Het Nieuwe fisfc <Y> Een extra kerstkadootjeü GRATIS Ivoren toren 'kleintje pils' voor jeugdigehemelbestormers Rooms Katholieke nachtmis in Hervormde Grote Kerk «leZutdfifSter ch «PLUSMARKT* si a a a «i 1 A z1 I m. AM! (Mm %:SSs 1^ Kwaliteit en winkelsfeer, de Gebr. de Block geven net iets meer een doos kerstkransjes ÜTFWiïWmvOORDZEl maanzaad bolletjes J POELIER SLUIS VOOR UW KERSTBOUT! Stadsblad Slli VEERDIEMSTEM RIJNMOND OP OP BROCCOLI KALKOENFILET MEDEDELING VOOR ONZE LEZERS EN ADVERTEERDERS f m- 1*» Ogen als Hollywood ÊK4 ïÉPflè.% - -m r^1 j - \i I af Bij minimale besteding v.a. 25.- Banen weg Kandidaatstelling Wij wensen u prettige feestdagen Het Nieuwe Stadsblad Groot Vlaardingen Maaskoerier Nintendo Gameboy m \W 1 Deze weekin Varia 'i 1 i V. l il i Hp* -Swnp* .1 t, wJMDEgi SCHIEDAM- Het toch al imposante interieur van Schiedams enige basi liek oogt normaliter rond de kersttijd extra sfeervol. Deze decem bermaand echter biedt het inwendige van de kerk aan de Singel, die naar de plaatselijke hei lige Liduina is ver noemd, een troosteloze aanblik. Waar gewoon lijk de befaamde kerst stal met mansgrote beelden is opgesteld, zijn nu ontsierende stei gers neergezet. Het ka pelletje van bescherm heilige Sint Jozef is ge heel aan het oog ont trokken, evenals het magnifieke altaar dat zoveel pronkstukken bevat, geschonken door bemiddelde plaatselijk gelovigen in de periode dat de jenever sommi gen nog ongekende wel vaart bracht. Al langer is bekend dat het ka rakteristieke monu ment, hartje binnen stad, in zorgwekkende staat verkeert. Bij een inspectie vorige week door Bouw- en Woning toezicht viel toch nog onverwacht de klap. Wegens instortingsge vaar moesten de zijbeu ken en het grootste ge deelte van het midden schip worden afgesloten voor publiek. De ruimte die overblijft, is- zo wil pastoor Vismans van de Liduinakerk nog eens extra benadrukken- voor de volle MEDEDELING VAN DE VEERDIENST VLAARDINGEN-PERNIS Ook Albert Heijn-filialen Hof van Spaland en Oranjestraat Albert Heijn-filialen in Schiedam. Traditioneel kerstfeest bewoners verpleeg tehuizen Schieland ziekenhuis Geen rustige kerst voor Kees van Krugten honderd procent veilig'. Het stuk, grenzend aan de hoofd ingang, dat wel gebruikt kan worden, is echter niet groot genoeg om de vele gelovigen te bergen, die de diensten in de Kerstnacht meestal trek ken. Oecomenisch gebaar De Hervormde Gemeenschap maakte een wel bijzonder oe cumenisch gebaar en bood pastoor Vismans meteen on derdak aan in de Grote Kerk, die overigens van oorsprong maar dat is wel heel lang gele den- Rooms Katholiek is. Om 24.00 uur- vanaf 23.45 uur wor den er liederen gezongen- zal daar de feestelijke nachtmis opgedragen worden. De overi ge RK-missen op Kerstavond vervallen; vanaf Eerste Kerst- ag wordt gewoon het veilig af geschutte deel van de Lidui nakerk weer gebruikt. Inmiddels is nog steeds niet duidelijk of de financiering van de renovatie van de basi liek rondkomt. Het verval wordt veroorzaakt door ver zakking van de fundamenten. De kosten voor herstel zijn be groot op zo'n 11 miljoen gul den. De kerk heeft zelf een ei gen restauratiefonds van één miljoen gulden, de rest van het benodigde bedrag zou moeten komen uit subsidies van ondermeer de Rijksdienst voor Monumentenzorg, de provincie en het bisdom. Ook de gemeente Schiedam zet zich met man en macht in voor het behoud van de kerk, die in de plannen voor het stadserf zo'n prominente plaats is toebedacht. Pastoor Vismans verwacht de defini tieve beslissing begin 1994 en hoopt uiteraard dat die posi tief uitvalt. SCHIEDAM- De Schie- damse jeugd kan woens dag 2 maart 1994 stem men voor een eigen kin dergemeenteraad. Alle tien- tot twaalf-jarigen kunnen zich kandidaat stellen om in deze raad zitting te nemen. Aanmelden kan tot 7 janu ari. Belangstellenden moeten een briefje sturen naar het Campagneburo 'Schiedammers van overal en nergens', Tuinlaan 60, 3011 AW Schiedam. Behal ve naam, adres, postcode, telefoonnummer, leeftijd en geslacht dienen politi- ci-in-spé ook de reden van de kandidaatstelling te vermeiden in ongeveer 25 SCHIEDAM- De notabe len die zich in het zach te rode pluche mogen nestelen na de verkie zingen straks in maart kunnen hun borst wel nat maken. De plaatse lijke politiek krijgt er een geduchte 'luis-in-de- pels' bij. De Kinderge meenteraad- een initia tief van de 'Campagne voor Schiedammers van overal en nergens' en de Dienst Educatie- gaat na twee jaar 'warm- draaien' op voet van ge lijkheid opereren met z'n grote broer. De schooljeugd mag in het voorjaar net als de ou ders naar de stembus en kan dan zelf bepalen wie er uit eigen kring aan de macht komt. Dit Schiedamse 'schaduw kabinet' gaat de hele komende regeringspe riode- van maart '94 tot en met maart '98- het doen en laten van de dames en heren beleids makers nauwlettend volgen. De startende be windvoerders zullen aan 'het begin van de rit' allemaal gemiddeld 11 a 12 lentes tellen. Voor hemelbestormers in die leeftijdscategorie is de ivoren toren van de Brandersstad niet meer dan 'een kleintje pils'; ze durven er de za ken nog recht-voor-z'n- raap te zeggen. Zo'n wisselwerking tussen HET JAAR 1993 UIT jong en oud op topniveau is nog uniek in Nederland; toch zijn de voordelen talrijk. Nog niet gehinderd door volwassen verworvenheden als vorme lijkheid, diplomatie-ten-eigen- voordeel of dikdoenerij zal deze nieuwkomer-met-stip 'bestuurlijke luchtballonnen' feilloos kunnen doorprikken. Geen betere behartiger van de belangen van jongeren, dan een afvaardiging van de doel groep zelf. Bovendien kan de hoop-op-de-toekomst het best in de praktijk ontdekker) dat besturen niet alleen is wegge legd voor watjes en stuudjes. Ook een beetje voetballer, die raak weet te schoppen, kan de blitz maken in de politieke arena. Ataturk Initiatiefnemers van en grote motor achter het project, be doeld voor de twee hoogste groepen van het basisonder wijs, zijn Eric Dijkhuizen van de Campagne (in de volks mond kortweg SVOEN ge noemd) en Theo van Giezen van de Dienst Educatie. Het idee dateert oorspronkelijk echter al uit 1925 en is afkom stig uit Turkije. Eric Dijkhui zen: De voormalige premier Ataturk riep daar toen de 23ste april officieel uit tot 'de dag van het kind'. De jeugd heeft het sindsdien in Turkije die datum voor het zeggen. Naar aanleiding daarvan heb ben wij in '92 de eerste Kin dergemeenteraad opgezet. Die kwam logischerwijs eenmaal bijeen. Alle deelnemende scholen kregen eerst een vlot geschreven en pakkend geïl lustreerde lesbrief om door te werken en leverden vervol gens enkele kandidaten. Daar van werden wijkgebonden fracties gevormd, die tijdens één enkele vergadering plan nen bediscussieerden en een besluit namen. De eerste maai was dat over de inrichting van een speeltuin. Het ontwerp is uitgevoerd aan het Strauss- plein in Noord. Vorig jaar was milieu het thema. De afvaardi ging uit Oost kwam met de blikjespletter, die nu ook in de maak is.' De verkiezingen in '94 zijn de direkte, maar niet de enige aanleiding om van de Kinder gemeenteraad een blijvertje te maken, vertelt Theo van der Giezen: Staatsinrichting is natuurlijk een verplicht vak. Hoe je land bestuurd wordt, is ook voor iedereen even be langrijk. Toch merk je dat juist uit de politiek veel be grippen heel abstract blijven. Ik heb mezelf bijvoorbeeld al tijd gestoord aan het beeld dat de jeugd van de gemeente heeft. Daarom ben ik ooit eens met de toenmalige wethouder Posthoorn en een stuk of vijf tien andere ambtenaren een klas binnengewandeld. De kinderen haalden er natuur lijk de brandweer- en politie man zo uit. Met die wethouder lag dat even moeilijker, laat staan dat ze er benul van had den dat ze zelf ook een onder deel zijn van die gemeente. Praktijkgericht onderwijs is een ideaal middel om zo'n in gewikkelde materie levend te maken. En dan wil de jeugd heus wel. Mij hoor je niet kla gen over een 'patat- en video generatie'. Ik heb juist een po sitief beeld van jongeren. Ze zijn heel serieus en mondig. Dat bleek al in de vorige afle veringen van dit project. Mis schien kun je zeggen dat het enthousiasme en de betrok kenheid waarmee daarop werd ingehaakt voor ons de belang rijkste stimulans zijn geweest OPENINGSTIJDEN GEMEENTE ROND FEESTDAGEN 6 stuks om het in zetten.' '94 grootser op te Afspiegeling Theo van der Giezen en Eric Dijkhuizen zijn bij de voorbe reidingen niet over een nacht ijs gegaan. Er is een water dicht scenario opgesteld voor de race naar de verkiezingen. Alle Schiedammertjes tussen de tien en twaalf jaar kunnen zich kandidaat stellen voor de Kindergemeenteraad door een briefje in te sturen waarin heel in het kort de reden van de aanmelding beschreven wordt. Begin januari krijgen alle inzenders een uitnodiging voor een tweetal bijeenkom sten op het stadskantoor. Met behulp van een spel worden de politici-in-de-dop, al naar gelang hun mening over di verse hete hangijzers, onder gebracht in verschillende par tijen. Eric Dijkhuizen: Ze moeten er zelf een naam voor bedenken, die past bij hun standpunten, zoals bijvoor beeld 'De Sportfreaks'. Het is niet de bedoeling dat er een afspiegeling uitrolt van de vol wassen politieke arena.' Het jeugdig kiezerspubliek kan halverwege februari ken nis nemen van de verschillen de programma's middels een speciale krant en zo goed ge ïnformeerd ter stembus gaan. De Kindergemeenteraad, die naar aanleiding van de uitslag gevormd wordt, blijft vier jaar aan het bewind. Theo van der Giezen: Dat geeft de raadsle den de kans om te groeien in hun rol. Ze zijn tenslotte aan het einde van de rit gemid deld 15 jaar en kunnen dan bogen op de nodige extra ken nis. Het gaat niet aan om zo'n club monddood te maken. Ik hoop dus wel- en dat is echt een hartekreet- dat de plan nen die ze lanceren, ook echt van de grond komen. Schie dam zou er dan in elk geval een stuk kindvriendelijker op worden.' Omdat het project nogal kostbaar is, zijn de Dienst Educatie en de 'Campagne Schiedammers van overal en nergens' naarstig op zoek naar sponsors. Belangstellen den kunnen zich aanmelden bij het campagneburo aan de Tuinlaan 60, telefoonnummer 4737741. RITZ 8161 30 WATT VIDEOLAMP SUPER-STUNTPRIJS 2?* Op vrijdag 24 en vrijdag 31 december jjjj is ons kantoor gesloten. Westhavenkade 14 - Vlaardingen 9' Ziepag. tltl zie onze advertentie elders in dit blad SERVICELIJN 010-4796199 Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 WOENSDAG 22 DECEMBER 1993 45e JAARGANG, NUMMER 55 OPLAGE 42.150 Stadsblad r/i v&k i i w SB ?- i&lé# S- .,.v- J, In verband met de komende feestdagen zal voor het veer Vlaardingen-Pernis de volgende dienstregeling gelden: Vrijdag 24 december wordt tot 18.00 uur gevaren. Zaterdag 25 en zondag 26 december wordt er niet gevaren. Vrijdag 31 december wordt er tot 18.00 uur gevaren. Zaterdag 1 en zondag 2 januari wordt er niet gevaren. Het normaal zo sfeervolle interieur van de Liduinakerk biedt juist deze kersttijd een troosteloze aanblik, (foto: Roger Pluijm) De leden van de vorige Kindergemeenteraad namen hun taak bij zonder serieus. JSsls™. Hoofdweg ifi Capeffe aan der» Ussei. Te! 010-4518844 t o metrostatton Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel 010-4852273 Gemeente Schiedam Rond de feestdagen is een aantal gemeentelijke kantoren niet op alle werkdagen geopend. Hieronder leest u welke diensten wanneer gesloten zijn. De SOCIALE DIENST, BURGERZAKEN (en andere afdelin gen die in Kantoorgebouw 's-Graveland zitten) zijn op vrijdag 24 en vrijdag 31 december vanaf 12.30 uur gesloten. De OPENBARE BIBLIOTHEEK sluit op vrijdag 24 en vrijdag 31 december om 16.00 uur. Het MUSEUM is op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag ge sloten. Op Tweede Kerstdag en zondag 2 januari is het Mu seum 's middags open. Het GEMEENTE-ARCHIEF is vanaf vrijdagmiddag 24 de cember (15.00 uur) tot en met 2 januari gesloten. GEMEENTELIJK WONINGBEHEER is vrijdagmiddag 24 de cember (15.30 uur) tot en met 2 januari, gesloten. Zeer drin gende klachten, die direct verholpen moeten worden, kun nen in deze periode gemeld worden op tel.nr. 426.85.78. Men wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld door een tech nisch beheerder. In de week tussen Kerst en Oud Nieuw worden geen pas sen voor de OV-TAX verkocht. De niet in dit overzicht genoemde diensten zijn op werkda gen normaal geopend. Vanaf maandag 3 januari zijn alle openingstijden weer als ge bruikelijk. Geldig op donderdag 23 en vrijdag 24 december 1993. Plusmarkt Koomneef, Mgr. Nolenslaan 5lfe-51ft Schiedam Plusmarkt Woudhoek, Frans Rietveldpad 7, Schiedam Theo van der Giezen (links op de foto) en en Eric Dijkhuizen. Altijd de juiste hoeveelheid licht. Kompleet met NP66 accu en acculader. Ook als camera-accu voor Sony te gebruiken. Van 139,- Aanbieding geldt t/m 30 december en zolang voorradig Extra koopavonden: WO. 22 dcc. d°- 23 dec. ROTTERDAM - Hoogstraat 141 ROTTERDAM - Winkelc. Zuidplein ROTTERDAM - 2e Middellandstraat 23 ROTTERDAM - Groene Hilledijk 173 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 ROTTERDAM - Bergse Dorpsstraat 32 DEN HAAG - Venestraat 8-10 DORDRECHT - Voorstraat 274 LEIDEN - Haarlemmerstraat 170 Stripped version" 11 11 Inclusief batterqen 1 .„.«-.GAMEBOY 1 -cy-x ^rÉk k Het Nieuwe niet ontvangen? Bel onze van 9.00 tot 17.00 uur - V Off

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1993 | | pagina 1