Het Nieuwe Expositie in Spectrum ALLER LAATSTE DAG Eurotax 415.11.22 We voelen ons belazerd Reijnhout:Makelaardij te gemakzuchtig GemeenteNieuws Stadsblad Laat ons uw geheime liefde verrassen op Valentijnsdag! W Strip in de bieb Straks studeren? Kadobonnen enquête verloot 24 uur-service 65+ korting via bonboekje. RADIO FM-BAND s s Lezing over kunst en geloof DEFINITIEF 10,- PS Deze week in Varia: Rotary wil LttCltStC Wi nraan holnan uraaU «Wil#!??* voor ACCU SCHIEDAM - Er was al enige tijd sprake van, maar dit is 'm dan. De laatste vrijdageditie van Het Nieuwe Stadsblad. Vanaf volgende week ver schijnt deze krant alleen op de woensdag. Uiteraard heeft dit gevolgen voor het één en ander. Het be tekent dat de redactie andere prioriteiten moet stellen in verband met de actualiteit, bijvoorbeeld. Het betekent een andere indeling van de krant. Het betekent echter geenszins dat de lezer het vanaf volgen de week met minder nieuws moet doen. Het Nieuwe Stads blad is en blijft de krant voor Schiedam, waarin zoveel mo gelijk nieuwtjes en wetens waardigheden uit de doeken wórden gedaan. De veranderingen hebben meer betrekking op de organisaties en personen, die hun berichten voorheen in de vrijdagedities gepubliceerd zagen. De kerken bijvoorbeeld, maar ook de me dische diensten. Deze rubrie ken verhuizen naar de woens dag, hetgeen uiteraard conse quenties heeft voor de inlever- termijn van copy. Alle berich ten moeten voortaan uiterlijk dinsdagmiddag, maar liever eerder, bij de redactie binnen zijn. De sluittijd voor adver tenties blijft overigens gelijk: dinsdag 16.30 uur. Ook voor sportminnend Schie dam verandert er iets. Het Nieuwe Stadsblad zal voort aan veel minder aandacht be steden aan de sportevenemen ten, die geweest zijn, maar veel meer aan de wedstrijden die staan te gebeuren. Dus minder verslagen en meer voorbeschouwingen. De redactie yy SCHIEDAM- De jeugdbiblio theek aan de Korte Haven 129 staat tot en met zaterdag 20 februari in het teken van 'De strip'. Gedurende die hele pe riode is er middels een kleine tentoonstelling te zien hoe Ro bert van der Kroft zijn 'Sjors en Sjimmie' maakt. Het pro gramma luidt verder als volgt: Woensdag 3 februari: verto ning strips op video Woensdag 10 februari: stri pruilbeurs Woensdag 17 februari: Robert van der Kroft komt op bezoek. De jeugdbieb is geopend op maandag van 15.00 tot 17.00 uur; dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur; woensdag van 14.00 tot 17.00 uur; donderdag van 17.00 tot 20.00 uur; vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. SCHIEDAM - Met een schaar hééft wethouder Aad Wiegmaiï afgelopen woensdagmiddag de uitbreiding van scholenge meenschap 'Buiten de Veste' officieel geopend. De openbare scholengemeen schap voor MAVO/LEAO aan de Van der Leeuwlaan heeft lang moeten wachten op de zo noodzakelijke uitbreiding. Ja renlang moesten leerkrachten en de ongeveer 400 leerlingen het stellen zonder aula en keu ken, terwijl de lesruimte en bergruimte ontoereikend wa ren. Bovendien was een op knapbeurt van de gymzaal geen overbodige luxe. Er was echter de plaatsing van een ge- handicaptenlift nodig om de andere voorzieningen ook op peil te brengen. Behalve de noodzakelijke uit breiding kreeg 'Buiten de Ves te', dankzij een financiële bij drage van de Ouderraad, ook een munttelefoon, kluisjes voor de leerlingen en een beveili gingscircuit, dbaarmee de con ciërge vanuit zijn kamer toe zicht kan houden op de fiet senstalling, de garderobe en de 'aula. De leerkrachten hebben bovendien geld ingezameld voor nieuwe inventaris. De uitbreiding is gerealiseerd door hgtj/laardingse bouwbe drijf Van der V/aal. Als ge schenk aan de school bood de aannemer een zogenaamd 'free climbing' wandrek voor de gymzaal aan, normaliter be stemd voor bergsporttraining. Westmolenstraat niet geschrapt SCHIEDAM - In het arti kel 'Reijnhout geeft de moed niet op' van afgelo pen woensdag, staat een onjuistheid. Gemeld wordt dat wethouder Reijnhout wellicht overweegt om het stadsvernieuwingsproject Westmolenstraat te schrappen, indien de rijksbijdragen verder om laag gaan. De wethouder heeft echter gezegd dat hij zich juist niét kan voor stellen dat dit project zal sneuvelen. SCHIEDAM - Muziek vereniging Juliana zit met de handen in het haar. Na jarenlange el lende in een verpauperd pandje aan de West- frankelandsestraat, kreeg Juliana eind vorig jaar eindelijk de be schikking over een nieuwe verenigings ruimte: een voormalige school aan de De Wilde- straat in Nieuwland. Af gelopen woensdag vin gen bestuursleden van de muziekvereniging echter geluiden op, dat de gemeente heel ande re plannen heeft met dit gebouw. Navraag bij de gemeente deed de vrees uitkomen: Juliana moet weer op zoek naar een nieuwe ruimte. „We voelen ons een beetje be lazerd", zegt voorzitter Ron Jeup. „Twee jaar lang zijn we nu al bezig om een passende ruimte voor onze vereniging te vinden. Aan de Westfranke- landsestraat hadden we de be schikking over een oud pand van de ITHO. Daar hielden we onze verenigingsavonden en SCHIEDAM - Wethou der Adri Reijnhout en CDA-gemeenteraadslid Jo Prins hebben afgelo pen vrijdag eendrachtig de eerste paal geslagen voor een nieuwbouw- Nieuwe indeling radio FM-band met ingang van maandag 1 februari 1993 Voorkeuze toetsptogramma's MHz Deutsche Welle BBC World Service Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5 BRT 1 BRT 2 Radio West Radio Rijnmond Radio Schiedam Radio Noordzee Nationaal Holland FM RTL 4 radio Sky radio Radio 10 Gold Power FM Radio 538 Euro Jazz Concert radio Concertzender Nederlandl Duitse omroepl Duitse omroepl WDR 3 BBC 4 BBC2 2 Tweede Kamerlijn N.V. Openbaar Nutsbedrijf Schiedam 88,10 88,90 89,40 89,90 90,40 91.10 91,90 92,40 93,10 94,90 95,60 96,10 97,40 98,10 99,40 99,90 100,40 100,90 101,60 102,40 102,90 103,60 104,10 104,90 105,40 106,60 107,10 107,90 M M S S S S M S S S S S M s s s s s s s S1 S1 S1 M M2 M project in Schiedam- Zuid. Aan de nieuwe Merwedestraat worden zestig koopappartemen ten gebouwd. Het project omvat een appar tementengebouw met 12 soci ale koopwoningen (24 maiso nettes en 18 appartementen met een koopprijs van 147.000,-) en een complex van zes bouwlagen met 18 vrije sectorappartementen met koopprijzen vanaf 217.000,-, alsmede tien gara ges. Het complex, een ontwerp van architect G.J. Hendriks, wordt eind dit jaar opgeleverd. In zijn toespraak liet wethou der Reijnhout weten dat het aanvankelijk niet eenvoudig was om particuliere investeer ders voor de bouw van koop appartementen te vinden, waardoor er nogal wat tijd ver loren is gegaan. „Men durfde het niet aan om hier koopap partementen op de markt te brengen. Een houding, waarop we in het verleden ook bij an-, dere woningbouwlokaties in de stad zijn gestuit". De wethouder is ervan over tuigd dat deze houding is be ïnvloed door de negatieve ad- Ja, maar waar... Kijk op pagina 2 viezen van de makelaardij. Een kritisch woord in de rich ting van de makelaars moest hem daarom van het hart. „Naar onze inschatting heeft deze sector te veel de neiging om zich gemakzuchtig op te stellen en al bij de geringste twijfel met een negatief advies te komen over de verkoop baarheid van met name appar tementen. Makelaars hebben bovendien de neiging om el kaar kritiekloos na te praten, waardoor dit soort gedachten in deze kringen al snel ge meengoed wordt". Volgens Reijnhout is het aan het doorzettingsvermogen en de creativiteit van de Dienst Gemeentewerken te danken dat er een gecombineerd plan van sociale koop- en vrije sec torwoningen kwam, waarvoor Aannemingsmaatschappij Breur uit Zwijndrecht uitein delijk belangstelling toonde. „En als je dan ziet dat reeds op dit moment meer dan de helft (32) van de woningen is verkocht Met het bouwplan aan de Mer wedestraat nadert de reeks van bouwactiviteiten in de Gorzen overigens de voltooi ing. In de afgelopen twee jaar zijn aan de Ridderkerkse- straat, Rijnstraat en Lekstraat bijna 200 nieuwe huurwonin gen gebouwd, aan het Hoofd plein is een project voor luxe vrij-sectorappartementen in aanbouw, terwijl aan de over kant van het water, op het voormalige Gustoterrein een nieuw bedrijventerrein is ont wikkeld. daar was de opslag van de uni formen. Maar het pand ver keerde in een vreselijk slechte staat. Vooral de vochtoverlast was enorm. We hebben al uni formen moeten weggooien omdat ze door de vocht be schimmeld waren". Onhoudbaar De situatie werd onhoudbaar. Volgens Jeup moest de mu ziekvereniging echt weg: „An ders waren er onherroepelijk ongelukken gebeurd, want zelfs de balken waren aan de uiteinden doorgerot. Het kost te ons zelfs al leden, want die durfden op den duur niet meer naar binnen". Meerma len werd de gemeente ge vraagd om vervangende ruim te. Maar evenzoveel keren kreeg Juliana nul op rekest. „We moesten zelf maar op zoek gaan naar een ander pand en als we wat vonden, zou de gemeente kijken of we erin mochten. Nou, we hebben wel tien mogelijke lokaties aangekaart, maar de gemeen te heeft nooit op onze voor stellen gereageerd". Schoolgebouw Eindelijk leek de periode van woningnood voor Juliana voorbij, toen men er via via achter kwam, dat een oud schoolgebouw in Nieuwland per 1 januari vrij zou komen. Het pand was in gebruik bij Buurthuis Nieuwland, maar die moest er van de gemeente uit. Het buurthuis bleek er echter niets voor te voelen om het pand te verlaten en kraak te het. „We hebben toen con tact gezocht met Buurthuis Nieuwland om te zien of we de ruimte konden delen", weet Kitty Vis, de secretaresse van Juliana. „Gelukkig konden we tot overeenstemming komen, waarna een rooster is opge steld. Wij hebben de beschik king over het pand op één dinsdagavond per maand, vijf zaterdagavonden per jaar en zo nu en dan - in overleg - met optredens". „Niet ideaal", geeft voorzitter Jeup toe. „Maar we zijn allang blij dat we een droge ruimte hebben. Ons hoor je niet kla gen". Onthutsend Tot het onthutsende bericht van afgelopen woensdag. „Via het geruchtencircuit hoorden we dat de gemeente ineens met plannen kwam om in dit pand kinderopvang te realise ren. Buurthuis Nieuwland en wij moesten verdwijnen. Die geruchten zijn dezelfde dag nog bevestigd op het Stads kantoor. Maar vervangende ruimte voor ons? Vergeet het maar". Juliana is weer terug bij af. De circa veertig leden van de mu ziekvereniging staat straks weer op straat. „En weet je wat het beroerde is?", vult penningmeester Donna Koene aan. „Er lag via de afdeling MAG een voorstel om dit gé- bouw aan ons toe te wijzen. Er was echter verschil van me ning tussen twee afdeling schefs, waardoor de toestem ming werd opgeschort. En nu is er ineens een nieuwe be stemming en moeten wij weg". Het bestuur van Juliana be grijpt niet waarom de gemeen te niet wat toeschietelijker wil zijn. „De bovenverdiepeing van de Beatrixschool wordt af gesloten. Gebeurt niets mee. De kleuterschool van de Ouverture is dicht. Gebeurt niets mee. De gebouwen wor den alleen maar vernield door vandalen. Waarom mogen wij die ruimte niet gebruiken?", vragen de leden van Juliana zich vertwijfeld af. „Er zit straks niets anders op- dan maar een pand te gaan kra ken". SCHIEDAM- In het g bouw van de Vrijzinnig Geloofsgemeenschap aan de Westvest 90-92 wordt maandag 1 februari een lezing gehouden geti teld: 'De uitdrukking van geloven in de vroegchris telijke kunst'. Aanvang: 20.00 uur; toegang: gratis. De lezing wordt gehouden door dr. K. Innemée. Hij studeerde kunstgeschie denis in Leiden en promo veerde op de vroeg-chris- telijke kunst in het Nijlge- bied. Momenteel is hij universitair docent in Lei den. SCHIEDAM- Deelnemers aan de gemeentelijke omnibusen quête '92, die nog geen kado- bon in de bus hebben gekre gen, zijn ditmaal niet in de prijzen gevallen. De tien win naars hebben inmiddels be richt gehad. De gemeente is redelijk tevreden over het re sultaat van de schriftelijke en- quete. Er werden 2300 vragen formulieren naar willekeurig gekozen stadgenoten ver stuurd, ruim 1400 kwamen er ingevuld weer terug. De uit slag van de enquête wordt waarschijnlijk begin maart be kend gemaakt. Zaterdag 30 januari JACKS - COLBERTS - TRUIEN - SHIRTS - JEANS UITZOEKEN Voormalig pand CASA Hoogstraat 30-32 SCHIEDAM 29.- SPO(R)TGOEDKOOP Taxi-vervoer, ook rolstoelbusvervoer n A GAK - Detam - Ziekenfonds ZIE PAG. 3 SERVICELIJN 010-4796199 Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 VRIJDAG 29 JANUARI 1993 45e JAARGANG. NUMMER 8 OPLAGE 42.150 Stadsblad Muziekvereniging Juliana dreigt dakloos te worden Geduld is beloond Donna Koene, Kitty Vis en Ron Jeup: „Deze majorettes konden in de Westfrankelandsestraat niet eens voor een optreden nog even naar het toilet. Want die was daar niet". Bouwplan Merwedestraat kwam moeizaam tot stand ons 1 Naar verwachting in de loop van 1993 beschikbaar. 2 Kwaliteit afhankelijk van ontvangstcondities. M Mono uitzendingen S Stereo uitzendingen Hogeschool Rotterdam Omstreken SCHIEDAM- In galerie/konditorei Het Spectrum aan de Hoogstraat 112 exposeert tot en met 31 maart de Schiedamse kunstenares Willy Reppel. De tentoonstelling - getiteld Weefsels en vouwsels - omvat een aantal geweven objecten. Het Spectrum is dagelijks geopend tussen 9.00 en 17.30 uur; op zon dag van 13.00 tot 17.00 uur en op maandag gesloten. Donzen bodywarmers nu van 99 - voor Donzen jacks 2 kanten te dragen, nu van 299 - voor I OU.~ Broersveld 127, Schiedam. Tel. 4733316f t Het Nieuwe niet ontvangen? Bel onze van 9.00 tot 17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1993 | | pagina 1