Keuze tussen direct voordeel of beperken risico's SWlHEB Garantie op nieuwbouw is reeds bescherming IT X7FPT O NU VEEL 174.- nino ROEST makelaaidij CH MM VLIETLANDEN MAKELAARDIJ BV 137.000,- k.k. 09 1024.- MERCURY BUITENBOORDMOTOREN: AMERIKAANSE HIGH TECH TOPKWALITEIT VEEL GOED KOPER DAN U DENKT! Renteperiode bij hypotheken m: a Rolgordijnen f Buiten- scherm GRATIS OPMETEN EN GRATIS BEZORGEN!! Vertikale jaloezieën Aluminium jaloezieën Sanplise de Luxe BeI eens op of kom eens langs. Sandux de Luxe Oosthavenkade 87 Vlaardingen MiP Keukentechniek Schiedam B.Y. anM- sMit M. v.d. Stoepstraat 6, Vlaardingen HET NIEUWE STADSBLAD - VRIJDAG 2 JUNI 1989 PAGINA 11 Er bestaat tegenwoordig een grote variëteit aan rentevaste perioden bij hypotheken. Bij een en dezelfde instelling kan vaak gekozen worden tussen 1 ,-jjaar (of zelfs minder, nl. varia bele rente) tot 15 of 30 jaar vaste rente. Met vaak een he leboel mogelijkheden tussen die uitersten in, elk met hun eigen condities. Het rentever- schil tussen de uitersten kan wel tot ca. 2% oplopen. In de praktijk gaat de keuze voor de consument dan ook tussen: di rect voordeel door te kiezen voor een korte periode van vaste lage rente of het uitslui ten van het risico van rentestij gingen door te kiezen voor een lange periode. Kiezen voor een bepaalde pe riode van vaste rente heeft al tijd een speculatief element in zich. Een vuistregel die zou moeten helpen bij het maken van die keuze is altijd geweest: 1) kies voor een lange periode van vaste rente in tijden dat de rente een stijgende tendens toont; 2) kies voor een korte periode van vaste rente als de rente daalt. Onzeker renteverloop Zo duidelijk ligt het helaas zel den. Ook de huidige periode kenmerkt zich door onzeker heid over het toekomstige ren teverloop. Er zijn deskundigen die menen dat de rente gaat stijgen, omdat ook de inflatie dreigt toe te nemen. Er zijn andere deskundigen die gelo ven dat de rente volgend jaar toch weer duidelijk kan dalen, omdat dan het gevaar van in flatie zou zijn bezworen. Als zelfs de deskundigen het niet met elkaar eens zijn, kan van leken al helemaal niet ver wacht worden dat ze inzicht hebben in het toekomstige renteverloop. De enige zeker heid is dus: we weten het niet. Hoe vreemd het ook mag klin ken, toch is dit een uitgangs punt dat in de praktijk bruik baar is. We moeten dan terugvallen op de individuele situatie. In alle gevallen waarbij de hypo- theeklasten relatief zwaar op het inkomen (zullen) drukken, betekent de onzekerheid over de rente-ontwikkeling: kies voor zekerheid op langere ter mijn. Dus in de praktijk: min stens 5 jaar vaste rente, even tueel 5 jaar plus 2 jaar rente bedenktijd, of voor een nog langere rentevaste periode. Afwachten In gevallen echter waarbij eni ge lastenstijging wel aanvaard- baar is (ten opzichte van het inkomen), is het beter nog even af te wachten. Kies bij voorbeeld voor hypotheekvor- men met hele korte vaste ren te (1 of 2 jaar, of variabel), waaraan echter de mogelijk heid gekoppeld is om desge wenst over te stappen naar een langere termijn van vaste ren te. Dergelijke mogelijkheden wor den bij steeds meer financiële instellingen geboden. Er is dan dus als het ware een bedenk tijd vooraf. De consument kan even aankijken wat er met de rente gebeurt. Blijkt die snel te gaan stijgen, dan kan zonder extra kosten een lange(re) ter mijn van vaste rente worden' afgesproken. Zou de rente als nog gaan dalen, dan kan ver der afgewacht worden. Groot voordeel Als de rente inderdaad daalt, kan het voordeel uiteindelijk zeer groot zijn. Stel dat de ren- Kiezen voor een korte of lange ren teperiode staat gelijk aan speculeren op de beurs. (archieffoto) te bijvoorbeeld de komende paar jaar een paar procent zakt, en dat de rente voor zo'n "overstaphypotheek" momen teel 7,2% is. Bij dezelfde in stelling is de rente voor 5 jaar vast ca. 7,6% en voor 12 jaar vast ca. 8,2%. Het directe voordeel van de lage rente voor de overstaphy potheek is dus alleen al bij die ene instelling 1%, op een hy potheekbedrag van 100.000,- dus 1.000,- per jaar. Zakt de rente binnen 1 of 2 jaar een paar procent, dan kan wellicht voor een laag percentage (lager in elk geval dan 8,2%) de rente alsnog voor lange tijd worden vastgezet. Dat scheelt op de hele periode van vaste rente vele duizenden, misschien zelfs tienduizenden guldens. Blijft de rente dalen, dan kan telkens voor een nieuwe korte periode van vaste rente of voor variabele rente worden gekozen. Het' financiële voor deel zal dan nog veel groter kunnen worden. Meestal ver valt dan overigens de over- stapmogelijkheid. De meeste financiële instellingen bieden die mogelijkheid alleen aan mensen die voor het eerst een hypotheek afsluiten. De groot ste flexibiliteit bieden daarom hypotheken met variabele ren te, met ongelimiteerde moge lijkheid om over te stappen naar een periode van vaste rente. Oversluiten De grote financiële consequen ties bij de keuze van de rente termijn voor een hypotheek heeft dus een duidelijk ele ment met "beleggingswaarde". Of, wat je ook kunt zeggen, beleggingsrisico's. De bedragen waar het om gaat zijn echter groot (zelfs als je rekening houdt met de fiscale aftrek baarheid van hypotheekrente). Dat maakt het de moeite waard om voortdurend kri tisch naar de hypotheek te kij ken. Ook voor eigen/huisbe woners die al langere tijd een hypotheek hebben. In de meeste gevallen is het immers mogelijk om zonodig bij rente verlenging van de lopende hy potheek af te komen. Je kunt die dan opzeggen en de lopen de hypotheek aflossen met een nieuw af te sluiten hypotheek. Dat heet "oversluiten". Dat laatste betekent dat je bij renteverlaging kunt overstap pen naar een andere hypo theek bij dezelfde instelling of zelfs naar een andere hypo theekbank (die misschien meer mogelijkheden biedt). Dat vergt dan geen boete. Bij het overstappen naar een an dere maatschappij zijn echter wel opnieuw kosten wegens een nieuwe hypotheekakte en afsluitprovisie nodig. Dat kan echter de moeite waard zijn. Maar het is gewenst om een dergelijke stap weloverwogen te nemen, na grondige oriënta tie en adviezen vooraf. Aan de nieuwbouwwoningen kan veel meer mankeren dan de ondeskundige koper kan vermoeden. Daarom eist het Ministerie VROM dat premie woningen onder een erkende garantie gebouwd worden. Ook vele vrije sectorprojecten worden met garantie gebouwd. Hoewel ook bij garantie blij kens een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis gebre ken kunnen voorkomen, wordt de koper van het huis toch in hoge mate beschermd. Zowel tegen bouwtechnische gebreken als tegen financiële risico's (bijvoorbeeld door het failliet gaan van de bouwer). Garantie op nieuw te bouwen huizen is een tamelijk nieuw verschijnsel. Zo bestaat de be langrijkste garantieverstrek- kende instelling (het GIW of wel Garantie Instituut Wo ningbouw) nog maar sinds 1976. Toen deden er slechts 20 bouwondernemers mee. Intus sen zijn er al ca. 1500 bouw ondernemers aangesloten. Niet iedere bouwondernemer kan zich zomaar aanmelden. Er is een soort ballotage. Een bouwondernemer kan alleen ingeschreven worden als de onderneming financieel ge zond is en de kwaliteit van de eerder gebouwde woningen re delijk is. Met andere woorden: Wie een nieuw te bouwen woning koopt moet erop letten of er een bouwgarantie geldt, (archieffoto) alleen al de inschrijving scheidt het kaf van het koren in de bouwwereld. Risico's Een van de zwaarste risico's die kopers van een nog te bou wen huis lopen, is dat de bou wer tijdens de bouw failliet gaat. Ook een bij het GIW in geschreven bouwer kan dit overkomen. Van tijd tot tijd gebeurt dit. Voor kopers bete kent dit minimaal dat ze een heleboel extra moeten betalen om een andere aannemer de huizen af te laten bouwen. Vaak ook zijn ze hun al be taalde termijnen kwijt, met name als de grond nog niet aan de kopers is overgedragen. De GIW-garantie dekt dit risi co. Op kosten van het GIW wordt in dergelijke gevallen de bouw voortgezet zonder extra kosten voor de kopers. De meeste risico's liggen ech ter in het vlak van de bouw- kwaliteit. Een GIW-garantie zorgt ervoor dat op verschil lende manieren de kwaliteit wordt gewaarborgd: 1Bouwplannen die onder ga- rantie worden gebouwd moeten vooraf ingestuurd en beoordeeld worden. Er is een reeks van kwaliteitsnor men waaraan de bouwma terialen en de constructie moeten voldoen. 2) Tijdens de bouw controle ren bouwkundigen van het GIW op fouten en op voortgang. Door gebrek aan mankracht gebeurt dit echter slechts steeksproefs- gewijs. 3) Nadat de woningen afge bouwd zijn dekt de GIW- garantie nog zes jaar gebre ken in constructie en van bouwmaterialen. Na die zes jaar worden nogeens vier jaar de risico's van ernstige constructieve ge breken gedekt. Geschillen In de praktijk bestaat de be langrijkste taak van het GIW (meer dan 50% van de dage lijkse werkzaarfiheden) uit het regelen van geschillen tussen huizenkopers en bouwonder nemers. Dat betekent dat de bewoners van nieuw opgele verde huizen klachten hebben ingediend waar de bouwer het niet mee eens is. Het GIW onderzoekt die ge schillen en probeert te bemid delen. Als partijen het met el kaar oneens blijven, kunnen onafhankelijke experts van bij voorbeeld Bouwcentrum of TNO worden ingeschakeld. Hun adviezen zijn bindend voor partijen (dus klager en bouwer). Als een klager in het gelijk wordt gesteld, zal de bouwer alsnog de klacht moeten verhelpen. Gebeurt dit niet, dan waarborgt het GIW dat de klacht, op kosten van de bouwer alsnog wordt ver holpen. Kosten De garantie kost geld. De aan gesloten bouwers betalen een soort contributie maar ook ko pers betalen indirect voor de garantie. In de stichtingskos- ten voor nieuwe woningen is ca. 1% van de bouwsom ver werkt als premie voor het GIW. Ook het behandelen van een klacht kost geld. Het GIW vraagt daarvoor 88,90. Dit dient echter in de eerste plaats om te voorkomen dat mensen al te lichtvaardig klachten in dienen. Als naderhand blijkt dat de klager gelijk heeft, wordt dit bedrag namelijk ge restitueerd. Als een onder garantie ge bouwd huis wordt doorver kocht gedurende de garantie termijn, kan de garantie wor den overgedragen. De nieuwe eigenaar moet dan ook tevens bewoner van het huis zijn. Bo vendien moet die overdracht gemeld worden bij het GIW. Als zodanig kan garantie dus ook een extra verkoopargu ment zijn voor de eerste eige naar in het geval die zijn huis weer verkoopt. Garantie betekent overigens niet dat een koper gedekt is te gen alle risico's. Zo blijft het een gegeven dat het kopen van een nieuw te bouwen 'op teke ning' nogal wat inleveringsver mogen vergt. Naderhand kan blijken dat het huis in kwestie voor de nieuwe bewoners al lerlei bezwaren heeft, qua in deling, qua ligging etc. Ook kunnen kopers zich verkijken op de onderhoudsnoodzaak van allerlei gebruikte materia len. Garantie mag dus nooit betekenen dat potentiële ko pers nalaten om zich terdege te oriënteren. In vele gevallen blijft het ook nuttig om naast de garantie (liefst met alle ko pers in een project tezamen) de voortgang van de bouw en de kwaliteit van de bouw te la ten controleren, bijvoorbeeld g door het Bouwcentrum of de?y Vereniging Eigen Huis. in meer dan 80 kleuren en dessins. Voorbeeld: ongeacht stofsoort 300 br. x 190 h. (cm) normaal 194.- Bij Sandux. Ook kant klaar rolgordijnen breed: 100 cm. 29.- 150 cm. 39.- 200 cm. 49.- 250 cm. 63.- met knikarm, nu in de aanbieding. VOORBEELD op maat gemaakt 200 cm uitval 495 cm breed van 1137.- effdoek BH*" nü bij Sandux. streepdoek Nog nooit zó goedkoop, nu bij Sandux in 20 kleuren en met 20% KORTING!! 200 br. x 180 h. (cm) O O /I nü bij Sandux. zowel in breed als in smal te leveren bij Sandux: VOORBEELD: in breed 200 br. x 160 h. (cm) van 140.- Nu bij Sandux voor. 1 O Z? Leverbaar in 50-35 XuOi' en 25 mm Nieuw! weert zon en kou! Houdt genoeg daglicht binnen VOORBEELD: 200 br. x 150 h. (cm) Normale prijs 394.-, nu bij C\Ct Sandux met 30% korting u IU/ vertikale jaloezieën In liefst 80 kleuren en soorten. Let op: alle stofsoorten en kleuren voor dezelfde prijs. Alle stoffen op grote modellen te zien. VOORBEELD: 250 br. x 180 h. (cm) normale prijs 553.- !A A O nü bij Sandux Volop parkeergelegenheid vlak voor de deur. U vindt ons 100 meter over de spoorbaan van de NS. Tel. 010-4346260/4346144 Sandux is open op: maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 u. zaterdag 09.00-16.00 uur vrijdag koopavond. ÜÊÉv Keukens' Sanitair, Wand- en Vloertegels Wie zorgt voor distinctie kin keukenland? Alno boft dus maar met zo'n dealer in Schiedam. En boft dat u in de buurt woont... Met een Alno haalt u een mooie, maar vooral ook degelijke en betaalbare keuken in huis. Als Alno Select Dealer staan wij garant voor een advies op maat en een probleemloze installatie. Hofsingel 95 3155 AL Maasland Postbus 21 3155 ZG Maasland Telefoon 01899- 11011 Telefax 01899-16681 NVM Ons kantoor is ook op zaterdag geopend van 10.00- 14.00uur Alle 1989 modellen Mer cury buitenboordmotoren leveren wij u graag uit voor raad. Kom langs in onze showroom en verbaas u: over de sublieme techniek èn...over de lage prijzen! U bent wel kom bij de Mercury-dealer in uw omgeving! Wmêii Fa. M.M. Buying Dijkhoornseweg 59 2635 EK Den Hoorn (bij Delft) Tel. 015-615692 Outboard Shop Rotterdam J. van Avennesstraat 44-46 3021 RS Rotterdam Tel. 010-4256143 Nautik-Watersport Oosthavenkade 15-15a 3134 NV Vlaardingen Tel. 010-4354083 VLIETLANDEN MAKELAARDIJ Waalstraat 63 (t.o. V&D), 3131 CS Vlaardingen, Telefoon 010 - 460 19 00. NVM 1 redakue 'UW T"g$S2280 HV postbus SS"- Zonwering voordeliger... SANDUX zonweringfabriek pAls gedistingeerde klasse uw 'cup of tea' is, voelt u zich in een Alno helemaal thuis. «UMMM(NfCfBlANtHfX VEIfMCMG A. 'l l,." Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. Zaterdag van 09.00-15.00 uur. Couwenhovenstraat 9-11 3113 AA Schiedam 010-4264310 al ruim 20 jaar toonaangevend in keukens! INBOUWKEUKENS n koop MAASSLUIS Lange Taam Hoekhuisje (1912), goed onderhouden, 3 kamers. L-vormige woonkamer (23m2), eiken keuken, bij keuken, 2 slaapkamers, douche met v.w. Achter tuin met schuur, verwarming gaskachels. 112.500,-- K.K. MAASLAND Morgentale Eengezinswoning (1977), c.v.-gas verwarmd, 5 kamers. L-vormige woonkamer 34m2 met parket vloer en open keuken, inpandige berging, 4 slaapkamers, complete badkamer, voor- en ach tertuin. 184.000,--K.K. MAASSLUIS Joh. Evertsenlaan 3-Kamerappartement met tuin en stenen schuur, 79.000,- K.K. keuken en douche. MAASSLUIS Fenacoliuslaan Royaal dubbel bovenhuis (1935) nabij centrum. Flinke woonkamer (9.15x3.95m.) met balkon aan achterzijde, keuken, ruime badkamer, 4 slaapka mers 89.000,-K.K. MAASLUIS Buis 3-Kamerflat (1982) 3e etage, c.v.-gas verwarmd L-vormige woonkamer 23m2 met structuurwan- den en open keuken, schuifpui naar balkon, 2 slaapkamers. 97.500,- v.o.n. MAASSLUIS G.A. Brederolaan Op 3e verdieping gelegen goed onderhouden 3- kamerappartement, c.v.-gas. Ruime woonkamer (9.60x3.60m.) met open haard, 2 slaapkamers, moderne witte keuken met inbouwapparatuur, badkamer met douche, v.w., wasmachine en droger69.500,-K.K. MAASSLUIS Jan Steenstraat Op 10e etage (lift) gelegen 2 kamerappartement (1972). Fraai'uitizcnt over Maassluis. L-vormige woonkamer 30m2 met gemod. keuken, 1 slaap kamer, complete badkamer, balkon rondom. 89.000,- K.K. VLAARDINGEN Delftseveerweg Subliem gerenoveerd top 3/4 kamerappartement 4e etage, nabij het centrum, c.v.-gas Royale woonkamer 32m2,1 slaapkamer, luxe keuken met balkon, complete badkamer 72.500,-K.K. vmoop Uitstekend onderhouden eengezinswoning in Vlaardingen-West. In de na bije omgeving van winkels, scholen en recreatiegebied. Indeling: begane grond, tochtportaal met meterkast. Gang met kelderkast, trap. toilet. Keu ken met eiken keukeninrichting voorzien van elektrische oven, afzuigkap, 4-pits gascomforf en koelkast. Woonkamer 8.50x3.60 m. met schouw en balkenplafond. 1e Verdieping: gangkast, 3 slaapkamers t.w. 4.50x3.50 m, 4.00x3.50 m. en 2.80x2.00 m. Badkamer met ligbad en vaste wastafel. De woning is voorzien van centrale verwarming en hardhouten kozijnen met isolerende beglazing. Grote achtertuin en aantrekkelijke voortuin. Erfpacht 179 - per jaar. Berging in achtertuin. MAKELAAR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1989 | | pagina 11