Het weer A VRyQAB 9 3UNI 1300-1600 UUR V Open dag in Schieland Ziekenhuis 4151122 Wethouder Chris Zijdeveld over Heemtuinexcursie over natuurfotografie Ontwerp Aleidabeeld 59 Twee brillen halen en maar één betalen... EUR0TAX TAXI APK 250 - Stadsblad Zuid-Holland Gasprijs per 1 juli omhoog Grote, kleine, dikke en dunne mensen: hè, hè, wat zit dat lekker. ii ■LflMuc T~T nf'jiiüwrr druRkery Zie elders in dit blad. 1>^TELX», 24 tJÜR PER DAG telefoonnummer! GROTE BEURT t VRIJDAG 2 JUNI 1989 41e JAARGANG, NUMMER 44 OPLAGE 40.095 -* 1 Het aktiecomité van het Schieland Ziekenhuis: Hans Tromer, Rinus Clement en Rob kaart. Fred Hartmen en Elizabeth Buis maken ook deel van deze groep maar zaten nachtdienst. SCHIEDAM Als (voorlo pige) afsluiting van een strijdbare periode rond de 5% salaris-eis draait het personeel van het Schie land Ziekenhuis nog één maal, zo vlak voor de va kantie, een zondagsdienst. En wel op vrijdagmiddag 9 juni van één tot vier uur. De beroepskrachten die hier door worden vrijgesteld van werk zetten zich op hun beurt weer in voor het organiseren van een Open Huis in het Schieland Ziekenhuis. Ze vin den dat de bevolking de kans moet krijgen kennis te maken met alle facetten van het zie kenhuiswezen. Zoals de opera tie-afdeling waar de patiënt meestal in versuffende toestand heen wordt gereden, of de labo ratoria voor bloedonderzoek en dergelijke, de technische en ci viele dienst. Negatief beeld Verpleegkundige Rinus Cle ment, lid van het vijfkoppige aktiecomité draait er niet om heen: „We willen de bezoekers duidelijk maken dat het stukje basiszorg zoals dat er nu nog is, door het matigingsbeleid van de overheid voor de toekomst niet meer te garanderen valt. We willen ook laten zien dat het best aantrekkelijk is om in de gezondheidszorg te werken. Het vervelende is dat er mo menteel van de verpleegkundige een negatief beeld bestaat. Het aantal leerlingen op de scholen daalt. Dit probleem wordt op hoog niveau onderkend. Zinvol De aktiebereidheid is volgens Hans Tromer, een strijdbare collega van Rinus Clement, nog steeds groot onder de verpleeg kundigen van het Schieland Ziekenhuis. „Maar het moet wel als zinvol worden ervaren. Zo'n zondagsdienst op de vrij dagmiddag vindt iedereen best, mits er bijvoorbeeld zoiets als een Open Huis aan gekoppeld wordt. Men wil dolgraag iets la ten zien!" Succes Nu de zomermaanden aanbre ken en de personele bezetting teruggeschroefd wordt tot 60%, worden de akties in de koelkast gezet. Als het comité terugkijkt op de afgelopen maanden komt er toch een stukje tevredenheid boven drijven. Tromer: „De patiëntenverwen- dagen waren een succes. Langer uitslapen voor de patiënt. Kof fie met iets lekkers, langere be zoekuren. Daar gaan we trou wens in de toekomst toch naar toe. We hebben het gelijk in onze voorbereiding meegeno men, zal ik maar zeggen." Over de salaris-eis van 5% laat Hans Tromer zich positief uit. „We hebben kontakten met de vakbonden hier in de regio. Ik heb te horen gekregen dat er een voorstel komt dat niet on aantrekkelijk is. Het Schieland Ziekenhuis is overigens geen CAO-ziekenhuis. We steunen de akties voor de CAO-gezond- heidsinstellingen. Later dit jaar komen wij aan de beurt. aardige mannen die pRiriTAss magneet ONGEWIJZIGD ZIEKENFONDS - GAK - DETAM - 65+ KORTING VIA BONBOEKJE -v -m ilil i SCHIEDAM - De eerste paal van Spaland zit al een poosje in de grond. Toch duurt in de politieke arena de strijd om de kwaliteit van de bodem waarop de nieuwe droomwoonwijk moet verrijzen onvermin derd voort. De kleine link se partijen brachten in september'88 hun twijfels over de bodem van het met Rotterdams havenslib op gespoten terrein in de openbaarheid. Bijna een jaar na dato hebben de vele debatten en extra on derzoeksrapporten die uit gemeentelijke burelen op doken na de onthulling van D'66, PSP/PPR en CPN hen niet kunnen overtuigen. Maar terwijl landelijk de ene na de an dere bestuurlijke milieu blunder aan het licht komt, lijkt het in Schie dam steeds meer om het spel en minder om de knikkers te gaan. Tijdens de raadsvergadering vo rige week maandag vroegen D'66, PSP/PRP en CPN - in de wandelgangen inmiddels beurte lings betiteld als 'de afvalligen' en 'klavertje vier' - nogmaals aan verantwoordelijk wethou der Chris Zijdeveld om een na der onderzoek te laten verrich ten. De weinig verheffende dis cussie die daarop volgde had veel weg van een persoonlijke prestigeslag, waarin de leefbaar heid van een wijk waar enkele duizenden huizen gaan verrij zen slechts zijdelings aan de orde kwam. De wethouder be schuldigde Klein Links onder meer van een redeloze 'pieppar- tij' en tendentieuze stemming makerij en werd op zijn beurt uitgemaakt voor niets meer of minder dan een bedrieger. Het debat leverde niets op be halve een vieze nasmaak. Die proberen beide partijen nu weg te spoelen met behulp van de media. In een poging zich te rechtvaardigen zocht Klein Links de publiciteit met een brief waarin het vertrouwen in het milieubeleid van wethouder Chris Zijdeveld en van het col lege van burgemeester en wet houders werd opgezegd. Chris Zijdeveld kreeg op eigen ver zoek een interview met Het Nieuwe Stadsblad. Wat vind je nu zelf van zo'n be schamende scheldpartij als in de raadsvergadering van vorige week maandag? Ik heb dat zelf niet zo ervaren. Ik heb scherp gereageerd, maar daar hadden ze het naar ge maakt. De vragenstellers bepa len de inhoud van een betoog. Je kunt dan als wethouder bezig blijven met ze de andere wang toekeren, maar er komt een mo ment dat je denkt: dit gaat te ver. Ik werd aangevallen alsof ik een kwade genius was. Dat werd me te dol. Of dat goed is of niet, daar kun je achteraf ver schillend over oordelen, maar begrijpelijk is het wel. De Schiedammers, voor wie jul lie daar zitten, hebben geen boodschap aan hoe jullie den ken over elkaar. Voor de nuchtere Hollander is er geen rook zon der vuur. Diende jouw boosheid niet om een antwoord op de ei genlijke vraag over de betrouw baarheid van de Spalandgrond uit de weg te kunnen gaan? Nee, want dat is niet nodig. Ik kan onderzoeken overleggen van ondermeer een redelijke fa natiek orgaan als het Openbaar Lichaam Rijnmond. Niet voor niets is Spaland van de bodem saneringslij st afgevoerd. Als mensen dan blijven roepen 'en toch is het gifgrond', vind ik dat lichtvaardig. Er gaan daar men sen wonen, die ten onrechte in paniek kunnen worden ge bracht. Als je zulke onweerlegbare be- SCHIEDAM - Als de ge meenteraad ermee akkoord gaat dan wordt per 1 juli 1989 de gasprijs verhoogd met 3,2 ct/m3, inklusief BTW (2,7 ct/m3 excl. BTW). De verhoging is het gevolg van de olieprijsontwikke ling in de afgelopen maan den, die voor het eerst sinds drie jaar weer een stij gende lijn te zien geeft. Op basis van de olieprijsont wikkelingen zou die prijs verhoging per 1 juli a.s. 4,76 ct./m3 inklusief BTW bedragen. Aangezien echter een deel van de per 1 juli 1988 uitgevoerde prijsverla ging werd gereserveerd voor het jaar 1989, resteert onder aftrek van dit deel een ver hoging van 3,2 ct./m3 in klusief BTW. wijzen hebt, waarom zoek je dan je toevlucht tot goedkoop succes? Ontkracht je dan je ei gen argumenten niet door pro fessor Reijnders - een autoriteit op milieugebied, die ook twijfels heeft over de bodem van Spa land - minachtend 'ene meneer Reijnders' te noemen? Dat gebeurt in het vuur van de strijd. Ik heb me intens bezig gehouden met havenslib en heb redelijk op een rijtje staan wat kan en wat niet. Ik betwijfel de integriteit en deskundigheid van rapporten, die er over Spaland verschenen zijn, doorgelezen. Net als ik overigens, krijgt hij waarschijnlijk soms meer op zijn bordje dan hij kan verwer ken. In mijn ogen is het fout om dan zo hoog van de toren te blazen. Er zijn tientallen ande ren van hetzelfde kaliber een andere mening toegedaan dan hij. De gemeente Schiedam be schikt over stapels rapporten, die precies het tegenovergestel de beweren. Reijnders maakt zich schuldig aan een onterech te stemmingmakerij. Dat schoot even in het verkeerde keelgat. Je hebt tijdens een raadsverga dering ontkend dat er in Spa land slib uit de meest vervuilde Rotterdamse Petroleumhaven is gestort. In de officiële notulen is dat niet terug te vinden. Uiter aard beschuldigt Klein Links je er nu van opzettelijk feiten te verdoezelen. Is het niet wat on zorgvuldig om ze juist in deze situatie zo'n kans op een schot voor open doel te geven? Ik lees de notulen altijd door, maar heb er die keer niets in ge wijzigd. De notulist was er ka-, pot van. Hij had dat tussenzin netje als niet essentieel weggela ten en daar wordt je dan op ge pakt. We kunnen iedereen recht in de ogen kijken als we zeggen: er is niet vanuit de Petroleum haven opgespoten. Hoe kun je dat nu zeggen? Er bestaan rapporten waaruit blijkt dat er meer dan 200.000 kuub slib uil de lste, 2de en 3de Pe troleumhaven in Spaland ligt. Dat ziin geen officiële bronnen, maar een handgeschreven blaadje. Wij hebben een schrif telijke verklaring van de toen malige direkteur van de Rotter damse Gemeentewerken, dat het Spalandslib een andere her komst heeft. Er is misschien best wel eens wat extra vervuild slib door de pijp heengespoten. Maar dat is te verwaarlozen op die grote hoeveelheid. Als je honderd kiezels uit Hoek van Holland weghaalt, blijken er ook twee bijvoorbeeld uit 's Gravezande te komen. En om zoiets wordt je dan als pa thologisch leugenaar uitge maakt. Wat voor baat hebben D'66,PSP/PPR en CPN dan vol- 4 Als het even kan pakt wethouder Chris Zijdeveld een milieuvriendelijker vervoermiddel dan zijn auto. De step was echter voor eenmalig gebruik bij de opening van een tentoonstelling over stadsontwikkeling een paar maanden geleden. gens jou bij onterechte beschul digingen? Dat is een menselijk trekje. Klein Links heeft gekozen voor een hoge inzet, en wilde uitspra ken gedaan, maar geen rekening gehouden met een eventuele smadelijke aftocht. Het erge is dat we als college van burge meester en wethouders in een debat in december de kans heb ben geboden dat met ere te doen. We hebben ons bereid verklaard een te goeder naam en faam bekend bureau de be staande onderzoeksresultaten op hun deugdelijkheid te laten testen. Toen diende Klein Links ineens een initiatief-voorstel in, dat er een onderzoek volgens de Interimwet bodemsanering ge daan zou moeten worden. Maar dat was al eens verricht. De an dere partijen beoordeelden dat als dwarsliggerij en besloten ie der verder uitstel te vermijden en Spaland zonder enige beper king vrij te geven als bouwter rein. Daar hadden we ons ook als college bij neer te leggen. Ondanks dat besluit worden er nu nog steeds heel wat kostbare uren in Spalanddiscussies gesto ken. Voor de Schiedammers zou het misschien nuttiger zijn als hun belastinggeld in een onder zoek werd gestopt, dat alle ge ruchten zou kunnen ontzenu wen. Betreur je het privé niet dat die kans je - zoals je zelf zegt door een besluit van de gemeen teraad genomen is? Nee, want ons verhaal is vol- gens mij in de stad goed overge komen. Van burgers heb ik geen enkele negatieve reaktie gehad. Er heerst mijns inziens integen deel juist een stemming in de trand van: dat gezeur moet nu maar eens afgelopen zijn. Ieder een, die wil, is welkom om de stukken over Spaland in te ko men zien: eventueel met des kundige toelichting. Van die ge legenheid wordt ook opvallend weinig gebruik gemaakt. Dat zegt, denk ik, genoeg. Die bijna lakse houding van het publiek lijkt nu juist de bittere conclusie, die uit de Spaland-af- faire te trekken valt. De normen wat details betreft - energiezui nigheid. milieuvriendelijk mate riaalgebruik - worden steeds strenger. De eisen die aan de bo demkwaliteit gesteld worden gaan omlaag, waarschijnlijk uit onmacht en financiële redenen. Die conclusie is helaas juist. Eerst hadden we een sfeer dat grond helemaal schoon moest zijn. Tegenwoordig hebben we zicht op wat erin zit en tegelij kertijd het besef dat we niet in staat zijn om op deze wereld het effect van 20 eeuwen bewo ning teniet te doen. Bij dat ver-, haal wil ik een kanttekening maken. Mijns inziens is Spa land schoner dan vergelijkbare andere bouwplaatsen, omdat wij als gemeente de gevaren bij tijds onderkend hebben en er zorgvuldig mee om zijn gegaan. Het lijkt een schrale troost. Veel wranger vind ik het dat de industrie tot op de dag van van daag haar rotzooi op de rivieren blijft lozen en het baggerslib blijft bevuilen. Schiedam staat er in elk geval voor in dat in Spaland uitsluitend milieu vriendelijk materiaal wordt ge bruikt. Zelfs in de plastic sleu telhanger, die we ter gelegen heid van de start van de bouw hebben uitgedeeld, zit bijvoor beeld geen pvc verwerkt. SCHIEDAM - De maan delijkse excursie in de heemtuin van het Prinses Beatrixpark heeft dit keer een enigszins afwijkend thema. Niet de natuur zelf, maar het fotograferen er van staat namelijk cen traal. De excursie is gratis en wordt gehouden op zon dag 4 juni om 14.00 uur. tijdstip de groep nogmaals bij elkaar komt om de foto's te la ten zien. De heer De Waard kan dan, aan de hand van deze fo to's nog wat aanvullende op merkingen maken en tips ge ven. De heemtuin ligt in het noorde lijk deel van het Prinses Bea trixpark, tussen de kinderboer derij en volkstuinencomplex Thurlede. Vanuit Kethel-oost is de heemtuin te bereiken via het Duivepad. De excursie is bedoeld voor mensen die zelf foto's maken, of dat willen leren, en graag iets meer willen weten over het ma ken van natuurfoto's. Hierbij kan worden gedacht aan land schapsfoto's of aan detailopna mes van planten of'dieren. De excursie staat onder leiding van de heer Lambrecht de Waard. Hij zal eerst een inleiding ver zorgen waarin hij duidelijk maakt waar je zoal op moet let ten bij het maken van natuurfo to's, welk materiaal je moet kie zen, hoe je de camera moet in stellen enzovoort. Aan de hand van voorbeelden zal de heer De Waard dit nader toelichten. Er zullen bovendien foldertjes wor den uitgedeeld met allerlei prak tische tips. Na deze inleiding is het d^ be doeling dat de deelnemers aan de excursie zelf in de heemtuin gaan fotograferen. Wie wil mee doen doet er dus verstandig aan om een camera met filmrolletje mee te nemen. Tijdens dit prak tische gedeelte worden door de heer De Waard en zijn assisten ten praktische aanwijzingen ge geven en er is uiteraard volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Het ligt vervolgens in de bedoeling dat op een later De heer De Waard SCHIEDAM - De kunste nares Theresia R. van der Pant heeft van het ge meentebestuur officieel de opdracht gekregen om een beeld te maken van Gravin Aleida dat een plaatsje zal krijgen in het stadscen trum. Het Stedelijk Mu seum haakt hierop in met een overzichtstentoonstel ling van het werk van de in Amsterdam woonachtige beeldhouwster. De expositie die vrijdagmiddag 9 juni geopend wordt is georga niseerd in samenwerking met de Judith Leysterstichting en het Frans Halsmuseum naar aanleiding van de uitreiking van de Judith Leysterprijs aan Theresia van der Pant in 1987. Deze prijs wordt iedere twee jaar toegekend aan een in Ne derland* werkzame vrouwelijke kunstenaar voor haar gehele oeuvre. De grafiekexpositie 'Richard Serra' blijft twee weken langer dan gepland - tot en met zon dag 11 juni - in het Stedelijk te bezichtigen. j i 11 Wfidtr ZIE PAG. 2 ÏL/ISX PvdA bezoek aan Centrum Podiumprogramma Jubileum Spaland Ruiters Het ontwerp dat Theresia R. van der Pant maakte voor het beeld van Gravin Aleida. ZATERDAG 03/6 ZONDAG 04/6 MAANDAG 05/6 zonnige perioden af en toe zon af en toe zon droog plaatselijk regen plaatselijk regen Bron: min. 7° midd.temp. 17° min. 8° midd.temp. 19° min. 9 midd.temp. 20° KNMI wind: NO-3 wind: 0-3 wind:NO-3 Aktiebereidheid nog steeds groot" algerastraat 12, Schiedam, tel ;010-4622422 VOOR VAKANTIEVERVOER MET BAGAGEWAGEN EN TROUWRtJDEN, TELEFOON 4370733 JL De wrange conclusie van de Spaland- affaire mmm m Meestal klaar terwijl u wacht vanaf \0 Burg. H. Gretelaan 273 telefoon 010*4738222 Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1989 | | pagina 1