Het Nieuwe Molen vangt veel toeristen Eerste brandweervrouw is geen soft doetje Geen krant? EUROTAX 415.11.22 Spectaculaire Video/CD 2|daagse Stadsblad sm 4mm Politie tipt bezitters van een kelderbox GRATIS AFHALEN "Oranje" Straattoneel op Open Monumentendag Schiedam - Het Neder lands Malend Korenmo len Museum De Nieuwe Palmboom, de culturele aanwinst van Schie dam, heeft sinds de ope ning drie maanden gele den, ruim 1500 bezoe kers getrokken. Veel van de dagjestoeristen blijken afkomstig uit het buitenland te zijn. Japanners, Duitsers, Amerikanen, Belgen, Fransen, allemaal trek ken ze een middagje uit om- dikwijls vanuit Rot terdam- de Branders- stad aan te doen om daar de hoogste molens ter wereld en het mo lenmuseum te bekijken. Ook voor vakantievierders uit eigen stad is een bezoek aan De Palmboom meer dan de moeite waard. Het museum aan de Noordvest is geopend van dinsdag tot en met zater dag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag tussen 12.30 en 17.00 uur. De molen laat niet alleen zien hoe een korenmo len maalt maar heeft ook twee expositieruimtes. Op de twee de verdieping tonen de echte bakkers de ins en outs van het hedendaagse bakkersambacht en op de derde verdieping zijn foto's, tekeningen en bouw- fragmeneten van de herbouw van de molen te bewonderen. Schiedam - Anita van Leeuwen plaatselijk be kend als 'de vrouw die wel durft' is deze maand als eerste be roepsbrandweer bij de Gemeentebrandweer in dienst getreden. Anita die al sinds 1988 vrijwil liger is bij de uitruk- dienst, stond in 1990 met de leus 'Anita durft. Jij ook?' centraal in de campagne om vrouwen te interesseren voor de brandweer. Het resultaat is dat er nu vijf vrouwen bij de vrij willige brandweer wer ken en Anita nu van haar hobby haar baan heeft gemaakt. Aan de «nieuwe baan moest Anita de eerste dagen wel even wennen. 'Ik werkte als administratief medewerkster bij het ziekenfonds. Dat was dus heel wat anders. Omdat ik al vaak als vrijwilliger had meegedraaid wist ik wel wat me te wachten stond. Ik moest wel wennen aan de werktij den. Na een 24-uurs dienst heb je bijvoorbeeld een vrije dag.' Conditie De dagen beginnen voor Anita niet meer met het opstarten van de computer, maar met een uur sporten om in condi tie te blijven. Hoewel de trai ningen behoorlijk zwaar zijn, zegt de brandweervrouw dat je niet sterk hoeft te zijn om bij de brandweer te werken. 'Van ochtend had ik tijdens het trainen een slijpschijf in m'n handen die je steeds omhoog moest tillen. Op het laatst be gonnen m'n handen toch aar dig te trillen. Maar in de prak tijk is het zo dat je dingen met elkaar aanpakt. Je rukt nooit alleen uit.' Sterk hoef je dus niet te zijn, maar Anita kan wel een aantal eigenschappen noemen die je als brandweer man of -vrouw niet kan mis sen. 'Je moet wel sportief zijn en geen 'ochtendhumeur' heb ben want je kan midden in de nacht je bed uitgebeld wor den. Ik denk dat je ook geen doetje moet zijn. Je krijgt best weieens opmerkingen naar je hoofd, maar dat heeft er niets mee te maken dat ik een vrouw ben want ik doe net zo hard mee. Ik zie dat verschil tussen mannen en vrouwen niet zo. Mannen zijn soms ook net een stel ouwe wijven. Ge kwekt wordt er overal.' Teener maakt griezelfilm Succes voor Schiedamse waterskieers Jenever prijsvraag Vrede tussen GSS en Olympus getekend SCHIEDAM- Een golf kel- derboxinbraken heeft de afgelopen periode Schie dam geteisterd. De laatste twee weken werden er maar liefst 46 boxen open gebroken. Het weekend werd er ingebroken in ber gingen aan de Van Mar kenstraat, de Burgemees ter Van Haarenlaan en de Talmalaan. Maar de afge lopen weken gebeurde dat ook in diverse andere wij ken waaronder Groe- noord, West, de Gorzen en Nieuwland. Het is de die ven meestal te doen om fietsen, maar ook geluids apparatuur en gereed schap worden vaak mee genomen. De politie ver richt op dit moment inten sief onderzoek naar de da ders en kan daarbij met name gebruik maken van een aantal signalementen, die door getuigen zijn doorgegeven. Ondertus sen doet de politie ook een beroep op kelderboxbezit- ters om het het inbrekers gilde zo moeilijk mogelijk te maken. Daartoe is het volgende lijstje praktische tips opgesteld: - Laat geen waardevolle voorwerpen liggen in de kelderbox - Zet fietsen op slot of (nog beter) zet ze met een beugel vast aan de muur - Gebruik veiligheidsstrips zogenaamde secustrips) aan de buitenkant van de deur - Vervang eventuele lo- persloten door lipssloten - Gebruik in elk geval geen hangsloten - Dicht eventuele openin gen goed af - Houd centrale toegangs deuren afgesloten - Pak uw verantwoorede- lijkheid op het gebied van controle en bel de politie op als u iets verdachts ziet. SCHIEDAM- De Peur, de Lurk, de Ongedoopte en hun naamloze colle ga's, die in De Blauwe Druif de bittere smaak van hun karige bestaan weg kwamen spoelen, kregen in de vorm van 'de zakkendrager' en 'de brandersknecht' een eigen standbeeld in het stadshart. Hun bazen, de distillateurs, lieten zich in brons vereeuwi gen. Maar de goede vrouw die voor velen van hen de glazen vul de, is vergeten. De we duwe Van der Horst- Van Campen zijn wei nig tegenslagen be spaard gebleven. Eerst overlijdt haar man- een binnenschipper- en blijft ze zonder een sou met een stelletje kleine kinderen achter. Vin dingrijk als ze is, ver koopt ze de boot. Van de opbrengst schaft ze zich een cafeetje aan, maar ook daar weet het noodlot haar te achter halen. Het is in feite haar gemoede lijke karakter dat de weduwe fataal wordt. De meeste vaste klanten laten hun consump ties bijschrijven op de lat; betalen ho maar. 'De bulboef die haar te pas en vooral te on pas op overtredingen betrapt, weet ze slechts met veel tact te sussen. Ondanks al haar zwoegen en ploeteren gaat haar kleine nering op de fles. Niettemin slaagt ze erin haar zoons en dochters tot fatsoen lijke leden van de maatschap pij op te voeden. Het is in eerste instantie aan de Stichting Open Monumen tendag te danken dat de we duwe Van der Horst-Van Cam pen en mét haar een aantal andere gewone burgers, die nooit de officiële geschiede nisboeken halen, aan de ver getelheid ontrukt worden. Afkeer Het plaatselijk comité wilde de wat plechtstatige sfeer rond deze jaarlijkse landelijke manifestatie, ditmaal op zater dag 11 september, enigszins doorbreken. Historicus/journa list Han van der Horst- van wiens hand ook de revue 'Het zit erop' komt (ter gelegen heid van het 40-jarig bevrij dingsfeest in het Passage The ater in '85)- kreeg de rekbare opdracht 'iets van straattoneel te schrijven gedateerd rond 1893'. Zélf afkomstig uit een geslacht van Schiedammers met een ingebakken afkeer van machthebbers en kapso- neslijders gaf de rebelse Van der Horst, in de drie sketches die hij maakte, de zwaar ge plaagde onderlaag van de be volking de hoofdrol. De verha len, die hij zich herinnerde van familiefeestjes, over zijn Indien u het Nieuwe Stadsblad niet ontvangen heeft kunt u dit vanaf donderdagochtend bij: Bureau Huisvesting, 's-Gravelandseweg 567 Gemeentelijk Woningbeheer, Noordvest 18 Wijkcentrum „De Blauwe Brug", Bachplein 590 Woningbouwvereniging Schiedam, Kerklaan 33 Rooksjoppie, Voornesestraat 1A Ron's Tabakshop, Hoogstraat 164 De Blokshops, Mgr. Nolenslaan 524 Tabakspeciaalzaak „De Woudhoek", Geuzenplein 17 'T IS ECHT WAAR! EETHOEK als het om wonen gaat Wijnhandel Slijterij Voor de betere wijnen en gedistilleerd P150 AUTOMATISCHE DIAPROJECTOR VAN GROTE KLASSE STUNTPRIJS kleurrijke overgrootmoeder dienden hem ter inspiratie. Ook de ervaringen die hij op deed bij zijn reizen naar diver se derde wereldlanden- als medewerker van de Nuffic Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs)- ble ken bijzonder bruikbaar. Van der Horst: 'De sociale misstan den die nu bijvoorbeeld heer sen in Manilla op de Filippij nen waren een eeuw geleden in Schiedam schering en in slag. Het was een standen maatschappij met enorm grote contrasten. Het volk werkte zich dood en had nauwelijks te vreten. De distillateurs ver laagden vlak voor de eeuwwis seling in hun buitengewone arrogantie nog eens de lonen om een soort prijzenoorlog te kunnen voeren. De concurren tie was moordend, want juist toen raakte het drinken van Beiers bier in de mode. Er ontbrandde een strijd tussen 'de grote en de kleine glazen'. Het leven was ruig en armza lig, maar het was wel een tijd waar je als schrijver wat mee kunt doen.' Hete brei Om zich ter zake kundig te documenteren - 'Het zou mijn eer te na zijn als de feiten niet klopten'- spitte Van der Horst stapels oude kranten door. Zelf een liefhebber van smeuï ge details, vaart en aktie ver diepte hij zich bovendien in het taalgebruik-van-de-straat uit die dagen ondermeer door 19de eeuwse bestseller-au teurs te lezen. Dat resulteerde in drie sketches van elk zeven minuten waarin in geen enkel opzicht 'om de hete brei wordt heengedraaid'. Nancy McGil- lavry- die ook meewerkte aan de produkties van Schat- is in middels druk doende een groep spelers te regisseren; die ook vrijwel allemaal mee gewerkt hebben aan de inmid dels drie openluchtspectakels op historische lokatie. In de repetitieruimte aan de Korte Haven hoeven daardoor wei nig woorden vuil gemaakt te worden aan beginnersfouten als te onduidelijk en te sloom spreken. Ruim een maand voor de eigenlijke uitvoering knallen de teksten er al uit of ze de acteurs en actrices op het lijf geschreven zijn. Jan Tjassens zet met evenveel ver ve de pastoor neer, die een af gesloofde moeder adviseert om kinderzegen te bidden, als de ruwe-bolster-blanke-pit, die zijn schamele salaris volledig naar de kroeg brengt. Zijn dochter weet als een uit-het- leven gegrepen Annemie een stelletje 'gore lampepitten' de stuipen op het lijf te jagen. Ga bij je vader thuis het dienstmeisje bevruchten,' ad viseert ze de twee bekakte studenten die haar vanaf een terras lastig vallen. De weduwe Van der Horst- Van Campen en tal van ande re crepeergevallen uit het vroegere Zwarte Nazareth met haar zullen waarschijnlijk nooit model staan voor een standbeeld. Dankzij haar ach terkleinzoon krijgt ze straks wel een levend monument dat rechtdoet aan haar sterke ka rakter; zoals de hooghartige bronzen distillateur in zijn verstarde trots past bij de voormalige notabelen van de Brandersstad. Het straattoneel wordt opgevoerd zaterdag 11 september. Het Nieuwe Stads blad zal nog over de juiste tijdstippen en plaatsen berich ten. Zie pag. 6 7 TAXI-VERVOER, OOK ROLSTOELBUSVERVOER 24-UUR SERVICE GAK - DETAM - ZIEKENFONDS 65+ KORTING VIA BONBOEKJE SERVICELIJN 010-4796199 Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1993 45e JAARGANG, NUMMER 36 OPLAGE 42.150 Stadsblad Molen De Nieuwe Palmboom blijkt een toeristische trekker van de eerste orde te zijn. Anita van Leeuwen. voor een De jenever is nog gewoon een spaatje, de costuums zijn nog eigentijds, maar de vaart zit er al helemaal in. m*oazuhopkoopavohd GESLOTEN! LUXE AMERIKAANSE IN MESSING GROEN OF WIT. 4 STOELEN EN TAFEL MET GESLEPEN GLASPLAAT ±150 X 90 CM. IN DIVERSE UITVOERINGEN. NU VAN 998,-VOOR MAGAZIJNPRIJS! Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010-4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 Oranjestraat 10 12. fill AP Schiedam Telefoon OIO - 426 59 97/426 41 40 zie verder in deze uitgave. Autofocus-scherpstelling en handbediende scherptekorrektie-mogelijk- heid. Projectie-arm voor losse dia's. Uitneembare afstandsbediening. Voor universele-, LKM- en CS-diamagazijnen. Inklusief Hektor-P2 85mm objectief en 24V/150W halogeenlamp. Van 399,- Aanbieding geldig t/m 19 aug. a.s. en zolang voorradig. ROTTERDAM - Hoogstraat 141 ROTTERDAM - Winkelc. Zuidplein ROTTERDAM - 2c Middellandstraat 23 ROTTERDAM - Groene Hilledijk 173 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 ROTTERDAM - Bergse Dorpsstraat 32 DEN HAAG Venestraat 8-10 DORDRECHT - Voorstraat 274 LEIDEN - Haarlemmerstraat 170 DRINK G I I I 6 E N H E I D Broersvest 129 3111 EE Schiedam 010-2731721 Het Nieuwe niet ontvangen? Bel onze van 9.00 tot 17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1993 | | pagina 1