Het Nieuwe O "7 P Cambodja centraal in Vastenaktie Leeuwezegel margarine 0.99 3 Frans stokbrood 1.49 CD-aktie VtPrl Vervoerverbod van vogels Eurotax 415.11.22 I etos ph 20 MAAL Bij PIMf Noordzij met VUT Sony Nice-Price JsmlS Afdeling MA G in discussienota: Fraude met uitkering VERHUISBERICHT GEBR. DE BLOCK PRESENTEERT! nu van 60.- Politiek akkoord Straks studeren GemeenteNieuws Stadsblad iW' IPyïK<! -J 2v lUEXorrectJ 24 uur-service REVLON „ETERNA 27 Aktie: Ontwerp je eigen bloem! i WINTERSPORTERS!! SP0(R)TG0EDK00P lil 24-hour crème 60 ml voor OP OP G ALL &GALL BELASTINGAANGIFTE •\v H.'.. WINK^- gE MêT c v:>: SCHIEDAM - De binnenstad van Schiedam staat aan de vooravond van de start van grote bouwprojecten. Na veel vijven en zessen lijkt de bouw- trein nu toch eindelijk in be weging te komen. Nadat eerder de combinatie Albert Heijn, Blokker en C&A bekend maakte weinig hinder nissen meer te zien voor de bouw van hun veelbesproken ABC-complex aan de Lange Kerkstraat, liet ook de Haagse projectontwikkelaar MAB dui delijk van zich horen en vooral zien. MAB wil nog voor de zomer starten met de bouw van het winkelcentrum Imelda Passa ge, dat via de Passage over het 'Broersveld en het voormalige Imelda/Uitkijk-terrein naar de Hoogstraat loopt. In het voor jaar van 1995 zal het project worden opgeleverd. Het com plex omvat, behalve zo'n 14.000 vierkante meter winke loppervlak, ook een parkeerga rage met circa 300 plaatsen en een stuk of vijftig woningen. MAB heeft afgelopen woens dagmiddag alvast een kan toortje geopend aan het Broersveld 13. Hier zal de ont wikkeling van het bouwproject worden voorbereid en begeleid. Bovendien heeft MAB boven SCHIEDAM - De Oecumeni sche Werkgroep Schiedam- Noord organiseert woensdag 10 maart een gemeente- en pa rochieavond in gebouw De Rank, aan de Schiedamseweg 122. De avond staat in het te ken van de jaarlijkse Oecume nische Vastenaktie, waarbij deze keer het scholenproject van de Paters Salesianen in Cambodja centraal staat. De heer Geert Klaassen, staf medewerker in dienst van het Zending en Werelddiakonaat namens de Gereformeerde Kerken, houdt een dialezing over het land, de bewoners en de cultuur van Cambodja. Hij is betrokken bij een tweetal landbouwprojecten in Cam bodja. De lezing heeft als titel 'Cam bodja in de greep van de Rode Khmer'. Klaassen kent de ge volgen van de vrij recente bur geroorlog en de wreedheden van de Rode Khmer, die de sa menleving nog steeds beheer sen. Uiteraard wordt tijdens deze avond ook veel aandacht be steed aan het werk van de Sa lesianen en het project van de Oecumenische Vastenaktie. De avond begint om 19.45 uur en de toegang is vrij. de ingang van de Passage aan de Broersvest en op de buiten wand van het vroegere Kester- gebouw aan het Broersveld twee enorme borden geplaatst, waarop de bouw van de Imel da Passage wordt aangekon digd. SCHIEDAM - Aad Noord zij, chef van de afdeling Algemene en Burgerza ken, verlaat per 1 juli de gemeentelijke dienst. Na een dienstverband van 33 jaar bij de gemeente Schiedam, maakt Noordzij gebruik van de VUT-rege- ling. Aad Noordzij, tevens twee de loco-gemeentesecreta ris van Schiedam, wordt als chef van de afdeling ABZ opgevolgd door de heer F. Kuijper, momen teel de plaatsvervangend afdelingschef. pakje 250 gram voor Uit eigen oven per stuk beter in Zie pag O EB SCHIEDAM - Het verbod op het vervoer van vogels in ver band met de pseudo-vogel- pest is met enkele weken ver lengd. Verwacht wordt echter dat het verbod nog voor het einde van deze maand kan worden opgeheven. Het vervoerverbod ging eind januari in voor een groot ge bied rond Rotterdam, nadat de gevreesde ziekte was ge signaleerd in de Hertekamp Kralingsebos in de Maasstad. Veel kippen en pauwen lieten daarbij het leven. Direct werd tot nader order een ver voerverbod voor vogels van kracht. Een verbod, dat ook geldt voor Schiedam, ten zui den van de Rijksweg. De pseudo-vogelpest kan fa taal zijn voor met name pluimvee, maar ook andere vogels kunnen ermee worden besmet. De symptomen zijn heel duidelijk: groene mest en vooral hevige benauwd heid van de vogel. Het ziekte beeld treedt heel plotseling op. De ziekte is overigens vol komen onschadelijk voor an dere diersoorten en de mens. Men kan vogels laten vacci neren tegen de pseudo-vogel pest, maar de dieren mogen hiervoor dus niet worden ver voerd naar de dierenarts. Voor meer informatie of mel ding van besmette vogels kan men zich wenden tot de Dienst Gemeentewerken, Hoofdafdeling Groenvoorzie ning en Natuur, telefoon 4154605. DWS is Stoelendans in SCHIEDAM - De sociale re cherche heeft een 29-jarige vrouw uit Schiedam aange houden op verdenking van steunfraude. De vrouw heeft in de periode december 1990- februari 1993 ten onrechte een uitkering ontvangen, terwijl zij samenwoonde met een partner, die een baan had. Bo vendien ontving de verdachte inkomsten door haar eigen woning te verhuren. Tegen de Schiedamse wordt proces-verbaal opgemaakt ter zake van het plegen van vals heid in geschrifte en oplich ting. Het bedrag waarvoor de GSD is benadeeld, 50.000,-, zal bovendien van haar wor den teruggevorderd. SKIKLEDING uit SCHIEDAM - Naar aan leiding van een amen dement tijdens de be grotingsbehandeling eind vorig jaar, heeft de afdeling Maatschappe lijke Aangelegenheden (MAG) een discussieno ta opgesteld over het heffen van toegangsprij zen bij het Stedelijk Museum. MAG conclu deert dat het invoeren van entreegelden best te rechtvaardigen is, ge zien de kwaliteit van de exposities en de uitge breide investeringen van de laatste jaren. Het Stedelijk Museum in Schiedam is zolangzamerhand één van de laatste niet-Rijks- musea, waar men gratis toegang heeft. De meeste mid delgrote musea in Zuid-Hol land, die vergelijkbaar zijn met het Schiedamse museum (Vlaardingen, Gouda en Delft), rekenen een toegangsprijs, die varieert van twee tot vijf gul den. In de discussienota van MAG wordt ingegaan op de vraag of het heffen van toegangsprij zen drastische gevolgen heeft voor het museumbezoek. On derzoek in vier Rotterdamse musea heeft echter uitgewe zen dat er weliswaar een da ling optreedt, maar dat deze zeker niet'drastisch is te noe men. Bovendien is het beslist niet zo dat mensen met een laag inkomen hierdoor het museum zullen mijden. Voor bezoekers van buiten de stad speelt de aanwezigheid van Het Buro voor Werk en Scholing van de Gemeentelijke Sociale Dienst en het Project Schuldhulpverlening gaan verhuizen. 9, 10 en 11 maart a.s. zijn beide afdelingen gesloten. Vrijdag 12 maart zijn we u weer graag van dienst op het nieuwe adres: NIEUWE HAVEN 147 telefoon: 273.03.33 fax: 273.04.44 Het postadres blijft ongewijzigd: Postbus 197, 3100 AD Schiedam Baks Volumemarkt Reigerlaan 50 - Volumemarkt Floris V-laaa 144-146 Volumemarkt SnelHussingei 164 - GROENELAAN - HAGASTRAAT een entreeprijs al helemaal geen rol, omdat die prijs slechts een klein deel uit maakt van de totale (reiskos ten voor het museumbezoek. Volgens het onderzoek heb ben toegangsprijzen nauwe lijks invloed op de omvang van het museumbezoek. Deel name aan culturele activitei ten heeft veel meer te maken met aangeleerde vaardighe den. Mensen, die op jeugdige leeftijd al zijn gestimuleerd voor interesse in cultuur, on geacht hun maatschappelijke achtergrond, zullen zich niet laten weerhouden door toe gangsprijzen en/of prijsverho gingen. Anderzijds zal een prijsverlaging of het verlenen van gratis toegang ook geen stormloop op het museum tot gevolg hebben. Wat wel sterk verandert is het soort bezoek. Het spontane, kortdurende 'marginale' mu seumbezoek neemt af. De be zoeken worden bewuster en langduriger. Het Stedelijk Museum telt echter veel van deze marginale bezoekers. Het Schiedamse museum ver zorgt zowel een cultureel als( een recreatief aanbod. Het cul turele deel trekt meer mensen van buiten de stad en zelfs van buiten de regio. Het recre atieve deel daarentegen lokt meer Schiedammers het mu seum binnen. Velen van hen vallen onder de marginale be zoekers en voor hen zal de in voering van een toegangsprijs een (tijdelijke) schok zijn. Gerechtvaardigd Desondanks meent de afde ling MAG dat het heffen van entreegelden gerechtvaardigd is. Het aanbod van tentoon stellingen is van voldoende SCHIEDAM - Met uitzon dering van de WD zijn alle fracties in de Schie damse gemeenteraad vori ge week akkoord gegaan met een tariefsheffing van circa drie gulden in het Stedelijk Museum, In de raadscommissie voor on der meer Cultuur werd bo vendien aanvaard dat voor speciale exposities een af wijkende (lees hogere) en treeprijs kan worden ge vraagd. kwalitatief niveau en boven dien zijn er de afgelopen jaren diverse investeringen ge pleegd in het museum, zowel voor aankoop van attributen als voor herstel en restauratie van het Stedelijk Museum zelf. Financiële inspanningen, die het invoeren van entree gelden billijken, aldus MAG. In de discussienota worden de volgende tarieven voorgesteld: f3,- voor volwassenen; f 1,50 voor kinderen van 13 tot en met 16 jaar en houders van CJP en Pas65 en gratis toegang voor kinderen tot en met 12 jaar, houders van de Museumjaarkaart en Rotter dampas en leden van de Vere niging Vrienden van het Mu seum. Op woensdagmiddagen moet het museum voor iedereen gra tis toegankelijk zijn. Voor ten toonstellingen met een duide lijk bovenlokaal karakter of meer dan gebruikelijke organi satiekosten, zouden de toe gangsprijzen incidenteel kun nen worden verhoogd. Tel. 010-4269401. Ja, maar waar. Kijk op pagina 23 ZIE PAG. 5 KOMPLETE EETHOEK i als het om wonen gaat SERVICELIJN 010-4796199 Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 WOENSDAG 3 MAART 1993 45e JAARGANG, NUMMER 13 OPLAGE 42.150 Stadsblad 7.70° c». 0l0'352 4l44 070-352 V- vy.:&Asö! V vVVv^? ,n^tsen - De ^re/n ryufen „Entreegelden in museum geheel gerechtvaardigd1' Wij kochten nog een grote partij een faillissement. Ongeveer 450 jacks, 120 ski-overalls, 150 sneeuwbrillen, honderden accessoires zoals handschoenen, wanten, skibrillen etc. Alles gaat er uit voor abnormale lage prijzen. Kom kijken, sla nu uw slag voor nu of volgend seizoen Broersveld 127, Schiedam Tel. 473.33.16 'Lyï.: iilil itllls aanbiedingen geldig t/m zaterdag 6 maart 1993 Taxi-vervoer, ook rolstoelbusvervoer GAK - Detam - Ziekenfonds 65+ korting via bonboekje. 14.95 t-HOUR IOUR ET OTD AAI ^^1 Het Stedelijk Museum in Schiedam is (nog) één van de weinige gratis toegankelijke musea in Nederland. Laat uw aangifte deskun dig verzorgen door een wettelijk erkend accoun tant en belastingadviseur. Billijke tarieven. Hogeschool Rotterdam Omstreken j_ j Zie onze advertentie elders in dit blad MAGAZIJNPRIJS I KOLOMTAFEL EN 4 STOELEN IN ZWART-MAHONIE NU VAN 998,- VOOR Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel. Tel. 010-4518844 HHIelaan 30-39.1 0 metrostation Ri|nhaven Rotterdam-Zuid. Tel. 010-4852273 Het Nieuwe niet ontvangen? Bel onze van 9.00 tot 17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1993 | | pagina 1