Het Nieuwe Vouwfietsen aangeboden Iconen 20 MAAL BIJ PIM BOUMAN Eurotax 415.11.22 IJ j!L ideZufcUrSfer Aktie: i mmm Schiedam rekent op Zwolse variant Open dag Streekschool Zwolse variant GEBR. DE BLOCK PRESENTEERT! >u Wavin Komokeur Huisvuilzakken Vers gebraden rosbief of fricandeau 99 WIJKTEAMS WONINGBEHEER 4 Straks studeren? Correct kocht grote Sony voorraad Stadsblad februari sprokkelmaand, du meubelinruilmaand. REVLON „ETERNA 27" Tim Krabbé in Blauwe Brug Met korting naar het Omniversum GALL &GALL Baks Volumemarkt Reigerlaan 50 - Volumemarkt Fioris V-laan 144-146 Volumemarkt Sneüiussingel 164 24 uur-service ADVERTENTIEBEDRIJF Jjr OMNIVERSUM Woonwagens zi|n welkom Kunstroute door de stad Etna wil haar lava kwijt HVC promoveert Brandweer zoekt vrijwilligers J O SCHIEDAM - SCHIEDAM - De ge meente Schiedam heeft goede hoop alsnog meer geld voor de stadsver nieuwing beschikbaar te krijgen dan staatsse cretaris Heerma wil af staan. Schiedam be hoort tot een groep van 23 middelgrote gemeen ten, die bij Heerma aan dringt op meer financië le armslag voor de stadsvernieuwing. De 23 hebben besloten zelf een verdeelsleutel toe te passen: het 'kasgeld- SCHIEDAM - De bouw van het ABC-complex aan de Lange Kerkstraat gaat definitief door. Afgelopen dinsdagmid dag kwam een delegatie van Albert Heijn, Blokker en C&A naar het Stadskantoor om het nieuws aan wethouder Chris Zijdeveld mede te delen. „Men schijnt voldoende bezui nigingen op de stichtingskos- ten te hebben gevonden, zodal in principe niets meer de bouw in de weg staat", vertelt een opgeluchte Zijdeveld. „De ABC-combinatie gaat nu eerst contact zoeken met de bewo ners van de Boterstraat, om de laatste plooien strak te trek ken. De bewoners van deze straat hebben namelijk een be zwaarprocedure tegen de par keergarage lopen. Maar ABC verwacht daar wel uit te ko men". De bezuinigingen zijn voorna melijk aan de binnenzijde van het nieuwe complex gevonden. Het ontwerp blijft aan de bui- WATERWEG NOORD Streekschool Rijnmond Noord organiseert donderdag 25 fe bruari een open dag. Tijdens deze dag presenteert de Streekschool haar uitgebreide opleidingenaanbod, bestemd voor jongeren (schoolverla ters) en volwassenen, die (weer) aan het werk willen. De open dag duurt van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur. De Streekschool Rijnmond-Noord is gevestigd aan de De Waghemakerestraat 15 in Rotterdam Alexander- polder. Voor meer informatie kan men bellen, 4219109. tenkant ongewijzigd. Volgens wethouder Zijdeveld willen de opdrachtgevers nu zo snel mogelijk de eerste paal in de grond hebben. „Dan gaan wat ons betreft ook de cham pagneflessen open". De heer J. Remarque, woord voerder namens de ABC-com binatie, gaat er vanuit dat tus sen nu en een half jaar de eer ste paal de grond, in gaat, af hankelijk van het overleg met de bewoners van de Boter straat en de tijd, die de laatste voorbereidingen nog in beslag gaan nemen. „Wanneer we precies gaan beginnen, is dus niet helemaal duidelijk. Wel duidelijk is wanneer het ABC- complex open moet gaan. Dat zal in september 1994 zijn". SCHIEDAM - De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB or ganiseerde de afgelopen we ken een aantal thema-avon den onder het motto 'Kunst als spiegel van leven en gelo ven'. Maandag 1 maart vindt de laatste bijeenkomst in deze cyclus plaats. Mevrouw K. Innemée-Tsitsilo- ni vertelt over iconen. Zij is Griekse van geboorte en volg de in Athene een opleiding in het schilderen en restaureren van deze kunstwerken uit de orthodoxe kerk. Tijdens de bijeenkomst vertelt zij over haar leven als icoonschilderes en toont iets van haar werk. De lezing vindt plaats in het NPB-gebouw, aan de Westvest 90-92. Aanvang 20.00 uur en de toegang is vrij. Zie onze advertentie elders in dit blad SCHIEDAM - Het kas- feld-sehuif-systeem van wol le houdt in dat Gro ningen, Haarlem, Leiden, Dordrecht, Maastricht, Breda en Delft tot 1998 stadsvernieuwingsgeld af staan aan zestien kleinere gemeenten. Voor Schiedam betekent dat een jaarlijkse aanvul ling (tot 1998) van vier ton. Momenteel ontvangt de Jeneverstad nog ruim ne gen miljoen aan stadsver nieuwingssubsidie. Dit be drag wordt per 1 januari 1994 echter terugge schroefd. Volgens Heerma zou Schiedam in de perio de 1994-1997 jaarlijks 8.403,383,- krijgen. Via het kasgeld-schuif-sy- steem wordt dat 8.832.226,-. Dit houdt echter wel in dat Schiedam in 1998 moe+ gaan terugbetalen en dus financieel een enorme 'vrije val' naar be neden gaat maken. Vol gens de methodiek van de staatssecretaris zou Schie dam tussen 1998 en 2005 jaarlijks nog 2,5 miljoen beschikbaar hebben voor de stadsvernieuwing, maar dat wordt 'slechts' 2,3 miljoen. Uw oude meubelen zijn bij aankoop van nieuwe meubelen veel geld waard. Aankoop - taxatie - levering - inruil, alles in één keer geregeld. Inruilaktie tot 27 februari'. HFFFT 'T SOWIFSf) IJselmondselaan 175 Rötterdam - Kralingseveer 010-4508033 HOirfewe 24-hour crème 60 ml OP OP flOUREl NUIÏ [ETERNA 2T REV10N GROENELAAN - HAGASTRAAT STRAAT Rol 20 stuks q gg 4 rollen voor 0 100 gram Op 1 maart 1993 start het Gemeentelijk Woningbeheer met wijkteams. Deze wijkteams zijn telefonisch bereikbaar onder een eigen telefoonnummer: Wijkteam Binnenstad-Oost 010-40 90 511 Wijkteam Schiedam West-Zuid 010-40 90 522 Wijkteam Nieuwland West010-40 90 533 Wijkteam Nieuwland Midden-Zuid 010-40 90 £44 Wijkteam Nieuwland Midden-Noord 010-40 90 555 Wijkteam Nieuwland Oost 010-40 90 566 Wijkteam Groenoord-Kethel 010-40 90 577 Wijkteam Woudhoek-Spaland 010-40 90 588 Het algemene telefoonnummer van het Gemeentelijk Woninqbeheer (010-4739166) blijft gehandhaafd. Alle huurders zullen deze week persoonlijk een brief ontvangen waarin staat vermeld bij welk wijkteam zij terecht kunnen voor alle vragen en klachten over hun woning. Directeur Gemeentelijk Woningbeheer A. VERDOES Taxi-vervoer, ook rolstoelbusvervoer GAK - Detam - Ziekenfonds ,65+ korting via bonboekje. schuif-systeem'. Schie dam zou hierdoor tot 1998 jaarlijks vier ton extra krijgen. Staatssecretaris Heerma heeft ,11 miljard gulden beschikbaar voor de stadsvernieuwing in Nederland, waarvan het groot ste deel naar de vier grote ge meenten gaat. Voor de verde ling van de rest van het geld (24,9 procent van de 11 mil jard) is een grens vastgesteld: gemeenten met ruim ÏUU.ÜÜÜ inwoners krijgen meer dan ge meenten met minder inwo ners. „Omdat de grotere ste den te maken hebben met ho gere grondkosten", zo luidt de ministeriële verklaring. „Volkomen absurd", reageer de de Schiedamse wethouder voor stadsvernieuwing Adri Reijnhout. Met in zijn kielzog de collegae van de 22 andere middelgrote gemeenten werd fel geprotesteerd tegen de 'censuur van het inwonersaan tal'. 'Absurd' vindt ook Jules Pep pelaar, chef Bureau Stadsver nieuwing en Bouw. „Schie dam neemt sowieso een unie ke plaats in door de directe ligging tegen Rotterdam aan. Beide steden lopen min of meer in elkaar over, net als hun problematiek. Onze pro blemen zijn in alle opzichten gelijkwaardig aan die van Rot terdam. De verhoudingen zijn onjuist. Rotterdam is zes keer zo groot als Schiedam, maar krijgt dertien' keer zoveel stadsvernieuwingsgeld. We willen dezelfde faciliteiten als gemeenten met meer dan lüü.üüü inwoners". Omdat de 23 gemeenten bot vingen bij Heerma, trachtte men onderling tot oplossingen te komen. Op initiatief van Schiedam werden twee model len ontwikkeld. In het eerste model zouden de gemeenten, die onder de lüü.üüü inwoners- grens vallen, met de rest moeten worden gelijkgescha keld. Dit betekent echter dat het percentage voor de mid delgrote gemeenten omhoog moet van 24,9 naar 27,5 pro cent. Omdat duidelijk was dat Heerma dit model niet zou ac cepteren, kwam model 2 bo ven tafel: verdeel de beschik bare 24,9 procent van 11 mil jard gulden gelijkelijk onder de 23 gemeenten. Dus zonder onderscheid naar het aantal inwoners. Dit voorstel werd echter afgewimpeld door de grotere gemeenten binnen de club. Zwolse variant Zwolle lanceerde toen een nieuwe variant: het kasgeld- schuif-systeem. Van de 11 mil jard, die in 199Ü beschikbaar werd gesteld tot het jaar 2ÜÜ5, is inmiddels al 5 miljard opge soupeerd. Het restant wil Heerma tot en met 1997 uit smeren in jaarlijkse bedragen van een miljard om voor de periode 1998-2005 nog twee miljard over te hebben. Dan moet volgens de staatssecreta ris de stadsvernieuwing gro tendeels zijn afgerond. Peppelaar: „Bij de verdeling van dat jaarlijkse miljard bleek echter dat de grotere ge meenten meer geld kregen dan zij aanvankelijk hadden verwacht. De kleinere ge meenten, waaronder Schie dam, kregen echter aanzien lijk minder. De Zwolse variant houdt nu in dat de grotere ge meenten het extra geld waar zij toch niet op gerekend had: den, uitlenen aan de kleinere gemeenten, die deze bedragen in 1998 zullen terugbetalen". Na aanvankelijk verzet van Groningen en Leiden werd dit voorstel unaniem aanvaard. Dit betekent dat Schiedam tot 1998 per jaar vier ton extra voor de stadsvernieuwing be schikbaar heeft. Daarna zal de Jeneverstad het echter met aanzienlijk minder moeten doen. „Dat is nog maar de vraag", zegt Peppelaar. „In 1997 gaat Heerma de stadsver nieuwing opnieuw ijken. Dat wil zeggen bekijken of het in lopen van de achterstand op schema ligt. Wij denken dat dit niet het geval zal zijn, waardoor het ministerie extra geld beschikbaar moet stellen. Dus als we dan die vier ton te rugbetalen, komt het van de andere kant er misschien weer bij". Heerma zal aan deze variant nog zijn toestemming moeten verlenen, maar in de wandel' gangen heeft hij al laten we ten geen bezwaar te hebben, mits het totale bedrag niet bo ven de 24,9 procent uitkomt. Een percentage overigens, waartegen de 23 middelgrote gemeenten, ondanks hun on derlinge verdeelsleutel, toch blijven protesteren. Afzonder lijk sturen de gemeenten deze week éen brief naar het minis terie van VROM met het ver zoek het percentage alsnog te verhogen naar 27,5 procent. Meerjarenprogramma Schiedam zou in ieder geval voorlopig gered zijn met de vier ton extra. „Het betekent dat we ons Meerjarenprogram ma Stadsvernieuwing 1992- 1997 voor het belangrijkste deel kunnen uitvoeren en onze meerjarenafspraken met de wijken kunnen nakomen", stelt Jules Peppelaar vast. Wij willen onze lezers een zo actueel mogelijk beeld geven van het journalistieke én commerciële nieuws in Schiedam en omgeving. Daarom verschijnen met ingang van februari de edities van woensdag en vrijdag van Het Nieuwe Stadsblad gebundeld in een vernieuwd, nog completer produkt dat elke woensdag in de bus valt. Redactie en advertentie adres: Het Nieuwe Stadsblad Westhavenkade 14, Postbus 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010 - 4 344 022. Fax 010 - 4 602 727. Servicelijn bezorging 010-4 796 199 (9.00 tot 17.00 uur). SCHIEDAM - Schrijver, scha ker en wielrenner Tim Krabbé staat vrijdag 26 februari een- |a, maar waar... Kijk op pagina 10 traal tijdens de vierde schrij versavond in wijkcentrum De Blauwe Brug. De avond wordt georganiseerd door de Stich ting ACCU, de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek en boekhandel Mercurius. Tim Krabbé stamt uit een ar tistiek milieu. Grootvader en vader waren bekende schil ders, halfbroer Milko is schil der en beeldend vormgever, broer Jeroen is acteur en neef Martijn geniet landelijke faam als discjockey. Vrijdagavond vertelt Tim over zijn werk en zijn liefdes, waartoe schaken en wielrennen behoren. De avond begint om 2U.ÜÜ uur en toegangskaarten a 7,5Ü zijn verkrijgbaar bij filiaal Noord van de bibliotheek en boekhandel Mercurius in de Hof van Spaland. Zie pag. BB MET DE BUS VANAF STATION ALEXANDER GRATIS NAAR DE ZUIDERSTER IEDERE KOOPAVOND VANAF 17 UUR EN ZATERDAG VAN 10 TOT 17 UUR. r - SERVICELIJN 010-4796199 Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB Vlaardingen 4 Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 WOENSDAG 24 FEBRUARI 1993 45e JAARGANG, NUMMER 12 OPLAGE 42.150 Stadsblad Anderhalf miljoen extra voor de stadsvernieuwing SCHIEDAM - Aangeboden, twintig vouwfietsen'. Een uitgeslapen ambtenaar reageerde maandagoch tend zeer adrem na het zien van de ravage en hing direct deze advertentie in de liften van het Stadskantoor. Wat was het geval? De loeiende storm van zaterdagavond was teveel voor een oude zieke kastanje op het Stadserf. De kolos was niet bestand tegen het natuurgeweld en legde het loodje. Als laatste rustplaats koos de boom echter voor de fietsenstalling van het Stadskantoor. Het golfplaten ge bouwtje had hierop niet gerekend en raakte danig verkreukeld. Overigens was de oude kastanje toch geen lang leven meer beschoren. De boom zou in de nabije toe komst hebben moeten plaatsmaken voor de nieuwbouw op het Stadserf. Omdat de kastanje ernstig was aangetast door een reuzenzwam in het wortelstelsel, was er ook geen nieuwe plaats voor de boom ingeruimd. Ook de fietsenstalling lijkt ter ziele. Herstel is niet meer mogelijk. Waar de fietsende ambtenaar voorlopig zijn stalen ros moet stallen, is nog onduidelijk. Overwogen wordt om een tijdelijke oplossing te creëren, in afwachting van de nieuwbouw op het Stadserf. ABC gaat door! 14.95 etos oh Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 27 februari '93 Jules Peppelaar: „Met de vier ton extra kunnen we onze meer jarenafspraken met de wijken grotendeels nakomen O#* Hogeschool Rotterdam Omstreken Consumer Electronics j ^NIhgstu^nshowRCX>«Su Allee FowEg) ZATERDAG VAN 10 TO VOOR u KLAARt Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel 010-4518844 Hillelaan 30-39 1 o metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid. Tel. 010-4852273 Het Nieuwe niet ontvangen? Bel onze van 9.00 tot 17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1993 | | pagina 1