mm m "Het zijn toch andere berichten die je hoort" ONS gaat waterleidingen doorspuien Feest op Maasboulevard Diamanten huwelijk Podium Programma HOPPIE, HOPPIE HOPPIE KAREL WERKT BIJ KOPPIESHOPPIE BELOOFD: Bii Brilmil tijdelijk: tvuee brillen halen één betalen! r~ V Renovatie 416 woningen in Nieuwland INFO: i 9 BRILMIJ i G. Pet arts Over 5 minuten staat uw huurauto klaar. Tl HUW Liever de lucht in met de SOMS Tegen inlevering van deze bon bij Brilnr twee brillen halen en maar één betalen! (Geldig t/m 1 juli 1Q89 HET NIEUWE STADSBLAD - VRIJDAG 2 JUNI 1989 PAGINA 3 mm Aad van der Dnft Het Centrum SCHIEDAM - Gemeente raadsleden van de PvdA hebben gisterenmiddag hun oor te luisteren gelegd bij vertegenwoordigers van diverse organisaties en in stanties die in het centrum gevestigd zijn en/of de bin nenstad als werkgebied hebben. Een dergelijke peiling van opi nies wordt door de PvdA-leden (in ogenschouw genomen het opstellen van het concept ver kiezingsplan) beschouwd als 'noodzakelijk' en 'zinnig'. Frac tieleider Ge Brouwer: „Het zijn toch andere berichten die je hoort dan via de officiële kana len." En een ander raadslid: „Mensen kennen je nu persoon lijk. In het vervolg weten ze je te vinden. Er zijn zelfs al ver volgafspraken gemaakt." Een greep uit de vele gesprekken: De winkeliersverenigin gen: Winkeliersvoorzitter Van Thie- nen van het Broersveld uitte kritiek op het reilen en zeilen van de markt. Dat kan beter volgens hem. (Wethouder Aad Wiegman gaat binnenkort met alle betrokkenen (politie, brand weer, marktmeester, enz.) om de tafel zitten en alles wat met de weekmarkt te maken heeft doorlichten). Van van Thienen mag het Broersveld in de toe komst een voetgangersgebied worden. Veel hangt echter af van toekomstplannen. Wat ge beurt er met het ABC, het gat van Bolmers en het Hemaplein? Winkeliersvoorzitter Chris Cop- pens van de Hoogstraat stelde de openingstijden van de win- geen praktijk tot 26 juni Het Nieuwe Stadsblad kels, de vervuiling van de Hoogstraat ("sinds plaatsing van afvalbakken is de toestand verbeterd", aldus Coppens), en het auto/fietsgebruik op de Hoogstraat na elf uur (wat ver boden is) centraal. Het Gecoördineerd Ou derenwerk aan de Tuin- laan: Medewerkers aldaar vonden hun rol als centraal coördinatie punt voor ouderenwerk in Schiedam ondergesneeuwd in de ouderennota van wethouder Luub Hafkamp. Het Passage Theater: De direktie zou het plezierig vinden als de zaal van het nieu we theater op 't Stadserf ge schikt zou worden gemaakt voor kooruitvoeringen. Ook meer aandacht voor de akoe stiek is zeer welkom. De Algemene Neder landse Bond voor Oude ren (ANBO) Organisatie wil zekerheid over huisvesting in Blaauwhuis. Ver der aan de orde de ouderenedu- catie en het onderzoek van wet houder Luub Hafkamp naar de bejaardenhuisvesting van oude ren. Kosten: 100.000 gulden. Opmerking van de kant van de ANBO: "Geldverspilling, bij ministerie van de VROM zijn zo 63 artikelen aan te vragen." Met vertegenwoordigers van de Bewonersvereniging Schiedam- Centrum (BVSC) werd gister avond gesproken. Voor een middaggesprek kon de BVSC onvoldoende mensen optrom melen. De winkeliersvereniging Dam en Broersvest meldden zich af. Datzelfde gold ook voor de HOS (Horeca Ondernemers Schiedam). Op een later tijdstip komen beide partijen bij elkaar. SCHIEDAM - Zondag 4 juni is het 35 jaar geleden dat burgemeester Peek de Maasboulevard in gebruik stelde. De bewonersvereni ging Schiedam-Zuid gaat dit feit vieren met een voet baltoernooi. Verschillende straten, vere nigingen, gemeenschappen en café's hebben een team afgevaardigd. Voor de kleintjes zijn er al lerlei spelen opgezet, waar onder zelfs het spuiten van een echte brandweerslang. Het feest begint zondag de vierde om 13.00 uur. SCHIEDAM - Het Wa terleidingbedrijf van de Openbare Nutsbedrijven gaat in de periode van 5 tot en met 16 juni de drinkwaterleidingen door spuien in het gebied dat begrensd wordt door Rijksweg 20, Churchill- weg, Willem Andriessen- laan, trambaan achter Bachplein, Brederoweg en Rijksweg 19. Dit wordt ge daan om zoveel mogelijk roestdeeltjes te verwijde ren uit het leidingnet dat voor een gering deel be staat uit gietijzeren of sta len buizen, waarin roest- vorming plaatsvindt. Het spuien vindt op werkdagen in de avonduren plaats op een tijdstip waarop het huishouden in het algemeen minder water gebruikt. Tijdens het spuien wordt in de buurt van de open staande hoofdkranen de druk van het water enigszins lager. Dat zal bij voorbeeld bij het wa- tertappen in huis merkbaar zijn. Op de dag dat er 's avonds ge spuid zal worden zal er in de desbetreffende straten huis aan huis een aparte waarschuwings- kaart worden bezorgd. De dag erna zal, indien het gevaar voor roest is geweken opnieuw huis SCHIEDAM - Aart Lingen en Tona Melgers waren woensdag 31 mei op de kop af 60 jaar getrouwd. Het di amanten paar werd geboren in Ouderkerk aan de IJssel, trad daar in 1929 in het hu welijk, maar vestigde zich al snel in Schiedam. In de Reaumurstraat runden de heer en mevrouw Lingen ja renlang gezamenlijk een winkel waar ze groenten, fruit en brandstoffen ver kochten. Door de drukke werkzaamheden en de zorg voor de kinderen bleef er weinig tijd over voor hob by's. Momenteel genieten de heer en mevrouw Lingen van de regelmatige bezoek jes van hun zoons, dochters en 15 kleinkinderen. Burge meester Reinier Scheeres kwam het paar donderdag namens het gemeentebe stuur feliciteren. SCHIEDAM - Dinsdag 6 juni zal gestart worden met de renovatie van 416 na-oorlogse woningen in de wijk Nieuwland. Dit verbe terplan is de vervolgfase op een projekt van 32 wo ningen aan de Dr. de Vis- NOSCOS Schiedamseweg 41c, Schiedam Kethel. Telefoon 4700868 SCHIEDAM - In café Podium op de Lange Haven speelt vrij dag 2 juni de formatie NOS COS. Deze Antilliaanse Fusion Band staat onder leiding van Cedric Dandare. Aanvang: 22.30 uur; toegang: ƒ5.-. Zaterdag staan in Podium 'The Shoes' op het programma. Deze Zoeterwoudse formatie had in de jaren '70 een hit met 'Face to Face'. Aanvang: 20.00 uur; toegang 10.-. serlaan die aan het eind van 1988 zijn opgeleverd. De woningen dateren uit 1956, een tijd van woning nood en schaarste en beho ren tot de eerste die inder tijd in de wijk Nieuwland zijn gebouwd. Na meer dan dertig jaar intensief gebruik was een grote beurt noodzakelijk. Bij de verbetering wordt een aan tal bijzondere voorzienin gen aangebracht om het woongerief te verbeteren en de energiekosten laag te houden. Voor het vervolg van de 416 woningen op de reeds gereno veerde huizen aan de dr. de Visserlaan, is door het Gemeen telijk Woningbeheer naarstig ge zocht naar extra subsidiemoge lijkheden. Dit onder andere om de verhoging van de woonlasten zo laag mogelijk te houden. De extra subsidies vanwege het ex perimentele karakter van het proefblok, waren immers één malig en niet beschikbaar voor de overige 416 woningen. Dit heeft geleid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie bij de Europese Gemeenschap in Brussel. De toekenning van deze subsidie hangt nauw sa men met het voldoen aan be paalde voorwaarden. Zo moet er bijvoorbeeld beslist sprake zijn van nieuwe energiebespa rende maatregelen. Eind 1988 kwam de telefonische toezeg ging uit Brussel bij Woningbe heer binnen. Inmiddels is ook schriftelijk bevestigd, dat de commissie besloten heeft dit complex woningen in aanmer king te laten komen voor subsi die van ruim 1 miljoen gulden. Nooit eerder is een dergelijke subsidie in deze sector terecht gekomen. De totale investeringskosten voor 416 woningen bedragen ruim 28 njiljoen gulden. Dat is gemiddeld per woning ruim 68 duizend gulden. Deze bedragen zijn exclusief de kosten voor warmwatervoorziening van 247.529,- totaal, ofwel 595,- per woning. Door het rijk worden geen le ningen meer verstrekt voor ver beterplannen. Dit betekent d de gemeente zelf onder rr Singel 41-45 3112 GJ Schiedam Tel. 010-4262428 SCHIEDAM - Het pro gramma van de Stadsom- roep voor komend weekend luidt als volgt: Zaterdag 09.00-10.00 uur Non-stop- muziek 10.00-12.00 uur De SOMS- ochtend-editie Plaatselijke aktualiteiten, gepresenteerd door Laurette Lankester, Jan Willem de Boer en Frits Horn. 12.00-15.00 uur Non-stop- muziek 15.00-18.00 uur Tussen thee en diner Plaatselijke aktualiteiten, met veel aandacht voor de zaterdagsport. Presentatie: Laurette Lankester, Jan Willem de Boer en Frits Horn. 18.00-19.00 uur: Non-stop- muziek 19.00-24.00 uur: SOMS draait op verzoek Een ontspannen zaterdaga vondprogramma van Han Zwamborn waarin luiste raars platen kunnen aan vragen en er tevens de mo gelijkheid bestaat de groe ten te doen aan familie en vrienden. Zondag 11.00-12.00 uur Brunchen met Van der Zouwen Een brunchprogramma met veel rustige muziek en wei nig woorden. Presentatie: Marcel van der Zouwen. 12.00-13.00 uur Met Flach en Wimpel Pim Flach draait muziek van Nederlandse bodem en besteedt aandacht aan het lokaal en regionaal talent. 13.00-14.00 uur De oudjes doen het nog best De mooiste gouwe ouwe uit de afgelopen 40 jaar non stop op een rij. 14.00-17.00 uur De Zon dagmiddag-matinee Aandacht voor lokale aktu aliteiten, veel muziek, weer man Eddie Alders, de kook- rubriek van Desiré Duval, een selektie van opmerkelij ke berichten uit de media en de evenementenagenda. Presentatie: Dick van Gooswilligen, Ronald Vos en Leo van der Zee. 17.00-19.00 uur StadsOm- roep Sport Het meest sportieve radio programma van het Rijn mondgebied. Presentatie: Conny Steyn, Jaap Baron en Fred van Aken. De StadsOmroep Schiedam brengt het nieuws van de hoek via FM 106,7 MHz en 94,1 MHz (via kabel) thuis. aan huis een waarschuwings- kaart worden bezorgd. De Openbare Nutsbedrijven doen al het mogelijke om alles zo goed mogelijk te laten verlo pen en de eventuele overlast tot een minimum te beperken. Op 5 juni begint de ONS in het ge bied van de Sweelincksingel. Roest De wintermaanden kennen een lager waterverbruik. De roest deeltjes blijven aan de wand van de leidingen zitten. In het voorjaar, maar vooral in de zo mer wordt veel meer water ver bruikt, zodat uit dezelfde leidin gen meer water moet stromen. Door de hoge snelheid van het stromende water raken de roest deeltjes los van de wand, wor den door het water meegevoerd en komen zo bij de consument thuis. Voor de huisvrouw/huisman is roestwater in de wasmachine bijzonder onaangenaam. Roest 1 in drinkwater is niet schadelijk voor de gezondheid, maar het 1 water ziet er wel onsmakelijk uit. Om een en ander tegen te gaan, spuien de Nutsbedrijven met enige regelmaat. De snel heid van het stromend water in de hoofdleidingen wordt kunst matig verhoogd. De hoofdkra nen worden in gebied voor ge bied opengezet. Het drinkwater spuit er met grote kracht uit. De roestdeeltjes aan de wanden worden meegesleurd en stromen met het water mee de riolen in. via een lening voor de financie ring moeten zorgen. De gemid delde huurverhoging zal 79,18 per maand gae.n bedra gen, exclusief de vergoeding van 7,35 per maand voor het aan brengen van een warmwater voorziening. Verhuis- en inrichtingskosten Aan de bewoners van het proef blok dr. de Visserlaan is aan verhuis- en herinrichtingskosten 2500,- per woning betaald. Volgens de huidige gemeentelij ke verordening komen ook de huurders van de vervolgfase in aanmerking voor een vergoe ding. Zodra de definitieve plan nen afgerond zijn kan de bijdra ge per woning conform de rege ling worden vastgesteld. Algemene diensten Weekenddiensten huis artsen: Voor spoedgeval len telefoon 4206611. Ambulance nodig? Bel direkt 4333300. Apotheekhulp voor spoedreeepten: Telefoon 4264018 of 4737674. Tandartsdienst: Voor spoedgevallen, tel. 4748959. Het spreekuur zaterdag en zondag is van 17.00-18.00 uur. Sehieland ziekenhuis: Gebouw Burg. Knappert- laan 25 en gebouw Stad houderslaan 98, Schie dam, telefoon 4733733, (ook voor afspraken po liklinieken). Bezoektij den algemeen: 13.45-14.30 uur; 18.45-19.45 uur. IC/CCU afdeling: 13.45- 14.15 uur; 18.45-19.15 uur. PAAZ, za., zo. en wo. 13.45-14.30 uur en 18.45- 19.45 uur, andere dagen 18.45-19.45 uur. Kraam- afdeling: 13.45-14.30 uur; 19.00-20.00 uur. Kinder afdeling: 10.00-12.00 uur; 14.30-19.00 uur. Huisartsengroep „De Gorzen en Nieuwland": voor spoedgevallen tel. 4267831. Nederlandse Rode Kruis: Afd. Schiedam, Van Beverenstraat 40, te lefoon 4268013, inl. tij dens kantooruren: maan* dag, dinsdag en woens dag van 09.00-12.00 uur. Vervoer invaliden en be jaarden: telefoon 4269351 dagelijks van 12.00-13.00 uur en van 17.00-19.00 uur. Bij geen gehoor zie kantooruren. Kruiswerk Nieuwe Wa terweg-Noord: Kantoor: van Swindensingel 40, tel. 4739900. Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 17.00 uur. Uitleen verpleegartikelen: maga zijn v. Swindensingel 40, maandag t/m vrijdag van 15.00-17.00 uur; magazijn Bachplein 588, maandag t/m vrijdag, van 9.00- 12.30 uur. Weekend dienst informatie: tel. 4602611. Waarnemende Dieren artsen: Voor dierenarts De Kaper, telefoon 4268234. Voor dierenarts Visee, telefoon 4704022. Voor dierenarts P. M. C. A. van Eerd, L. van Eerd-van Toor, telefoon 4734819. Voor dierenarts J. Veltenaar, telefoon 4710715. Dierenbescherming: Dierentehuis Hargahoe- ve, Sportlaan 2, Schie dam, telefoon 4714151. Vogelasiel KNNV Bab- bersmolen. Volkstuinen complex „Vijfhuizen", telefoon 4713362. Het montuur dat u wel betaalt, mag niet goedkoper zijn dan f 100,-. De gratis tweede bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen. De gratis bril komt uit de kollektie monturen met het rode driehoekje.' In de gratis bril gaan nor male, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril. Wilt u meer (variabel, ont- spiegeld, anti-kras, kleuren, enz.) dan geldt een toeslag. Geen andere kortingen te zelfdertijd. A PvdA bezocht centrum Waarnemende doktoren H. klomp, Jul. van Stolbergstraat 3 C. Kortekaas, Swammerdamsingel 7 G. van Rooy Mgr. Nolenslaan 412 Voor spoedgevallen, avond- en weekenddiensten boodschappen dienst tel. 4206611. Huisbezoeken opgeven voor 09.00 uur. UW THUISKRANT VERSCHIJNT IN: SCHIEDAM, KETHEL. ROTTERDAM WIJK OUD MA THEN ESSE, WITTE DORP KANTOOR: Dam 2 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-4732877 Telefax 010-4735818 EDITIECHEF: J. Groeneveld Privé 010-4707528 VERTEGENWOORDIGER: Mevr. I. van Bracht Privé 015-622213 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag- en donderdagmiddag 16.00 uur op het kantoor RUBRIEKSADVERTENTIES: Tot dinsdag- en donderdagmiddag 16.00 uur op het kantoor REDAKTIE: Helma Vincent, Gerjan de Waard, Arne v.d. Zande (Sport) EINDREDAKTIÉ: Ruud van Houwelingen Telefoon 010-4344022 Privé 010-4265764 HOOFDREDAKTIE: P. I. Hovingh Telefoon 070-190290 Privé 01807-18513 INZENDTERMIIN REDAKTIE-KOPIJ: Tot maandag- en woensdagavond op het kantoor UITGEEFSTER: Drukkerij v. d. Drift BV, Postbus 5825, 2280 HV Rijswijk, telefoon 070 - 190955, ingeschreven K.v.K. nr. 96375 algemene verkoopvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d.d. 16-07-87 nr 97/1987 01-01-89 Schiedam, Vlaardingen PEARLE VISION CENTER In de Gouden Gids vindt u de adressen. Rotterdam Centrum

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1989 | | pagina 3