Het Nieuwe Schiedam in ban Brandersfeesten 299,- GEMEJNTEDAG P ^^3 J cn etos GemeenteNieuws i. Gratis service dag bij Correct lefciwu^aMini Stadsblad tonica big mini zoom Afscheid van de nestor ZOEKT U KINDEROPVANG I AANBIEDEN I HUISHOUDELIJK I AFVAL Autokraken 2 HALEN 1 BETALEN CAI-storing Politie zoekt getuigen van overval Teachers, Win kaarten Heffing wordt duurder Altijd iets bijzonders. OPGELET! Super mooie WINTERJACKS voor 59.- Donzen BODYWARMERS voor 79.- Echte POLAR-FLEECE TRUIEN voor 75.- en al volop SKIKLEDING v.d. laagste prijs van Nederland SKIOVERALLS v a 95.- SKIPAKKEN v a 149.- Kom snel naar VILLERIUS SPORT Broersveld 127, Schiedam. Tel. 010-4733316. WATERWEG NOORD - Ruud van Houwelingen, sinds mensenheugenis 'het gezicht' van eerst Het Nieuwe Stadsblad in Schiedam en later Groot Vlaardingen en de Maas- sluise Maaskoerier, gaat de actieve journalistiek verlaten. Vrijdag 24 sep tember - van 15.30 tot 18.00 uur - neemt de nes tor onder de regionale journalisten officieel af scheid met een receptie in het kantoor van Groot Vlaardingen, aan de Westhavenkade 14. Elders in deze krant wordt de journalistieke loopbaan van Ruud van Houwelingen uitgebreid uit de doeken gedaan. Collega's, politici en an deren uit het maatschap pelijk veld halen aardige anekdotes op uit hun her inneringen aan Van Hou welingen. Het vertrek van Ruud van Houwelingen als eindredacteur van Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen en De Maas koerier betekent uiter aard een wisseling van de wacht. Ruud's positie bij Groot Vlaardingen en De Maas koerier wordt overgeno men door Nick van Dien, terwijl diens werkzaam heden bij Het Nieuwe Stadsblad zijn overgedra gen aan Helma Steeke- lenburg. .Van399, STUNTPRIJS FOTO fes zaterdag 25 september 1993 Plaats: Tijd: Thema: Activiteiten: Recreatiezaal Stadskantoor tussen 1^00 en 15.00 uur fnltfririatfe/ activiteitenmarkt gericht op 55-plussers Rondrit door de stad in nostalgische bus uit 1947 Politiek debat tussen raads leden en 55-plussers Historische tilm over Schiedam Bezichtiging 14e etage Stadskantoor (uniek stads- uitzicht). STICHTING KINDEROPVANG KATJA SCHIEDAM- Ook de afgelo pen week zijn er door heel Schiedam heen tal van auto kraken gepleegd. Op de vol gende plaatsen werden wa gens opengebroken: de Stad houderslaan, de Overschiese- weg, het Nieuwlandplein, de Heinsiusstraat, de Burgemees ter van Haarenlaan, de Nieu we Damlaan, de Halleystraat, de Lange Haven en de Sport halstraat. ZIE PAG. 9 Ook in Schiedam wordt het huishoudelijk afval niet altijd volgens de regels aangeboden. Hoe moet u uw afval aanbieden. stevige huisvuilzakken op de ophaaldag aanbieden en plaatsen op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad aan de kant van de weg of op de daarvoor door het O.N.S. aangewezen verzamelpunten; de vuilniszakken en of containers moeten goed gesloten zijn; de inhoud van de vuilniszakken mag niet zwaarder zijn dan 10 kg en geen uitsteeksels hebben los afval zoals papier, karton, hout, banden, ijzer, puin, vloerbedekking en klein chemisch afval niet aanbieden bij de huisvuilzakken; papier en karton meegeven aan de papierophalers of deponeren in de papierbak, banden terug naar de leverancier, hout, ijzer, puin, vloerbedekking en klein chemisch afval naar het Milieustation. Openingstijden Milieustation; op werkdagen van 09.30-16.00 uur en op zaterdag van 09.00-15.00 uur. Hartelijk dank voor uw medewerking aan een schone woonomgeving. N.V. OPENBAAR NUTSBEDRIJF SCHIEDAM Sportfondsen wordt Atlantis Branders feesten SCHIEDAM - Enkele honder den Schiedammers hebben maandagavond het O.N.S. ge beld met de melding dat de televisie-uitzendingen ern stig werden gestoord. De te lefoontjes kwamen voorna melijk uit het zuidelijk en westelijk stadsdeel. Oorzaak van de storing was een defect aan de hoofdvoe ding, die bij tijd en wijle zo overbelast was dat er hele maal geen tv-uitzending meer mogelijk was. De eerste klachten kwamen om kwart over acht binnen, terwijl de laatste rond elf uur 's avonds de wachtdienst van het O.N.S. bereikten. Ook dinsdagochtend vroeg had de Schiedamse CAI in de rich ting west en zuid nog kuren, maar volgens een woordvoer der waren in de loop van dinsdagmorgen alle proble men opgelost. Dit geldt echter niet voor de uitzendingen van BBC1 en BBC2. De uitzendingen hier van worden doorgestraald vanuit België, waar werk zaamheden de oorzaak zijn van een minder goede ont vangst. SCHIEDAM- Het me rendeel van de gemeen telijke lasten blijft in 1994 op hetzelfde ni veau als in '93. Er komt niet veel meer dan de vaste 3% inflatiecorrec tie boven op. De Schie dammer zal alleen be duidend hoger aange slagen worden voor de zogenaamde 'afvalstof fenheffing'. Die be draagt nu 112 gulden per huishouden op jaar basis; een bedrag dat in termijnen verrekend wordt via de nota's van de Nutsbedrijven. Hal verwege '94 loopt het ui terst voordelige con tract met de verbran dingsovens van de VAM af. Het stadsbestuur moet dan van de dien sten van de Roteb ge bruik gaan maken. Daarmee worden de kosten van de vuilnis verwerking in één klap opgetrokken van 90 naar 220 gulden per ton. Hoe en in welke mate is nog onduidelijk, maar de tarieven zullen daar in elk geval aan aange past worden. De gemeentelijke belastingen zullen komend jaar overigens wel ruim een miljoen gulden méér in het laatje brengen, maar dat voelt de burger niet in z'n portemonnaie. Deze ex tra inkomsten zijn te danken aan de toename van het aantal woningen en bedrijven in de Brandersstad. Het zijn de meest opvallende verschuivin gen in de plaatselijke begro ting, die uitkwam vlak voordat de koningin de landelijk prog noses op Prinsjesdag bekend maakte. Creatief Daarmee is het huidige colle ge van Burgemeester en Wet houders erin geslaagd in het laatste jaar voor de verkiezin gen haar huishoudboekje voor de vierde achtereenvolgende maal kloppend te krijgen. Schiedam's economische situ atie is op dit moment gezond te noemen, volgens een tevre den wethouder van financiën Aad Wiegman (PvdA): We zullen natuurlijk ook in de toekomst creatief moeten zijn in het vinden van oplossingen, maar ik durf wel te zeggen dat we solide geopereerd hebben de afgelopen periode. We heb ben de lastendruk in de gaten kunnen houden en ook dit maal weer drie miljoen weten vrij te maken voor nieuw be leid. Dat is in deze tijd van economische malaise en be zuinigingen van de Rijksover heid best uitzonderlijk. Zoiets lukt je natuurlijk niet als wet houder van financiën alleen. Het is het gevolg van de inzet en de samenwerking van het hele college.' Sporthal De drie miljoen gulden voor nieuw beleid wordt ditmaal voornamelijk gestopt in de re alisatie van een derde sporthal bij het zwembad in Groe- noord, de buurtvoorziening aan het Van 't Hoffplein in Oost en een nieuwe aanpak in het kader van het wijk- en buurtbeheer. Het ligt in de be doeling om middels het in- schakelen van de project teams de bewoners meer te betrekken bij de besteding van de beschikbare gelden voor hun eigen wijk, 'een doorbraak in het politieke denken' naar Wiegman's zeg gen. Instellingen, organisaties en verenigingen in de verschil lende sectoren krijgen niets extra's, maar ook niets minder in het laatje. Voor cultuur, re- cretaie en sociale voorzienin gen is het komend jaar 51 mil joen gulden uitgetrokken. Echt bezuinigd wordt er alleen op de exploitatiekosten van het nieuwe Passage Theater. Wiegman: De aanleg ervan is zo duur, dat we wat de pro grammering betreft het accent willen verleggen van de grote, dure voorstellingen naar de iets kleinere en naar het plaat selijk amateurtoneel en derge lijke. Dat levert een aanzienlij ke besparing op.' Oogsten De PvdA wethouder- die in middels bijna acht jaar de plaatselijke financiën onder zijn hoede heeft- is ervan overtuigd dat de grootse plan nen, die het gemeentebestuur voor de stad koestert allemaal verwezenlijkt zullen worden. Schiedammers- en ik ben er zelf een, dus ik mag het zeg gen- zijn over het algemeen zwartkijkers. Ze willen eerst zien en dan geloven. Toch heb ik het idee dat langzaamaan het vertrouwen groeiend is. Ik denk dat er een tijd van oog sten gaat aanbreken. Op dit moment lijkt alles samen te gaan trechteren. De bebou wing van het Stadserf, het Imelda-complex, de metro: het komt er allemaal. Dat nieuwe elan van Schiedam is geen sprookje meer,' aldus Wieg man. Schiedam verwacht over 1994 bijna 322 miljoen gulden bin nen te krijgen en ongeveer evenveel uit te geven. Omge slagen per hoofd van de bevol king is dat een kleine 4400 gulden per persoon. De voor naamste bronnen van inkom sten zijn het Rijk (het ge meentegarantiefonds) met 90 miljoen gulden, economische zaken (waaronder de erfpach texploitatie valt) met 86 mil joen gulden en de belastingen die 37 rpiljoen gulden moeten opbrengen. De begroting voor 1994 wordt begin november eerst in de commissies en daarna in de Raad middels de Algemene Beschouwingen be handeld. In een later stadium zullen Burgemeester en Wet houders de meerjarenbegro ting presenteren. SCHIEDAM- De politie zoekt getuigen van een overval vrijdagmiddag 17 september op een 22-jari- ge Schiedamse door twee mannen. Zij wandelde om ongeveer 14.05 uur op de Stadhouderslaan toen ze van achter werd beetge pakt, zodanig dat haar be let werd te gillen. De aan vallers werden gestoord door een auto die over de Stadhouderslaan aan kwam rijden. De vrouw riep om hulp waarop een medewerker van de ONS reageerde. Hij seinde de politie in. Aanvankelijk werden twee mannen aan gehouden, maar de vrouw kon hen niet als de daders identificeren. Het is niet duidelijk of de mannen de Schiedamse wilden aan randen of overvallen. Eventuele getuigen kun nen contact opnemen met de afdeling Recherche, te lefoonnummer: 4494402. zaterdag 25 september a.s. Zie pag. LOL 0.7 L SERVICELIJN 010-4796199 &s Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 WOENSDAG 22 SEPTEMBER 1993 45e JAARGANG, NUMMER 42 OPLAGE 42.150 Stadsblad SCHIEDAM- Het openingsweekend van de tiende editie van De Brandersfeesten zit er weer op. Gezien de grote bezoekersaantallen van de start van deze lustrum editie van het september-evenement, hebben de meeste Schiedammers het jubileum meegevierd. Elders in deze krant een uitgebreid (fotografisch) ver slag. Ook komend weekend brandt het festijn weerin volle hevigheid los. De Jazznacht zaterdag duurt traditiegetrouw een uurtje langer omdat de klok om exact 03.00 uur een uur terug moet worden gezet in verband met de overgang van zomer- naar wintertijd. De zondagsmarkt, op de 26ste september, is nu al een 'klassieker' en behoeft nauwelijks meer introductie. 4 flits AUtofOCUS Volledig automatisch Anti-rode-ogen voorflits functies Belichtings- correctie instelling Zeifont spanner met signaal LCD-vensterj Oneindig- stand landschap Macro-stand 35-70mm (2x zoom) objectief Continu- opnamen 1/500 sec. snelste sluitertijd SUPERKLEINE AUTOFOCUS ZOOMCOMPACT Aanbieding geldt t/m 30 september en Etui riem 29, n zolang voorradig. ROTTERDAM - Hoogstraat 141 ROTTERDAM - Wlnkelc. Zuidplcin ROTTERDAM - 2e Middellandstraat 23 ROTTERDAM - Groene Hilledijk 173 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 ROTTERDAM - Bergse Dorpsstraat 32 •DEN HAAG - Venestraat 8-10 DORDRECHT - Voorstraat 274 LEIDEN - Haarlemmerstraat 170 OOK WIJ HOUDEN OPEN HUIS Gemeerte ScSiedom m van Ostadelaan 120 3117 XM Schiedam Gastouderbureau tel. 010-4265819 Zoekt u voor uw kind(eren) kinderopvang of wilt u bij u thuis 1 tot 4 kinderen opvangen en verzorgen? Gastouderbureau Katja brengt gastouders en vraagouders met el kaar in contact om kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar in een gezin mogelijk te maken. Het opvangtarief voor een kind bedraagt 3.- per uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het gastouderbureau. Het spreekuur is op dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 10.30 uur. Adres en telefoonnummer: zie hierboven. unsi Vlaardingen Veer plein 146 010-4603449 Wethouder Aad Wiegman: de fundamenten'. Schiedams financiële situatie heeft soli- Sterk aanbod. m 19,95 23,95 .tf&iXDCHz Perfection of OM SCOTCH WHBKÏ ode i0*w Geniet, maar drink met mate. Aanbiedingen zijn geldig tot en met 28 september a.s., zolang de voorraad strekt. 010-4731422 010-2731783 010-4736602 010-4730525 Het Nieuwe niet ontvangen? Bel onze van 9.00 tot 17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1993 | | pagina 1