Het Nieuwe af in strak -man-show 'Er valt hier nog voldoende te knokken' Berenfamilie zoekt onderdak. EIKEN EETHOEKEN 598- 498- 398" 'I L' i f bigt f5? 09- i Met beste uit de Top-40 van 1993 Pvd A-ontmoeting ».r. Stadsblad KllURFRFOm il of lenzen ZUINIG STOKEN SLECHTS EEN WEEK DIVERSE MODELLEN Albert Heijn-filialen in Schiedam. oo hotel ibis OROOTFORMAAT +GR/ir/SfPt VSB Aandelenfonds GROENEVELD OPTICIENS Wethouder zit deze periode nog uit 2 DP 18,19 EN 0 NOVEMBER 22 tlm 26 november Wiener schnitsel (180 gr.) f 15,00 muutmteii X NATIONALE IIIIII LOTERIJ III» Doe mee en win! z Schiedam wantrouwt metrotracé CDA op bres voor kapel Sport Uit SCHIEDAM- Het is Aad Wiegman nauwelijks aan te zien en zelf wil hij er weinig over kwijt. Toch kan het niet an ders of de perikelen en de leegloop in PvdA ge lederen moeten hem pijn in het hart doen. De wethouder van fi- nancieën geeft toe 'best wel even aangeslagen te zijn' door het op-han den-zijnde vertrek van zijn naaste collega en partijgenoot Chris Zij develd. Voor zover het er toch al niet inzat, staat daarmee nu al vast dat het College van Burgemeester en Wet houders niet in dezelfde 'opstelling' terugkomt na de verkiezingen in maart '94. Ondanks zijn afkeer van kapsones en andere flauwekul voelt Wiegman zich als een vis in het water in Schiedams' bestuurlijke top. Hij gelooft in de kracht van zijn hechte 'cluppie makkers-in- het-kwaad', die het liefst de schouders eronder zetten in de sfeer van 'ouwe-jon- gens-krentebrood'. En daar is met Zijdevelds komend vertrek een bres in geslagen nog voor de stemmen geteld zijn. Aad Wiegman heeft het er moeilijk mee, maar is niettemin een tevreden mens. Vorige week werd zijn finan ciële huishoudboekje voor de komende jaren met unanieme stemmen goedgekeurd door de voltallige gemeenteraad. Zelfs het CDA- de grootste op positiepartij en dus op het vin- ketouw om kritiek te leveren- gaf enigszins tegenstribbelend toe dat 'de plaatselijke schat kist' uitstekend beheerd wordt. Daarmee is Aad Wieg man erin geslaagd voor de achtste achtereenvolgende maal een sluitende begroting te presenteren, waarin plek is voor het nodige zogenaamde nieuw beleid én- misschien nog wel het belangrijkste van alles- waarin de portemonnaie van de burger gespaard wordt. Bij zijn aantreden als wethou der in 86 werden er zo hier-en- daar nog wel eens de wenk brauwen gefronst dat 'die kwajongen' zo'n zware post kreeg toebedeeld. Aad Wieg man, telg uit een bekend kun stenaarsgeslacht, had dan ook net het beetje artistieke zwier dat niet lijkt te passen in de keurige hokjes van Tekenpa pier. De kritische geluiden uit het begin van zijn carriere als wethouder van financieën zijn inmiddels allang verstomd. Zelf zegt hij dat het juist 'zijn creatieve inbreng is, die hem zo geschikt maakt voor de job': 'Als je op een speelse wij ze met de zaken omgaat, dan kun je soms onverwacht voor deeltjes behalen. Ik hoefde ge lukkig ook niet vanaf het nul punt te beginnen. Mijn voor gangers- Reinier Scheeres en JOOP! shopping of Davidoff lack bij T/m 11 december krijgt u bij ons een shopping bag van Joop! of een windbreaker jack van Davidoff. Gratis, bij aankoop van een komplete bril of uw eerste paar contactlenzen! SCHIEDAM, H(X)gstmt 73a Cor van Tilborg- waren hele goeie. Het is aan die langduri ge traditie van deskundig fi nancieel beheer te danken dat er nu zoveel kan in Schiedam; ook al is het een arme stad. Bovendien heb ik een groep verdomd goeie ambtenaren achter me. Geen falderappers, maar degelijke mensen. Ze durven het me ook recht in mijn gezicht te zeggen, als ik iets niet döen moet.' Flexibel maatwerk Zijn vak mag dan saai overko men, Aad Wiegman is het 'passen en meten met de cen tjes' steeds leuker gaan vin den: Bij een verbouwing zie je meestal niets van de leidin gen, die in de grond zijn ge stopt. Toch kun je niet zonder. Op deze post is het net zo. We hebben bijvoorbeeld de weg naar het bedrijfsleven gevon den en leveren flexibel maat werk voor nieuwkomers, die willen investeren. Dat legt de stad in economisch opzicht geen windeieren. Scheeres is daarin een geweldig ambassa deur. De Schiedammer merkt van dat soort zaken pas iets op de langere termijn. Die heeft meer interesse in zijn eigen vaste lasten. Daar kan ik best inkomen. Ik ben er dan ook trots op dat we bij een tarieve- nonderzoek dat de Consumen tenbond onlangs hield, heel positief uit de bus kwamen.' De tarieven waren in de Bran- dersstad bijna zeven jaar be vroren, maar dat lukt niet meer. Komend jaar gaan alle gemeentelijke belastingen drie procent omhoog tegelijk op met de inflatie. Wat de bur ger best zal gaan voelen in z'n portemonnaie, is de stijging van de verwerkingskosten van het huisvuil. Aad Wiegman: We hadden een heel goedkoop contract met de VAM. Dat loopt halverwege volgend jaar af. We stappen over op de RO- TEB en hebben daar gelukkig ook gunstige voorwaarden we ten te bedingen. Bovendien gaan de transportkosten- de ROTEB is dichterbij- omlaag. In totaal zullen we zo'n 130 gulden per ton afval duurder uit zijn. In het kader van het milieubeleidsplan zijn ook maatregelen noodzakelijk. Zo als het aanpakken van de pro blemen rond het zwerfvuil en de hondepoep. Schiedam moet schoner worden. Al-met- al zal het jaartarief- nu 113,40- met zo'n 75 gulden omhoog moeten. Dat willen we eerlijk gaan verdelen, maar we denken niet aan ex perimenteren met dure vuil niszakken en dergelijke. Waarschijnlijk komen er apar te tarieven voor één- en meer- persoonshuishoudens. Voor zover we kunnen, slaan we de belastingen maandelijks om. Dat tikt wat minder aan. Met de OZB was dat om allerlei technische redenen tot nu toe niet mogelijk. We hebben het wel overwogen. We proberen altijd zoveel mogelijk met de Schiedammers méé te reke nen. Daar zijn we tenslotte voor.' Aad Wiegman zou net als zijn collega Chris Zijdeveld 'zijn toko' met een gerust hart ach- Deze week krijgt u bij elke 25 gulden aan boodschappen maar liefst 2 stempels in plaats van 1 stempel op uw spaarkaart. Hij voor. voelt De ter kunnen laten, daar echter weinig wethouder: De vaart begint er eigenlijk net lekker in te komen. Ik zou me onder ande re graag nog eens storten op de scholing en de werkgele genheid. De scharniering tus sen die twee kan veel beter. En we hebben in deze stad veel te veel werklozen. Er valt hier voorlopig nog voldoende te knokken.' SCHIEDAM- Een van Schiedam's meest spraakmakende be stuurders houdt het na 20 jaar voor gezien. Chris Zijdeveld, door kneed in het politieke blufpoker als geen an der, wacht ditmaal niet tot de kaarten definitief geschud zijn. De PvdA- wethouder heeft beslo ten niet mee te doen aan de race om het rode pluche, nog voordat de kiezers in maart '94 hun oordeel hebben kunnen vellen. Het plaatselijke socialistische boegbeeld bracht zijn aankondi ging vrijdagochtend met een strak geregis seerde one-manshow, uitgekiend tot zelfs in de aankleding snelge- sneden rood leren col bertje, zwarte strop met de partijroos bedrukt). Op eigen verzoek krijgt Zijdeveld geen verkies bare plaats op de PvdA kandidatenlijst voor de komende 'regeringspe riode '94-'98'. Daarmee is zijn definitieve ver trek, in het voorjaar, uit de ivoren bestuurstoren waar hij bijna twee de cennia onafgebroken ze telde, een feit. Slechts een enkele ingewijde was van te voren op de hoogte van de verrassingscoupe. Het was dan ook de hoofdpersoon zelf, die in grote hoeveelheden gebak had laten aanrukken om het feestelijk karakter van de mededeling te onderstre pen en niet de een-of-andere opgeluchte politieke tegen stander. 'Ik breng u een blijde boodschap over een vrije, wel overwogen keus, die uit posi tieve overwegingen gemaakt is,' aldus Zijdeveld, Ik vind dat in het algemeen de kunst van het 'op-een-hoogtepunt- weggaan' te weinig verstaan wordt. Er is voor mij in Schie dam geen situatie meer waar in wat te knokken valt. De binnenstad is geregeld, er hebben zich spectaculaire ont wikkelingen afgespeeld op het gebied van milieubeleid; Spa- land loopt; de tram is er al; metro komt eraan. Ik wil mij de rest van mijn werkzame le ven gaan inzetten voor ont wikkelingen in de samenle ving buiten de stadsgrenzen. Op milieugebied dreigen er catastrofes; de maatschappij gaat steeds meer geloven in de alleenzaligheid van het marktmechanisme. Ik wil mijn handen vrijmaken om me daarin een ongelooflijk stuk militanter op te stellen.' De wethouder ontkende dat het feit dat de PvdA, in tegen stelling tot de Brandersstad, niet op een hoogte- maar een dieptepunt van z'n bestaan lijkt af te stevenen enige in vloed heeft uitgeoefend op zijn beslissing: Golfbewegin gen zijn doodnormaal. Als we al in een dal vallen- wat ik be twijfel- dan kruipen we daar ook weer uit. We hebben er wel eens vaker slecht voorge staan. Bovendien; ik loop niet weg. Ik ben juist van plan me aktiever te gaan bewegen bin nen de plaatselijke afdeling.' Hij beheerde in zijn 20 wet houder sj aren de meest uit eenlopende portefeuilles, maar het milieu met hoofd letters is de rode draad in de politieke carrière van Zijde veld, geboren en getogen Schiedammer en afgestu deerd ingenieur. Hij wist zich door zijn openlijke flir tation met dit trendy item re gelmatig plaatselijk en lan delijk in de kijker te spelen. Toch leverde zijn duidelijk geëtaleerde betrokkenheid bij het wel-en-wee van de we reld hem niet in brede kring erkenning op als idealistisch en bevlogen bestuurder. Zijn gestroomlijnd taalgebruik en zijn zelfbewuste houding wa ren dikwijls zijn redding in netelige kwesties. Ze maak ten tegelijkertijd dat hij be keken werd met het nodige wantrouwen, de Hollanders toch al eigen jegens gezag dragers. Zelfs in de overigens ook zeer roerige milieuwe reld werden de strapatsen van dit 'schoolvoorbeeld van de nieuwe generatie snelle, geletterde PvdA-yuppen' nu- en-dan met argusogen beke ken. Ironisch genoeg was het juist een dreigend gifschandaal in Zijdevelds nieuwbouw-droom- wijk Spaland dat tot een snel le ondergang van de energie- freak-bij-uitstek leek te gaan leiden. De wethouder wist TAFEL EN 4 STOELEN MET LICHTE SCHADE NU OF NOOIT als het om wonen gaat«UZMiderSter jeansdiscoun Wilhelm Teilplaats 33 Hoogvliet Tel. 010-4723277 20 21 frites en salade J Weekendtarief: 66,00 Voor reserveringen Tel.: 010 - 460 20 50 FOTO echter alle aanvallen met zijn haast spreekwoordelijke slag vaardigheid te pareren; de huizen in het uiterste Noor den van Schiedam 'gaan sindsdien als warme broodjes over de toonbank'. 'Hij is een doordrammer, maar dat geeft niks als je het met hem eens bent. Bovendien is hij buitengewoon charmant in de omgang. Hij is alleen niet het type dat zijn principes op zij zet om aardig gevonden te worden,' karakteriseert Arie van Loenen, een andere 'oude getrouwe PvdA'er'. In tegen stelling tot zijn strijdmakker Zijdeveld werd 'de bekendse VUTter uit de Brandersstad' vorige week bewust door de parij op een zijspoor gema- nouvreerd. Reden voor hem om zijn lidmaatschap hele maal op te zeggen. De hoofden van voormalig fractie-voorzit ter Hans Bakker en van wet houder Hans van Kleef vielen in een even iets eerder stadi um. Het enige 'kopstuk' dat tot nu toe recht overeind lijkt te blijven is wethouder Aad Wiegman. De beheerder, sinds acht jaar, van de plaatselijke financieën heeft inmiddels al laten weten dat hij ondanks de leegloop in de PvdA voor honderd procent achter zijn partij blijft staan, maar vooral dat hij Schiedam graag nog wat langer 'het volle pond zou willen geven'. 'Voor mij valt er hier in de stad voorlopig nog voldoende te knokken,' aldus Wiegman. Hoeveel vertrouwen Zijdeveld zelf erover ook tentoonspreidt, de tijd moet leren hoe hij defi nitief de geschiedenis zal in gaan. De meerwaarde voor Schiedam bijvoorbeeld van zijn geesteskind, 'de grote om- meloop' met onder andere het ABC-complex en het ambi tieuze winkelproject bij de Passage, moet nog bewezen worden. Spaland begint eigen lijk nu pas de leeftijd te krij gen waarop de eerste kinder ziektes zich kunnen openba ren. De tram crosst fier door de binnenstad, maar een tripje naar buurgemeente Rotter dam blijft een behoorlijk kost bare en langdurige aangele genheid. De plannen voor be bouwing van het Stadserf zijn in een vergevorderd stadium, toch staat bij Zijdevelds ver trek de grote witte ambtelijke kolos hartje centrum nog een zaam weg te tochten op een kale, grauwe vlakte. Die open plek, dat was een erfenis van het falend beleid van voorgan gers van de scheidende wet houder. Vanaf,zijn werkplek keek hij erop uit en werd hij dagelijks bijna letterlijk met zijn neus op het feit gedrukt dat 'de mens wikt, maar God beschikt'. Chris Zijdeveld ge looft misschien wel in de voor zienigheid, maar het toeval, mag hij altijd graag naar zijn hand zetten. Niettemin zegt hij 'geen directe plannen voor zijn toekomst te hebben': Ik ben 50 en dat is nog een mooie leeftijd om aan iets an ders te beginnen. Ik hoop op een baan waarin ik intens met het milieu bezig kan zijn; of in het bedrijfsleven, of in de poli tiek. Op dit moment heb ik echt nog geen garantie op an der werk. Maar ik zou natuur lijk absoluut onnozel zijn als ik de afgelopen periode niet zo nu en dan eens mijn voel horens had uitgestoken.' GEHEEL GRATIS: EEN KOMPLEET SKIPAK VILLERIUS SPORT Zie pag. Pim zet 3 dagen de prijzen op z'n kop tijdens een weergaloze Super-Sale van der SERVICELIJN 010-4796199 Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 WOENSDAG 17 NOVEMBER 1993 45e JAARGANG, NUMMER 50 OPLAGE 42.150 Stadsblad Schiedams 'bestuurlijke bende van vier' heeft nog minder dan een half jaar te gaan. Van links naar rechts op de foto de wethouders Bart de Leede (Groen Links), Adri Reijnhout (D66), Chris Zijdeveld (PvdA) en Aad Wiegman (PvdA). (Uitgezonderd aanbiedingen, zonnebrillen en kant-en-klare leesbrillen. Zolang de voorraad strekt.) cd 8 november 1993 t/m 14 november 1993 week- totaal jaar streef- streefverbr verbruik verbruik v.a. 01-11-'93 500 m3 11 m3 24 m3 600 m3 14 m3 28 m3 700 m3 16 m3 33 m3 800 m3 18 m3 79 m3 900 m3 21 m3 43 m3 1000 m3 23 m3 48 m3 1100 m3 25 m3 53 m3 1200 m3 28 m3 57 m3 1300 m3 30 m3 62 m3 1400 m3 32 m3 67 m3 1500 m3 34 m3 72 m3 1600 m3 37 m3 77 m3 1700 m3 39 m3 82 m3 1800 m3 41 m3 86 m3 1900 m3 44 m3 91 m3 2000 m3 46 m3 96 m3 2200 m3 51 m3 106 m3 2400 m3 55 m3 116 m3 2600 m3 60 m3 125 m3 2800 m3 65 m3 135 m3 3000 m3 69 m3 145 m3 3500 m3 81 m3 169 m3 4000 m3 93 m3 194 m3 4500 m3 104 m3 218 m3 5000 m3 116 m3 242 m3 5500 m3 128 m3 267 m3 6000 m3 139 m3 291 m3 Afgelopen week lag de buitentemperatuur iets boven het normale niveau. Het waaide echter harder dan normaal. Weergegevens: Valkenburg (ZH) Berekeningsmodel: NV GEB ZHW Chris Zijdeveld kondigde zijn vertrek aan in een strak geregisseerde one-man-show; zelfs zijn kleding (snelgesneden rood leren colbert; strop bedrukt met de partijroos) was aangepast. MEENEEMPRUS ZOLANG PE VOORRAAD STREKT. Hoofdweg 18 Capeiie aan den Ussei. Tel 010-4518844 Hilieiaan 30-39 lo metrostation Rgnhaven Rotterdam-Zuid, Tel 010-4852273 r m J (Zie onze advertentie in dit blad) INFORMATIEBEURS VOOR AANSTAANDE OUDERS ZATERDAG - ZONDAG NOVEMBER NOVEMBER 10.30 - 18.00 UUR 10.30- 18.00 UUR AHO Y' ROTTERDAM Deze actie is geldig van maandag 22 t/m zaterdag 27 november a.s. en uitsluitend bij: VLAARDINGEN ROTTERDAM - Hoogstraat 141 ROTTERDAM - Winkelc. Zuidplein ROTTERDAM - 2e Middellandstraat 23 ROTTERDAM - Groene Hilledijk 173 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 ROTTERDAM - Bergse Dorpstraat 32 DEN HAAG - Venestraat 8-10 DORDRECHT - Voorstraat 274 LEIDEN - Haarlemmerstraat 170 (jack salopettet.w.v. 99.-) Bij aankoop van een SKI-OVERALL (v.a. 95. of een SKIPAK (v.a. 139.-) van het Deense merk Möller. Zolang de voorraad strekt, bij de leukste en laagst geprijsde SKIKLEDINGWINKEL van Nederland. Broersveld 127,3111 LG Schiedam. Tel. 473331B. een eenvoudig en fiscaal aantrekkelijk alternatief!! Zie adv. elders in dit blad. Maandag 22 november, van 17.30 tot 18.30 uur in 'Het Proveniershuys', Overschieschestraat 3a te Schiedam. Ruud Vreeman (vice-voorzitter PvdA), Lenie van Rijn (lid Tweede Kamer) en Maartje van Putten (lid Europees Parlement) ontmoeten u graag op deze openbare bijeenkomst. y4 Ruud Vreeman houdt een korte toespraak. U bent van harte welkom niet ontvangen? Bel onze van 9.00 tot 17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1993 | | pagina 1