Het Nieuwe Trotse reus is geveld Plannen voor aanpak Maasvlakte schieten Natuurorganisaties in verkeerde keelgat Nieuwland wacht af BOUMAIM gffmuê WOONNIEUWS BOUMAN Nu iedere maandag v.a. 11.00 uur open. 5.00 ctOS f^l Eurotax 415.11.22 Fusie van vier organisaties 75 JAAR BOUMAN MEUBELEN H.o.h. gehakt 1 kilo voor Stadsblad Benzinedieven op heterdaad Stormschade Zuid-Hollands natuurschoon bedreigd Parkeermeters aan diggelen Regio- en bijkantoren Bijeenkomst Computerclub GROENEVELD 3 tÜS OPTICIENS i-. GIGANTISCHE OPRUIMING. Tijdens de opruiming alle merkmonturen met rood label: NATIONALE Sü LOTERIJ li Op weg naar het volgende miljoen 12 SCHIEDAM - De majestueuze Wilhelminaboom is niet meer. Medewerkers van de plantsoe nendienst hebben de bijna honderd jaar oude kastanje uit haar lijden verlost. In stuk ken gezaagd en versnipperd worden haar resten uitge strooid over bos- en wandelpa den. De Wilhelminaboom was ziek, aangetast door de destructieve 'witrot', een schimmelsoort die het hout sponzig maakt. De boom was hierdoor, evenals een belendende kleinere kas tanje, instabiel en gevaarlijk voor de omgeving geworden. De Wilhelminaboom werd in 1989 geplant op de hoek van het Noordeinde en de Kerk- laan in het toen nog zelfstan dige agrarische dorp Kethel. Aanleiding was de kroning van Koningin Wilhelmina. De boom heeft de oude vorstin overleefd, maar moest er afge lopen woensdagochtend toch ook aan geloven. Met groot materieel kwamen de mede werkers van de plantsoenen dienst de klus klaren. De reus achtige kastanje werd eerst van een aantal takken ont daan, voordat zij onder aan de stam werd omgezaagd. Vervol gens verdween het grootste deel van de boom in dezelfde versnipperaar, die twee weken geleden nog enkele tientallen kerstbomen had vermorzeld. Overigens krijgt Kethel, waar veel bewoners met gemengde gevoelens de Wilhelminaboom zagen verdwijnen, binnenkort een gezonde kastanje uit Groe- noord terug.. Invulling Bijdorpse sportvelden IOBS en BVSZ in eikaars haren Sportagenda SCHIEDAM - Een oplettende getuige zag hoe twee jongens zich afgelopen woensdagnacht verdacht ophielden in de buurt van geparkeerde auto's aan de Louise de Coligny- straat. Een surveillance van de politie trof de jongens even later aan op de Amalia van Solmsstraat, waarna het twee tal hard wegrende. Na een korte achtervolging werden ze aangehouden. De politiemen sen roken vervolgens een ster ke benzinelucht, waarna in de Amalia van Solmsstraat een tuinslang en twee flessen vol benzine werden gevonden. De twee jongens, Rotterdammers van 19 en 20 jaar, zijn op ver denking van benzinediefstal naar het bureau vervoerd. SCHIEDAM - De storm, die woensdagavond over het land raasde, heeft ook in Schiedam voor de nodige overlast en schade gezorgd. Zo woeien rond 21.15 uur de dakpannen van de woningen op de hoek van de Gordon- straat en Fabriplein, waarna ze terecht kwamen op een ge parkeerde auto. Op het Stationsplein bleek de metalen zonwering van enkele gebouwen niet bestand tegen het natuurgeweld. De losge raakte lamellen scheerden over de Horvathweg en het Stationsplein. Er werd een af zetting geregeld, maar vlak daarna ging de storm wat lig gen en was het gevaar gewe ken. Aan de Westfrankelandsedijk werd een complete loods opge tild en verticaal tussen de bo men naast het fietspad ge kwakt. WATERWEG NOORD- De plannen voor uit breiding van de Maas vlakte zijn diverse na tuurorganisaties com pleet in het verkëerde keelgat geschoten. Die uitbreiding vormt een belangrijk onderdeel van de maandag gepre senteerde aanpak van het zogenaamde ROM- project(Ruimtelijke Or dening en Milieu) Rijn mond. Als die aanpak wordt uitgevoerd, dan SCHIEDAM - Aan de Oude Sluis hebben onbekenden de afgelopen dagen een viertal parkeermeters vernield. De meters werden volledig aan diggelen geslagen. gaat dat ten koste van een belangrijk gedeelte van het mooiste en kostbaarste randstede lijk groen, stellen Na tuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap in een eerste verontruste reaktie. De twee milieu-organisaties vinden dat de aandacht voor de economische ontwikkelin gen in de Rijnmond hand in hand zou moeten gaan met de aandacht voor de natuur in het omringepde landelijk ge bied. Drie belangrijke recrea tiegebieden- Voornes Duin, de Aalkeetbuitenpolder en het Staelduinse Bos- worden in haar voortbestaan bedreigd door de nu geplande aanleg van nieuwe"wegen, bedrijfster reinen en de Blankenburgtun nel, volgens Natuurmonumen ten en het Zuid-Hollands Landschap. De twee organisaties bespeu ren wel enige goede wil in de aanpak van het ROM-project. Erin geplande landschapsont wikkeling langs een deel van het Spui en aan de noordzijde van de Nieuwe Waterweg wordt echter huns inziens te niet gedaan door ondermeer de voorgenomen aanleg van nieuwe bedrijfsterreinen. Evenwicht Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap vin den dat een uitbreiding van de Maasvlakte alleen kan plaatsvinden als de open lig ging van Voorne aan zee wordt gegarandeerd. Ook vin den ze dat de Ecologische hoofdstructuur (EHS) verder moet worden uitgebouwd. Dat geldt voor Voorne en voor de noordrand van het Waterweg gebied. Verder moet, volgens de organisaties, de bufferzone Midden-Delfland in oostelijke richting worden uitgebreid en is er extra aandacht» nodig voor versterking van de na tuur langs het Spui en de Hoeksche Waard. Natuurmo numenten en het Zuid-Hol lands landschap achten het van groot belang dat er een goed evenwicht komt tussen het economisch sterk indus triegebied en haar natuurlijke omgeving. SCHIEDAM - 1993 Wordt een belangrijk jaar voor bewoners vereniging Wonen en Leven Nieuwland. Hoe wordt het i veelbesproken beheerplan door de politiek ontvangen en worden alle aanbevelingen ook uitgevoerd zoals het pro jectteam ze op papier heeft neergezet? Wil Binkhorst, lid van de be wonersvereniging en geen voorzitter, zoals onlangs abu sievelijk in deze krant stond vermeld, is er niet bang voor. „Tot nu toe heeft de politiek onze plannen altijd met veel enthousiasme begroet". Wel vindt ze dat aan afzonder lijke onderdelen extra aan dacht moet worden besteed. Zoals het achterstallig onder houd van de GWB-woningen en het gedoe rond de verkoop van flats aan bewoners. „We zien niet goed in wat dat zou kunnen bijdragen aan de vooruitgang van Nieuwland. Volgens ons komen er dan eerder problemen bij. Wat doe je als een deel van de bewo ners wel en een ander deel geen interesse heeft? Hoe pak je dan het onderhoud aan? En waar kunnen de eigenaren te- retht voor subsidie? Het sub sidiepotje voor particuliere woningverbetering is toch uit geput?". Bewonersvereniging Wonen en Leven Nieuwland wil voorts dat de draagkracht in Nieuwland wordt verhoogd. „Dit kan door het bouwen van nieuwe huizen, waarbij grote, %ober uitgeruste woningen de voorkeur genieten boven klei ne huizen met veel toeters en bellen", aldus Wil Binkhorst. WATERWEG NOORD - Eén loket voor alle vra gen over thuiszorg en integratie van hulpver lenende zorgteams. Dat zijn voor de cliënt de voornaamste voordelen van de fusie tussen de drie organisaties voor gezinsverzorging en het Kruiswerk in deze re gio. Met ingang van dit jaar zijn de Stichting Gezinsverzorging Schie dam, de Stichting Ge zinsverzorging Vlaar dingen, het Kruiswerk Nieuwe Waterweg- Noord en het Intercon fessioneel Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening in Maassluis/Maasland sa mengegaan in een nieu we organisatie: Thuis zorg Nieuwe Waterweg- Noord. De betrokken or ganisaties waren eerder al een vergaande sa menwerking aange gaan. „Er was in deze regio sprake van overlapping van dienst verlening door de vier organi saties", weet Guus van Weel den, algemeen directeur van de nieuwe organisatie. „Door de krachten en deskundigheid te bundelen, is de dienstverle ning beter op elkaar afge stemd en bieden we boven dien één loket voor alle vra gen over thuiszorg". Volgens Van Weelden was een dergelij ke fusie noodzakelijk om de ontwikkelingen in de gezond heidszorg voor te zijn. „Door de sterk toenemende vraag naar gezondheidszorg is er steeds meer sprake van con currentieposities. Met deze fu sie is onze marktpositie aan zienlijk versterkt". Thuiszorg Nieuwe Waterweg- Noord biedt dezelfde hulp- en zorgverlening als de vier orga nisaties voorheen afzonderlijk deden: thuisverzorging en - verpleging, huishoudelijke zorg, bemiddeling alpha-hulp, Ouder- en Kindzorg (consulta tiebureau), dieet- en voedings voorlichting, uitleen en ver koop van hulpmiddelen, per- sonenalarmering en cursussen als particuliere ziekenverzor ging thuis, zwemmen voor reumapatiënten en zwanger- schapsgymnastiek. Gestroomlijnd Door de samenwerking wordt tltmtïf A.H./Gebr. De Block presenteert: Ter kennismaking a.s. maandag: van 11.00 tot 12.00 uur (max. 2 kilo p. klant) 5^x4 GROENELAAN - HAGASTRAAT Taxi-vervoer, ook rolstoelbusvervoer o/i GAK - Detam - Ziekenfonds c.'X uur-service 65+ korting via bonboekje. de dienstverlening echter aan zienlijk verbeterd. „We stre ven ernaar om de cliënten van gezinsverzorging en kruis werk nu nog zo weinig moge lijk van de veranderingen te laten merken", zegt Wilma Visser, stafmedewerkster en verantwoordelijk voor de vormgeving van de nieuwe or ganisatie. „Onze cliënten kun nen nog steeds rekenen op de- zelfde verzorgers en hulpver leners en alle aanvraagproce dures blijven voorlopig nog hetzelfde. In de loop van dit jaar moet de kwaliteitsverbe tering echter vaste vorm krij gen. Dan wordt bij het intake gesprek gelijktijdig gekeken naar de behoefte aan huishou delijke hulp en aan verpleging of verzorging, zodat hiervoor niet meerdere contacten hoe ven te worden gelegd. Boven dien worden de zorgteams voor huishoudelijke hulp en verpleging/verzorging geïnte greerd, waardoor de cliënt kan rekenen op een gestroomlijn de hulpverlening". Zakcomputer Voor een optimale zorgverle ning worden zo'n 250 verzor genden uitgerust met een zak computer. Het gaat hierbij om verzorgend en verplegend per soneel, dat dagelijks wisselen de adressen met wisselende hulpvragen bezoekt. Via die zakcomputer worden alle be nodigde gegevens per cliënt zorgvuldig vastgelegd, zodat in geval van overdracht van hulpverlening precies bekend is welke hulpvraag bij welke cliënt hoort. De afgelopen maanden is hiermee in Vlaar dingen geëxperimenteerd. Thuiszorg Nieuwe Waterweg- Noord telt ongeveer 1.200 me dewerkers. De fusie heeft geen gevolgen gehad voor de werkgelegenheid bij de vier organisaties. De dienstverle ning strekt zich uit over Schiedam, Vlaardingen, Maas sluis en Maasland, een gebied van 185.000 inwoners. „De vraag naar thuiszorg neemt almaar toe", stelt direc teur Van Weelden. „Dat bete kent dan ook dat we de huidi ge wachtlijst voor thuishulp, met name bij de gezinshulp in Schiedam, nog niet direct kunnen oplossen. De wacht lijst is al wel verkort. In de toekomst is het echter de be doeling om eventuele wachtlij sten zoveel mogelijk te verhel pen". De vier organisaties hebben gezamenlijk veertien gebou wen in deze regio in gebruik. Het hoofdkantoor van Thuis zorg Nieuwe Waterweg-Noord is sinds eind vorige maand ge vestigd aan de 's-Gravelandse- weg 557 in Schiedam. „De cliënt zal met het hoofdkan toor echter weinig te maken krijgen. In iedere gemeente hebben we namelijk een re giokantoor ingericht, terwijl in tal van stadsdelen bijkantoren zijn gevestigd. Daar wordt de zorg- en dienstverlening uitge voerd", aldus directeur Guus van Weelden. WATERWEG NOORD - De nieuwe organisatie Thuiszorg Nieuwe Water weg-Noord beschikt in de vier gemeenten over re gio- en bijkantoren. In Schiedam is het regio kantoor gevestigd aan de Van Swindensingel 40 (te lefoon 010-4739900) met bijkantoren aan de Lange Haven 145, Bachplein 599, Westerkade 28 en Dr. Wi- bautplein 167; in Vlaardin gen zit het regiokantoor aan de Oosthavenkade 43 (telefoon 010-4355955) met bijkantoren aan de Maris- straat 2, Erasmusplein 6, Over de Dammen 4 en Goudsesingel 81a en in Maassluis/Maasland aan de Veerstraat 13 (telefoon 01899-21041) met bijkanto ren aan de Frans Halslaan 36, Dr. J. Schoutenlaan 32 en Gr. Dirk II laan 2 (Maasland). SCHIEDAM - Computer Club Schiedam organiseert zater dag 18 januari een bijeen komst in gebouw De Teer- stoof, aan de Nieuwstraat 12. Het thema van de dag luidt 'Foto's in de computer'. Er worden tal van demonstraties gegeven inzake het gebruik van computers bij het inlezen en bewerken van foto's. Verder komen de gebruikelij ke activiteiten aan bod, zoals de reparatiestand, het copië- ren van software en de infor- matiebar. Overigens is de bar ook geopend voor zogenaam de 'computer weduwen', ofwel vrouwen, die door hun compu- terverslaafde partner in de steek zijn gelaten. De computerdag begint om 14.00 uur en de toegangsprijs bedraagt 3,50 (wie een com puter meebrengt, heeft gratis toegang). SERVICELIJN 010-4796199 Westhavenkade 14 Postbife 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 VRIJDAG 15 JANUARI 1993 45e JAARGANG, NUMMER 4 OPLAGE 42.150 i Stadsblad Regionale thuiszorg bundelt de krachten T T E R D A M Dit feestelijke jaar beginnen wij goed voor u met een De prijzen zijn lager dan ooit, de kortingen hoger dan ooit. Iedere klant valt in de prijzen! Sla uw slag. Kom snel naar Bouman Meubelen, want op is op! Ijj—IJsselmondselaan I7S promr I Rotterdam - Kralingseveer 010-4508033 Geopend: ma. 13.00 - 17.30 uur; di. t/m do. 9.30 - 17.30 uur; vr. 9.30 - 21.00 uur en za. 9.30 - 17.00 uur. Er is een prima verbinding van het openbaar vervoer, n.l. met de metro naar Capelsebrug en met bus nr. 34 om de 15 min. naar Bouman enTrendhopper. Van links naar rechts: stafmedewerkster Wilma Visser, algemeen directeur Guus van Weelden en ad junct-directeur sociaal-economische zaken John van der Meulen. Hoogstraat 73a SCHIEDAM 010-426 7665 Het Nieuwe niet ontvangen? Bel onze van 9.00 tot 17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1993 | | pagina 1