Geen krant? BOUMAIM QtfmclfiopiM. BOUMAIM ^^^JIWUNGSHAL EUROTAX 415.11.22 159^ audiocassettes 16 r Af Stadsblad II A# ÊP A Ia I jÊ^sm 4fc| Nieuwe JIH(l9lJl(l(l Met pistool in de auto GESLOTEN wegens vakantie! mm LJLJ Korpsbeleidsplan wijst uit: Bromfiets tegen bus Ron's Tabakshop, „De Woudhoek", als het om wonen gaat I 10 voor fllLLIljlj W m. HIMh SB ÊÊBr* mK^K. Hf JM T abakspeciaalzaak WOONNIEUWS NU ZOMEROPRUIMING RESTANTAANBIEDINGEN TEGEN WAANZINNIG LAGE PRIJZEN 1 Varia Nieuwe geuren SCHIEDAM - Tja, als je al Visser van je achternaam heet ben je wel verplicht een vis wedstrijd te winnen. Dat deed Sylvia Visser dan ook tijdens de jaarlijkse viswedstrijd van Buro Jeugdland, die afgelopen zaterdagmiddag in het Bea- trixpark werd georganiseerd. In de categorie 14- iot en met 16-jarigen wist Sylvia maar liefst 242 centimeter vis bin nen te halen, waaronder zelfs een heuse snoekbaars. De viswedstrijd van Jeugd land was weer een geweldig succes. Mede dankzij het uit stekende visweer telde het deelnemersveld maar liefst zes tig jeugdige hengelaars. Het werd een grote familiehappe ning, want de meeste deelne- mertjes wisten zich gesteund door vader, moeder, broers, zussen, opa's en oma'É. Volgens Jeugdland-burgemeester Joop van Broekhoven werd er 'goed gevangen'. Er waren drie categorieën: tot en met 9 jaar, 10 tot en met 13 jaar en 14 tot en met 16 jaar. In de eerste categorie won Wil liam Verwaal (226 cm vis), ge volgd door Jill de Bruin (159 cm) en Maurits Verbeek (140 cm). Roy Verhaal (168 cm) won in de tweede categorie, ge volgd door Mark Bravenboer (156 cm) en Danny Van Luit- gaarden (152 cm). In de oudste groep bleek dus Sylvia Visser de beste, met Izaar van Steke lenburg (120 cm) als tweede en Dennis de Wit (99 cm) als der de. De eerste prijs-winnaars kregen allen de fraaie Jeugd land-beker, maar uiteraard zorgde Joop van Broekhoven ervoor dat iedere deelnemer met een prijsje naar huis kon. Jeugdland was ook elders in de stad actief. Terwijl de jonge vissers in het Beatrixpark hun dobbers in de gaten hielden, vermaakte het straattheaterge zelschap De Rosnikovs enkele honderden toeschouwers op het Hemaplein. De eerste week van Jeugdland werd zodoende succesvol afge sloten. Door het wisselvallige weer van de afgelopen dagen hadden de medewerkers het echter zwaar te verduren. „Zo nat heb ik het in de zestien voorgaande jaren nog niet meegemaakt", meent Joop van Broekhoven. „We hebben dan ook een enkele activiteit we gens regenval moeten staken. Maar zodra het droog werd, stroomden de kinderen van alle kanten weer toe". Als ge volg van het slechte weer trok de voorstelling 'Hans en Griet je' van het Limburgs Jeugdto neel afgelopen maandag ech ter wel een recordaantal bezoe kers. Niet minder dan 278 kin deren waren daarvoor naar De Blauwe Brug getogen. SCHIEDAM - Een 21-jarige bromfietser uit Schiedam reed in de nacht van vrijdag op za terdag op de Broersvest, toen hij de macht over het stuur verloor. Hij schoot de rijbaan op, waar net een bus van de ZWN passeerde. De buschauf feur kon de bromfietser niet meer ontwijken. De bromfiet ser liep geen noemenswaardig letsel op, maar bleek wel te veel te hebben gedronken, waardoor hij mee moest naar het politiebureau. SCHIEDAM - Bij een routine controle aan de Koemarkt trof een politiesurveillance afgelo pen vrijdagmiddag een pistool met patronen aan in een auto. Bovendien bleek de bestuur der, een 28-jarige Schiedam mer, een grote hoeveelheid geld op zak te hebben. Daarop besloot de politie tot huiszoe king in een woning aan de Jo- han Wagenaarstraat, waar vijf handgranaten werden gevon den. De man is aangehouden. Het Korpsbeleidsplan geeft aan welke kwesties voortaan extra aandacht krijgen en wel ke zaken minder prioriteit ge nieten. Het gaat hierbij om een zo effectief mogelijke ver deling van de beschikbare uren. Dit jaar wordt 20 procent van de beschikbare 'vrije' tijd van het korps gereserveerd voor bovengenoemde aan dachtsvelden. Op het gebied van criminali teit gaat het om inbraken, au tokraken, (brom)fiets- en auto diefstallen, roofovervallen, he ling, geweldsdelicten, gebruik van en handel in drugs en lo kaal georganiseerde misdaad. „Wat de aanpak van inbraak en diefstal betreft, gaan we voorlopig uit van stabilisering van het aantal aangiften. Stre ven naar een forse verminde ring daarvan is een utopie, we willen er in ieder geval voor zorgen dat het aantal niet stijgt", zegt Eric van der Horst, districtschef District 2 'Schiedam' Regiopolitie Rot terdam-Rijnmond. „Heel belangrijk daarbij is de aangiftebereidheid van de burger. Die is al sterk verbe terd sinds we steeds vaker de Indien u het Nieuwe Stadsblad niet ontvangen heeft kunt u deze vanaf donderdagochtend GRATIS AFHALEN bij Bureau Huisvesting, 's-Gravelandseweg 567 Gemeentelijk Woningbeheer, Noordvest 18 Wijkcentrum „De Blauwe Brug", Bachplein 590 Woningbouwvereniging Schiedam, Kerklaan 33 Rooksjoppie, Voornesestraat 1A Ron's Tabakshop, Hoogstraat 164 Sig.magazijn Dullaard, Mgr. Nolenslaan 524 Tabakspeciaalzaak „De Woudhoek", Geuzenplein 17 Hoogstraat 164 en Geuzenplein 17 zijn van 19/7 t/m 31/7 UÜMD0 SCHIEDAM - De politie is op zoek naar getuigen van een zeer laffe tasjesroof, die afge lopen maandagmiddag rond 13.45 uur plaats vond aan de Burg. Van Haarenlaan. Een 58-jarige vrouw uit Schiedam fietste rond dat tijdstip vanaf de Dr Schaep- mansingel de Burg. Van Haarenlaan op in de richting van de Vlaardingerdijk, toen zij werd ingehaald door een man op een fiets. Deze reed haar opzettelijk aan, waar door beiden ten val kwamen. De man greep de tas van de vrouw, maar omdat ze die stevig vasthield, begon de man haar te schoppen. Uit eindelijk lukte het hem om met de tas weer op zijn fiets te stappen. De vrouw was inmiddels ech ter weer opgekrabbeld en slaagde erin de bagagedrager van de fiets vast te grijpen. Vervolgens werd ze enige me ters meegesleurd. Daarop gooide de man zijn fiets neer, dook de bosjes in en ging er door het parkje vandoor in de richting van de Dr. Schaepmansingel. Hij kon niet meer worden achter haald. Het slachtoffer moest in het Schieland ziekenhuis worden behandeld aan diverse schaafwonden en blauwe plekken over het hele li chaam. Ze wist de politie echter wel een goed signale ment van de dader te ver schaffen: een Zuid-Europees type van 30 a 35 jaar, fors postuur, dik ke donkere snor en gedekt donker glad haar. Hij was ge kleed in een bruin, driekwart leren jack. De man reed op Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010-4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 TAXI-VERVOER, OOK ROLSTOELBUSVERVOER 24-UUR SERVICE GAK - DETAM - ZIEKENFONDS 65+ KORTING VIA BONBOEKJE aangifte opnemen bij het slachtoffer thuis. De opzet is om vanaf 1996 ons personeel met alle zorgfacetten rond een aangifte vertrouwd te maken, zodat de politieman of -vrouw straks niet alleen de aangifte noteert, maar vervolgens ook de noodzakelijke maatregelen neemt en het sporenonder zoek doet. Zo krijgt het slacht offer niet allerlei verschillende politiediensten over de vloer, maar is er één vast aanspreek punt". Dadergericht Een ander aspect van de nieu we aanpak is het dadergericht te werk gaan bij misdrijven. „Na een inbraak, diefstal of roof kijken we in ons bestand, wie als dader of dadergroep in aanmerking komt. Aan- de hand van sporen, signalemen ten, werkwijze en informatie over wie er op dat moment vrij rondloopt, proberen we de dader te achterhalen. Een geo liede 'informatiestroomlijn' is hierbij natuurlijk van groot belang. Volgend jaar worden alle dadergegevens opgesla gen in een regionale 'onder steuningsdesk', waaruit ieder regiokorps kan putten. Die ge gevens zitten nu nog vaak in het binnenzakje van de indivi duele politieman- en vrouw. Het gevolg van deze werkwij ze is echter wel, dat aan aan giften zonder daderindicatie, waarbij we dus geen idee heb ben in welke hoek we moeten zoeken, geen extra opspo ringsenergie meer wordt be steed". Op het gebied van de openba re orde en verkeer koos de po litie onder meer voor het aan pakken van de jongerenover- last (vooral in Noord), de tallo ze problemen (foutief parke ren, zakkenrollerij, diefstal en horeca-overlast) in de binnen stad, alcoholgebruik in het verkeer en gevaarlijk ver keersgedrag. Strenge controle op het foutief parkeren in woonwijken krijgt echter geen extra aandacht. „Omdat we nog steeds wachten op een de finitief Parkeerbeleidsplan van de gemeente, waarin pre cies staat wat wel en wat niet mag", legt Eric van der Horst uit. Milieutoezicht Nieuw in het beleidsplan is de specifieke aandacht voor het milieu. Sinds vorige maand beschikt de Schiedamse poli tie over een milieucoördinator, die voornamelijk een 'oor- en oogfunctie' vervult bij het sig naleren van bijvoorbeeld de opslag van autowrakken of il legale lozingen. Daartoe wor den milieuvluchten per heli kopter boven de stad ge maakt. Volgend jaar krijgen alle politiemensen een basis- milieucursus om het milieu toezicht beter uit te voeren. Eveneens nieuw is het vreem delingentoezicht, waarbij de politie zich met name richt op de problematiek van de twee- de- en derde generaties alloch tonen. „We willen dit doen in de contactuele sfeer door re gelmatig ontmoetingsplaatsen van allochtonen, zoals mos keeën en koffiehuizen, te be zoeken. Mogelijk wordt een een bruine herenfiets van het merk Gazelle, waarop her en der allerlei stickers van L.A. Gear zijn geplakt. Het ach terspatbord zit met gele touwtjes aan de bagagedra ger vastgebonden. Wie de politie informatie kan verschaffen over de dader en/of de fiets of iets van de tasjesroof heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de recherche van de ge meentepolitie Schiedam, te lefoon 4494436. SONY CCD-TR303 Automatische "Traveller" voor wereld opnamen FOTO - VIDEO Belangrijke mededeling voor alle verbruikers van drinkwater in Schiedam. cursus Turks gestart voor poli- tie-ambtenaren", aldus Van der Horst. Het stellen van prioriteiten betekent dat aan andere za ken minder aandacht zal wor den besteed, zoals aan het op sporen en terugbrengen van minderjarigen („althans niet a la mihute, meestal keert het kind uit zichzelf binnen 24 uur terug"), bijzondere wetge ving en gerichte controle op algemene verordeningen (vrachtverkeer Broersvest!). Opmerkelijk is dat in dit ver band ook de systematische controle van opkopers wordt vermeld, terwijl anderzijds wel extra aandacht wordt be steed aan het helingscircuit. „Opkopers van goederen, in vakjargon 'gruthokkers', zijn verplicht een register van in- en verkoop bij te houden. Controle daarvan is echter enorm tijdrovend en meestal niet rendabel. De extra aan dacht voor helers gebeurt via informatie van daders, die doorslaan. Het moet een stan daardprocedure worden dat verdachten na hun bekentenis worden doorgevraagd over hun helers. Maar ook dat is niet eenvoudig. Criminelen la ten deze informatie niet gauw los, omdat zij natuurlijk af hankelijk zijn van zo'n heler". Het is dit jaar voor het eerst, dat de politie haar Korpsbe leidsplan in boekvorm presen teert aan de bevolking. „We willen de burger informeren over onze werkwijze en ze er nauw bij betrekken. Boven dien heeft de belastingbetaler er natuurlijk recht op. Overi gens zal het direct ook de laat ste keer zijn dat ons beleids plan in deze vorm verschijnt want in januari 1994 gaat het regiokorps Rotterdam-Rijn mond van start. En daarvan maken' wij straks deel uit met alle gevolgen van dien", be sluit de Schiedamse districts chef. THATSRXC90 normaal Zie pag. SERVICELIJN 010-4796199 Kinderen houden buurt schoon Prijsvraag over jenever historie Schiedams koororgel voor Grote Kerk Sportnieuws SCHIEDAM - De Schie damse politie beperkt haar extra aandacht voortaan alleen nog tot de lokale criminaliteit, milieu- en vreemdelin gentoezicht en de be langrijkste zaken van openbare orde en ver keer. Daarentegen ver mindert de inzet voor minder ernstige kwes ties. Dit is het gevolg van een prioriteitenkeu ze, waartoe het politie korps zich gedwongen ziet. Eén en ander staat in het Korpsbeleidsplan 1993, dat - om logistieke redenen - pas onlangs openbaar is gemaakt. Visser beste visser ROTTERDAM ROTTERDAM ^AwÜoppiX .-.yuoAiTËi IJsselmondselaan 175 PrOmS RnrrprHam - Kralincseveer 010-4508033 Getuigen gezocht deZjuiderSter VMONTËL IJsselmondselaan 175 proms Rotterdam - Kralingseveer 010-4508033 Politiechef Eric van der Horst: „Terugdringen van veelvoorkomende criminaliteit is een utopie. We gaan daarom voorlopig uit van stabilisatie". Kompleet uitgeruste camcorder met handige Program AE-instelling. Full Range Inner Autofocus waarmee een bewegend onderwerp auto matisch scherp blijft van veraf (10 x zoom) tot heel dichtbij (macro). Mogelijkheid voor in- en uitvloeiers en wereld datum/tijd. Inklusief lader/lichtnetvoeding en IR- afstandsbediening. Van 1899,- STUNTPRIJS Aanbieding geldt t/m 29 juli a.s. en zolang voorradig. A ROTTERDAM - Hoogstraat 141 ROTTERDAM - Winkelc. Zuidplein ROTTERDAM - 2e Middellandstraat 23 ROTTERDAM - Bergse Dorpsstraat 32 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 DEN HAAG - Venestraat 8-10 DORDRECHT - Voorstraat 274 LEIDEN - Haarlemmerstraat 170 WATERLEIDINGBEDRIJF ZUID-HOLLAND-ZUID 1^1 N.V. Openbaar Nutsbedrijf Schiedam Zie onze advertentie op pagina 19 Consumer Electronics Hel Nieuwe niet ontvangen? Bel onze van 9.00 tot 17.00 uur 45e JAARGANG, NUMMER 33 OPLAGE 42.150 Politie gedwongen tot nog striktere prioriteitenkeuze

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1993 | | pagina 1