Het Nieuwe Vruchtbaar overleg over ABC-complex Eurobaak te gevaarlijk Diamanten bruidspaar Het Nieuwe Stadsblad bundelt de edities Eurotax 415.11.22 Wachten is op memorandum Stadsblad Los de rebus op Rectificatie Oud-hoofdcommissaris Blaauw te gast op schrijversavond D66 tegen afsluiting Avondmuziek Kethelkerk uur-service ARGUS Flooring B.V. ARGUS Flooring B.V. Deze week in Varia: Uitslagen vorige akties Schiedamse kerken in slechte staat Sportieve scholieren SCHIEDAM - In het arti kel over het samengaan van Schiedamse notaris sen, dat afgelopen woens dag in Het Nieuwe Stads blad werd gepubliceerd, zijn enkele zeer storende fouten geslopen. De genoemde notaris B. van de Mijn heet B. van der Meide, terwijl de ver- moedelijuke vierde man, die nu nog kandidaat-no taris is, niet A. Klooster man is, maar A. Groene- veld. Bovendien ligt de beslis sing tot benoeming van een notaris niet bij de staatssecretaris van Jus titie, maar bij Hare Ma jesteit de Koningin. Onze excuses voor de ver oorzaakte verwarring, re dactie. SCHIEDAM - Wethou der Zijdeveld heeft af gelopen woensdagmid dag overleg gevoerd met vertegenwoordigers van Albert Heijn, Blok ker en C&A. Onderwerp van gesprek was de commotie, die is ont staan na berichten als zouden de drie concerns twijfels hebben over de bouw van het veelbe sproken ABC-complex aan de Lange Kerk straat. Volgens zowel de wethouder als de drie participanten is er ech ter geen enkele reden voor paniek. Tijdens het gesprek kwam dui delijk naar voren dat alle partijen zo snel mo gelijk de eerste paal in de grond willen hebben. „Het was een plezierig ge sprek", aldus een opgeluchte Zijdeveld. „Het probleem is dat de stichtingskosten voor de bouw wat te hoog zijn uit gepakt en die willen Albert Heijn, Blokker en C&A terug dringen. Inmiddels heeft men al een geslaagde bezuinigings ronde achter de rug, maar er worden meer besparingsmoge lijkheden gezocht. We hebben nu afgesproken dat de drie concerns en de gemeente nog wat huiswerk gaan verrichten om de laatste barrières weg te nemen. Eind volgende maand komen we weer bij elkaar". Tot grote geruststelling van Zijdeveld worden de besparin gen niet gezocht in het ont werp voor het ABC-complex. „Het ontwerp staat vast en aan de buitenkant zal niets veranderen, is mij toegezegd". Voorjaar De heer J. Remarque, woord voerder van het C&A-concern, zegt te betreuren dat de in druk is ontstaan als zou het doorgaan van het ABC-com plex in gevaar zijn. „Ten on rechte. Het probleem is dat het financiële plaatje sinds het begin van de onderhande lingen, enkele jaren geleden, sterk verschilt van het huidige financiële plaatje. Door alle vertragingen is bijvoorbeeld het prijspeil sterk gestegen. Onderzocht wordt nu of we iets in de stichtingskosten kunnen winnen. Het gesprek met de wethouder was echter zeer vruchtbaar en biedt alle hoop op een goede afloop. We gaan er absoluut vanuit dat we dit voorjaar met de bouw kunnen gaan beginnen". SCHIEDAM- De Eurobaak, het markante stalen gevaarte aan de Maasboulevardwordt zo snel mogelijk gedemonteerd, omdat het gevaar oplevert voor de omgeving. Het 28 me ter hoge object is 32 jaar oud en vertoont scheuren, die zijn veroorzaakt door erosie, de ja renlange inwerking van het weer op het kunstwerk. Bij he vige storm of vorst zouden daardoor delen van de Euro baak kunnen afbreken, met alle gevaren van dien voor ar geloze voorbijgangers. De slechte staat van het object kwam eind vorig jaar aan het licht bij een onderzoek dat in opdracht van de gemeente werd uitgevoerd door de Hol landse Staalbouw Maatschap pij bv. Burgemeester en wet houders besloten meteen het gevaarte te laten demonteren. De Eurobaak kwam in 1959 tot stand met behulp van een ano nieme schenking van 50.000 gulden en geldt als een beeld bepalend element voor de SCHIEDAM- Oud-hoofdcom missaris Blaauw is vrijdag 29 januari te gast op de derde schrijversavond in wijkcen trum De Blauwe Brug aan het Bachplein. Aanvang; 20.00 uur. J. A. Blaauw is 40 jaar werk zaam geweest bij de Rotter damse politie. Hij startte zijn loopbaan als aspirant agent in 1950. Het regionale recherche bijstandsteam functioneerde onder zijn leiding en als hoofd van de Rotterdamse recherche hield Blaauw zich intensief bezig met veel moordonder- zoeken. zijn ervaringen daar mee verzamelde hij in het vo rig jaar verschenen boek 'Laatste rit van een taxichauf feur'. Daarin beschrijft hij hoe te werk werd gegaan bij diver se moordzaken, welke emoties de diendersv ondergingen bij moordzaken waarbij kinderen betrokken waren en bovenal hoe dikwijls het toeval een grote rol speelt. Op korte termijn zal een twee de boek van Blaauw verschij- en getiteld: 'Boeven, dienders en Rotterdammers'. Daarin staan humor en tragiek cen traal. De schrijversavond wordt ge organiseerd door de Gemeen telijke Opembare Bibliotheek in samenwerking met de Stichting Accu en Boekhandel Mercurius. De toegang be draagt 2,50. Kaarten zijn ver krijgbaar bij de filialen van de bieb en bij Boekhandel Mer curius. scheepvaart in de Nieuwe Maas. Over de cultuur-historische en architectonische waarde wordt momenteel informatie inge wonnen. In de commissie voor Cultuur, Gemeentewerken, Stadsontwikkelingen Verkeer zal een discussie op gang wor den gebracht om te bepalen of de Eurobaak gesloopt of gere noveerd moet worden. De Dienst Gemeentewerken gaat het object in elk geval op korte termijn demonteren. Tot de beslissing gevallen is, wordt het gevaarte opgeslagen bij de Hollandse Staalbouw Maatschappij. De kosten voor demonteren, veevoeren en op slaan bedragen 125.000 gul den. Renovatie gaat naar schatting 200.000 gulden kos ten. Kursus 'Omgaan met spanningsklachten' SCHIEDAM- De Stichting Maatschappelijk Werk aan de Van Swindensingel 40 start een kursus 'Omgaan met Spanningsklachten' op. De kursus is bedoeld voor dege nen die regelmatig last heb ben van nervositeit, stress, concentratieproblemen en li- chamlelijke klachten waar voor geen lichamelijke oor zaak te vinden is. Deelnemers aan de kursus leren om te gaan met hun klachten door ondermeer ontspanningsoefe ningen, huiswerkopdrachten en oefeningen, die gedrags veranderingen beogen. Er wordt gewerkt met video. De kursus bestaat uit acht weke lijkse bijeenkomsten. In fe bruari start een groep op maandag tussen 14.00 en 15.30 uur. In april start een avond- groep op dinsdag tussen 19.00 en 20.30 uur. De kosten bedra gen 30,-. Docenten zijn Anne-Marie de Lange en Ab- delmoula Battai. Gratis leggen van een vloer? Parket, (urkparket en/of laminaat? SCHIEDAM - Zowel het gemeentebestuur en de ambtenaren als de be roepskrachten van wijk centrum De Blauwe Brug zeggen 'volslagen verrast' te zijn door het opstappen van de be stuursleden van de Stichting ACCU. Hals reikend wordt uitgezien naar het rapport, waar in het bestuur uit de doeken doet waarom het niet langer de eind verantwoordelijkheid SCHIEDAM - Het Nieuwe Stadsblad verschijnt met in gang van de maand februari één keer in de week. De edities van woensdag en vrijdag worden gebundeld in een ver nieuwd, nog completer produkt, dat elke woensdagavond in de bus valt. Deze maatregel speelt in op veranderende omstandigheden in de markt. De omvangen van de twee apart bezorgde edi ties waren voor de uitgever aanleiding tot een heroverwe ging op de verschijningsfrequentie, Ook lezer en adverteer der lieten weten, meer prijs te stellen op een omvangrijker en daarmee completer produkt dat op één dag in ae bus ploft. Deze vernieuwde krant wordt in feite een produkt waarin de woensdag- en vrijdageditie zijn geïntegreerd. Dit bete kent, dat U ook in de toekomst kunt rekenen op Uw eigen nieuwsblad. Het Nieuwe Stadsblad blijft op een vanouds vertrouwde wijze él het lokale nieuws in Uw huiskamer brengen. En dat geldt natuurlijk ook voor de advertenties. Als verschijndag is voor het hart van de week gekozen: woensdag. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de sluittijden van onze krant. Lezer en adverteerder kunnen vanaf 1 fe bruari tot uiterlijk dinsdagmiddag hun berichten aanbie den. De Directie SCHIEDAM- Op de kop af zes tig jaar waren ze dinsdag 19 januari officiéél samen, Leo- nardus Hendrikus Adrianus Lansbergen en Regina van den Heuvel. Een heuglijk feit dat in de familiekring- het echtpaar heeft vijf kinderen en zeven kleinkinderen- ge vierd werd. Uiteraard maakte ook burgemeester Reinier Scheeres van de gelegenheid gebruik om het diamanten paar te feliciteren. De bruide gom werd geboren in Kethel op 13 april 1905. Zijn bruid is een Rotterdamse. Zij werd ge boren op 25 november 1911. Leonardus Lansbergen werkte voor de oorlog als chauffeur bij de Schiedamse kartonna- gefabriek en daarna totaan zijn pensionering als machine bankwerker bij de werf Gusto. Vroeger mocht hij graag ra dio's repareren en schoenen verzolen. Het paar dat zich in een redelijk goede gezondheid mag verheugen, woont in Hui ze Frankeland. SPO(R)TGOEDKOOP wil dragen over het be heer van het dure wijk centrum in Schiedam- Noord. Het rapport, dat ACCU-voor- zitter Gérard Smits (voormalig directeur van de Gemeentelij ke Sociale Dienst) het 'memo randum' noemt, ligt nog niet bij het college van B&W. Of het openbaar wordt gemaakt, is nog maar de vraag. „Dat ligt aan de schrijvers van het rap port. Als het in vertrouwen wordt opgestuurd, kunnen wij het niet aan derden geven", aldus een voorlichter van de gemeente. In het memorandum zal het bestuur van de stichting zo objectief mogelijk verslag doen van de gang van zaken omtrent de verhouding tussen bestuur en gemeente. Beheer De Stichting ACCU werd an derhalf jaar geleden opgericht om één van de gemeentelijke functies in het wijkcentrum over te nemen. In het verle den had de gemeente name lijk twee petten op, die van verhuurder en die van subsi diegever van de Blauwe Brug. Een positie, die leidde tot de nodige spanningen. Om daar van af te zijn, werd ACCU in het leven geroepen, die het beheer voor haar rekening moest gaan nemen. Voor het stichtingsbestuur werden kan didaten aangezocht. Al snel brak wederzijds onge noegen uit. Stichting en ge meente waren het voortdu rend oneens over het budget voor de verbouwing van De Blauwe Brug - waarvoor de ge meente een half miljoen gul den uittrok - en de personeels sterkte. Toch nam ACCU op 1 mei 1992 definitief het roer over om het vervolgens eind vorig jaar plotseling weer los te laten. Centenkwestie Voorzitter Gérard Smits ont kent dat het hier gaat om een intern conflict met het perso neel, dat niet aan de hand van het bestuur wenst te lopen. De centenkwestie met wethouder De Leede zou zwaarder we gen. Enkele tongen op het Stadskantoor beweren echter dat wel degelijk een conflict met de eigen medewerkers ten grondslag ligt aan de be slissing om de handdoek in de ring te gooien. Daarbij wordt fijntjes gewezen naar de ma nagementkwaliteiten van de bestuursleden. Bij de beroepskrachten van De Blauwe Brug is de werk sfeer niet verslechterd sinds het bestuur is opgestapt. Ad- les draait gewoon door", zegt een woordvoerster van het personeel. Volgens de meeste beroepskrachten valt er nu in De Blauwe Brug prima te wer ken en zit men in dit gebouw, vergeleken met andere wijk centra in Schiedam, op rozen. „Wij vragen ons af of we het eigenlijk wel kunnen maken om meer geld van de Schie damse gemeenschap te vragen voor De Blauwe Brug. Ik denk van niet", aldus de woordvoer ster. SCHIEDAM - Wethouder Zij develd wilde afgelopen maan dagavond, tijdens de raads commissievergadering, niet ingaan op de vraag van D66 waarom Schiedam geen over eenstemming heeft bereikt met omliggende gemeenten over de afsluiting van polder wegen in Schiedam-Noord. De raadscommissie voor on der meer Verkeer behandelde de brief van bewoners van de Kandelaarweg, Kerkweg en omgeving, waarin wordt ver zocht om afsluiting van de polderwegen voor het sluip- verkeer. De bewoners vragen zich af waarom zo'n maatregel wel voor de Polderweg en Jop- pelaan kan gelden en niet voor hun woongebied. In tegenstelling tot de andere fracties in de raad, is D66 ove rigens tegen afsluiting van deze wegen. Volgens fractie voorzitter Marcel Houtkamp ligt de oplossing van het sluip- verkeer in een snelle en goede ontsluiting van Schiedam- Noord in de richting van de rijkswegen A13 en A20. SCHIEDAM- In de dorpskerk aan het Noordeinde 10 in Ke thel speelt zondagavond 24 ja nuari het Leids Vocaal Ensem ble onder leiding van Theo Goedhart. Op het programma staan werken van onder ande re Monteverdi en Schutz. Aanvang: 19.00 uur. Het con cert duurt tot ongeveer 20.00 uur. Sollicitatiecursus in De Erker SCHIEDAM- In wijkcentrum De Erker aan de Jan van Avennestraat 32 wordt een cursus solliciteren opgestart. De cursus bestaat uit tien tra ningen waarin het hele pro ces- van vacature tot aanna me- wordt uitgediept. De bijeenkomsten zijn steeds op de maandagavond tussen 20.00 en 21.30 uur. De kosten bedragen 80,- voor tien les sen. Informatie en inschrijven bij De Erker of telefonisch via nummer 4267767. SERVICELIJN 010-4796199 Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 VRIJDAG 22 JANUARI 1993 45e JAARGANG, NUMMER 6 OPLAGE 42.150 Stadsblad Verbazing over opstappen van bestuursleden ACCU BLAUWE mi) De Blauwe Brug is weer eens het middelpunt van twist. Wi| ontdekten dat op de Statenweg 112a (hoek Stad houdersweg) te Rotterdam alle meer dan 200 soorten kurkvloer, 100 soor ten laminaat en 100 soorten parket geheel gratis legt (v a 20 m2) Dat lijkt ons een zeer welkom initiatief, omdat het verhaaltje ..dat legt u er even in" natuurlijk niet opgaat Argus Flooring heeft deze specialisatie door jarenlange ervaring wel in huis Maak er gebruik van en laat u eens voorlich ten over de diverse vloeren Tal. (010) 4678310 Het kan eigenlijk niet: 1 jack 1 skibroek 1 paar leren handschoenen 1 haarband. QQ zelf op kleur uitzoeken voor maar yy.~ Broersveld 127, Schiedam. Tel. 4733316 Het Nieuwe Taxi-vervoer, ook rolstoelbusvervoer GAK - Detam - Ziekenfonds 65+ korting via bonboekje. niet ontvangen? Bel onze van 9.00 tot 17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1993 | | pagina 1