Het Nieuwe Stadhuis centrum hulpaktie voor V ERF? MO IP De metamorfose van een Jenevers tad PvdA met gesloten gelederen óp naar de verkiezingen jgPIUSMARKTl ü7FWiërÏÏDM0RD££l m m.- 59 79.50 POELIER SLUIS VOOR UW KERSTBOUT! Stadsblad ZUINIG STOKEN Aanbeveling burgemeester Waterweg FM sport stuift het jaar uit Winkels Zondag de 19de geopend WITTE'BOLLETjES 7)99 Schiespoordag Bosch auto alarm 19 december SPALAND Deze week in Varia Kleedtips voor de "5» '/mts Afscheid van het Passage Theater Kunstbeurs succes Sport SCHIEDAM- Het is net geen kerstkindje gewor den, maar daar is moe der Tinie niet rouwig om. Na drie zoontjes kreeg ze eindelijk een dochter en dat is een mijlpaal ook in het le ven van een Lakenvel- der koe. De kinderboer derij in het Beatrixpark is met de komst van de kleine in deze feest maand niet alleen een kalfje, maar ook een be zienswaardigheid rij ker. Dat het duo ver troeteld wordt spreekt vanzelf. Moeder en dochter, die de naam Karin kreeg, maken het uitstekend. Tinie heeft- zoals het een koe betaamt- zelfs zo veel melk, dat ze er een jong roodbont kalfje bij kreeg om te voeden. De Lakenvelder koe is één van de zeldzame Hol landse landbouwhuisdierras sen en valt op door de karak teristieke zwart-wit-zwart te kening, alsof er een laken over de rug ligt. Karin is niet helemaal raszuiver. Haar la ken is wat 'aan de smalle kant'. Toch mag ze op de kin derboerderij blijven. 6 december 1993 t/m 12 december 1993 SCHIEDAM- Burgemees ter Scheeres schreef de volgende aanbeveling voor de aktie-dag: 'Beste Schiedammers Voor de bewoners van het voormalige Joegoslavi'e staan barre tijden voor de deur. Na twee jaar burger oorlog is er nog steeds geen uitzicht op een vreedzame oplossing. Als we nu niets doen zul len duizenden mensen in Bosnië deze winter omko men van de honger en de kou. Daarom hebben de gemeenten in West-Euro pa de handen in elkaar ge slagen en is er op zaterdag 18 december een Europe se aktie-dag: 'Bescher ming en Dekens voor Bos nië'. In Schiedam is het stadhuis op de Grote Markt dan geopend van 12.00 tot 16.00 uur voor het geven van geld. Dit geld wordt besteed aan noodhulp (voedsel en me dicijnen!) voor de bewo ners van voormalig Joego slavië. Ook kunt u zaterdag m het stadhuis een solidari teitsverklaring onderteke nen. In die verklaring wordt opgeroepen protec toraten in te stellen voor Sarajevo en Mostar, en een halt toe te roepen aan het lijden van de burger bevolking in voormalig Joegoslavië. Ik reken op uw steun voor deze aktie.' Burgemeester R. Schee res. SCHIEDAM- Het stads bestuur gaat alles-op-al- les zetten om een plaat selijk succes te maken van de internationale aktie 'Dekens en Be scherming voor Bosnië'. Het stadhuis op de Gro te Markt zal zaterdag 18 december tussen 12.00 en 16.00 uur geopend zijn voor Schiedammers die hun steun willen be tuigen aan de inwoners van het zo zwaar getrof fen voormalig Joegosla vië in de vorm van geld en/of hun handtekening onder de solidariteits verklaring. Het grootste gedeelte van het geld dat de aktie oplevert, wordt direkt ingezet voor de burgers om hen te helpen de winter te overleven. Een klein deel van de inkomsten zal be steed worden aan projecten, die erop gericht zijn om vre desinitiatieven te ondersteu nen. In het kader van de cam pagne 'Dekens en Bescher ming voor Bosnië' wordt on der andere gepleit voor het in stellen van beschermde gebie den ('safe havens') en lokale 'protectoraten' in Sarajevo en mostar. Bij zo'n lokaal protec toraat komt de stad onder be stuur van de VN of de EG, die bij de wederopbouw de demo cratische uitgangspunten en mensenrechten centraal stel len een niet hun etnische ach tergrond. Hopeloos In grote delen van Europa is de winter ingevallen. In ieder geval hebben de sneeeuw en kou Sarajevo, Bosnië-Hercego- vina en de rest van voormalig Joegoslavië bereikt, waar de situatie vrijwel hopeloos is. Enerzijds omdat honderddui zenden burgers niet meet be stand zijn tegen nóg een win ter met veel kou, honger en el lende. Anderzijds omdat een politieke oplossing nog niet in zicht is. De nationale coördinatie van deze aktie is in Nederland in handen van het Platform Ge meentelijk Vredesbeleid (PGV). Dit is een samenwer kingsverband van gemeenten, ondergebracht bij de Vereni ging van Nederlandse Ge- WATERWEG NOORD- /VLAARDINGEN - Op zater dag 18 december sluit de sportredactie van Waterweg FM het jaar af met een vier uur durende uistuif in de Sherry-bar aan de Westhaven plaats in Vlaardingen. Tijdens de uitzending/ uitstuif, die om 14.00 uur begint, praten de medewerkers van de lokale omroep voor Vlaardingen en Maassluis met de sportwet houders uit beide plaatsen, clubbestuurders en sportmen sen. Tussen vijf en kwart over vijf zal wethoudér Agnes van Ardenne de Waterweg FM- sportprijs uitreiken. Deze wordt toegekend aan een sportman, -vrouw of -ploeg, die het afgelopen jaar een tot de verbeelding sprekende sportprestatie heeft geleverd. Eerdere winnaars zijn WIK handbal heren en Spirit korf bal. Voor de sportprijs zijn nu genomineerd de dames-forma tie van de Maassluise basket balvereniging Deca Eagles, het dames-voetbalelftal van DVO'32 en de eerste team van badmintonvereniging Refoba. Volgens de organisatoren is de uitstuif opnieuw een uitste kende ontmoetingsplaats voor sporters en iedereen is wel kom. Oproep boekenweekavond Schiedam - De boekenweek 1994 wordt op 25 maart in Schiedam met een boeken weekavond afgesloten. Het thema van die avond is poezie. De organisatoren van deze avond zoeken mensen die mu ziek of een andere kunstuiting kunnen maken op een ge dicht. Je mag een gedicht zin gen, naspelen of bijvoorbeeld mimen. Het maakt allemaal niet uit. Het gedicht hoeft ook niet tot de Nederlandse litera tuur te behoren. Russisch, IJs- lands of Arabisch is ook pri ma. Wel is belangrijk dat lief hebbers zich voor 31 decem ber 1993 aanmelden. Van 16 tot en met 19 december kun nen 'de artiesten van de boe kenweekavond' terecht voor informatie en inschrijvingen onder telefoonnummer: 010 - 4712313. SCHIEDAM- De winkels in de Schiedamse binnen stad doen vrijwel allemaal mee aan de extra 'koop zondag' komend weekend op de 19de december. Vrij wel allé zaken in het cen trum zowel op de Hoog straat als de Broersvest zullen dan tussen 11.00 en 17.00 uur geopend zijn voor publiek. De plaatse lijke middenstanders heb ben bovendien de nodige extraatjes in petto om het'shoppen' voor hun klanten echt tot 'fun' te verheffen. Er wordt bij voorbeeld gratis chocola demelk geschonken. Bo vendien stellen zuilen de Schiedamse winkeliers het publiek met de dure kerstdagen voor de deur de nodige leuke aanbie dingen in het vooruitzicht. KLAPSTOEL heeneemprusi VAN 19,95 v00R als het om wonen gaat Schiedam - De negenti ger jaren zullen de ge schiedenis ingaan als de jaren waarin een recordaantal gebouwen in de stad Schiedam zijn neergezet. Nog voor de eeuwwisseling zal de Jeneverstad een meta morfose ondergaan. Het ABC-complex aan de Lange Kerkstraat, de Imelda-passage, het Stadserf zijn projecten waar dagelijks aan wordt gewerkt. Het blijft echter niet bij de grote bouwwerken in de binnenstad. Ook op an dere plekken zijn aan nemers druk aan het werk. De wijk Spaland is zo goed als volge bouwd, aan de Nieuwe Waterweg verrijzen prachtige appartemen ten en de wijk Nieuw- land is rigoreus aange pakt. Komend jaar worden naar ver wachting nog eens 900 wonin gen aan de stad toegevoegd. De dienst gemeentewèrken stuurde onlangs aan het colle ge van burgemeester en wet houders een volkshuisves tingsrapportage. De plannen voor 1994 gaan uit van 372 so ciale huurwoningen, 15 pre miehuurwoningen, 109 sociale koopwoningen (premie A), 96 premiekoopwoningen, 308 vrije sectorwoningen en 98 woningen die ingrijpend wor den verbeterd. Deze woningen worden gebouwd in de stad- suitbreidingwijk Spaland, maar ook in de oudere wijken. De nieuwe woningen zijn ter vervanging van de te slopen woningen en om invulling te geven aan open plekk en en oude bedrijfsterreinen. Voor het noordelijk stadsdeel zijn plannen ingediend voor 274 woningen, in het centrum gaat het om 120 woningen en in de wijken Nieuwland, Oost, West, en Zuid om 604 woningen. Stadhouderslaan Projectontwikkelaar Mabon gaat aan het eind van de Stad houderslaan op het terrein waar vroeger onder andere wasserij Nico Nijman stond, 65 woningen neerzetten. Na dat de bodem in het voorjaar gesaneerd is, zal begonnen worden met de bouw van zo'n dertig ruime eengezinswonin gen en een ongeveer evenre dig aantal appartementen. De appartementen worden waar schijnlijk in een woontoren van acht woonlagen gebouwd en aan het eind van '95 opge leverd. Ook op het voormalige Stabielterrein aan de Spui straat wordt komend jaar ge bouwd. Daar zullen door Roos- dom Thijhuis bv. 39 woningen worden neergezet. Theater Oude panden moeten natuur lijk wel plaats maken voor de nieuwbouw want veel lege plekken kent Schiedam niet. Zo zijn er twee theaters diè verwijnen. Het Passagetheater en een theater aan de West- vest. Waarschijnlijk is het vele Schiedammers al opgevallen dat er op de Westvest een pand is gesloopt voor nieuw bouw. Dat was een oud thea tertje in bezit van de stichting Pameijer. Deze stichting voor verstandelijk gehandicapten heeft SSN aanneming en on derhoud bv. de'opdracht gege ven voor een woonblok voor 24 psychosociaal gehandicap ten. Afgelopen vrijdag is met de bouw begonnen en medio september wordt het vier woonlagen tellende gebouw opgeleverd. Het pand heeft een omvang van 15 bij 15 me ter en is daarmee kleiner dan het pand dat er voorheen stond. Even verderop, in de Westmo lenstraat, wordt aan een vol gend project gewerkt. Wat de precieze invulling van dit nu duistere stukje binnenstad zal zijn is nog niet bekend. Aan staande maandag zal een groep experts waaronder de raadscommissie voor wonen-, wijk- en buurtbeheer, de mo numentencommissie en de stichting Beschermd Stadsge zicht, een kijkje nemen in Middelburg. Betrokkenen wil len zich orienteren op de ma nier waarop in andere histori sche stadscentra met stadsver nieuwing is omgegaan. Men gaat dus niet over een nacht ijs voor wat betreft de facelift van het historische centrum van Schiedam. zie onze advertentie elders in dit blad meenten (VNG). Het PGV voert met de campagne 'De kens en Bescherming voor Bosnië' samen met de Raad van Kerken, Stichting Oeco- menische Hulp, Mensen in Nood, Pax Christi, Vrouwen voor Vrede en het Interkerke lijk Vredesberaad (IKV). SCHIEDAM- De PvdA kan met gesloten gele deren de gemeente raadsverkiezingen in maart '94 tegemoet gaan. Volkomen eensge zind werd in recordtijd vrijdagavond de lijst opgesteld met de na men van de kandidaten die het socialistisch ge zicht moeten bepalen. Aad Wiegman, die al acht jaar als wethouder vakkundig de plaatselij ke financieën beheert, gaat als nummer één 'de kar trekken'. In zijn direkte gevolg bevin den zich, in volgorde van rang, Gé Brouwer, Noor Sam- kalden, Peter Stadhouders, Menno Siljée, Betty Hooge- veen, Cor Huijken, Mahir En- gin, Guus Klepke én Bente Zijdeveld, de echtgenote van de vertrekkende andere PvdA- wethouder. De meeste leden van de 'rode crew' hebben in middels hun sporen in de plaatselijke politiek verdiend. Een tevreden Aad Wiegman is 6 stuks ervan overtuigd dat hij het tel len van de stemmen straks met een gerust gevoel tege moet kan zien: Het is altijd goed als je een hechte club hebt. We hebben op alle terrei nen goeie kandidaten; de lijst zit naar mijn idee mooi in el kaar.' Ondanks de sombere voor spellingen mikt de PvdA vol gens de wethouder op onge veer tien zetels in de raad (nu SCHIEDAM- Modelspoorvere niging Schiespoor houdt za terdag 18 december haar laat ste bijeenkomst van dit jaar in het vaste onderkomen aan de Westerkade 21 tussen 10.00 en 16.00 uur. De modelspoorba nen zijn dan in vol bedrijf te zien en er is de mogelijkheid om materiaal te ruilen. zijn dat er twaalf): Ik denk dat we het voor Schiedam goed gedaan hebben. De PvdA heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de positieve ont wikkelingen die de afgelopen periode in gang zijn gezet. Ik weet zeker dat de kiezers dat zullen belonen.' De socialistische voorman zegt voor de komende rege ringsperiode niet echt een voorkeur te hebben wat be treft de eventuele samenwer king met andere partijen: 'De verschillen zijn eigenlijk mar ginaal. De Raad heeft redelijk unaniem en in goeie samen werking de problemen aange pakt. Dat komt een snelle ver wezenlijking van de plannen ten goede. Ik hoop dus dat dat in elk geval in de toekomst zo blijft. Wftcrh Auto Alarm tnV n' HOF VAN SPALAND GEOPEND SERVICELIJN 010-4796199 Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 WOENSDAG 15 DECEMBER 1993 45e JAARGANG, NUMMER 54 OPLAGE 42:150 Stadsblad Moeder Tinle met haar eigen- en het 'ondergeschoven' kindje. J ong moedergeluk week- totaal jaar streef- streefverbr. verbruik verbruik v.a. 01-11- 93 500 m3 14 m3 89 m3 600 m3 17 m3 108 m3 700 m3 20 m3 127 m3 800 m3 23 m3 145 m3 900 m3 25 m3 163 m3 1000 m3 28 m3 182 m3 1100 m3 31 m3 201 m3 1200 m3 34 m3 219 m3 1300 m3 37 m3 237 m3 1400 m3 40 m3 256 m3 1500 m3 43 m3 276 m3 1600 m3 46 m3 294 m3 1700 m3 49 m3 314 m3 1800 m3 52 m3 332 m3 1900 m3 54 m3 349 m3 2000 m3 57 m3 368 m3 2200 m3 63 m3 406 m3 2400 m3 69 m3 445 m3 2600 m3 75 m3 482 m3 2800 m3 81 m3 521 m3 3000 m3 87 m3 558 m3 3500 m3 101 m3 653 m3 4000 m3 116 m3 748 m3 4500 m3 131 m3 843 m3 5000 m3 145 m3 937 m3 5500 m3 160 m3 1032 m3 6000 m3 175 m3 1128 m3 Afgelopen week lag de buitentemperatuur iets boven het normale niveau. Het waaide echter aanzienlijk harder dan normaal. Weergegevens: Valkenburg (ZH) Berekeningsmodel: NV GEB ZHW ■JL EET- IN DRINK GELEGENHEID 1e KERSTDAG „gewoon" geopend vanaf 17.00 uur 2e KERSTDAG KERSTDINER: Paté Soep Kippepastei Hazerug of Varkenshaas (Garni) Citroenijs met Yoghurtijs Koffie Reserveren gewenst! Broersvest 129, tel. 010-2731721 PP- KOOPAVOND MAGAZIJN GESLOTEN I WEES ER SNEL BIJ METALEN IN DIVERSE KLEUREN Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010-4518844 Hillelaan 30-39, t o metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 Aan de Westvest wordt een dagverblijf voor gehandicapten ge bouwd. Wethouder Aad Wiegman met de ploeg waarmee de PvdA de verkiezingen ingaat. m Geldig van donderdag16 t/m zaterdag 18 december 1993. WA BO .••'□li J Ziepag. Q0 zondag zijn 24 winkels in het winkelcentrum van 11 tot 16 uur winkelcentrum Het Nieuwe niet ontvangen? Bel onze van 9.00 tot 17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1993 | | pagina 1