenprijs" gewonnen. De prijs, een goudbespoten ventilator, werd dinsdag morgen uitgereikt op het terrein van Energie Anders in Hoek van Holland, door de even tevo ren geïnstalleerde Windombudsman, R. de Bruijne. De prijs werd in ontvangst genomen door Reinier Scheeres, Schiedams wethouder voor de Nutsbedrijven. Stations-bloemenkiosken de kerstdagen oude en nieuwjaarsdag geopend! van 9 uur 's ochtends tot 's avonds 8 uur! BAUSCH LOMB ZACHTE W veler Q Si °9®n Minister Stempel M I OP!! In de Kerstweek zijn wij geopend op: kers,lS2r,in>em £r°o<haJ°U' «Sen een Burg. Honn. Gretelaan 91 (hoek Parkweg) Schiedam. Tel. 010-739755 BELANGRIJKE MEDEDELING AAN ONZE VERZEKERDEN, ZIE PAGINA 28 algemeerf ziekenfonds -x& wN MeAïoOVgÓe mo°v ?6ie^e° Ld dei°9 p\^ A23- Schaatsen slijpen? T.V. DEFEKT? NIEUWSTE MODELLEN OUDE PRIJZEN Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. WOENSDAG 22 DECEMBER 1982 - NR. 101 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG In 't kort De enkele jaren geleden veel besproken film „The Deer- hunter" wordt op vrijdag 24 december opnieuw vertoond en wel bij de Filmclub Schie dam in gebouw De Teerstoof aan de Nieuwstraat. De film (thema: de oorlog in Vietnam) begint dit keer in verband met de lengte al om negen uur. Lentefeest speelt bingo op din- dag 28 december. In de socië teit aan de Broersvest 101 gaat dit spel gewoontegetrouw om acht uur van start. Met het oog op de oudejaarsavond worden bij Lentefeest binnenkort ook oliebollen ter verkoop aange boden. Clubhuis Oost aan de Gallilei- straat heeft voor de kerstva kantie het volgende jeugdpro gramma samengesteld. Op donderdag 23 december wor den er kerststukjes gemaakt' tussen twee en vier; kosten één gulden. Op dinsdag 28 december pop pentheater, aanvang twee uur; kosten 1.50. Een kreatieve middag op donderdag 30 de cember besluit de feestweek, aanvang twee uur; kosten één gulden. Alle aktiviteiten zijn bedoeld voor de kinderen tus sen 4 en 12 jaar. In het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat zijn momenteel drie exposities te bezichtigen. Nog tot 16 januari duurt „Wat de BKR waard is", een ten toonstelling met werk van ar tiesten die gebruik maken van de Regeling Beeldende Kuns tenaar. 23 december gaat „Schip Ahoy, schip adieu" van start (te zien tot 30 januari), met als thema de scheepsbouw in Schiedam en tussen 23 decem ber en 30 januari kan ook „Prent in de klas" bezocht wordern, een educatief projekt met grafiek uit de eigen kol- lektie van het museum. In de Havenstraat aan de Lan ge Haven 70, zullen tijdens de kerstdagen bijzondere kerst feesten gehouden worden, die toegankelijk zijn voor ieder een. Op vrijdagavond 24 december, aanvang 21.30 uur, zal er een Kerstnachtdienst gehouden worden. Tijdens deze kerstwij ding zullen er gezamenlijk kerstliederen worden gezon gen. Solozanger David Maas- bach en solozangeres Helen van Dalen zullen hun muzika le medewerking verlenen, Op de le Kerstdag om 19.30 uur, is een groot kerstfeest waarop o.a. door de jongeren een kerstspel wordt opge voerd. Aan deze avond werkt ook mee het grote „Capitol- Koor" met muziek en zang. Alle bezokers antvangen een traktatie en de kindeen wacht een extra verrassing. Op 2e Kerstdag zal er om 15.00 uur een Kerstwijdingsdienst zijn o.l.v. Evengelist Johan Maasbach uit Den Haag. Schiedam wint energieprijs De „Snelle Ambtelijke Mo lenprijs" werd drie jaar gele den ingesteld om gemeenten die zich op het gebied van de invoering van windenergie snelle en positieve beslissers hebben getoond, in het zon netje te zetten. Schiedam won de „wisselven tilator" vanwege het plaatsen van een windmolen op het terrein van de Openbare Nutsbedrijven, enige weken geleden, en vanwege de aan kondiging, in de toekomst nog eens 30 van deze molens in gebruik te zullen nemen. by. bloemsierkunst (Oudejaarsavond tot 7 u) VLAARDINGEN Met in gang van 29 mei van het vol gend jaar zal er een autobuss- neldienst tot stand komen tussen Naaldwijk en Rotter dam CS. Een en ander houdt in dat de huidige buslijnen 52 en 53, die geëxploiteerd wor den door de N.V. Verenigd Streekvervoer West Neder land, zullen worden gesplitst in een stop- en sneldienst. De sneldienst tussen Naald wijk en Rotterdam CS zal in ieder geval één of twee stop plaatsen in Vlaardingen krij gen (in Vlaardingen in ieder geval het Liesveldviadukt), maar hoe de dienstregeling er nu precies uitkomt te zien wist niemand bij Westneder land in Waddinxveen ons te vertellen. Wel zal de frequentie van het busverkeer tussen Vlaardin gen en Maassluis worden ver hoogd van drie naar vier bussen per uur. Overigens is er ook een on derzoek gedaan naar de „bu- suitstappers" bij het Lies veldviadukt uit de eerder ge noemde lijnen 52 en 53; 70% van hen is afkomstig uit Maassluis en geeft als reden op winkelen, zeven procent van de buspassagiers van Westnederland, die op het Liesveldviadukt uitstappen zijn afkomstig uit het West- land ten zuiden van Naald wijk. perfecte lenzen met een zéér korte gewenningstijd. Uw contactlens specialist Oranjestraat 19, Schiedam telefoon 266431 Bijkomende reden om Schie dam met de prijs te bedenken zijn de aktiviteiten van deze ge meente op het gebied van zon- newoningen in Woudhoek. De gemeente die de prijs drie achtereenvolgende jaren in de wacht weet te slepen mag die voorgoed haar eigendom noe men. Tot nog toe is dit geen en kele Nederlandse gemeente daar in geslaagd. Het uitreiken van de prijs vormde het begin van Wind- week '82, een programma dat de Stichting Energie Anders tussen 21 en 26 december orga niseert. Dit programma bestaat uit le zingen video-films, een ten toonstelling onder de titel „Uit de kou door energie-besparing" en een markt met boekenstands en voorlichtingsmateriaal van commerciële en niet-com- merciële instanties op het ge bied van de alternatieve ener gievoorziening. Hoogste gast op de drukbe zochte openingsdag was Drs. G. M. V. van Aardenne, de mi nister van Economische Za ken, die energie-voorlichter De Bruijne installeerde tot Windombudsman. Verder aanwezig waren ver tegenwoordigers van de vak bondsfederatie FNV, van de Vcff ping Nederlandse Ge meenten er van onderzoek ins tituten die gegevens verzame len over windenergie in relatie met voorschriften en vergun ningen. Later deze week zal Ir. J. van Willigen, directeur van de Openbare Nutsbedrijven Schie dam nog een inleiding houden over energievraagstukken. Schiedam drukt dus een duide lijk stempel op Windweek '82, >Uit handen van de Wind-ombudsman kreeg Reiner Scheeres (links) dinsdag de energieprijs. temeer daar ook Jacques Wal lage, ooit gedoodverfd als op volger van burgemeester Arte Lems, eta forumdiscussie zou leiden bij deze energie-stichting in Hoek van Holland. Wallage moest zich overigens op het laatste nippertje terugtrekken en zijn plaats afstaan aan een ander lid van het PvdA be stuur. Windweek '82 wordt op zon dag 26 december afgesloten. De expositie is dagelijks te bezichtigen tussen tien en vijf uur. De toegang is gratis. De Stichting Energie Anders is te vinden aan de Stations weg 91. De allernieuwste Alfa Sud ti "Quadrifoglio Verde' bij E.A.S. in Schiedam. 105 PK met een topsnel heid van boven de 180 km p.u. Standaard lichtmetalen velgen met 190-55 TRX-banden. Kom langs voor een spectaculaire proefrit. EXCLUSIEVE AUTOSERVICE Exclusieve auto service 's-Gravelandseweg 408, Schiedam Tel. 010-378444 Donderdag 23 dec. van 15.00-21.00 uur Vrijdag 24 dec. van 9.00-14.00 uur If i»n,a'Se ;,sso rt v er.se H'rse Per S00 Duton verovert het hart van het Stadsblad reis- en passageburo üJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III III II lllllll llllllllll III llllllllll III HUI 1111111!= SCHIEDAM De Stich ting Lentefeest heeft een dorp in Polen geadop teerd. Het gaat om Kozy, een klein stadje met onge veer 10.000 inwoners, dat gelegen is tussen Kato wice in Krakau. In samenwerking met de artsen die in Kozy werk zaam zijn heeft de pastoor van het plaatsje een lijst opgesteld van zaken waaraan men het hardste behoefte heeft. Volgens berichten uit Po len heeft men daar grote tekorten aan medicijnen, injektienaalden en baby- en kleuterkleding. Lentefeest, in het dage- E lijks leven werkzaam E voor bejaarden en gehan- ifilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllMllillllllllllllllllllllllllllllll ■dicapten in Schiedam, tracht de nood in Polen te lenigen door het inzame len van kleren. Gedragen kleding wordt echter afgewezen, dit in verband met de hoge ver zendkosten. Lentefeest is van plan desnoods eens per maand de ingeza melde goederen naar Po len te laten transporteren. In het stichtingsblad „Lentefeest Perikelen" doet voorzitter Rietje Ko- nings een beroep op de handvaardigheid van haar vaste bezoekers kring om warme kleding voor de bewoners van Kozy te haken, te breien of te naaien. Mevrouw Wagenaar, tele foonnummer 263546, coördineert de aktie Len tefeest helpt Polen. Ook in de sociëteit aan de Broersvest kunnen kleren voor het Poolse stadje worden afgegeven. Postbus 173 3100 AD Schiedam, tel. 010-734555, 's-Gravelandseweg 565 KILO 100 GR. SCHIEDAM: Nolenslaan 606 Openingstijden: di. t/m vrij. 8.30-17.30 uur, zat. 8.-16 uur. Schiedam, Nieuwe Haven 233, telefoon 010-731155- Maassluis P. C. Hooftlaan 11 telefoon 01899-19588. Natuurlijk bij: IJZERHANDEL B.V. Broersvest 54-56 MANTELS-JASSEN ENZ. VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN DESGEWENST NAAR MAAT EN EIGEN ONTWERP ALLES UIT EIGEN ATELIERS DUS MODERNER EN VOORDELIGER Speciale afdeling voor repareren en moderniseren DE LEDERSPECIALIST ROTTERDAM Grote Visserijstraat 33a tel. 010-157377 SCHIEDAM Hoogstraat 100 tel. 010-269051 KOOPAVOND GEOPEND Wij helpen direktü! Videospecialisten Telefoon 260778-733961 Ol 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Roparatlo Ook voor uw verlichting Auto's-Garage-Rek reotte Nieuw Mathenessesiraat 11-13, Schiedam, tel. 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken vlaardingen rotterdam 010-349082 010-253746 Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1