Dertien kunstenaars in expositie "Toonbeeld Noordwijk ontvangt 'naamgenoten' TROPICA - HENK BEENEN GRATIS SCHIEDAM OPRUIMING 2.980.- BINNENHUISADVISEURS SCHNEIDER interieurverzorging t>v 0p\S°P 10% feestkorting 55 Wij vieren ons 27V2 jarig bestaan. Feestweek 3 t/m 10 juni '89 AQUARIUMAFDELING 2.- 2.- V 4.- 0.25 HENGELSPORT VOOR HUISVRIEND HOND EN ST0EIP0ES VOOR UW ST0EIP0ES VOOR UW VOGELS ft, VOOR HET KONIJN OF HAMSTER Elke senior man of vrouw: GANDJAPOUR Sho wroommodellen VAN LEOLUX Opruiming '89 AKTIEPR^ Uitoefening van het kiesrecht door personenen die in dienstbetrekking zijn Het maken van een doorbraak tussen de monumenten Lange Haven 122 en 124 DE NIEUWE STIJL 2.070.- en let bij ons óók op de prijs TI.1PELUK! HET NIEUWE STADSBLAD - VRIJDAG 2 JUNI 1989 PAGINA 5 VLAARDINGEN - In het Vlaardingse Muziekinformatie- en Documentatiecentrum Ton Stolk aan de Westhavenkade 45 wordt overmorgen de expositie „Toonbeeld" geopend. De expositie, die zaterdag 3 juni om twee uur 's middags offi cieel geopend wordt, toont het werk van dertien Vlaardingse kunstenaars en kan tot en met zondag 25 juni bekeken wor den. „Toonbeeld" is niet de eer ste groepsexpositie die bij Ton Stolk te zien is. Eerder zag men al de succesvolle tentoonstelling „Vertooning" van verschillende Vlaardingse beeldende kusnte- naars in 1987. Nu dus de expositie „Toon beeld". Hierin zullen Nanda van Beek, Auke Bergsma, Ma- ryoke, Beaty Czetö, Carla Ein- wachter, Geralda de Graaf, Ton Hessing, Rob Janssens, Marjet Kooij, Anneke van der Meer, Liduin van Noord, Albert Slot en Elly Zwaanswijk in vele technieken op muziek geïnspi reerde kunstwerken exposeren. De tentoonstelling zal dan ook worden geopend met speciaal voor deze gelegenheid gecompo neerde elektronische muziek van René van Commenée. Zij die „Toonbeeld" willen be zichtigen zijn maandag tot en met zaterdag welkom van 10.00 tot 12.00 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Kledingmarkt SCHIEDAM - Zaterdag 3 juni houdt de Chr. Muziekvereni ging Harpe Davids een kleding markt in de Lange Kerkstraat tussen 10.00 en 16.00 uur. De opbrengst van deze markt is bestemd voor het uniform- en instrumentenfonds van de vere niging. SCHIEDAM - Wie 'Noord(t)wijk heet (alle variaties mogelijk) wordt in de watten gelegd in... Noordwijk. De Stichting Promotie Noord wijk organiseert op zaterdag 10 juni een zogenaamde 'Noord wij kdag'. Reeds 240 mensen hebben zich aangemeld voor deze dag die bol staat van aller lei aktiviteiten. 's Morgens ontvangst door de burgemeester J. M. Hoffmann Een ochtend-keuzeprogramma of naar de historische binnen stad of naar het Jan Verweij Natuurcentrum en een middag keuzeprogramma: of naar de vuurtoren, of het koopcentrum, of museum Oud-Noordwijk. Daarna is er een feestelijk aperi tief met muzikale omlijsting in Hotel Oranje en in de avond uren buffet-dansant. Informatie Wie meer informatie wil heb ben over deze 'Noordwijkdag' kan kontakt zoeken met: Stich ting Promotie Noordwijk, Post bus 10, 2200 AA Noordwijk, tel. 01719-19355. De kosten bedragen 15 gulden en sommige programma-onder- delen zijn voor eigen rekening. De organisatie verwacht veel Schiedammers. De meeste Noord(t)wijkjes wonen name lijk in de Brandersstad. Banenmarkt WATERWEG NOORD - Za terdag 3 juni organiseert het produktieburo Markt „Werk Scholing" een banen- en scho lingsmarkt in het Ontmoetings centrum „Koningshof' in Maassluis. Het doel van de markt is om werkgevers en werkzoekenden bij elkaar te brengen. Gezien de hoge werkloosheid onder mi granten, wordt op deze banen markt speciale aandacht ge schonken aan de situatie van deze groep in het Nieuwe Wa terweg Noord gebied. Werkgevers krijgen de mogelijk heid om hun vacatures op deze markt aan te bieden. Aangezien scholing een essentieel onder deel is op het trajekt naar de ar beidsmarkt, zullen diverse scho lingsinstellingen hun scholings aanbod op deze markt presente ren. De markt wordt geopend door mevrouw L. A. Snoeck- Schuller, wethouder van Wel zijn van de gemeente Maassluis. De markt wordt omlijst met een cultureel programma en in terviews met werkzoekenden, werkgevers en vertegenwoordi gers van de onderwijsinstellin gen. Het geheel wordt gepresen teerd door Yvette Forster, pre sentatrice van het VPRO-televi- sieprogramma 'Bij Lobith'. De markt begint om 12.00 uur in het ontmoetingscentrum Ko ningshof aan de Uiverlaan 20 in Maassluis, nabij station Maas sluis-West. De markt eindigt om 19.00 uur. Het Produktieburo is een sa menwerking van de Stichting Samenlevingsopbouw Maas sluis, het Educatief Centrum Maassluis, het Gewestelijk Ar beidsbureau Nieuwe Waterweg Noord, de Stichting Beroepse ducatie Nieuwe Waterweg, Krosbe, Stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond steun punt Antillianen Zuid Holland POA, Gemeentelijke Sociale Dienst Maassluis, Werkgroep Buitenlandse Kinderen, Regio naal Educatief centrum. Het initiatief wordt gesteund door de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen en de provincie Zuid-Holland. 2 black Molly 2 Platy rood 2 Chineesjes 2 marmer bijlzalmpjes 4 kardi naal tetra 1 goudvis Elke visser: maden-doosje met maden 3 tuigjes Viskoffer Op alle hengels en paraplu's 6 voorlichtingsboekjes voor uw aquarium met busje droogvoer feestprijs gratis 2 Vlooienbanden voor 5r OP IS OP! 1 zak hondediner waarde 3.85 voor 1 zak kattebaksteentjes waarde 6.- met 1 kuipje vlees waarde 1.75 samen voor de feestprijs van 4.75 1 zak knabbels waarde 2.50 nu/.- OP IS OP! VOOR U GAAT KAMPEREN, EERST NAAR... Boterstraat 8-10 (achter de Hema) Schiedam. Tel. 010-4730074 Zonwering rolluiken tuinmeubelen campingsport GEMEENTE SCHIEDAM 2.895.- 2.195.- Leolux, Bora- Bora Bank 4.580.- 3.580.- 3.192.- 1.990.- 5.305,- 3.305.- 827.- 670.- 2.620.- 1.420.- 1.650.- 5640.- 2.430.- 395.- 1.695.- 475.- 1.675.- 1.995.- 2.900.- 3.053.- 3.620.- 625.- 1.250.- 970.- ORANJESTRAAT 11, SCHIEDAM, TELEFOON 4267844 r Ttt r r rTTFTtU3 ITCER Hotel Oranje, Noordwijk. Rembrandtlaan 3B, nabij Rubensplein, bus 54 Neem deze advertentie mee en kruis aan welk super-koopje-kado u wenst 1 t/m 10) normaal 4.- feestprijs normaal 4.- feestprijs normaal 4.- feestprijs normaal 7.50 feestprijs normaal 8.- feest- jf prijstFi' normaal 2.- feest- prijs van 12.- feestprijs van 12.95 feestprijs van 16.50 feestprijs van 23.75 feestprijs van 29.75 feestprijs 1 zak hondeknabbels R.C. voor1.50 met grote feestkluif waarde 2.m gratis Bij aankoop van Vh kg. zaad één p.parkietjeKBQ0 tegen inlevering van onderstaand staatje ontvangt u van Henk een klantenkaart waarop steeds een reductie van 10.- gegeven wordt bij - het toileteren van huisvriend de hond. Bij ons heeft senior, wij noemen hem of haar een zalmneusje, een streepje voor!!! (Daar kunnen h.h. politici niet aan tippen!) Naam. Adres. Telefoon Rashond P.s. mocht er soms een huisjesmelker onder de lezers zijn, wie heeft er voor Henk een nette woning nabij Rubensplein? U bent welkom in de feestweek 3 t/m 10 juni P.s. daarna trouwens ook! Eigen import Perzische tapijten AL 16 JAAR LANG UW VERTROUWDE ADRES VOOR REPARATIE-REINIGING EN TAXATIE VAN UW KOSTBARE PERS Schiedamseweg 57-2, Vlaardingen Telefoon 010-4349971. Enorme keus in topmerken als Ara, Felicia, Elvi, Frankenwalder, Derofaenz. In kleine maar ook grote maten. Bovendien in speciale heupmaten en korte-taille maten. Voor elk figuur dus een perfekte pasvorm. Molenvliet 123 Rotterdam Lombardijen Tel: 4193057 Straatweg 41 -43 Rotterdam Hillegersberg Tel: 4221943 Verkiezing Europese Parlement De burgemeester van Schiedam herinnert in verband met de op donderdag 15 juni 1989 te houden verkie zing van de leden van het Europese parlement aan de onderstaande bepalingen van de kieswet. 1. Volgens artikel I 10 der kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere stemgerechtigde werknemer, die bij hem in dienstbetrekking is, ge legenheid ontvangt om aan de verkiezingen deel te nemen, voor zover hij dat niet buiten zijn werkuren kan doen. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de werknemers, die binnen de voor de stem ming bepaalde tijd geen dienst verrichten in een gemeente, waar zij aan de stemming kunnen deel nemen, of in een aangrenzende gemeente.. Indien laatstgenoemd werknemers evenwel, om aan de stemming deel te nemen, niet langer dan twee ach tereenvolgende uren behoeven te verzuimen, geldt vorengenoemde verplichting van de werkgever wèl. 2. Op grond van artikel X 9 der kieswet wordt de werkgever die de hierboven vermelde, hem opge legde verplichting niet nakomt, gestraft met hech tenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie. Plaats en datum: Schiedam, 2 juni 1989 De burgemeester voornoemd, namens hem, het hoofd van het bureau verkiezingen, G. Bouman Gemeente Schiedam De burgemeester van Schiedam maakt bekend dat een aanvraag als bedoeld in artikel 11 van de Monu mentenwet 1988 is ingediend voor het maken van een doorbraak tussen de monumenten Lange Haven 122 en 124. Dit plan ligt ingaande 1 juni 1989 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage op de gemeentesecretarie (afd. Openbare Werken) 5e etage van het Stadskan toor, Emmastraat 1. Gedurende deze termijn kunnen bij burgemeester en wethouders tegen dit plan schriftelijke bezwaren wor den ingediend. Schiedam, 31 mei 1989 De burgemeester voornoemd. Wij maken ruimte voor de nieuwste ontwikkelingen. Leolux 200 Fauteuil leer, verstelbaar. ffi Leolux Bora-Beta Bank vk zits leer grijs Artifort-Fauteuil Wave zwart, verstelbaar Gelderland Zitgroep 5131 Decoratieve bekleding Pastoe Harmonie kast van 1.527 - Leolux Salontafel van 1.115 Eetkamerstoelen met hoge rug 4 stuks kompleet van 21/2 zits leer grijs 3.980.- voor Artifort Model 802 21/z zits bankbekleding stof zwart van 3.070.- p.st. Interlübke 40 SH kast 276 br. x 225 hoog met schuifdeur voor t.v.-stereodeel van 8.640.- Jori Reflex Fauteuil met voeten steun, zwart leer van 3.430.- Burostoel leer zwart 795. Artifort Fauteuil model 520 weefstof gemêleerd van 2.732.- Salontafel marmer 80x80 van 775.- Interlübke Buro Mediumplus 2.275.- Artifort fauteuils leer Div. kleuren van 3 000 - PaStoe L160 met bar-t.V. en vitrine indeling van 4.902.- Banken, verstelbare armen en rug van leer 2-zits van 4.053.- 3-zits van 4.620.- Salontafel glas soxso vaa 925 - Montis Victor fauteuil tantasiestot Montis Charly fauteuil noppen stof 1.370 - Banzbord kast met t.v. pilaar stereo berging, kompleet gemonteerd Barkruk zwart/chroom van Karpetten 10.587.- 5.587.- 500.- 250.- Halve prijzen Uitgebreid opgesteld voor een „proefzit" Donderdagavond koopavond. VAN MEURS Eigen import Perzische tapijten ANTISLIP NIEUWS! kruipt of glijdt uw pers ook weg, dan. is er nu ANTISLIP voor tapijt op vloerbedekking, parket, plavuizen of zeil. Schiedamseweg 57-2, Vlaardingen. Telefoon 010-4349971. GOED TAPIJT.. DAT MERK JE m BERG0SS tapijt Sterke fijne bouclé op 400 cm. breed en met een jute rug. Voor duurzaam woonplezier. Merktapijt is merbaar beter en... mooi voordelig bij... "Voor als het binnen buitenge woon goed moet zijn"! Groenelaan 45-49, Schiedam Telefoon 010-4269862 4-4- vA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1989 | | pagina 5