Nieuwe In't kort VANDAAG in deze krant Laatste echtheidscontroleur met VUT Stadsblad Arbiters vereniging 'n begrip Gifkwestie: Zuid wil knopen doorhakken Wrth&_ _ilerschoof Jubileum in oude metalen De nieuwe heemtuin Politie achtervolgt motorfiets Praten over ORB en erfpacht Politie gebruikt honden in kerstbomenóorlog Belasting Turks badhuis in Schiedam? Uw BMW-dealer: Kalfsbeek b.v. Spiritus VOOR ALLE SOORTEN Waarborg Laatste man Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren De Volvo en Daf specialist PIET VREESWIJK VOORSPOEDIG 1983 T.V. DEFEKT? Wij helpen direktü! RADIO ABA Nieuws van uw BMW dealer Zie pagina 2 SCHIEDAM Op de recente besluitenlijst van burgemeester en wethouders komt een passage voor, die de aandacht vestigt op het drankverleden van wat eens in de volksmond met „zwart Nazareth" werd aangeduid. Het college van B. en W. besloot namelijk de heer W. Dinkelaar, naar aan leiding van diens verzoek met ingang van 1 januari 1983 te ontheffen uit de functie van controleur op de echtheid van Schie damse jenever. UDA.N.V.C. De laatste controleur van de Schiedamse jenever, de heer Dinkelaar, gaat per 1 januari met VUT. 'Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. VRIJDAG 31 DECEMBER 1982 - NR. 103 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG Ook levering en reparatie alle merken Groente- en fruit speciaalzaak Mgr. Nolenslaan 604, Schiedam wenst, ook namens alle medewerksters alle cliënten en toekomstige cliënten een •k Want ook in het nieuwe jaar kunt u bij on> te- recht voor rauwkoet en t peeneden groente, iedere dag vera uit eigen enijkeuken en... ALTIJD NET IETS BETER De heer Dinkelaar, rasechte Schiedammer, begon zijn amb telijke loopbaan in 1940 bij de distributiedienst. In oktober 1945 kwam hij bij de gemeen telijke belastingdienst. Met nog een andere collega bestond zijn taak ook uit de controle op de toen nog op te brengen vermakelijkheidsbe lasting. Ook toen al wist men wat „sjoemelen" was, bijvoorbeeld met toegangkaarten voor feestavonden en sportevene menten. Bij overschotten werd immers het vooruit betaalde geld aan de penningmeesters geretourneerd. Deze controle gaf ook Willem Dinkelaar een zekere bekend heid. Hij was er, keek toe op naleving van de voorschriften, en dat was alles. Na het intrekken van de ver makelijkheids-belasting kreeg hij andere werkzaamheden. In 1973 was hij betrokken bij het Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Varkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting onderdeel taxatie van de toen ingevoerde onroerendgoed-be- lasting. Momenteel geniet hij van zijn vakantie, want eerst op 31 december (vandaag) gaat zijn VUT-verlof pas in. Na een dienstverband van 42 jaar staat de heer Dinkelaar er nog prima voor. Hoe hij z'n vrije tijd gaat besteden? Nog steeds is hij betrokken bij het ambtenarenvakbondswerk waarvan hij 27 jaar secretaris is geweest. Daarnaast is hij penningmeester van de Be jaardenflats Thurlede en Stric- klede. Als liefhebber van muziek heeft hij zijn apparatuur en discotheek, kortom van verve ling zal voor hem en zijn vrouw geen sprake zijn. Aito's-Gvoge-Rcfcrratte Nieuw Mathenessestraat 11-13, Schiedam, tel. 010-260012 SCHIEDAM Twee Schie dammers zijn woensdagmor gen door de politie aangehou den nadat zij tijdens een con trole geen papieren konden overleggen van de motorfiets die zij bereden. De 18-jarige bestuurder was niet in het bezit van een rijbe wijs en kon ook geen kenteken en verzekeringsbewijs tonen. Voor hun aanhouding pro beerde het tweetal te ontko men. De politie achtervolgde hen van de Vlaardingerweg tot in Groenoord. Bij wijkgebouw de Blauwe Brug reed de politie hen klem. Het bleek dat de motorfiets twee dagen voor Kerstmis was gestolen in Rotterdam. De be stuurder hield vol dat hij de motor had gekocht van een on bekende. SCHIEDAM Op woensdag 5 januari organiseert de Vereni ging Vrienden van het Stedelijk Museum een koffieconcert in het museum aan de Hoogstraat. Van half één tot é(En uur spe len daar Arno Bons (viool) en Koos Bons (piano) werken van Tjaikofsky, Vitali en deSara- sate. Dit concert in de stemmige aula is gratis toegankelijk. De koffie staat klaar. Bij carnavalsvereniging De Rietzeilers wordt op dinsdag 4 januari bingo gespeeld, als va nouds in zaal Irene aan de Nieuwe Haven, aanvang acht uur. Ook niet-leden van de Rietzei lers zijn van harte welkom. De opbrengsten zijn bestemd voor de Schiedamse gehandicapten. Ook het Nivon neemt na de jaarwisseling de draad weer op. In zaal Irene wordt op 20 ja nuari een diaprogramma ver toond onder de titel Oud Rot terdam. Aanvang acht uur, toe gang 1,50 (niet-leden 2,50). Op 17 februari houdt een mede werkster van Unicef een lezing over het werk van deze organi satie. Aanvang zelfde tijd, toe gangsprijzen idem. Samen met het FNV houdt het NIVON op 19 februari haar jaarvergadering aan de Stad houderslaan, aanvang twee uur. Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus houdt op dinsdag 4 januari haar nieuw jaarsreceptie in Party House Sitton aan de Hoogstraat. Leden en vrienden van Orpheus blik ken dan tevens terug op het voorbije jaar. Aanvang acht uur. Schiedam, Nieuwe Haven 233, telefoon 010-731155 Maassluis P. C. Hooftlaan 11, telefoon 01899-19588. 'n Heel gelukkig 1983 Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe? Of, om Wim Kan eens anders te citeren: Hoe stappen we het nieuwe jaar binnen? Die laatste vraag lijkt voor lopig het belangrijkst. Waar we uitkomen, dat zien we ongetwijfeld vanzelf. De drie paarden in dit Hol landse sneeuwlandschap schijnen ieder zo hun eigen opvattingen te hebben over het komende jaar. Het middelste paard beziet de toekomst blijkbaar met enige melancholie, alsof daar onaangename ver rassingen wachten, en de ze kerheid van een voorbij jaar verre te verkiezen valt bo ven de onzekerheid van een nieuw. Wat meer vertrouwen heb ben gelukkig zijn soortgeno ten in de linker- en rechter flank. Paard nummer één, een jong beestje nog, wil het liefst in volle galop meteen maar doordraven. Misschien jeug dige overmoed? Of zou paard nummer drie gelijk hebben: wel wat ou der, maar toch nog dartel ge noeg om er fris en vrolijk de schouders onder te zetten. Wie van de drie het op deze drempel van 1982 en 1983 bij het rechte eind had, dat zal de toekomst uitwijzen. In die zekerheid wensen alle medewerkers van deze krant hun lezers en adver teerders een heel gezond en heel gelukkig 1983 toe. Een duik in echte jenever met Willem Dinkelaar SCHIEAM De Vreniging van Huiseigenaren Woudhoek (Schiedam) heeft het initiatief genomen voor een geeamenlijk gesprek met alle bewonersver enigingen in Schiedam inzake het veel besproken OGB en erf- pachtbeleid van de gemeente Schiedam. Dit gesprek vindt plaats op dinsdag 11 januari in de Blauwe Brug aan het Bachplein. De bij eenkomst begint om 20 uur. Het Nieuwe Dit verzoek heeft uiteraard te maken met het feit dat de heer Dinkelaar op 17 decem ber met VUT-verlof is ge gaan en hiermede een perio de van 42 jaar ambtenaar in de gemeente Scheidam heeft afgesloten. Jenever controleren op echt heid is voor veel uitleg vat baar. Hierbij dient evenwel te worden opgemerkt, dat deze controle al sinds einde zestiger jaren niet meer plaats heeft gevonden. Hoe de vork in de steel zit vertelde ons de heer Dinke laar. Het blijkt dat al in de vo rige eeuw het woord „prijzen slag" in zwang was. Het gaf de nodige Schiedamse branders een ware schok, toen bleek dat spiritus een goed vervangings middel kon zijn voor uit gra nen gebrouwen moutwijn. Het verkrijgen hiervan was bovendien goedkoper, wat weer aanleiding gaf tot een moordende concurrentie op de merkenmarkt. De gezamenlijke branders za gen bovendien hun monopo liepositie in gevaar komen. Een goede opbrengst van het product en een loonpolitiek, waaraan men vandaag de dag maar liever niet terug denkt. Oranjestraat 19 - Schiedam Telefoon: (010) 73 87 00 26 64 31 popcentrum Koningshoek - Maassluis Telefoon: (01899) 190 39 Hoe rijker de spoeling vloeide als afvalproduct van de bran derijen, des te dunner was ze voor het werkvolk. Er werd contact gezocht met het ge meentebestuur en de gemeen teraad kreeg het dreigende ge vaar op de agenda. Na veel heen en weer gepraat viel het besluit, de echte Schiedamse moutwijnjenever van een stedelijke waarborg te voorzien, door middel een handtekening van de burge meester op het etiket. Deze signatuur werd vanuit het stadhuis op aanvraag ver strekt. Dit vergde extra kos ten, terwijl de met controle be laste ambtenaren zich er van dienden te vergewissen dat in de branderij van de aanvrager geen druppeltje spiritus aan wezig was. Volgens de heer Dinkelaar waren er in het be gin van het op deze wijze waarmerken tussen de twintig en vijfentwintig branders waar de controleurs kwamen kijken of aan de gestelde voor waarden werd voldaan. Hun aantal liep echter geleide lijk terug. Deels omdat de vloed van spiritus niet viel te keren, deel omdat toch wel SCHIEDAM De jaarlijkse kerstbomenoorlog woedt weer in alle hevigheid. Re gelmatig wordt de politie tij dens haar surveillances ge confronteerd met groepen bewapende jongelui die jacht maken op kerstbomen, en bereid zijn daarvoor onder ling slag te leveren. De afgelopen weken heeft de politie al een waar arsenaal aan wapens in beslag genomen zoals stokken, bezemstelen, de stelen van spaden en andere verboden slagwapens. In de Sint Liduinastraat kwam het woensdagavond tot or^ ere geldheden toen een grote groep jongelui een daar geparkeerde personenauto vernielde. Bij het verschijnen van de politie koos men het hazepad. Twee vermoedelijke daders werden aangehouden. Deze 14- en 18-jarige Schiedammers werden later op de avond weer in vrijheid gesteld. Volgens hoofdinspecteur Van den Hengel worden van politie zijde honden ingezet. De twee onlangs aangeschafte politie honden Rudy en Berry hebben al meermaals hun nut bewezen tijdens deze kerstbomenoorlog. Van den Hengel: „Ze doen 't erg goed. Zodra de jongelui de hon denwagen zien trekken ze al aan de stutten", v echte moutwijn kon worden afgezet aan fijnproevers die hiervoor wat extra geld willen neertellen. De heer Dinkelaar is de laatste controleur geweest alvorens de hiervoor dienende documen ten definitief in het gemeente archief verdwenen. Diens laatste klant was doch de moutwijn betrok van Lucas Bols met Hollandia (gistfa briek), het enige bedrijf waar pure moutwijn (48%) nog steeds wordt gewonnen. Toen Wittkampf stopte bleef evenwel de eind vorige eeuw bestaande waarborg-verorde- ning van kracht. Er is nog altijd op terug te val len als zich gegadigden moch ten aanmelden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1