Het Nieuwe Minister d 'Ancona opent multifunctioneel gebouw P Politie zoekt getuigen overval 23.95 voor 19.95 voor Herindeling van 80-Plussers worden thuis bezocht Inbraken Schiedamse lief hebster start opvangadres Gebr. DE BLOCK 2 jaar lang Stadsblad Container in brand Snelheids controle Autokraken Dronken man op tramrails Mupi vernield l Telefoonkraker DRIVERS- LICENCE B NATIONALE LOTERIJ Op weg naar het volgende miljoen SCHIEDAM - Minister Hedy dAncona van WVC heeft afge lopen zaterdag, onder grote be langstelling, het unieke multi functionele gebouw aan het Frans Halsplein officieel geo pend. Zij bond een aantal kleurige linten aan elkaar, daarmee de verschillende func ties van het gebouw symbolise rend. Op de plek, waar vorig jaar nog het pand van basis school De Kring stond, is nu een hypermodern gebouw ver rezen, waarin behalve de ba sisschool ook ruimte is gevon den voor een gymzaal, stich ting Kinderopvang Katja en een dertigtal ouderenwonin gen. Mevrouw d'Ancona toonde zich duidelijk ingenomen met deze unieke combinatie. Om haar waardering over het com plex, een ontwerp van de Schiedamse stadsarchitect René Meere, kracht bij te zet ten, overhandigde de bewinds vrouwe als cadeau een bedrag van vijfduizend gulden. Dit bedrag is bestemd voor de aan schaf van een speeltoestel voor de kinderen in de buiten schoolse opvang van Katja. Minister dAncona ziet in de verschillende functies van het gebouw een belangrijke inte grerende rol weggelegd. Tussen autochtone en allochtone kin deren, maar ook tussen jong en oud. Schoolgaande jeugd en de oudere bewoners vormen vol gens haar een perfect praktijk voorbeeld van de solidariteit tussen generaties", zoals voor dit jaar - het Europese Jaar van de Ouderen - als centraal thema is gekozen. „Het is be langrijk dat ouderen hun erva ring, hun vindingrijkheid in brengen in hun sociale omge ving". Het kon de tientallen aanwezi ge kinderen worst zijn. Onge duldig wachtten zij op het ein de van de lange reeks toespra ken om zich vervolgens vol overgave te werpen op de tal loze nieuwe speeltoestellen van de kinderopvang. SCHIEDAM - Bijna driehonderd bewoners van tachtig jaar en ou der in Schiedam-Oost moeten weer onder de mensen worden ge bracht. Deze groep (in vaktermen de '80-plus- sers') leeft volgens een clubje welzijnswerkers te geïsoleerd. Boven dien zijn ze niet op de hoogte van allerlei mo gelijkheden, zoals thuis zorg, warme maaltijden en hulpmiddelen. 0,m de ouderen niet langer hun tijd in alle eenzaamheid tussen de geraniums te laten uitzingen, hebben het Maat schappelijk Informatie Project (MIP), Opbouwwerk, Bewo nersvereniging Schiedam Oost, Thuiszorg Schiedam en de Stichting Welzijn Ouderen de handen ineen geslagen. In maart moet een project op po ten staan: het Thuisbezoek- project Ouderen Oost, dat wordt gedragen door 25 vrij willigers. De vrijwilligers gaan de 80- plussers thuis bezoeken om zo de wensen en problemen te inventariseren en via een breed samenwerkingsverband aan te pakken. Vangnet Het bezoek aan huis is geen eenmalige zaak. De vrijwilli ger moet betrokken blijven bij het wel en wee van de oude ren. Zo ontstaat een 'vangnet', waarin de 80-plusser, die af glijdt tussen ontbrekende voorzieningen en een afne mend kontakt met buren, fa milie en vrienden, wordt opge vangen. Ook komt er een spe ciale ontmoetingsruimte, die niet alleen als uitvalsbasis van de vrijwilligers, maar ook als ontmoetingsplek voor ouderen gaat dienen, men kan hier te recht voor een praatje en een kopje koffie. ,,De ervaring leert dat ouderen pas in het uiterste geval ge bruik maken van de aanwezi ge voorzieningen", zegt Anne ke van Gurp, werkzaam bij de Stichting Welzijn Ouderen en coördinator van het project. „Dit is een landelijk beeld. Oost maakt hierop volgens ons geen uitzondering. Daar om moet dit project er ko men". Ten ijs De vrijwilligers worden niet in het diepe gegooid, belooft Van Gurp. „Met een korte cursus komt men beslagen ten ijs. En dat is belangrijk, want de vrij williger moet ook leren in schatten 7 wanneer een pro bleem moet worden doorge speeld naar anderen. We heb ben hier te maken met een kwetsbare groep". Anneke van Gurp is momen teel druk doende om vrijwilli gers te vinden. Het hele pro ject staat of valt bij voldoende aanmeldingen hiervoor. Wie meer informatie wil heb ben over het vrijwilligers werk bij het Thuisbezoekpro- ject Oost, kan de volgende te lefoonnummers draaien: 4264195 of 4737195. SCHIEDAM - Aan de Rem- brandtlaan' stond maandag middag rond 15.30 uur een pa piercontainer in brand. Het vuur bleek te zijn aangesto ken door een 9-jarig jongetje. De politie heeft zijn ouders in gelicht. SCHIEDAM - De politie heeft maandagochtend aan de Burg. Van Haarenlaan een snel heidscontrole gehouden. In een uur tijd werden 231 auto's gecontroleerd. Aan 24 automo bilisten werd een proces-ver baal uitgeschreven. De hoogst gemeten snelheid was 89 km/uur. SCHIEDAM - Autokrakers sloegen het afgelopen week einde hun slag aan de Over- schieseweg (herenjas en agen da), Lange Haven (kleding en behang), Simon Stevinstraat (papieren), Stationsplein (ra diocassetterecorder en rijbe wijs), Korte Singelstraat (auto- radio-cd-speler), 's-Graveland- seweg (kleding en hockey stick), Koemarkt (radiocasset terecorder, sportkleding en tas), Jan van Zutphenstraat (sportschoenen), 's-Graveland- seweg (keycard), Nieuw Ma- thenesserstraat (radiocassette recorder) en het Raam (casset tebandje, geld en tabak). SCHIEDAM - Bij een inbraak in een kelderbox werd vorige week een grasmaaier, een kin derfiets en een bromfiets buit gemaakt. Uit een bedrijfspand aan de Lekstraat is vrijdagnacht een draagbare computer gestolen. Kinderkleding en beddegoed vormden de buit van een in braak, die vrijdagnacht werd gepleegd in een winkel aan de Mgr. Nolenslaan. Uit een woning aan de Dr. Sauerstraat zijn vrijdag che ques en een videorecorder ge stolen. In de nacht van zondag op maandag werd ingebroken in een woning aan de K. van de Coppellolaan. Vermist wor den diverse sleutels, credit cards, een faxapparaat, een videorecorder en een compact disc. SCHIEDAM - De politie zoekt getuigen van de overval, die vorige week donderdag rond 16.45 uur werd gepleegd op een winkel aan de Ouddorp- sestraat. Bij die overval werd de ver koopster, die op dat moment alleen in de winkel was, door een man met een mes be dreigd en gedwongen geld uit de kassa te overhandigen. De dader liep vervolgens weg via de Ouddorpsestraat in de richting van de Beijerlandse- straat. Het signalement van de da der luidt: blank, donkerbruin sluik haar tot op de schou ders, opvallend mager, lengte 1.90 meter, verzorgd uiterlijk. De man had een duidelijk Hollands accent. Hij was ge kleed in een donkerblauw winterjack en een oude don kerblauwe spijkerbroek. Tij dens de overval droeg de man een transparante plastic zak over zijn hoofd. Wie iets van de overval of de vluchtende man heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie, tele foon 4494402. SCHIEDAM - De politie trof in de nacht van vrijdag op zater dag rond 06.00 uur een man aan, die zijn roes lag uit te sla pen tussen de tramrails op het Stadserf. De man was niet aanspreekbaar en werd ter ontnuchtering in een cel opge sloten. SCHIEDAM - Onverlaten heb ben in het afgelopen weekein de een mupi aan de Burg. Knappertlaan vernield. WATERWEG NOORD - Mensen beginnen vaak aan een huisdier zonder zich vooraf goed te (la ten) informeren. Dat is zeker het geval bij de fret. Dit kleine, speelse diertje blijkt met de re gelmaat van de klok buiten de deur te wor den gezet, omdat de fret zich anders gedraagt dan de baas verwachtte. Stella Pons uit Schie dam heeft zich het lot van de fret aangetrok ken en functioneert sinds een half jaar als opvangadres voor afge dankte, maar ook weg gelopen fretten. „Veel mensen hebben een to taal verkeerde indruk van de fret. Men beschouwt hem als een lief, klein roofdiertje, dat men gerust in het wild kan loslaten", vertelt Stella Pons. „Maar de fret is geen roofdier tje meer. Hij stamt weliswaar af van de Europese bunzing, maar wordt al sinds mensen heugenis als huisdier gehou den. De fret komt nergens meer in het wild voor. Wan neer je een fret loslaat in de natuur, is hij binnen een week dood". Stella bezit zelf zes fretten. „Ik heb het altijd een mooi dier gevonden en heb me, voordat we een fret in huis haalden, heel goed laten infor meren. Ik wilde precies weten waaraan ik begon. Een fret is namelijk geen dier om zomaar in huis te halen. Hij eist erg veel aandacht op en is bijzon der gevoelig voor sociale con tacten. Krijgt hij van jongsaf aan onvoldoende aandacht, dan kan de fret zich van de mens vervreemden en gaan bijten". Stella, die samen met haar man al de nodige ervaring met dieren had opgedaan als me dewerkers van de dierenam bulance Vlaardingen, begon met twee jonge mannetjes. „Maar ik werd steeds verlief der op ze en nu heb ik er zes. Dat is genoeg, hebben de dier tjes zelf al aangegeven. Nieuwkomers worden niet meer geaccepteerd binnen deze groep". Teleurstellingen Onbekendheid met de dieren leidt regelmatig tot teleurstel lingen. „Jonge fretten bijvoor beeld gaan in hun pubertijd enorm stinken. Dat is eenvou dig te verhelpen door de die ren te laten castreren of steri- leren. Maar omdat men zich niet vooraf heeft verdiept in het houden van fretten, wil men het dier kwijt en wordt het vaak zonder mededogen buiten de deur gezet". Volgens Stella neemt de vraag naar fretten toe, waardoor nu presenteert deze week bij GALL &GALL tiartcudi GALL &GALL GROENELAAN - HAGASTRAAT SCHIEDAM - Het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam neemt maandag 1 februari een nieuw PM-radioraster in gebruik. Hierdoor kan het O.N.S. meer radioprogramma's met een betere ontvangst via de kabel doorgeven. In verband met het nieuwe FM-raster veranderen de frequenties van de ra dioprogramma's op de kabel. Het O.N.S. verstuurt binnen kort huis-aan-huis een kaart, waarop een overzicht staat van de nieuwe indeling van de radioprogramma's.. Door hel nieuwe FM-raster wordt niet alleen de kwaliteit bruari vier radiostations bij; Radio Noordzee Nationaal en Holland FM (Nederlandstalige muziek), Euro Jazz en Radio 538 (voorheen Hit Radio). Deze stations zijn 24 uur per dag in de lucht. De herindeling van de radiofrequenties treft ook Radio Schiedam en Radio Rijnmond. Radio Schiedam is vanaf I en ander. Zo ïa's l, 2 verhuist naar 95,6 MHz. Maar ook op de televisie «cionwit, komt het geluid van de Nederlandse en 3 te vervallen. Bovendien wordt de BRT 3 vervangen door de klassieke radiozem een betere geluidskwaliteit heeft. ook leken, zonder enige ken nis van zaken, zich met de fok gaan bezighouden. Door verkeerd fokken zijn al heel wat diertjes met vreemde af wijkingen geboren. Niet alleen lichamelijk, maar ook geeste lijk. „Men kruist de fret soms met een echte bunzing. Tja, dan krijg je gemene bijterdjes, terwijl de echte fret juist een heel lief, sociaal dier is". Opvang Stella is aangesloten bij de Stichting De Fret, die zich in zet voor het wel en wee van dit huisdier. Een half jaar ge leden startte ze namens de stichting een opvangadres voor fretten, die of werden ge vonden of werden afgestaan. In de afgelopen maanden heeft Stella al aan vijf dieren tijdelijk onderdak verleend. Afgelopen zaterdagavond bel de een man uit Rotterdam aan, die een fret in zijn tuin had aangetroffen. Het- bijtgra- ge diertje had de man nogal flink toegetakeld. „Een enorm fel albinovrouwtje, die ook ru zie zocht met mijn eigen zes fretten. We hebben haar 'Ma dam Furie' gedoopt. Het dier heeft waarschijnlijk slechte ervaringen met de mens opge daan. Net als de andere von delingen, is Madam Furie ge meld bij de Stichting De Fret, die voor haar een nieuwe baas of bazin gaat zoeken. Deze zal echter eerst een beetje tam mer moeten worden ge maakt". De vijf zwerffretten, waarover Stella Pons zich tot nu toe heeft ontfermd, formen vol gens haar slechts een fractie van het aantal afgedankte, los lopende dieren in de regio Rijnmond. „Het is in dit ge bied nog onvoldoende bekend dat ik als opvangadres fun geer. Afgaande op wat andere opvangadressen in het land gemiddeld binnen krijgen, schat ik dat ik per maand zo'n vijftien fretten zal moeten op vangen, wanneer mijn adres bij meer mensen bekend is. Vooral in de Broekpolder wor den heel vaak fretten gesigna leerd, maar ook wel in het Beatrixpark in Schiedam. Ze zijn echter niet in staat zich aan de natuur aan te passen en sterven meestal al na een week. Hopelijk komen ze nu bij mij terecht". Het opvangadres voor zwerf- en afstandsfretten luidt: Stella Pons, Fabristraat 67b, Schiedam, telefoon 4737372. Overigens benadrukt Stella dat ze beslist, geen promotie voor de fret wil maken. „Het is beslist geen diertje om zomaar in huis te hebben. Integendeel, men moet er heel veel tijd en geduld voor hebben". spaarbank ZIE ELDERS IN DEZE UITGAVE WDR 3, die SCHIEDAM - In het Schie- land ziekenhuis zijn de afgelo pen week vier telefoonauto maten opengebroken. Er wordt voor meer dan honderd gulden aan kwartjes vermist. SERVICELIJN 010-4796199 Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 WOENSDAG 13 JANUARI 1993 45e JAARGANG, NUMMER 3 OPLAGE 42.150 Stadsblad n Wijkproject moet ouderen uit hun isolement halen ic-p „De fret hoort niet in de natuur thuis" etos en CTDA AT 1 De aandoenlijk ogende fretjes zijn sociaal-gevoelige diertjes, waaraan veel tijd moet worden besteed. V4% extra Met de toenemende vraag, stijgt ook het aantal fretten dat door de baas als oud vuil buiten de deur wordt gezet. „Omdat men zich voor af niet goed genoeg heeft laten Informeren", meent Stella Pons. For driving test and exchange Call 4261951 Drivlngschool ALOHA. Nieuwe niet ontvangen? Bel pnze van 9.00 tot 17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1993 | | pagina 1