Het Nieuwe Boompje verwisselen ck'Z^lckrSter 1993 Eurotax 412 U wilde wijndagen? U krijgt Wilde Wijndagen. etOS rh Activiteiten in Ouderenjaar 49r mi F, Ouderenbonden pas laat ingeschakeld" GEBR. DE BLOCK PRESENTEERT! 1993 Stadsblad Schiespoor op televisie Hartreanimatie ZOEKT U KINDEROPVANG LUIDSPREKER ,iSi| mm DEZE WEEK Beneluxtunnel ONS LEVERINGS PROGRAMMA IS UIT 24 uur-service Alléén 26 en 27 maart elke tweede fles wijn van dezelfde soort voor de halve prijs. feh 'ï'i Bretons gehakt Gekruid gehakt Indisch gehakt Gekookte lever Pekelvlees Baks Volumemarkt Rei Volumemarkt Floris V-laaa t Volumemarkt SnelUussia £97- ZONDAG 23 MEI 1993 KNAU WEDSTRIJD EN 4 PRESTATIELOPEN Kunstenares boos op provincie „Gemeente heeft boter op het hoofd" SMC ruikt promotie GTST-ster in Schiedam i u uyUULIJ-LLLLs Groen licht voor Albert van 't Hartweg 2 Bleiswtjk 01892-15656 SCHIEDAM - Wethou der Bart de Leede (on der meer ouderenbe leid) heeft vorige week, samen met mevrouw Th. L. van Velzen-Biel- ders, het startsein gege ven voor de Schiedamse inbreng in het Europees Jaar van de Ouderen. Het themajaar heeft als subtitel 'Solidariteit tussen generaties' mee gekregen. De komende maanden wordt ge werkt aan een mentali teitsverandering bij jongere generaties, om het vastgeroeste beeld van 'die zielige oudjes' uit de wereld te helpen. Helemaal vlekkeloos verloopt de organisatie echter niet. ANBO-voor- zitter Arie van Loenen sprak onlangs al van 'een valse start'. Gemiste kans Beeldvorming GAK - Detam - Ziekenfonds 65+ korting via bonboekje. STICHTING KINDEROPVANG KATJA Activiteiten Prijzenslag in zitmeubelen Embargo F abrieksprij zen trends classics GROENELAAN - HAGASTRAAT 100 gram PER STUK Zie pag. SERVICELIJN 010-4796199 Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 WOENSDAG 24 MAART 1993 45e JAARGANG. NUMMER 16 OPLAGE 42.150 Stadsblad SCHIEDAM - Na de omvang rijke boomverplaatsingsopera- tie op het Stadserf vorige week, richt de Dienst Gemeen tewerken zich deze week op het bomenbestand in De Gorzen. Aan het Wilhelminaplein wor den drie 35 jaar oude krimlin- des verplaatst. Dit is het ge volg van het reconstructieplan voor het Wilhelminaplein. die een andere plek voor de bomen vereist. De krimlindes, een in Nederland vrij zeldzame boom, verhuizen naar de overkant van het plein. Ze vervangen daar twee andere bomen, die in een slechte staat verkeren. Na het verplanten van de bo men wordt de reconstructie van het Wilhelminaplein en de herinrichting van de Ridder- kerksestraat vervolgd. Het ver nieuwde Wilhelminaplein wordt, haar verwachting, nog voor de bouwvakvakantie op geleverd. Ook op het Hoofdplein wordt deze week een boom, een circa 15 jaar oude plataan, ver plant. De daar aanwezige es doorns worden merendeels ge rooid, omdat deze boomsoort erg moeilijk te verplanten is. Drie esdoorns worden, bij wij ze van proef, geprepareerd om in een later stadium alsnog te worden verplant. Aansluitend op de rooi- en ver plantingswerkzaamheden wordt de groenstrook aange vuld met teelaarde en inge zaaid met gras. Nadat de op het Hoofdplein geplande flat woningen gereed zijn, zullen nieuwe bomen worden inge plant en wordt een paden structuur aangelegd. Verwacht wordt dat deze werkzaamhe den begin 1994 kunnen worden uitgevoerd. Op het voormalige Imelda-ter- rein is afgelopen dinsdag on verwacht een start gemaakt met het rooien van een vijftal bomen. Omwonenden reageer den verbaasd, want de zeven kastanjes en platanen waren aanvankelijk door de gemeen te geprepareerd om te worden verplaatst. En nu ging plotse ling de zaag erin. De woord voerder van de Dienst Ge meentewerken legt uit waarom er zo'n haast bij is: „De zeven bomen zouden inderdaad wor den verplaatst, maar recent onderzoek heeft uitgewezen dat vijf bomen in een zeer slechte staat verkeren, waar door verplaatsing niet meer lukt. Om ruimte te maken voor de twee resterende, gezonde bo men, moeten de vijf zwakke bomen het veld ruimen. Dat moest gebeuren voordat de bo men blad kregen en daarom zijn we dinsdag in allerijl aan de slag gegaan". Volgende week staat, volgens ORGANISEERT DE ZUIDERSTER MEUBELEN EN TAPIJTEN IN SAMENWERKING MET ATLETIEK VERENIGING PAC ROTTERDAM VOORINSCHRIJVING VANAF 1 MAART 1993 VEEL GEZELLIGHEID RONDOM PRESTATIES BIJ START EN FINISH OP DE HOOFDWEG CAPELLE A D. IJSSEL KINDERATTRACTIES WAARONDER SPRINGKUSSEN. TRIKE-BAAN. KINDERTRUUK, HETE LUCHTBALLON. VELE GEZELLIGE EET- EN DRINKGELEGENHEDEN EN EEN DAGVULLEND PROGRAMMA. INLICHTINGEN W WITVLIET TEL. 010 - 422 54 39 H. HAMERS TEL 010 - 451 76 09 de woordvoerder, een zeer spectaculaire boomverplaat sing op het programma. In de nacht van woensdag 31 maart op donderdag 1 april (geen grap) wordt een begin ge maakt met het verkassen van de circa een eeuw oude zome- reik en acacia op het Stadserf. Deze bejaarde kolossen schui ven iets op naar een plaats binnen de keerlus van de tram. De evenoude Japanse honing- boom kan echter niet meer worden gered. Deze boom ver keert in een erg slechte staat en zal worden gerooid. SCHIEDAM - Modelspoorver eniging Schiespoor organi seert zaterdag 27 maart haar maandelijkse Schiespoordag in het clubhuis aan de Wester kade 21. Schiespoor heeft voor deze ge legenheid de grote modelbaan met behulp van TL-verlich- ting veranderd in een 25 me ter lange kijkdoos, waarin de treinen en auto's op schaal rij den. Bovendien worden de opna men vertoond, die de EO on langs bij Schiespoor heeft ge maakt voor haar programma Hobby-TV. Deze opnamen zijn donderdag 18 maart om 19.10 uur op televisie te bewonde ren. De Schiespoordag begint om 10.00 uur en de toegangsprijs bedraagt een gulden voor vol wassenen en twee kwartjes voor kinderen. Hij ligt nu voor u klaar. 108 Pagina's tuinmaterialen, blokhutten, tuinhuisjes en nog veel meer.Een mooie gelegenheid om even te kijken in onze modeltuinen en kennis te nemen van ons nieuwe assortiment. Graag tot ziens. Jaar van de Ouderen moet imago veranderen SCHIEDAM - Buurthuis Nieuwland organiseert, in sa menwerking met de Neder landse Hartstichting, een cur sus Hartreanimatie. De cursus gaat 20 april van start. De lessen worden op de dins dagavond vanaf 19.30 uur ge geven in het gebouw van de voormalige kleuterschool 'Be zige Bijtjes'. De deelnamekos ten bedragen 25,-. Belang stellenden vanaf 14 jaar kun nen zich tot zaterdag 10 april aanmelden bij Christine Pauw, telefoon 4738671. SCHUIN T/O OE VEILINGEN „Een beetje zwaar uitgedrukt, maar een trage start is het ze ker", stellen mevrouw Th. L. van Velzen en de heer P.C. Tij sen vast. Zij zijn respectie velijk voorzitter en lid van het in allerijl opgerichte Werkco mité Schiedam voor het Jaar van de Ouderen. „Wij hoorden voor het eerst van het Euro pees Jaar van de Ouderen tij dens de Troonrede in septem ber vorig jaar, maar daarna werd het stil", legt mevrouw Van Velzen uit. „Pas vlak voor kerst werden de Schiedamse ouderenbonden officieel geïn formeerd. Rijkelijk laat, ja". Volgens de heer Tij sen zijn de ouderenbonden aanvankelijk zelfs helemaal niet betrokken bij de organisatie van het Eu ropees Jaar van de Ouderen. „Een duidelijk bewijs dat onze bonden niet sterk genoeg zijn. Bij vakbonden was zoiets nooit gebeurd". Het gevolg van deze gang van zaken was dat de gemeente Schiedam in november vorig jaar plotseling werd gecon fronteerd met een brief van het Landelijk Comité met het verzoek in januari het Jaar van de Ouderen officieel te openen. „De gemeente werd overrompeld en wist niet wat men hiermee aanmoest. Het was bovendien vlak voor de feestmaand december en dan valt er niet veel te regelen. Pas in januari kregen de oude renbonden van wethouder De Leede het verzoek een plaat selijk comité op te richten. Dit betekent dat we sinds kort pas aan de slag zijn en het komen de half jaar dus verliezen aan het opzetten van een activitei tenprogramma. De meeste ac tiviteiten zullen dan ook in de tweede helft van dit jaar plaatsvinden. Een gemiste kans", meent mevrouw Van Velzen. Het Jaar van de Ouderen dreigt derhalve eerder een 'Half Jaar van de Ouderen' te worden. „We zijn bezig aan een enorme inhaalrace", aldus de heer Tij sen. Ondanks deze moeilijke start, Taxi-vervoer, ook rolstoelbusvervoer van Ostadelaan 120, 3117 XM Schiedam Gasouderbureau, tel.: 010-4265819 Zoekt u voor uw kind(eren) kinderopvang of wilt u bij u thuis 1 tot 4 kinderen opvangen en verzorgen? Gastouderbureau Katja brengt gastouders en vraagouders met elkaar in contact om kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar in een gezin mogelijk te maken. Het opvangtarief voor een kind bedraagt 3.- per uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke Bas- sant coördinator van het gastouderbureau. Het spreekuur is op dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 10.30 uur. Adres en telefoonnummer: zie hierboven. Pon, sherry en vermouth uitgezonderd Geniet, maar drink met mate Voor uw dichtsbijzijnde Gall Gall bal 02503-60555 ^DACMCI AAM UAOACTDAAT europees jaar TAN 0E OVOrRTH 8 t Wethouder Bart de Leede en mevrouw Th. L van Velzen-Bielders (voorzitter van het Schiedamse Werk comité) openden onlangs symbolisch het Europees Jaar van de Ouderen en Solidariteit tussen genera ties'. is het Werkcomité Schiedam voortvarend aan de slag ge gaan. Men is toch hoopvol ge stemd op een goede afloop. „De doelstelling van het the majaar is de beeldvorming over ouderen te veranderen", zegt mevrouw Van Velzen. „De jongere generaties zien de ouderen ten onrechte nog al tijd als een hulpbehoevend en daardoor geldverslindend deel van de bevolking. Wij gaan dit jaar aantonen dat negentig procent van de ouderén - en zeker in Schiedam - nog heel actief is en zeker niet hulpbe hoevend. Vandaar de subtitel 'Solidariteit tussen genera ties'. Veel activiteiten zijn ge richt op een actieve gezamen lijke deelname van zowel ou deren als jongeren". Wethouder Bart de Leede on derschrijft de doelstelling van het themajaar. „In een land als China zal men niets begrij pen van een speciaal Jaar van de Ouderen. Daar bestaat veel meer respect voor de ouderen, die dan ook een centrale rol in het maatschappelijk leven spe len. Via dit themajaar moet duidelijk worden gemaakt wat de plaats van de ouderen in onze maatschappij is en hoe hun rol daarin kan worden versterkt". De wethouder vindt wel dat de ouderen zelf meer initiatief moeten tonen. Ouderen moeten, meer dan nu het geval is, hun plek in de maatschap pij opeisen, terwijl de jongere generaties daarvoor open moeten staan. Waarom zijn de ouderen niet trotser op hun rol en hun belang voor deze stad?". Het Werkcomité heeft inmid dels een lijst met ideeën voor activiteiten opgesteld, waar van een aantal vaststaat. De activiteiten worden iedere der de woensdag van de maand aangekondigd op de speciale SCHIEDAM - Het Werkcomité Schiedam voor' het Jaar van de Ouderen heeft een groot aantal ideeën ontwikkeld om de doelstelling 'Solidariteit tussen generaties' te verwezenlij ken. In dienstencentrum De Woudhoek gaat binnenkort de ex positie 'Zij hebben de tijd aan hun zijde' van start, waarin 'het ouder worden' in Afrika in beeld wordt gebracht. Voorts staat een gezamenlijk concert van ouderén- en jon gerenkoren in de Grote Kerk gepland, terwijl in Schiedam- Zuid een sportdag voor zowel ouderen als jongeren op sta pel staat. Ook de Gemeentedag in september zal in het te ken van het Ouderenjaar staan. Andere geplande activiteiten zijn een ludieke zomerwandel- tocht voor jong en oud, spelmiddagen in de sociëteiten, ge schiedenislessen door ouderen op basisscholen, een infor matieve expositie van Patiënten Platform en kerstmaaltij den voor ouderen in alle wijken. Verder wordt aansluiting gezocht bij de Internationale Vrijwilfigersdag, terwijl ook de bibliotheek aparte activiteiten gaat ontwikkelen. Bijzonder is dat het Nationaal Comité Zomerpostzegeis dit jaar heeft uitgekozen om haar naam te veranderen in 'Ou- derenzegels'. Dit betekent dat de opbrengst van deze post zegels in het vervolg uitsluitend ten goede zuilen komen voor ouderenprojecten. Als thema is dit jaar gekozen voor 'Ouderen en en Huisvesting'. De verkoop start dinsdag 20 aprii 'Seniorenpagina' in Het Nieu we Stadsblad. Het betreft voornamelijk recreatieve eve nementen, maar er zal ook veel informatie voor en over ouderen worden verstrekt. .Als je in de kranten iets over ouderen leest, gaat het negen van de tien keer over de pro blemen in de zorgsector voor ouderen. Slechts zelden staat er een positief verhaal in." Maar alleen al in Schiedam zijn honderden ouderen zeer actief in het vrijwilligerswerk, in besturen of anderszins. Dat willen we het komend jaar be nadrukken, om de algemene beeldvorming over 'die zielige oudjes' te veranderen". Wegens overproduktie van bank stellen bij een grote Nederlandse meubelfabrikant is Intercomfort meubelen (een van Nederlands grootste organisaties van meubel speciaalzaken) te hulp geschoten voor een directe verkoop teneinde de voorraden met spoed te doen slinken. Aangezien deze nieuwste model len in zitmeubelspeciaalzaken over heel Nederland worden ver kocht ligt er voor deze spoedver- koop een embargo buiten de regio's waar Intercomfort zitmeubelspeciaal zaken zijn gevestigd.Overal waar een Intercomfort vestiging is kan dus worden geprofiteerd van deze verkoop die onder garantie plaats vindt. Duidelijk is dat het voordeel en orm is Een komplete rundlederen 3 2 zits kost bijvoorbeeld slechts v.a. 1995,- terwijl er al komplete bankstellen zijn v.a. 499,- Omdat de voorraden gelimiteerd zijn is het aan te bevelen spoedig een van de showrooms te bezoeken. Ga dus snel naar MAASSLUIS, Rembrandtlaan 5 Tel: 01899-10353. per kilo 100 gram samen voor Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 21 maart 1993 SANSUIMS-5900 2-WEG 25 WATT Consumer Electronics I rct Het Nieuwe niet ontvangen? Bel onze van 9.00 tot 17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1993 | | pagina 1