Het Nieuwe De eerste schooldag ADB richt zich op verkiezingen EUROTAX 415.11.22 Dalende helikopter blaast hondje weg Geen krant? (teZuicUfSter ËrflÉÉ LET OP: CURSUSKRANT tfc HiEDil 2199,- Stadsblad Gebouw wordt begin volgend jaar gesloopt 'Hair' in Theater Bier proeven in d'Ooievaar Alma Boerland 5 jaar GRATIS AFHALEN als het om wonen gaat Bij dit Stadsblad zit de Nieuwe van het Educatief Centrum ECV Sony HBA-5050 Tekenbord computer Slanke lijn licht bekeken li W *-3 M Deze week in Varia: Prijsvraag jeneverexpo Afscheid van ambtenaar SMC beste voetbalclub Éfï- EN OR INK GltlOiNHEID Broersvest 129 3111 EE Schiedam 010-2731721 SCHIEDAM - Baby's worden peuters, peuters worden kleu ters en dan is daar plotseling de dag dat kindlief voor het gerst naar de basisschool gaat. Afgelopen maandag was het weer zover: de eerste schooldag van een nieuw leerseizoen. Voor de één het langverwachte weerzien met de schoolvriend jes en -vriendinnetjes van en kele maanden geleden, voor de ander een kennismaking met een nieuwe school. Voor één groep kinderen is het echter de stap naar een com pleet nieuwe levensfase: de kinderen van groep 1, die van één of twee dagdelen per week in de peuterspeelzaal ineens vijf hele dagen lang naar school moeten. Voorbij zijn de onbezorgde dagen, de tijden van huiswerk en repetities na deren. Menig vierjarige kon zich de eerste schooldag slechts moei lijk losrukken van moeder's vertrouwde rokken (lees tegen woordig 'legging'), maar ook heel veel ouders zagen met eni ge weemoed hun jongste telg de nieuwe levensfase binnen wandelen. „Wat zal het stil en saai worden in huis", klonk dan ook -de verzuchting van menig moeder. Overigens hebben zich op het gebied van de schoolinstéllin- gen in Schiedam weer enige wijzigingen voorgedaan. Zoals de laatste jaren gebruikelijk zijn scholen verdwenen, gefu seerd en van naam veranderd. Zo zijn de openbare basisscho len 'Groenoord' en 'De Ouver ture' samengegaan in een nieuwe school 'De Trouba dour'. De school is gevestigd in de voormalige Ouverture aan het Bachplein, met het onder komen van 'Groenoord' aan de Peter van Anrooylaan als de pendance. Ook de Prinses Beatrixschool en Prinses Julianaschool be staan niet meer. Beide scholen voor protestants-christelijk ba sisonderwijs zijn gefuseerd tot de 'Gravin Aleidaschool', met de Oostsingel als hoofdvesti ging en de Buijs Ballotsingel als dependance. In, het protestants-christelijk voortgezet onderwijs tenslotte heeft Scholengemeenschap 'De Burcht' (MAVO en Beroepson derwijs), aan de Nieuwe Dam- laan 762, de naam veranderd in het 'Gilde College'. SCHIEDAM - Lokaliteit d'Ooievaar, aan dte Ooievaars teeg 1, organi seert zondag 29 augustus een bierproefmiddag. Tus sen 15.00 en 17.00 uur kunnen liefhebbers ken nismaken met de produk- ten van bierbrouwer Peter Raaijen uit Westmaas. Raaijen, eigenaar van bierbrouwerij De Drie Kruizen, is voornemens om volgend jaar aan de Kethelstraat in Schiedam een nieuwe bierbrouwerij te starten onder de oude naam 'De Griffioen'. Hij heeft inmiddels al twee 'Schiedamse' bieren op zijn naam staan; De Griffi oen en Theater Wit (spe ciaal ontwikkeld ter gele genheid van de. laatste openluchtvoorstelling van het SCHAT). De brouwsels van Raaijen kunnen zondag worden geproefd in Lokaliteit d'Ooievaar. De toegangs prijs bedraagt tien gulden. 'MM. km BHBM! MBI SCHIEDAM - Het Anti Diskri- minatie Buro Schiedam (ADB) is bezig een brochure samen te stellen, waarin nadere infor matie over de CD wordt ver strekt. De brochure zal naar verwachting eind oktober/be gin november worden ver spreid onder maatschappelij ke organisaties in Schiedam. „Politiek wordt gevreesd dat de CD tijdens de komende verkiezingen winst zal boe ken", legt Gé Grubben van het ADB uit. „In Schiedam houdt men zelfs rekening met vier CD-zetels in de gemeente raad. Niet zo verwonderlijk, want tijdens de verkiezingen in 1990 scoorde de Schiedam se CD ook al hoger dan het landelijk gemiddelde". „Wij zijn er echter van over tuigd dat veel Schiedammers op deze partij stemmen op ba sis van verkeerde informatie en verwachtingen. Wie denkt dat de CD zijn of haar belan gen dient, zal vaak bedrogen uitkomen. Dat heeft de CD de afgelopen jaren in de Schie damse gemeenteraad wel be wezen. Daarom lijkt het ons zinvol om eens wat feiten en wetenswaardigheden over deze politieke partij op een rij tje te zetten". Hoewel de Centrum-Democra ten de afgelopen raadsperiode nauwelijks iets van zich heb ben laten horen, weet het ADB dat sympathisanten wel degelijk actief zijn in de volks wijken. „Wanneer ergens iets aan de hand is met buitenlan ders, zijn rechts-extremisten er als de kippen bij om het vuurtje op te stoken. Wij heb ben sterk de indruk dat de aanhang van de CD hierdoor groeiende is, zonder dat men beseft wat deze partij nu wer kelijk inhoudt. Met behulp van onze brochure willen we hierin meer duidelijkheid scheppen". Overigens verwacht het ADB niet dat andere rechts-extre- mistische partijen voet aan de grond zullen krijgen in Schie dam. „Zo nu en dan duiken weieens pamfletten op van on der meer CP'86, maar daarna wordt er weer geruime tijd niets meer van zo'n organisa tie vernomen". Bridge leren? Bij u in de buurt gaat binnenkort een cursus van start. Bel nu voor meer informatie districtscoördinator C. Lambregts "S 01883-14984 of Mw. van de Mortel van de Nederlandse Bridge Bond "S 030-712644 TAXI-VERVOER, OOK ROLSTOELBUSVERVOER 24-UUR SERVICE GAK - DETAM - ZIEKENFONDS 65+ KORTING VIA BONBOEKJE BEAUTY CENTER zie adv. pag. 4 SCHIEDAM - Een stunt met een helicopter heeft vrijdag middag rond 14.45 uur aan de Maasboulevard voor de nodige consternatie gezorgd. De wen telwiek had vergunning ge kregen om naast een restau rant aan de Maasboulevard te landen, maar de organisatie had verzuimd het landingspla teau te ontruimen. Het gevolg was dat zo'n dertig nietsvermoedende mensen, die op het plateau zaten, in al lerijl een veilig heenkomen moesten zoeken toen de heli copter de landing inzette. Door de wind, die de heli ver oorzaakte, werden enkelen van hen omvergegooid, terwijl een hondje werd weggeblazen. Een vrouw kwam door de luchtdruk ten val en verstuik te haar enkel. Zij heeft een klacht ingediend bij de politie. De eigenaar van het vliegbe drijf erkende dat er onzorgvul dig te werk is gegaan en hij heeft toegezegd de veroor zaakte schade te vergoeden. SCHIEDAM - „Met ge mengde gevoelens" heeft het Passage The ater vorige week haar jaaragenda voor het sei zoen 1993/1994 gepre senteerd. De gemengde gevoelens hebben be trekking op de medede ling, die de theaterdi rectie vlak voor de va kantie van de gemeente kreeg, dat het Passage Theater op 1 februari volgend jaar moet zijn ontruimd, omdat het ge bouw wordt gesloopt. Als gevolg daarvan heeft de directie de vol ledige programmering vanaf 1 januari 1994 moeten annuleren. De voorstellingen in The ater de Teerstoof kun nen wel gewoon door gang vinden. Het Passage Theater moet wij ken voor de bouw van een par keergarage ten behoeve van het toekomstige Imelda-Pas- sage winkelcomplex. Op het Stadserf zal een nieuw theater verrijzen, maar de tijdsplan ning tussen sloop van het oude en de bouw van het nieu we theater loopt niet parallel. Daarom zal Schiedam het een tijd lang moeten stellen zon der volwaardige theatervbor- ziening. De oplevering van het nieuwe theater wordt name lijk niet voor december 1995 verwacht. De aankondiging, dat het Pas sage Theater al op 1 februari 1994 moet zijn ontruimd, kwam voor de directie schijn baar toch nog als een koude douche. De nieuwe jaaragenda vermeldt namelijk een com pleet programma voor de maanden januari tot en met mei. Het boekwerkje lag ech ter al bij de drukker toen de mededeling arriveerde. Met vette letters staat nu het woord 'Geannuleerd' dwars door de programma's. Onduidelijk „We wisten natuurlijk dat het theater binnenkort dicht moet, maar tot voor kort bleef het uiterst vaag wanneer dat ging gebeuren", legt Carel Beke, directeur van de Schie damse Theaters, uit. „Eerst werd er gesproken over okto ber, toen weer november. Meermalen heeft ons bestuur om duidelijkheid gevraagd, maar er kwam geen definitie ve datum boven water. Tot we ,in de eerste week van juli in kennis werden gesteld van een brief van de Dienst Ge meentewerken aan de chef van de afdeling Maatschappe lijke Aangelegenheden. In die brief wordt de datum van 1 fe bruari 1994 genoemd". „Voor hetzelfde geld echter", vervolgt Beke, „was het april geworden. Wij stonden begin dit jaar voor de keuze: boeken we geen voorstellingen voor de tweede helft van het thea terseizoen met het risico dat we straks nog wel een theater hebben maar geen program mering, of gaan we gewoon aan de slag. We hebben voor het laatste gekozen, temeer daar we natuurlijk toch sowie so de programmering voor Theater de Teerstoof moesten vaststellen. Het is nu erg jam mer dat we de voorstellingen Indien u het Nieuwe Stadsblad niet ontvangen heeft kunt u dit vanaf donderdagochtend bij: - Bureau Huisvesting, 's-Gravelandseweg 567 - Gemeentelijk Woningbeheer, Noordvest 18 - Wijkcentrum „De Blauwe Brug", Bachplein 590 - Woningbouwvereniging Schiedam, Kerklaan 33 - Rooksjoppie, Voornesestraat 1A - Ron's Tabakshop, Hoogstraat 164 - De Blokshops, Mgr. Nolenslaan 524 - Tabakspeciaalzaak „De Woudhoek", Geuzenplein 17 5 v#i i vanaf januari moeten annule ren, maar het is niet anders". Voorbij rijden Eén en ander betekent dat be kende artiesten en gezel schappen als Pim Jacobs, Louis van Dijk, Robert Paul, Margriet Èshuijs, The Deep River Quartet, Montezuma's Revenge, Benny Neyman, Ju les Deelder, Flairck, Het Groot Niet Te Vermijden Dans- en Show Orkest, Angela Groot huizen, Brigitte Kaandorp en Adèle Bloemendaal - die allen voor het komende seizoen wa ren geboekt - Schiedam nood gedwongen voorbij moeten rij den. Veel van deze artiesten zijn het komende seizoen ove rigens wel in de Vlaardingse Stadsgehoorzaal te vinden. Beke verwacht niet dat de ge annuleerde artiesten nu met schadeclaims zullen komen. „We hebben de impressariaten begin dit jaar al op de hoogte gebracht van de Schiedamse situatie. Men hield er dus re kening mee. Bovendien waren er nog geen contracten gete kend". Carel Beke en zijn medewer kers willen proberen een aan tal voorstellingen op andere lokaties te realiseren. „In fe bruari hebben we daarvoor al een plan gemaakt en zijn we op zoek gegaan naar alterna tieve lokaties voor voorstellin gen. Die liggen echter niet voor het opscheppen. Deson danks denken we er wel een paar te hebben gevonden, maar concreet kan ik daar nog niet veel over zeggen. De plannen moeten nog worden uitgewerkt. Vast staat wel dat we prioriteit geven aan Schie damse amateurgezelschappen, die regelmatig van het Passa ge Theater gebruik maken. Voor hen zullen we in ieder geval alternatieve lokaties zoeken. Daarnaast hebben we natuurlijk nog altijd Theater de Teerstoof'. Uitwijken naar bijvoorbeeld de Vlaardingse Stadsgehoor zaal lijkt Carel Beke niet de juiste oplossing. „In mei heb ben we onder onze bezoekers een enquête gehouden en daaruit bleek duidelijk dat de Schiedammer absoluut in Schiedam wil blijven voor cul turele voorstellingen. Men geeft de voorkeur aan een al ternatieve lokatie in Schiedam boven een bezoek aan een the ater buiten de stad". Het nieuwe theater op het Stadserf laat nog twee jaar op zich wachten. Carel Beke denkt echter niet dat in de cember 1995, wanneer het nieuwe theater wordt opgele verd, al direct de draad kan worden opgepakt. „Je zit dan midden in het theaterseizoen en het zal niet eenvoudig zijn om dan nog beschikbare ar tiesten te vinden. Vooraf boe ken is ook riskant, want het is natuurlijk heel goed mogelijk dat het theater later wordt op geleverd. En dan moet je weer gaan annuleren. Al met al zal het dus wel drie jaar gaan du ren". SCHIEDAM - Na januari is het gedaan met de voorstellingen in het Pas sage Theater. Van okto ber tot en niet december biedt het theater echter nog een compleet pro gramma. Het nieuwe (gekortwiek te) theaterseizoen wordt vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober ingeluid door Ti neke Schouten. In de ko mende maanden staan verder op het programma optredens van onder an deren Harrie Jekkers, Bram Vermeulen, de Be rini's, Harry Sacksioni, de Gigantjes, John Lan- ting en Maarten Peters en een uitvoering van de befaamde Broadway mu sical 'Hair', Kelderprijs AA J-9 CAMCORDER MET HOME STATION Van 2999, STUNTPRIJS niet ontvangen? Bel onze SERVICELIJN 010-4796199 van 9.00 tot 17.00 uur Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 WOENSDAG 25 AUGUSTUS 1993 45e JAARGANG, NUMMER 38 OPLAGE 42.150 Stadsblad t> Passage Theater moet programmering kortwieken Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010-4518844 Hilleiaan 30-39 I o metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 m,m uu Het Passage Theater wordt in februari volgend jaar getroffen door de slopershamer. Allernieuwste Hi8 camcorder met 8x motorzoom. Full range autofocus. HiFi-stereo geluid. Zeer eenvoudige bediening. Inklusief home-station voor gemakkelijk afspelen, IR-afstandsbe- diening en accessoires. Aanbieding geldt t/m 2 september en zolang voorradig. ROTTERDAM - Hoogstraat 141 ROTTERDAM - Wlnkelc. Zuidplein ROTTERDAM - 2e Middellandstraat 23 ROTTERDAM - Groene Hilledijk 173 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 ROTTERDAM - Bergse Dorpsstraat 32 DEN HAAG - Venestraat 8-10 DORDRECHT - Voorstraat 274 I LEIDEN - Haarlemmerstraat 170 Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1993 | | pagina 1