Zaterdag 3 juni de grote feestdag Sportagenda Succes geen afdelingskampioen BLOEMEN êi GROENTE Schaakvereniging promoveert naar KNSB Sabine van Eyk Miss Pingel 1989 Groenoord schrijft geschiedenis Opbrengst sponsorloop Bruidspaar van de maand? -t Hyutt - k< i d Ww West II titel strijd bij Schiedam Zaalvoetbal voor KWF T Excelsior '20 beste A-junioren HET NIEUWE STADSBLAD - VRIJDAG 2 JUNI 1989 PAGINA 9 SCHIEDAM - „FEEST!" Zo staat de feestdag van de jubilerende paarden sportvereniging aangege ven op de grote gele affi ches, die al weken geleden in veel winkels en gebou wen opgehangen zijn. De Spaland Ruiters bestaan 20 jaar en dat vieren zij zaterdag 3 juni met een ge zellig feest op de locatie aan de Kerkweg 105 in Kethel. Nu onvoorstelbaar, na het zien van de zware bebouwing op het Bachplein, was toch in de jaren '69 en '70 dit het terrein waar ieder weekend op een grote open vlakte ponyles werd gege ven. Ruim anderhalf jaar na de op richting konden de Spaland Ruiters hun eerste accomodatie aan de Schiedamseweg betre den. Daar waar nu de Rijn mond MTS en NS station Nieuwland gevestigd zijn, graas den vroeger de paarden en po- nies van deze vereniging. In de zomer van 1975 moesten de Spaland Ruiters verhuizen naar de boerderij aan de Kerk weg in Kethel. In de gebouwen waar vroeger koeien en kalve ren huisden, werden op eigen krachten geschikte stallen ge bouwd en er werd een eerste dressuurbaan („buitenbak") aangelegd. In de veertien jaar die de Spaland Ruiters nu in de oude boerderij vertoeven, is veel tijd en geld gestoken in be nodigde aanpassingen en uit breidingen, zodat een prima ac comodatie is ontstaan. Met name de 14 grote buitenstallen en de nieuwe buitenbak kunnen als goed voorbeeld dienen voor de enthousiaste inzet van de ei gen leden. Groei Toen 20 jaaT geleden een hand jevol enthousiaste ponyeigena ren de koppen bij elkaar stak om een clubje op te richten, had niemand durven dromen dat het clubje uit zou groeien naar een vereniging met 54 stallen en ge middeld 80 leden, waarvan er een aantal op hog ointernatio- naal niveau wedstrijden rijden. Mede door de inzet en be kwaamheid van de twee instruc- trices Relinda en Bianca, kon den de Spaland Ruiters het vori ge seizoen in totaal 16 prijzen en een provinciaal kmapioen- schap springen mee naar huis nemen. De Schiedamse paardensport vereniging heeft een eigen ka rakter, waarbij wedstrijden en recreatierijden op een unieke wijze gecombineerd zijn. Vier avonden in de week wor den er lessen gegeven en in het weekend worden de wedstrijden bezocht of worden buitenritten gemaakt. De kosten voor het onderhoud van de accomodatie worden door zelfwerkzaamheid van de leden zo laag mogelijk gehouden. Doordat de leden zelf regelmatig een hamer, zaag of kwast ter hand nemen, blijft de paardensport op deze vereni ging betaalbaar. Schiedams Dat de paardensportvereniging bijna niet meer uit het Schie damse stadsbeeld te denken is, blijkt wel uit de trouwe mede werking die zij jaarlijks verleent aan de Jeugdlandslotdag in het Beatrixpark, de Sinterklaasin tochten in Schiedam Centrum en Noord, Koninginnedag in Kethel, historisch spel bij de ruïne van Schiedam en de paar- demarkten op de Hoogstraat. In het jubileumjaar hééft de vereniging daar nog eens een schepje bovenop gedaan, door mee te doen aan de carnavals optocht en een grote Jubileum loop met meer dan 200 deelne mers in eigen omgeving te orga niseren. Binnenmanege De slogan die de vereniging dit jaar introduceerde („Al 20 jaren in de kou, waar blijft die bin nenmanege nou?") geeft de wens van de ruiters voor een overdek te rijbaan duidelijk aan. Jaren lange onderhandelingen met de gemeente hebben tot nog toe on voldoende resutaat opgeleverd en een vergunning voor zo'n bin nenmanege zou natuurlijk een prachtig verjaarscadeau zijn. Een overdekte manege zou de hippische sport in Schiedam te vens een heel ander aanzien kunnen geven, met vanzelfsapre- kend veel meer mogelijkheden. Ook hoopt de vereniging weer wat jeugdige ruiters te kunnen verwelkomen, want doordat veel ponyruiters op een paard zijn overgestapt zijn er weer een aantal ponystallen vrijgekomen. Feestdag Het feestprogramma van zater dag 3 juni is tevens een goede gelegenheid om kennis te ma ken met de Spaland Ruiters; daarom is de feestdag tevens een open dag voor belangstel lenden. 's Morgens om 10.00 uur begint het programma met spelletjes zoals stoelendans en estafètterace, waaraan ook an dere ruiters met paard of pony mee kunnen doen.' Om 14.00 uur presenteren de Spaland Ruiters zich door mid del van een parade aan burge meester R. Scheers, die aanslui tend het startsein zal geven voor het middagprogramma. Dat zal dan bestaan uit een aan tal dressuur- en springdemon- straties. Hoogtepunt Hoogtepunt tijdens het middag programma zal zeker de dres- suurdemonstratie van Grand Prix niveau zijn, de hoogste in ternationale klasse, waarin wordt getoond dat alleen in har monie tussen ruiter en paard de schone kunsten van de dressuur ten uitvoer kunnen worden ge bracht. De gehele dag is er een stro dorp geopend met hapjes, drankjes, rommelmarkt en spel letjes zoals een rad van avon tuur, blikgooien, de spiraal en een ponygewicht raden. De boerderij van de Spaland Ruiters is gelegen aan de Kerk weg 105, ruim 300 meter voorbij de R.K. kerk Sint Jacobus in Kethel. SCHIEDAM - Gebrek aan training in de afgelopen maand vond Leo Kruining, voorzitter en eerste teamspeler van korfbal vereniging Succes, de reden van het verlies (5-7) tegen Vitesse om het kampioenschap van de afdeling Rotterdam. „Direkt aan het begin van de tweede helft van de veldcompetitie wer den we al kampioen. Daarna was de druk van de ketel en werden de trainingen minder be zocht. Voor de competitie had dat geen gevolgen, want we ble ven ongeslagen. Voor zo'n wed strijd als afgelopen dinsdag te gen Vitesse kwamen we echter wel tekort", steekt de voorzitter de hand in eigen boezem. Als afdelingskampioen van de zondag, met promotie naar de landelijke derde klasse, waar Succes vorig jaar overigens uit degradeerde, mocht Succes in een wedstrijd tegen de kam pioen van de zaterdag uitmaken welke vereniging de afdeling Rotterdam mag vertegenwoor digen voor de strijd om het lan delijk kampioenschap. Dit wordt komende zaterdag in Oosterhout gespeeld. Succes gaat na de 5-7 nederlaag daar niet heen, wel het uit Baren- drecht afkomstige Vitesse. De Barendrechters namen dins dagavond op het veld van het Schiedamse ODI al snel een voorsprong, mede omdat bij Succes nogal wat kansen wer den gemist. Leo Kruining kreeg drie opgelegde mogelijkheden om iets aan die stand te doen, maar verzuimden evenzovele malen. Pas toen Vitesse op 0-3 kwam, kreeg Succes het ritme te pakken en bracht de stand in evenwicht door doelpunten van achtereenvolgens Ed de Jong, Katy Posthoorn en Ronald Bijl en uit een strafworp. Na rust zette Succes de goede verrichtingen van het einde van de eerste helft voort en kwam door een doelpunt van Leo Kruining op 4-3. Vitesse stond de voorsprong echter niet lang toe en maakte gelijk. Door we derom een treffer van Ronald Bijl kwam Succes voor de twee de maal die avond op voor sprong, naar later zou blijken de laatste keer. Succes kwam dui delijk te kort om het karwei af te maken en daar maakt Vitesse gretig gebruik van en won de wedstrijd met 5-7. Leo Kruining maalde na afloop niet echt om de nederlaag. „Voor ons is het kampioen schap heel belangrijk geweest en we gaan ons nu richten op vol gend seizoen. Dan moeten we in die derde klase blijven en dat gaat ook lukken", was de voor zitter optimistisch. Naast enkele versterkingen krijgt Succes vol gend seizoen ook een nieuwe coach: de; uit Rotterdam afkom stige Fokko Broersma. Hij volgt Ton van Nunspeet op, die twee seizoenen aktief was bij Succes. JSl w§ i 'v -éu t ir y Te weinig training in de laatste maand brak Succes op in de kampioenswedstrijd van de afdeling Rotterdam tegen Vitesse. SC H1EDAM - Sabine van Eyk mag zich het komende jaar Miss Pingel van Schiedam noemen. De speelster van HBSS, dat uitkomt in de interregionale kompetitie, maakte vier van de vijf strafschoppen. Omdat ook Brigitte Veer (PPSC) dat deed, moest een barrage uitmaken wie uiteindelijk de titel voor zich op mocht eisen. Van Eyk deed het in de herkansing het beste. Ma rianne Baas van het Vlaardingse VFC schopte driemaal raak, evenals enkele andere vrouwelijke voetballers, maar de Vlaar dingse bleek in de barrage over de sterkste zenuwen te beschik ken en eindige zodoende op de derde plaats. Sabine van Eyk ontving uit handen van sportraad-voorzitter Frans van Krugten, naast de titel een fraaie trofee en een waardebon van vijftig gul den. De nummers twee en drie kregen beiden een medaille. Bij de meisjes (negen tot en met veertien jaar) nam de Vlaar dingse Melissa de Korte het beste de strafschoppen. De speelster van VFC passeerde viermaal de keepsters (Jolanda Kuvper en Sjanie Verveer) en mocht zich bij de meisjes Miss Pingel noe men. Achter haar eindigden Liesbeth van Hartingsvelt (PPSC) en Andrea de Jong (PPSC) die beiden driemaal scoorden, maar in een onderlinge strijd uitmaakten wie er tweede werd. Manon van Dorp werd eerste bij de meisjes in de leeftijd van zes tot en met negen jaar. De organiserende vereniging PPSC was bijzonder tevreden over het eerste strafschoppen-toernooi van Schiedam. Die tevreden heid werd voornamelijk veroorzaakt door de grote opkomst van speelsters. In totaal namen vijftig voetbalsters uit Vlaardingen en Schiedam deel aan het kampioenschap. Veel meer dan we hadden verwacht", zei Lies Ottenhof van PPSC. SCHIEDAM - Voetbalver eniging Schiedam is zondag 4 juni gastheer voor het kampioenschap van het dis trict West II zondag. Op de velden in het Hargapark zullen vijf kampioenen van verschillende afdelingen strijden om het kampioen schap. Luctor'88 (Zeeland), Schoonhoven (Gouda), VDS (Den Haag), Merweboys (Dordrecht) en Germinal (Rotterdam) zullen met el kaar de strijd aanbinden. Elke wedstrijd duurt twee maal twintig minuten. De winnaar van dit kampioen schap heeft het recht om deel te nemen aan de lande lijke finale in Zeist, die op 17 juni wordt gehouden. De aanvang van de eerste wed strijd is 10.30 uur, de prijs uitreiking staat om 15.30 uur gepland. SVDPW Een dag eerder zal SVDPW als kampioen van de afde ling Rotterdam strijden om het kampioenschap van West II voor zaterdag teams. Dit zal gebeuren op het terrein van DOS'32 in Rotterdam. De Schiedam mers nemen het die dag op tegen Rillandia (Zeeland), Oudewater (Gouda), ADO (Den Haag) en WELL (Dordrecht). Voor deze wedstrijden geldt dezelfde tijd voor aanvang en prijs uitreiking als in Schiedam. SCHIEDAM - Door een 4-2 overwinning op Hermes DVS is Excelsior '20 A-l kampioen van Schiedam geworden. De Thurle- de ploeg kwam op een 1-0 voor sprong door Jeffrey Ton. Na rust bracht Maurice Hevrkamp de ploegen weer in evenwicht. Door doelpunten van Richard van der Meer en Theo Kazen- broot sloeg de balans door in hel voordeel van Excelsior '20. Voor Hermes scoorde Peter Se- bel nog wel 3-2, maar Dennis Dekker stelde de zege voor Ex celsior '20 veilig. Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat Excelsior '20 A-l kam pioen van Schiedam is gewor den. Op dinsdag 30 mei speelt Excelsior '20 tegen de A-l kam pioen van Vlaardingen. Welke ploeg dat wordt is nog niet be kend omdat de finale aanstaan de zaterdag wordt gespeeld. De plaats om de "super cup" is in elk geval het terrein van De Hollandiaan in Vlaardingen. De wedstrijd begint om 19.00 uur. SCHIEDAM - Met de promotie naar de derde klasse van de landelijke schaakbond heeft schaak vereniging Groenoord ge schiedenis geschreven. Nog nooit in haar 21-jarig bestaan speelde Groe noord op landelijk nivo. Door de promotie van Groenoord behoudt Schie dam tenminste één schaakvereniging die uit komt in de landelijke bond, want het Zwarte Paard degradeerde dit jaar terug naar de Rotterdamse schaakbond. De promotie, die bereikt werd door het kampioenschap in de promotieklasse van de RSB, kwam met horten en stoten tot stand. Na de zeven te spelen wedstrijden stonden drie acht tallen bovenaan, allen wonnen vijf wedstrijden en verloren tweemaal. Omdat het bordge middelde van Groenoord, waar van Loek van Soelen teamleider was, en Charlois Europoort ge lijk was, gaf het onderling resul taat de doorslag in het voordeel van de Schiedammers. Want zij hadden de Rotterdamse vereni ging met 4'/2-33A verslagen. Suksesvol In het eerste achttal van Groe noord was John van Baarle de speler die de meeste punten binnenbracht. Uit de zeven par tijen die hij schaakte behaalde hij een score van vijf punten. Hij zal dan ook zeker volgend seizoen deel .uitmaken van het eerste team. Wie zijn zeven me despelers worden is nog niet be kend. Dat zal afhangen van de resultaten die de schakers beha len in de interne kompetitie. Het nu afgesloten kompetitie seizoen van Groenoord werd 'helemaal kompleet toen ook het twede team, onder leiding van Piet Sodderland, kampioen werd. Dit team promoveert naar de tweede klasse van de Rotterdamse schaakbond. SCHIEDAM - De leerlin gen van de scholenge meenschap Nieuwelant/ Liedewyde hebben tijdens de sponsorloop, die op 23 maart werd gehouden, een bedrag van 12.400 gulden bijeen gelopen. De direc- De heer Van der Geest kreeg "handje contantje" 1.400 gul- den, als bijdrage in de aanschaf van een ontspanningsstoel. teur van de scholenge meenschap, Jack Heer schap, overhandigde on langs een cheque ter waar- va van 11.000 gulden aan Cees van Reisen, voorzit ter van de dekenale vas tenactie in deze regio. De vastenactie zal het geld be steden aan een landbouw project in de Filippijnse stad Bacolod. Een bedrag van 1400 gulden gaf de school aan de heer Van der Geest, voor het zogenaamde dichtbij huis doel. Van der Geest is al jaren invalide en kan een ontspanningsstoel heel goed gebruiken. De aanschafprijs van ruim 2.000 gulden is echter te hoog, vandaar dat de school met de schenking van 1.400 gul den een bijdrage wil leveren om zijn handicap wat te verlichten. Klas 2d Aan de sponsorloop namen alle leerlingen van de scholenge meenschap deel, waarbij een opvallende rol was weggelegd voor klas 2d. Zij brachten als klas het meeste geld bijeen: 2.250 gulden. Als dank voor in zet krijgen deze leerlingen een taart. Arjan Maagdenberg, even eens leerling van 2d, liep het grootste aantal rondjes teweten 16. Bij de meisjes was dat Susy Moekiran, zij rondde de school 15 maal. Anja van Beers, ook al afkomstig uit 2d, liep overigens evenals vorig jaar het hoogste individuele bedrag bij elkaar: 1.371,50 gulden. Xiomara Els- hot en Alice de Koning, beiden uit klas 3f, legden de rondjes tij dens de sponsorloop het orgi- neelste af, namelijk in een krui wagen. SC HIEDAM - De voetbal vereniging van café De Mo lenwiek organiseert zater dag 3 juni een groots toer nooi waarvan de opbrengst bestemd is voor het Konin- gin Wilhelminafonds. Een afvaardiging van de eerste twee teams van schaakvereniging Groenoord, die 75 leden telt, voor hun speellokatie boerderij Landvreugd in Schiedam Groenoord. tk2s A.s. bruidsparen (ook koperen, zilveren- en gouden bruidsparen) kunnen hun trouwkaart opsturen naar: Het Nieuwe Stadsblad, Postbus 257, 3100 AG Schiedam. Uw trouwfoto komt misschien op de speciale bruidspagina en u ontvangt dan ook f 150,- aan waardebonnen tg besteden bij de deelnemende adverteerders die deze aktie mogelijk maken. Wie dat zijn leest u op de speciale bruidspagina, iedere laatste vrijdag van de maand HERVORMDE GEMEENTE KETHEL Spaland Ruiters vieren 20-jarig bestaan Honkbal zaterdag: Schiedam - Gophers 18.00 uur Honkbal zondag: Holy - Hawks 14.30 uur; Gophers 14.30 uur; Gophers - Schiedam 14.00 uur. Softbal zaterdag: Van der Wal Groep Schiedam - Bloe- mendaal 17.00 uur. Softbal dinsdag: HHC - Van der Wal Groep Schiedam 19.00 uur. Cricket zondag: Hermes DVS - Excelsior'20 11.00 uur; Asvion - VOC 4 11.00 uur. Tennis zondag: Holy - Ergon Tequa 10.00 uur; KSVV - Oranje TC 10.00 uur; Zee en Duin - Be Quick 10.00 uur; Pijnacker - Vlaardingen 10.00 uur; Oranje TC 7 - Maas Vld; Halfweg 3 - TSF 10.00 uur. Ruim 10.000 m2 bloemen- en groentepracht voor het hele gezin: vrijdag 2 juni 19.00-22.00 u. zaterdag 3 juni 10.00-22.00 u. zondag 4 juni 11.00-17.00 u. Entree 2,50 p.p. Kinderen t/m 4 jaar gratis. HET GROENE HART De show wordt gehouden in de Bloemenveiling, Bleiswijk. i WW _A_ GEREFORMEERDE KERK SCHIEDAM Zondag 4 juni Kethel „De Ark" (Hargplein 101), 10.00 uur: ds. P. C. Koster, Katwijk aan Zee; De Rank 19.00 uur: ds. A. Vlootman, 's-Graven- hage, jeugddienst. Magnalia Dei Kerk, Albarda- straat 69, 10.00 uur: ds. A. Prins; 17.00 uur: ds. P. C. Koster. Bethelkapel, 10.00 uur: ds. G. A. Bruin, Rijswijk. Christelijk Gereformeerde Kerk, „Hoeksteenkerk", Waran de, hoek B.K.-laan, 9.30 en 16.30 uur: ds. J. P. Boiten. Ned. Geref. Kerk, kerkgebouw Westvest 30, Avondmaal, 9.30 en 16.30 uur: ds. C. A. A. Struik. Evangelische Lutherse Gemeen te, Oranjestraat, geen opgave. Geref. Evangelisatie, Aula Scholengemeenschap Burcht, 10.00 uur: ds. K. Schipper, Dor drecht. HERVORMDE GEMEENTE SCHIEDAM Grote Kerk, Lange Kerkstraat, Schiedam, 10.00 uur: ds. J. D Wuister, Heilig Avondmaal; 17.00 uur: ds. J. W. Gerritsen, Aalblas- serdam. Opstandingskerk, Burg. Hon- nerlage Gretelaan, Schiedam, 10.00 uur: ds. H. W. Hemmes, Oegstgeest. Bethel-Kapel, Nieuwe Maas straat 68d, Schiedam, 10.00 uur: de heer G. A. Bruin, Rijswijk. Huize „Thomas", Grieksestraat 18, Rotterdam, 10.30 uur: ds. J. Visbeek, Maassluis. Dorpskerk, 10.00 uur: ds. N. K. Mos, Gezinsdienst. St. Martinuskerk, 9.30 uur: ds. N. J. M. Hoogendijk, Alphen a/d Rijn. Ark, 10.00 uur: ds. P. C. Koster, Katwijk aan Zee. De Rank, 19.00 uur: drs. A. Kooy- man, Den Haag, Jeugddienst. Nederlandse Protestanten Bond, kerkgebouw Westvest 92, 10.00 uur: ds. F. H. Fockema-An- dreae. Leger des Heils, Lange Haven 27, zaterdag 3 juni, 14.30 Uur: Openluchtdienst (Koemarkt); zon dag 4 juni, 9.30 uur: bidstond; 10.00 uur: heiligingssamenkomst; 18.30 uur: verblijdingssamenkomst o.l.v. kapte. J. J. de Heer m.m.v. Het Kinderkoor 'Jong Begin'. Jehovah's Getuigen, Gemeente Nieuwland. Openbare lezingen, Stadhouderslaan 26b. Gemeente Nieuwland, zondag 10.00 uur. Thema: Liefde is kenmerkend voor de ware Christelijke gemeen te. Gemeente Oud Mathenesse, zondag 17.00 uur. Thema: Stel ge loof in het goede nieuws. Pinkstergemeente „Morgen stond", 10.00 uur: samenkomst Nieuwe Damlaan 766. Kerkgenootschap der Zevende dags Adventisten, Opstandings kerk, Burg. Honnerlage Grete laan, zaterdag 9.30 uur: ds. H. Ponte. Herv. Gem. op Ger. Grondslag, in de Rank, Schiedamseweg, dhr. Bakker, Sliedrecht. R.K. Parochie St. Jan de Doper- kerk, Mgr. Nolenslaan 99, Nieuwland, zaterdag 17.00 uur: met muzikale omlijsting. Zondag 11.00 uur: m.m.v. het Groot Ge mengd Koor Laus Deo. Kinder woorddienst. Voor de allerklein sten is er crèche in de parochie zaal. Pi"eek en voorbereiding li turgie worden dit weekend ver zorgd door een Weekend-Litur- giegroep. Op woensdag 7 juni a.s. is er om 9.15 uur de maandelijkse seniorenviering m.m.v. hét Da meskoor. R.K. Parochie van de H. Lidui- na en O.L. Vrouw Rozenkrans, Singel 106. Zaterdag 18.30 uur: eucharistieviering; zondag 9.15 uur: Hoogmis (muzikaal verzorgd door het herenkoor I.H.D. met meerstemmige latijnse zang); 11.00 uur: eucharistieviering. Kapel Huize Frankeland, St. Liduinastraat 10. Celebrant en predikant: Emeritus-pastoor C. van Dam. Zaterdag 17.15 uur: eu charistieviering (muzikaal ver zorgd door het Valeriuskoor). R.K. Visitatiekerk, Dr. Schaep- mansingel 3, Schiedam-West. Zaterdag 18.^0 uur: Viering met orgelspel en samenzang. Zondag 9.30 uur: Gezongen viering m.m.v. het Visitatiejongerenkoor. Na af loop'van deze viering is er koffie drinken in het Trefpunt. De vie ringen worden dit weekend geleid door pater L. Klinkenberg o.p. Vieringen in de komende week: dinsdag en donderdag om 9.15 uur. Parochie van het H. Hart, Rijn straat 1. Zaterdag 19.00 uur: Eu charistieviering met orgel en sa menzang. Zondag 10.30 uur Hoog mis. H. Hartkerk, Pinasplein, Rot terdam-West. Eucharistievierin gen woensdag 9.00 en zondag 10.30 uur. St. Jacobus Kethel. Zaterdag 17.00 uur: Eucharistie met samen zang en orgel. Zondag 9.45 uur: Eucharistie met zang van het Jeugkoor. Pastor D. Kool leidt de vieringen. St. Martinuskerk, Wm. Andries- senlaan. Zaterdag 18.30 uur: Eu charistie met samenzang en orgel. Zondag 8.30 uur: Eucharistie zon der zang; 11.00 uur: Eucharistie met zang van St. Jan Baptist. Pas tor W. Flapper leidt de vieringen; 19.00 uur: Oec. Jeugddienst in de Rank. Oud-Katholieke Parochie v.d. Heilige Johannes de Doper, Dam 30, geen opgave. Joh. Maasbach Wereldzending, Havenkerk, Lange Haven 70. Vrijdag 19.30 uur: Bijbelstudie. Za terdag 19.00 uur: Gospelconcert met Tim en Darla Jack. Zondag 10.00 uur: Heiligavondmaaldienst, vanaf 9.30 uur: orgel en trompet spel door Dorien en Tony Lissen- berg. Toegang vrij. Gemeente van Christus, Swam- merdamsingel 27a. Zondag 10.30 uur: samenkomst; 11.30 uur: Bij belstudie, ook kinderbijbelklassen, voor alle leeftijden. Schieland Ziekenhuis, Aula/ka pel, Juliana van Stolbergstraat. Eucharistieviering op zat. 3 juni om 18.30 uur. Voorganger: pater J. F. de Rooij, Oecumenische zon dagviering op 4 juni om 10.30 uur. Voorgangers: pater J. F. de Rooij en ds. Y. Stienstra, muz. mede werking van het jongerenkoor Joh. de Doper o.l.v. Dik Nels.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1989 | | pagina 9