Het Nieuwe Dino Btf Dubbel feest bij brandweer jêêêêê! Videotheek Baly BALY Geen krant? Zaterdag 11 september VELE GRATIS ATTRAKTIES Kwaliteit en winkelsfeer, de Gebr. de Block geven net iets meer POSTER-STUNT 259 [A ri „Partij gaat naar de filistijnen BtOS GemeenteNieuws 6 7 SOCIALE DIENST GESLOTEN Stadsblad rukt P m Vrijwilligers Oproepcentrale PODIUMPROGRAMMA ilt u ook een irenfamilie j elkaar sparen?? at kan bij A.H. n 11 dec. a.s. GSD dicht 299T- sll i GRATIS AFHALEN bj 0lï (GALLfcGALL) IÉ;. 7 JVC TDW-106 Dubbel Cassettedeck In Varia: ÜT VT ta Kunstles op basisscholen Jenever prijsvraag Oost wordt gezond Onzekere toekomst Branders feesten SCHIEDAM - De traditionele open dag van de Schiedamse brandweer heeft dit jaar een feestelijk tintje. Voorafgaand aan de open dag, zaterdag 11 september, opent burgemees ter Reinier Scheeres name lijk de nieuwe personeelsac- commodatie van de brand weerkazerne aan de Breed- straat. Door de nieuwe personeelac- commodatie is met name de verbindingslijn tussen de per- soneelsverblijven van de dienstdoende ploeg en de eer- ste-lijns-uitrukstalling korter en veiliger geworden. Hier door kan de brandweer in noodgevallen nog sneller uit-' rukken. De uitbreiding be staat uit tien eenpersoons slaapkamers, sanitiare voor zieningen, een woonkamer, een keuken en een multifunc tionele kantine voor het gehe le personeel. Na de openingshandeling door de burgemeester kan het pu bliek tussen 13.00 en 16.00 uur een kijkje komen nemen in de nieuwe personeelsruimten van de brandweer. Daarnaast verzorgen de Schiedamse spuitgasten als vanouds diver se demonstraties op de bin nenplaats. Bovendien staat op de Noordvest (tussen molen De Vrijheid en de Parkweg) een moderne 'dompelpomp' opgesteld. Hier wordt tevens een demonstratie milieube scherming gegeven met be hulp van een oliescherm (een zogeheten 'oilboom'). Kinderen kunnen hun hart ophalen tijdens een rondrit in een brandweervoertuig, terwijl zij op de binnenplaats mogen deelnemen aan de spuitactivi- teiten. Ook volwassenen kun nen zich actief inzetten. Tenslotte kan men bij de pr ventiestand terecht voor ad vies en informatie over brand veiligheid in en rond het huis of bedrijf. Sport SCHIEDAM - Net als vorig jaar mag Mario Keizer zich de Kethelse Kampioen Tonnetje Steken noemen. Hij treedt hiermee in de voetsporen van Pascal Kerklaan, die in voor gaande jaren eveneens twee maal deze eervolle titel mocht dragen. Het Kampioenschap Tonnetje Steken werd afgelopen zondag voor de tiende maal georgani seerd door muziekvereniging St. Radboud. De folklore maakte deel uit van het jaar lijkse feestweekend van de ver eniging. Ongeveer veertig 'tonnetjesie- kers' waagden dit jaar een po ging om Mario van zijn twee de eindzege af te houden. Ge zeten in een sleetje zoefden zij een helling af waarbij onder weg moest worden geprobeerd met een stok een ringetje te pakken te krijgen. Dit ringetje zat echter bevestigd aan de on derkant van een, met ijskoud water gevulde, bak. Wie mis- stootte, was de sigaar. Heel wat deelnemers kregen zodoende een ijskoude douche. Na de voorronden bleven vier finalisten over, die het in eer ste instantie droog hadden ge houden. Maar ook zij ontkwa men in de finale niet aan een nat pak. Die finale duurde overigens drie ronden, omdat niemand in de eerste twee ron den het ringetje wist te be machtigen. Maar waar de drie mede-finalisten vervolgens het water over zich heen kregen, bleef Mario Keizer tot ieders verbazing en teleurstelling) droog. Hij heeft zich kennelijk de techniek eigen gemaakt om sneller dan het water beneden te zijn. In de derde ronde sloeg Mario overtuigend toe en sleepte zo wederom de eindze ge in de wacht. WATERWEG NOORD - De Oproepcentrale Nieuwe Water weg-Noord heeft dringend be hoefte aan nieuwe vrijwilli gers. Het vrijwilligersproject richt zich op de ondersteuning van partners of verzorgenden van thuiswonende ouderen met psychische stoornissen, langdurig zieken, gehandicap ten en terminale patiënten in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Door een goede samenwer king tussen familie, beroeps krachten en vrijwilligers kan de zorg thuis beter en langer worden volgehouden. Tijdens de aanwezigheid van de vrij williger krijgt de familie of verzorgende, die vaak zwaar belast is met de zorgverlening, even tijd om op adem te ko men en iets voor zichzelf te gaan doen. De zorg wordt hen dan een paar uur uit handen genomen. De vraag naar deze vorm van hulpverlening neemt sterk toe, waardoor de Oproepcen trale meer vrijwilligers nodig heeft. De vrijwilligers krijgen in het najaar een basiscursus van vijf bijeenkomsten aange boden. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij een ochtend, middag, avond of nacht per week beschikbaar zijn voor een vast adres. Wie belangstelling heeft voor dit vrijwilligerswerk kan con tact opnemen met het bureau van de Oproepcentrale in Ver- pleeg- en reactiveringscen trum DrieMaasStrede, tele foon 4278199 of 4278123. SCHIEDAM - Hans Bak ker legt aanstaande donderdag zijn functie als fractievoorzitter van de PvdA Schiedam neer. Na overleg met het fractiebureau en de wethouders Aad Wieg man en Chris Zijdeveld heeft hij besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen. Bakker wil niet langer verantwoor ding dragen voor het feit „dat de partij als organisatie naar de fi listijnen gaat". Hij blijft wel beschikbaar als raadslid voor de PvdA. De positie van fractievoorzitter wordt voorlopig overgenomen door zijn voorganger Gé Brouwer. Bakker stapt op kort voordat statutair deze maand een nieuwe fractievoorzitter moet worden gekozen. Hij kan zich niet vinden in de huidige gang van zaken binnen de fractie. In zijn ontslagbrief aan de fractie en de afdelingsverga dering schrijft Bakker: „In ok tober vorig jaar, toen we als fractie gezamenlijk de notitie 'Alle hens aan dek' hadden uitgebracht, stond de afdeling op een keerpunt. Voor het eerst sinds lange tijd werden er openingen geboden om oude tegenstellingen achter ons te laten en samen de han den uit de mouwen te steken. Schoorvoetend werd een be- SPALAND doe mee met de wedstrijden ZIE PAG. 3 als het om wonen gaat FAUTEUIL gin gemaakt met het (reacti veren van niet-actieve partij genoten. Er kwam weer dis cussie op gang over vernieu wende ideeën. De overtuiging kwam op dat de nu eenmaal onvermijdelijke strubbelingen over de kandidatenlijst en der gelijke zo lang mogelijk moeten worden uitgesteld en zo veel mogelijk in onderling overleg beheerst om de kwali teit en kracht van de partij niet te schaden. Helaas was dit van korte duur". Volgens Bakker heerst er bin nen de partij al sinds novem ber vorig jaar een sfeer van aangescherpte verhoudingen. Eerder al leidde dit tot het vertrek van Maarten Reude- rink en Jan Klijn uit het be stuur, waarna de positie van de fractievoorzitter aan de beurt was. „Ik heb een tijdje geprobeerd er in deze omstan digheden nog het beste van te maken. Het ziet er echter naar uit dat de frequentie en hef tigheid van deze voorvallen al leen maar verder zullen toene men als ik als fractievoorzitter niet het veld ruim". Persoonlijke belangen Bakker stelt dat persoonlijke belangen de boventoon zijn gaan voeren ten koste van de toekomst van de partij. „Wat ik jammer vind, is dat de ach terliggende discussie over koers en stijl van de PvdA- Schiedam niet openlijk in de partij wordt gevoerd. Of perso nen welkom zijn in de actieve kern van de partij, of hun ideeën en voorstellen waarden hebben, of met andere partij en wordt samengewerkt of niet; dit alles lijkt nu te wor den afgemeten aan de maatlat van onuitgesproken voorkeu ren rond de komende vorming van kandidatenlijsten, fractie- en wethoudersposten en coali ties". Volgens Bakker wordt de lan delijk ingezette vernieuwing van de PvdA in Schiedam slechts „in naam gevolgd. In werkelijkheid wordt deze ech ter met dezelfde maatlat ge meten". Het door Bakker zelf ingevoerde 'dualisme', waarbij SPORTWIJZER SCHIEDAM de fractie zich kritisch opstelt ten opzichte van de eigen wet houders in het college, is on der druk komen te staan, om dat het binnen de partij als 'te bedreigend' wordt ervaren. „Maar echt bedreigend is het, dat als gevolg hiervan de par tij als organisatie naar de filis tijnen gaat", meent Bakker. „Steeds meer mensen, die iets in hun mars hebben, kunnen wel wat anders, leukers, be denken dan steeds maar tegen deze bierkaai te vechten". Hij hekelt bovendien de ten dens binnen zijn partij om al leen coalitiepartners te zoe ken, die zetels inbrengen om een meerderheid in de raad te verkrijgen, terwijl deze part ners verder weinig pretenties mogen hebben. „De PvdA loopt hierdoor het risico zijn plaats in het college te verlie zen. Ik wil niet in de positie geraken dat ik als fractievoor zitter wel medeverantwoorde lijkheid zou dragen voor zo'n ontwikkeling, maar tegelijker tijd minder vrij ben hierover binnen de partij de discussie aan te gaan", licht Hans Bak ker zijn besluit om af te tre den toe. ui SCHIEDAM - In verband met een personeels- bijeenkomst is het kan toor van de Gemeentelij ke Sociale Dienst vrijdag 10 september vanaf 12.30 uur gesloten. tiirn rrnct I/L _J Zie pag. Op vrijdag 10 september a.s. is de gemeentelijke Sociale Dienst (gebouw 's-Graveland) in verband met een personeels bijeenkomst vanaf half één 's middags gesloten. SERVICELIJN 010-4796199 Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1993 45e JAARGANG, NUMMER 40 OPLAGE 42.150 Stadsblad Bakker vertrekt als voorman PvdA- Schiedam i 'ij~v. Plons! Nieuw bij VIDEO'S VOOR KLEIN EN GROOT in onze zeer luxe kijkcabine nu als enige in Schiedam e.o. door- spoelsysteem in iedere cabine. Keuze uit meer dan 10.000 pornofilms. Gratis koffie of frisdrank. Baly al 25 jaar de grootste en beste op pornogebied (geen sex) Dam 9-11, Schiedam. Tel. 010-4267126. Ma. t/m vrij. 10.00-22.00 uur - Zat. en zon. tot 20.00 uur. Indien u het Nieuwe Stadsblad niet ontvangen heeft kunt u dit vanaf donderdagochtend - Bureau Huisvesting, 's-Gravelandseweg 567 - Gemeentelijk Woningbeheer, Noordvest 18 - Wijkcentrum „De Blauwe Brug", Bachplein 590 - Woningbouwvereniging Schiedam, Kerklaan 33 - Rooksjoppie, Voornesestraat 1A - Ron's Tabakshop, Hoogstraat 164 - De Blokshops, Mgr. Nolenslaan 524 - Tabakspeciaalzaak „De Woudhoek", Geuzenplein 17 winkelcentrum öïK Hagastraal 1 N 010-473 14 22 010-273 17 83 Groenetun 107a G.oenelann 99a 110-473 66 02 010-473 05 25 HEEL APART DESIGN IN 3 UITSTEKENDE KLEUREN ECHT RUNDLEDER. NU VAN 998,- VOOR 798- f Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssei. Tel 010-4518844 Hilleiaan 30-39 to metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid. Tel 010-4852273 Gé Brouwer neemt het voorzit terschap over tot maart 1994. Zie de bijlage van deze krant Hans Bakker stapt op als fractievoorzitter van de PvdA Schiedam. Laat nu 20 x28cm 30x4Scm 50 x 70em Van kleinbeeld-negatief Deze aanbieding gelat t/m 6 nov. a.s FOTO - VIDEO §Wmr~ 7 i i ROTTERDAM - Hoogstraat 141 ROTTERDAM - Winkelc. Zuidplein ROTTERDAM - 2e Middeilandstraat 23 ROTTERDAM - Groene Hilledijk 173 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 ROTTERDAM - Bergse Dorpsstraat 32 DEN HAAG - Venestraat 8-10 DORDRECHT - Voorstraat 274 LEIDEN - Haarlemmerstraat 170 Het Nieuwe niet ontvangen? Bel onze van 9.00 tot 17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1993 | | pagina 1