Het Nieuwe Ruwe bolsters;blanke pit Verhoudingen binnen theater vertroebeld Onrust er bodemve vei ron roni trei waa nigi] rdigi ngin ing over Noord ONS slaat met energiescan twee vliegen in één klap I zondag geopend dfiZtóbrSter Gratis Muziek kado 2f Stadsblad J%\ Positie direkteur Passage ter discussie Canon Oud-Kethel in beeld Nieuwe service gratis voor minima Paniek overbodig volgens DCMR Voor de doden niets dan goeds in Beukenhof Zonnebloem voert aktie A kt ie. Met je krant naar de haaien Hoeden hoofdzaak Sport Uit SCHIEDAM- Precies 90 jaar geleden kwam door. dijkdoor braak de Noord-Kethelpolder onder water te staan. Ter gele genheid hiervan exposeert Louw Jongste van donderdag 7 tot en met maandag 10 okto ber een 120-tal foto's en teke ningen uit die tijd. De ten toonstelling wordt geopend door de laatste kethellapster die werd ingeschreven bij de burgerlijke stand van destijds de gemeente Kethel, Mevrouw Jongeneel-Mostert. De exposi tie is te zien bij autobedrijf Nooteboom aan de Zwaluw laan 84. SCHIEDAM- 'The show must go on': het is een ijzeren wet uit de we reld van glitter en gla mour. Op het podium van De Passage stralen nog ieder weekend ster ren van verschillende pluimage. Achter de schermen rommelt het en worden de geluiden steeds sterker dat Schiedam straks niet alleen voor een ander onderkomen voor het theater, maar ook voor een andere direkteur moet zorgen. Begin volgend jaar valt het doek definitief voor de plaat selijke cultuurtempel. Het zal tot minstens halverwege '96 duren voor de geplande nieuwbouw op het Stadserf ook daadwerkelijk verwezen lijkt is. Op de schouders van het personeel en het bestuur rust de zware taak om gedu rende die periode de goede verstandhouding- die inmid dels in De Brandersstad met het publiek is opgebouwd- enigszins in stand te houden, zodat er straks niet vanaf het nulpunt begonnen hoeft te worden. Juist nu het scenario voor de nabije toekomst be sproken wordt, schittert direk teur Carel Beke door afwezig heid. Onder zijn mensen gaat het gerucht dat hij door het bestuur op non-actief is ge steld. Beke zelf is niet bereik baar voor commentaar. Peter Stadhouders (PvdA), secreta ris van het bestuur, bevestigt dat de eerste man tijdelijk niet op zijn post is. Hij ont kent echter ten stelligste dat het bestuur Beke de toegang tot zijn werkplek ontzegd heeft. Stadhouders is bereid toe te geven, dat er problemen zijn, maar wil de reden daarvan in het belang van de betrokke nen niet openbaar maken: Mijn officiële commentaar zou moeten zijn dat ik geen com mentaar heb. Ik wil alleen ver tellen dat er sprake is van een conflict, dat al langer speelt. De onderhandelingen over een oplossing zijn in volle gang. We zijn nog niet in het stadium beland dat we ope ning van zaken kunnen ge ven. Het is op dit moment in elk geval nog niet helemaal uitgesloten dat Beke terug keert als direkteur.' Stadhouders betreurt het bij zonder dat de verstandhou ding met het overige perso neel vertroebeld dreigt te wor den, temeer omdat ook daar de onzekerheid over het be houd van de werkplek groot is. De secretaris van het be stuur: We gaan een sluitings periode tegemoet van twee seizoenen, maar de program- mering in De Teerstoof gaat gewoon door. Dat betekent dat we een administratie en pro motie nodig hebben. Maar het mag duidelijk zijn dat we de complete bezetting van vast en ambulant personeel niet kunnen handhaven. We doen ons best een overbruggings plan handen en voeten te ge ven. We hebben juist nu onze mensen keihard nodig om aan dat plan- we denken onder meer aan verhuuraktiviteiten en voorstellingen op locatie realiteitsgehalte te geven. Dat verdient de eerste prioriteit.' Het personeel wil verder over leg afwachten alvorens com mentaar te geven. SCHIEDAM- Het uitlek ken van een uit 1991 da terend rapport van de DCMR over bodemver ontreiniging van het plantsoen bij de Mo- zartlaan heeft de nodige ongerustheid en veront waardiging veroorzaakt in Noord. De Bewoners vereniging Bachplein heeft inmiddels alle di- rekt betrokkenen schriftelijk in kennis gesteld van de vervui ling. Bovendien is er een brief op poten ge stuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders. Daarin wordt gevraagd om dui delijkheid over de aard en ernst van de veront reiniging én om ophel dering over de late ope ning van zaken. Volgens mr. J.A. Ebbinge Wub- ben, plaatsvervangend voorzitter van de Bewo nersvereniging, is de ge meente al vanaf 1985 op de hoogte van de kwes tie. Naar haar zeggen is dé grond, waarop on dermeer een speeltuin ligt, bij langdurig her haald contact gevaar lijk voor honden en kin deren. SCHIEDAM- De Nutsbe drijven willen een nieuw wapen in de strijd gooien tegen de stijgende gas- en licht- kosten: de energiescan. De service is bedoeld voor klanten die een ho ger verbruik hebben dan gemiddeld. Tot nu toe moesten zij zich 'be helpen' met algemene tips, folders, en gelijk soortig voorlichtings materiaal. In de nabije toekomst bestaat de mogelijkheid om de 'thuissituatie' te laten doorlichten zowel wat de 'technische-', als wat de 'gedragskant' be treft. Het ONS hoopt met behulp van een subsidie van het milieu- aktieplan voor de scan ongeveer 60 gulden, on geveer de helft van de werkelijke prijs, te kun- nen gaan berekenen. Bij dit bedrag zijn de kos ten van eventuele aan passingen van wonin gen niet inbegrepen. De minima zouden gratis gebruik moeten kunnen maken van deze moge lijkheid om de vaste lasten omlaag te bren gen. Het project staat inmiddels grofweg op poten, maar wordt pas tot in de details uitge werkt als de plaatselij ke politiek haar fiat er aan heeft gegeven. De Nutsbedrijven deden het idee voor de service op in Den Haag waar deze keuring op maat haar waarde op het ge bied van energiebesparing in middels ruimschoots bewezen heeft. Met de invoering van de scan hoopt het ONS twee vlie gen in één klap te slaan, vol gens medewerker Marco Jut: 'Ik geef eerlijk toe dat er aan het systeem niet uitsluitend ideeële maatstaven ten grond slag liggen. De klant heeft be lang bij bezuinigen; wij bij het wegwerken van de incasso achterstanden. Dat is in Schie dam, waar verhoudingsgewijs veel minima wonen, een groot probleem. De mensen kunnen te hoge lasten simpelweg niet betalen.' Jut beseft dat de scan een aantal aanbevelingen kan op leveren, die ook nogal begro telijk zijn: 'Uit ervaring weten we echter, dat juist het gedrag veel invloed heeft op de reke ning. Mensen realiseren zich soms zélf niet dat bepaalde in geroeste gewoontes- zoals het laten openstaan van een deur- meteen in de papieren gaan lopen. Zo'n stukje bewustwor ding is uiterst belangrijk. Bo vendien zijn de Nutsbedrijven onafhankelijk. Wij hebben bij de advisering geen enkel com mercieel belang en daardoor de mogelijkheid de beste en voordeligste oplossingen wat betreft eventuele technische aanpassingen op een rijtje te zetten.' Als de plannen van het ONS volledig worden uit gevoerd dan wordt voor een deel van de praktische uitvoe ring van de energiescan een werkgelegenheidsproject op gestart. EOS 1000F Wij kunnen niet begrijpen dat u geen enkele zorgvuldig heid hebt getoond ten aanzien van de gezondheid van uw kiezers. Ons vertrouwen in u is ernstig geschokt,' aldus mr. Ebbinge Wubben in haar schrijven naar het stadsbe stuur. De DCMR bevestigt dat er zowel in '85 als in '91 onder zoek is verricht naar de kwali teit van de grond van het plantsoen. De verontreiniging met ondermeer bestrijdings middelen is volgens de milieu dienst echter niet zodanig dat de bevolking ook maar enig ri sico loopt. Te traag De DCMR erkent dat er 'mis schien wat te traag' ruchtbaar heid gegeven is aan de affaire. Woordvoerder René Kuyper noemt het 'jammer' dat de zaak daardoor dreigt te escale ren: Het is gebruikelijk dat er de nodige tijd tussen de verschillende onderzoeken zit. Zuid-Holland kent zoveel gif locaties en ons budget is be perkt. Dat noopt ons ertoe om ons geld zo verstandig moge lijk uit te geven. En de urgen tie van deze plek is op zich laag. Bij het eerste onderzoek van de bewuste grond, in 1985, was men so-wie-so minder open over milieuzaken. Het was toen geen gewoonte om de bewoners erbij te betrek ken. Uiteraard is de gemeente wel op de hoogte gesteld. De rapportage van het onderzoek in '91 is eerlijk gezegd enigs zins tussen wal en schip ge raakt door ondermeer interne reorganisatie. Maar we hebben geenszins bewust informatie achtergehouden. Er ontstaat nu een stuk paniek en dat is niet nodig. De mensen hoeven zich totaal geen zorgen te ma ken. Ze moeten wél weten wat er aan de hand is.' aldus Kuy per. De DCMR heeft inmid dels toegezegd alle betrokke nen nog deze week schriftelijk uitgebreid te zullen informe ren. Mooie wethouder Het plantsoen bij het Bach plein werd in de 60-iger jaren aangelegd op grond die werd aangevoerd van de Vlaarding- se waterzuiveringsintallatie 'De Grote Lucht', maar oor spronkelijk afkomstig was uit de Rotterdamse havens. Toen bekend werd dat het haven- slib uit de Maasstad ernstig verontreinigd was, liet de Pro vincie alle startlocaties onder zoeken. In '85 was het parkje in Noord aan de beurt voor een eerste zogenaamd 'oriën terend onderzoek', in '91 volg de het 'nader onderzoek'. De uitslag van allebei was gelijk luidend: de bodem bevat be strijdingsmiddelen, teerachti- ge stoffen en zware metalen en levert uitsluitend gevaar op bij ingestie (het via de mond innemen van de grond). Volgens René Kuyper van de DCMR is de kans op inname op die plek 'uitzonderlijk laag': De bodem is daar be dekt met tegels en gras, dus het is vrijwel onmogelijk er di- rekt mee in contact te komen. We hebben ook het grondwa ter bemonsterd. Dat was licht verontreinigd, maar die ver ontreiniging verspreidt zich niet. Mede daardoor is voor ons de urgentiescore van deze plek in verhouding tot andere locaties in het Rijnmondge bied relatief laag. Een even tuele sanering heeft niet de hoogste prioriteit omdat er vrijwel geen risico is voor de gezondheid.' De bewonersvereniging Bach plein valt vooral over het aan deel van de gemeente. 'We hebben hier zo'n mooie wet houder Zijdeveld, die zo ge weldig veel drukte maakt over bij-wijze-van spreke iedere zonnecollector. En over zo'n vervuiling wordt niet gerept. Dat is schande.' stelt plaats vervangend voorzitter Ebbin ge Wubben. De gemeente vindt dat haarzelf in dezen geen enkele blaam treft, maar zegt wel de ontstane ongerust heid 'te betreuren'. Ook het stadsbestuur zal de bewoners op korte termijn schriftelijk tekst en uitleg geven. FILIAAL HILLELAAN 8 1/ OKTOBER VAN 10 TOT 17 UUR als het om wonen gaat SCHIEDAM- In het aula- crematoriumcomplex De Beukenhof aan de Burge meester van Haarenlaan 1450 wordt zaterdag 9 ok tober open huis gehouden tussen 11.00 en 15.00 uur. Bezoekers kunnen zich er dan met eigen ogen van overtuigen dat in Schie dam de overledenen met het grootst mogelijke com fort en alle denkbare egards behandeld worden. De Beukenhof gaat er prat op over een moderne ge- luids- en viedeostudio te beschikken en over onder meer goed geoutilleerde koffie- en asbehandelka- mers. Tijdens het open huis wordt speciale aan dacht besteed aan het bouwplan voor een grote derde koffiekamer. SCHIEDAM- De Zonnebloem houdt de komende week in Schiedam een bijzondere ak tie, die is bedoeld om vrijwilli gers en klanten te werven én donateurs. Donateurs betalen 15 gulden per jaar. Van die bij dragen bekostigt De Zonne bloem aktiviteiten als zieken bezoek, dagboottochten, va kanties voor zieken, winkelda- gen en de Sinterklaasaktie 'Zon in de schoorsteen'. Informatie over De Zonne bloem bij de heer Steehouwer, telefoonnummer 4707424, of bij mevrouw Etman, telefoon nummer 4263369. FEEST!!! h/y TOKO MURNI SUPERVOORDEEL!! Zie pag. 6 7 SERVICELIJN 010-4796199 Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 WOENSDAG 6 OKTOBER 1993 45e JAARGANG, NUMMER 44 OPLAGE 42.150 Stadsblad Carel Beke direkteur van het Passage Theater. SCHIEDAM- De doodshoofden in twee verschillende maten gingen zondag bij het 'Blue Treffen' op de Markt grif over de toonbank. De leren jassen, die er in vele fraaie uitvoeringen te koop hingen, 'liepen wat minder vlot'. De meeste van de bezoekers van motorspektakel waren dan ook al gekleed in een indruk wekkend exemplaar. Als 'gewone jas' voelde je je toch wat ongemakkelijk tussen al die 'stoere broertjes en zusjes'. De vele hardrockers, die het rustieke stadhuisje vrijwel aan het gezicht onttrokken, bleken bij voorzichtige nadere beschouwing echter over doodnormale menselijke eigenschappen te beschikken. Hoe teder werd stiekem hier-en-daar een uitlaat betast; hoe talrijk waren de verliefde blikken, die met zo'n imposante snel heidsduivel uitgewisseld werden. Organisator Dick Makelaar kreeg met zijn voorspelling het gelijk aan zijn zijde. Het Blue Treffen 1993 verliep zonder een smetje. Motormuizen blijken in de praktijk over een ruwe bolster en blanke pit te beschikken. AUTOFOCUS SPIEGELREFLEX CAMERA MET ORIGINEEL ZOOMOBJECTIEF Gemakkelijk te bedienen programmakeuzeknop voor o.a. de functies: 2 AF-methoden, 3 lichtmeet- methoden en 10 belichtings programma's. Groot informatiedisplay Ingebouwde flitser. Inklusief origineel Canon ES 35-80 mm zoomobjectief Van 1099. STUNTPRIJS Aanbieding geldt t/m 14 oktober en zolang voorradig ROTTERDAM - Bergse Dorpsstraat 32 DEN HAAG - Venestraat 8-10 DORDRECHT - Voorstraat 274 LEIDEN - Haarlemmerstraat 170 ROTTERDAM - Hoogstraat 141 ROTTERDAM - Wlnkelc. Zuidplein ROTTERDAM - 2e Middellandstraat 23 ROTTERDAM Groene Hilledijk 173 Alleen al een druppelende kraan kan scheppen geld per jaar kos ten. Volgens de DCMR is het veilig Bachplein. toeven in het parkje aan het 4>iy Hoo«weg 18 Capefle aart tm UsstH. Tel Otö-4518844 mmmW-Sê, ia mmumm ftmtttiam-Zmi. T& 010-4852273 zie Uit pagina Het Nieuwe niet ontvangen? Bel onze van 9.00 tot 17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1993 | | pagina 1