Het Nieuwe Scouts uit Velenje in Schiedam Maatregelen tegen te hard rijden Vernieuwingsproject Westmolenstraat Zeventig jarig bruidspaar i y m- 298 ^■HUUR WONINGEN ZEEMAN'S IJZERHANDEL TOERKOOP Stadsblad y Pakketten voor Polen 0." 1: •jp* «kZuicWSter ReisburoDuton groot formaat kleurenfoto's GRATIS «fr fujifilm Nationale Postcode Loterij MILJOEN Vrees voor zwavelfabriek Schiedamse naar WK waterskiën Jan v. Stigt Thans terug naar zijn roots Van den Tempel bijna een eeuw oud SCHIEDAM - Vijftig scouts uit de partnerstad Velenje in de leeftijd van 14 tot 19 jaar heb ben Schiedam het afgelopen weekeinde bezocht. Zij waren op doorreis naar een kamp in Cambridge, maar maakten een tussenstop in Schiedam. Ondanks de hitte hebben zij veel van Schiedam gezien. Za terdagavond kwamen zij dood moe aan en gingen vroeg sla pen in een school aan het Bachplein. Zondagochtend begonnen de scouts met een wandeling langs de havens van Schie dam en een kennismaking met de Schiedamse horeca. De molen die erna werd bezocht was een hele ervaring! Wind molens kennen zij immers niet. Omdat de temperatuur boven de dertig graden uit steeg, zochten de scouts bad Groenoord op voor een frisse duik. 's Avonds aten zij buiten en bleven zij met gitaren, hap jes en drankjes rond het kampvuur zitten bij de scouts van de Schiedamse Sint Fran- ciscus Lodewijkgroep en van de Tonogroep. Maandag volg de er een dagje Amsterdam: een rondvaart, winkelen, wan deling door de roze buurt en musea bezoeken behoorden tot het programma. SCHIEDAM - Hulpgoederen, brieven, tijdschriften en ande re artikelen bestemd voor Po len kunnen op vrijdag 12 au gustus tussen 18.00 en 22.00 uur worden ingeleverd bij de familie Korpershoek, Beier- landsestraat 57 in Schiedam. De goederen moent goed wor den verpakt. Bij voorkeur in een kartonnen doos, dichtge plakt met plakband en met een stevig touw eromheen. De adressen van geadresseer de en afzender moeten duide lijk zichtbaar op de doos wor den geschreven. In de pakket ten mag geen geld worden verzonden. Voor geld zijn er speciale pakketten. Een pak ket mag maximaal 25 kilo we gen. De verzendkosten bedra gen 7,50 per pakket plus 2,50 per kilo. Wie een pakket inlevert moet een legitimatie bewijs tonen. Meer informatie is te krijgen via tel. 010-4265941. Diefstal uit auto's SCHIEDAM - De afgelopen dagen zijn er uit verschillende auto's spullen ontvreemd. Uit een auto op het Nieuwland- plein en op de Westfranke- landsedijk zijn radio-casette- recorders weggenomen en op de Matlingeweg werd een ra dio uit een auto gestolen. SCHIEDAM - De ver keerslichten aan de Burgemeester van Haarenlaan worden wellicht zo afgesteld dat voor automobilisten in de praktijk een 'rode golf ontstaat. Pas nadat een auto voor een verkeerslicht bijna tot stilstand is geko men, springt het licht dan op groen. DUTON BOEKT WAT U ZOEKT TEL. 010 - 473 10 I I Dat zegt brigadier (J. van Haaften van de Schiedamse politie. Op die manier hopen politie en gemeentebestuur iets te kunnen doen tegen het rijden met te hoge snelheid op deze drukke verkeersader door Schiedam. Slachtoffers De rode golf is een tweede maatregel die waarschijnlijk wordt genomen om iets te doen tegen het hoge aantal ongevallen op de Van Haaren laan, waarvan vele met licha melijk letsel en zelfs dodelijke slachtoffers. In de afgelopen vier jaar vonden op de Van Haarenlaan 127 aanrijdingen plaats, waarvan zeventien met lichamelijk letsel en twee met een dodelijke afloop. Maar ook in de vele jaren daarvoor stond deze weg bekend om zijn vele verkeersslachtoffers. Al enige tijd terug heeft het college van burgemeester en wethouders van Schiedam be sloten tot het aanleggen van een rotonde op de kruising met de Troelstralaan. Daar voor is al geld gereserveerd in de begroting. Of die rotonde al dit jaar gere aliseerd kan worden is nog niet duidelijk, maar in 1995 moet het nieuwe knooppunt een feit zijn. De politie blijft de komende tijd in ieder geval regelmatig snelheidscontroles uitvoeren op de Van Haarenlaan. Briga dier C. van Haaften spreekt van minimaal één tot twee grotere contröle-acties per week. Aanpassen Brigadier Van Haaften zegt in andere steden goede ervarin gen te hebben opgedaan met de zogeheten rode golf. „Met die andere afstelling van de verkeerslichten rijdt de au tomobilist uiteindelijk het lek kerst als hij het rustig aan doet. Dus zeker de vaste ge bruikers van de Van Haaren laan zullen hun snelheid dan gaan aanpassen aan de nieu we afstelling," zo verwacht Van Haaften. Toch is het nog niet zeker dat de invoering van de rode golf doorgang zal vinden. Van Haaften: „Technisch lijkt het allemaal wel mogelijk te zijn, maar voorlopig is het nog maar een plan. Eigenlijk zijn we nog een beetje aan het af tasten wat de beste mogelijk heden zijn om de snelheid te rug te dringen. En het mag al lemaal natuurlijk ook niet te veel centjes gaan kosten. Maar als we die rode golf zouden willen invoeren, dan kunnen we daarbij in ieder geval mak kelijk gebruik maken van de detectielussen die nu al onder het wegdek liggen." Boetes Maatregelen zijn hard nodig, vindt de brigadier van het Schiedamse politiekorps: „De laatste jaren is het aantal slachtoffers alleen maar toege nomen. Daarbij was te hard rijden, naast het geen voor rang verlenen bij niet werken de verkeerslichten, de voor naamste oorzaak, dus er moet wat gebeuren. De Van Haaren laan heeft dan ook niet voor niets onze prioriteit op ver keersgebied." Het gemeentebestuur, dat overigens nog geen standpunt heeft ingenomen over de eventuele invoering van een rode golf, moet bij het nemen van maatregelen ook rekening houden met de komst binnen een aantal jaren van een me trolijn langs dit traject. SCHIEDAM - Het laat ste grootschalige stads vernieuwingsproject in het historische centrum van Schiedam, namelijk Westmolenstraat en om geving, krijgt veel aan dacht. Voor het maken van een ontwerp voor de invulling van dit ge bied is een prijsvraag georganiseerd waar vier architectenbureaus aan meedoen. Aan het eind van dit jaar zal een jury bekendmaken welk ont werp de prijsvraag wint. De stuwende kracht achter de prijsvraag is wethouder Adri Reijnhout. Hij zag zich voor de opgave geplaatst om zon der de financiële middelen waarover rijkere steden als Middelburg en Delft beschik ken, toch een plan te laten ontwikkelen waardoor ziel en karakter van de Westmolen straat behouden blijven. Dit laatste staat voorop bij het uit werken van de plannen voor de Westmolenstraat en omge ving. Daarbij hanteert de ge meente een nieuw concept, dat voor rekening komt van de projectleider stadsvernieu wing ir. Ellen Lommen: reëel respect. Functie Reëel respect staat voor. een houding ten opzichte van be staande panden die tegelijker tijd wordt gekenmerkt door oog voor het historische en de finaciëel/economische conse quenties die behoud met zich meebrengen. Bebouwing is te handhaven, als er een duide lijke functie voor kan worden gevonden en ze dus ook ex ploitabel is. De Westmolen straat moet weer een combina tie van wonen en werken wor den. De school op de hoek met de Westvest zal worden afge- Vvon Vliet slagerijen ONZE AANBIEDINGEN: Van Haaften waarschuwt ech ter ook op dit moment al auto mobilisten die het niet zo nauw nemen met de maxi mum snelheid. De boetes lie gen er tegenwoordig immers niet meer om: „Dertig kilometer te hard rij den betekent een boete van f 200,-. Daarboven komt er voor elke kilometer te snel, acht tot twaalf gulden bovenop. Dat bedrag is afhankelijk van de vraag hoeveel keer een auto- moblist al is betrapt. Maar in ieder geval gaat de zaak dan sowieso naar Justitie," aldus Van Haaften. HOP CHIEDAM Budgetprint n 38 Kodak Expressprint Superprint 50 broken terwijl de oude bran derijen behouden blijven. Het hele gebied wordt autovrij, maar er komt wel een par keergarage. Wethouder Reijnhout ziet geen mogelijkheden voor soci ale woningbouw. De woon functie zal alleen hersteld kunnen worden door een in jectie vanuit de vrije sector. De gemeente Schiedam heeft een besloten wedstrijd uitge schreven, waarin vier gere nommeerde architectenbu reaus een competitie aangaan. Dat zijn HM Architecten (Am sterdam), Kuhnen, Jansen Schoonhoven (Rotterdam), Molenaar en van Winden (Delft) en Charles Vandenhove (Luik). Het is, aldus Reijnhout en Lommen, bepaald niet de bedoeling historiserende nieuwbouw neer te zetten, kopieën van een verleden. Het gaat er juist om de ziel van de straat te behouden met mid delen uit het eind van deze eeuw. Over vijftig jaar moeten ze in de Westmolenstraat niet alleen de ziel van eeuwen, maar ook ons fin de siècle kunnen herkennen. (Elders in deze krant meer over de Westmolenstraat) SCHIEDAM - Afgelopen zater dag was het feest in huize La gendijk. Jan Pieter Lagendijk en Adriana Petronella Versloot vierden namelijk hun zeven tigste trouwdag. Het echtpaar trouwde op 23 juli 1923 in Rot terdam. De inmiddels 91-jari- ge bruidegom heeft als ijzer werker bij Wilton-Fijenoord gewerkt. De nu 89-jarige bruid verzorgde haar twee dochters en zoon. Inmiddels is de fami lie uitgebreid met negen kleinkinderen en twee achter kleinkinderen. Het echtpaar verkeert nog in redelijk goede gezondheid; zij houden hun eigen huishouden nog bij. Za terdag vierden zij hun trouw dag thuis met familie vrien den en locoburgemeester Aad Wiegman. Nintendo GAMEBOY met Kodak Funcamera HLEUREHFOTO'S +GRATIS «ff, fujifilm GROOT FORMAAT SERVICELIJN 010-4699611 Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1994 46e JAARGANG, NUMMER 31 OPLAGE 39.102 Stadsblad Wellicht 'rode golf op Van Haarenlaan r, KLM Rotterdamsedijk 403, Schiedam Ziel en karakter blijven behouden winkelcentrum De Kethel, Schiedam Magere riblappen kiio 10.95 Shoarmavlees kn0 9.90 Kippepoten kho 3.95 Schouderham 150 gram 2.25 Runderrookvlees 100 gram 2.95 Hoogstraat 137. Tel. 4268225 10x15* (3 dgn.) U» (3 dgn.) 10x15* 1-uur service 13x18* (2 dgn.) (alleen van kl.b.) mat of glanskleur. Ook snelservice z/w dia Gratis Knuffels bij Kodak Express. (alleen bij 1 -uur-sen/ice) Het gebied Westmolenstraat in de huidige staat (foto: Menno Janssen) J «V** V. •ï&r* ylvN? ij Incl. batterijen mL ckZuido'Ster heeft schitterende - aanbiedingen zet uw zonnebril maar op BEZORGD! van 1698,- N als het om wonen gaat Linnenkast AHNEBY Linnenkast met 2 deuren en 1 spiegeldeuren (wit) Formaat: 145 breed x 205 hoog 1298,' |Verkrijgbaar in diverse maten! Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010 - 45 18844 Hillelaan 30.- 391.0. metrostation Rijnhaven Rotterdam Zuid Tel. 010 - 48 52273 ROTTERDAM - Hoogstraat 141 ROTTERDAM - Winkelc. Zuidplein ROTTERDAM - 2e Middellandstraat 23 ROTTERDAM - Groene Hilledijk 173 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 ROTTERDAM - Bergs* Dorpsstraat 32 DORDRECHT - Voorstraat 274 LEIDEN - Haarlemmerstraat 170 DEN HAAG - Venestraat 8-10 De huurwoningen van het Gemeentelijk Wonmgbeheer en de Woningbouw vereniging Schiedam vindt u op pagina I en paqina Hl van deze kranl* Het Nieuwe Uw krant niet ontvangen? Bel onze van 09.00 tot 17.00 uur Ijzerwaren Gereedschappen Hang- en sluitwerk Auto- en huissleutels Fittingwerk en elektra Tuingereedschap Lijmen en kitten Secustrips en pensloten Natuurlijk bij 's-Gravelandseweg 958 Telefoon 4267594 naast Dirk lli aan de Schie t/o de ANWB

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1994 | | pagina 1