Nieuwe Maasboulevard, zonboulevard ...Vv 19HH Rijwielhersteller al 60 jaar in eigen zaak ZEEMAN'S IJZERHANDEL Bewoners Blok B geschokt over besluit huizensloop Diamanten bruidspaar J i ^■HUUR WONINGEN ^TOERKOOP CURSUSKRANTl ij I UITVERKOOP Stadsblad 1: Gevolg van suggestieve vraagstelling VVV gaat samenwerken SEIZOEN'94-95 K Correct Special Corner (£i^i Afgewezen asielzoeker gijzelt zoontje ReisburoDuton groot formaat Het Nationale Postcode Loterij- - r - SCHIEDAM - Rijwiel hersteller A.J. Schrau- wers gaat het iets rusti ger aan doen. Hij moet er nog niet aan denken een punt achter zijn carriere te zetten, maar vindt het niet meer no dig om 's nachts door te werken. De heer Schrauwers, die al ja ren de pensioengerechtigde leeftijd heeft, begon op veer tienjarige leeftijd als knecht -"bïjxde firma Noordijk. „Wij woonden met het gezin boven die fietsenmaker. Noordijk was een grote fietsenzaak te genover de plek waar nu de Hema staat. Als knecht ging ik daar werken. Mijn vader zorgde vijf jaar later voor een werkplaats aan het Broers- veld. Daar ben ik dus als zelf standige begonnen en zit ik nu al zestig jaar." De rijwielhersteller is een be grip geworden. In Schiedam zijn er waarschijnlijk geen fa milies te vinden die nog nooit een fiets bij hem hebben laten maken. Duizenden kettingen heeft hij gerepareerd en het aantal lekke banden dat hij heeft geplakt is niet meer te tellen. Binnen tien minuten heeft hij een band geplakt. Meneer Schrauwers heeft het door de jaren heen alleen maar drukker gekregen, want er kwamen in de afgelopen, halve eeuw niet alleen meer auto's maar ook veel meer fietsen bij. „Vroeger had je veel minder fietsen omdat er minder geld was. Ik kreeg toen in verhouding veel trans portfietsen te repareren. Win keliers reden toen nog met fietsen met van die grote man- 'den waarin het vlees of bij voorbeeld brood lag. Wanneer er een ketting was gebroken van zo'n fiets was het natuur lijk zaak dat de fiets nog die zelfde dag werd gemaakt. Ik heb heel wat nachtjes doorge werkt om de fietsen voor de volgende dag weer te repare ren! Na de oorlog kreeg je ei genlijk pas de 'gewone' fiet sen." In 1947 breidde de fietsenma ker zijn activiteiten uit met de verkoop van fietsen en onder delen. Zijn winkeltje startte hij aan de overkant van zijn werkplaats. Na zestig jaar als kleine zelfstandige te hebben gewerkt, blijft hij nog gewoon in de weer. „Ik doe het nu wel iets rustiger aan. In plaats van veertig fietsen per week, repa reer ik er nu tien a vijftien. En mountainbikes doe ik hele maal niet." PRINT m HOP CHIEDAM Budgetprint f) 38 Kodak Expressprint A gg Superprint 50 Verzameld proza van H. Hartog Boek over Elluf SCHIEDAM - Schie dam werd gisteren opgeschrikt door een gijzeling. In een flat aan de Burge meester van Haar- enlaan gijzelde een Armeense Rus ruim drie uur zijn zes-ja rige zoontje. Iets over half zeven was de gijzeling voorbij toen de man liggend op de grond van zijn flat werd aangetrof fen door de politie en zijn zoontje vei lig kon worden afge voerd. De gijzelne mer werd met een hoofdwond door de politie in een ambu lance afgevoerd. Door Arne van der Zande De vader was met zijn vrouw en zoontje uit Ar meens Rusland gevlucht en had in Nederland asie- laangevraagd. Toen die aanvraag werd afgewezen dook de vader onder in de illegaliteit. Vrouw en kind bleven achter in de flatwo ning aan de Burg. van Haarenlaan. Maandag kwam de vader op bezoek bij zijn gezin omdat het zoontje zijn zesde verjaar dag vierde. Daarbij is vol gens politiewoordvoerder Ger de Jong onenigheid ontstaan: „De vader wilde met zijn zoon illegaal in Nederland blijven, terwijl de moeder met haar kind wel terug wilden naar hun vaderland. Deze ruzie is dinsdagmiddag geësca leerd. Daarbij nam de va der zijn zoontje in gijze ling en vluchtte de moeder naar de buren," aldus De Jong. Staande op het balkon van zijn flat op de tweede woonlaag bedreigde de man zijn zoontje met een mes. Omdat er rekening werd gehouden met de aanwezigheid van een vuurwapen werd de buurt in wijde omgeving afgezet en droegen de politieagen ten kogelvrijevesten. Uit eindelijk bleek het slechts om een plastic pistool te gaan dat de man tijdens de gijzeling naar buiten gooide. De man die volgens de po litie een verwarde indruk maakte en ook behoorlijk gedronken had, gooide te vens enkele spullen door de ramen naar buiten. Uiteindelijk constateerde de politie dat de man op de grond in zijn woning lag. „Dat is waarschijnlijk gekomen door de drank en een hoofdwond, die hij zelf moet hebben veroorzaakt. Er is bij zijn aanhouding niet geschoten en ook geen geweld gebruikt," aldus De Jong namens de politie. SCHIEDAM - Bewoners van de Dr. Boslaan en omgeving zijn 'ge schokt' na de ontvangst van een brief van de ge meente aangaande de aanstaande sloop van hun woningen. In een reactie aan het Schie- damse gemeentebe stuur stellen de bewo ners dat - in tegenstel ling tot wat in de brief wordt beweerd - zij wel degelijk grote bezwaren hebben tegen de sloop- plannen. „Wij zijn tegen de sloop en zullen ook alle wettelijke wegen bewandelen om voor onze rechten als huur ders te strijden". Het college van B&W heeft begin vorige maand het defi nitieve sloopbesluit genomen voor een honderdtal panden in Blok B (Dr. Boslaan, P.J. Troelstralaan, Dr. Wibautplein en Dr. Kuyperlaan). De sloop maakt deel uit van het ambi tieuze Beheerplan Nieuwland. Op de vrijkomende plaatsen worden ouderenwoningen, eengezinswoningen in de soci ale huursector, sociale koop woningen; premiekoopwonin gen en wellicht huizen voor minder-validen gebouwd. Volgens de brief aan de bewo ners en een eerder verzonden Nieuwsbrief Nieuwland heeft een onderzoek van Bureau Steingoed uitgewezen dat 91 procent van de ondervraagde bewoners uit het betreffende gebied 'geen onoverkomelijke bezwaren tegen de sloop en vervangende nieuwbouw' heeft. De bewoners bestrijden deze conclusie, omdat het de uitkomst zou zijn van zeer suggestieve vraagstelling. Vol gens de gedupeerden werd niet gevraagd of men voor of tegen sloop was, maar 'als uw woning nu toch gesloopt wordt, wat voor soort woning zou u dan willen bewonen?'. „Werd hierop antwoord gege ven in de vorm van een even tueel woningprofiel, dan wer den deze bewoners gerang schikt onder de categorie 'geen onoverkomelijke bezwa ren'", aldus de woedende be woners. Bovendien werd door de onderzoeker van bureau Steingoed gesuggereerd dat de sloop van de woningen on afwendbaar was. Eigen onderzoek De bewoners van de Dr. Bos laan en omgeving hebben daarop een eigen onderzoek gehouden met de duidelijke vraagstelling 'Bent u voor of tegen de sloop van uw huidige woning?'. Uit dit onderzoek is gebleken dat minstens de helft van de ondervraagden het oneens is met de sloop. „Wij hopen dat u zich kunt voorstellen wat het voor ons bewoners betekent om naar een andere woning te moeten gaan. Bij vele bewoners heeft deze gedachte ernstige per soonlijke en sociale gevol gen", laat de bewonerswoord voerder het gemeentebestuur weten. De bewoners vrezen dat zij in een nieuwe woning altijd duurder zullen uitkomen en voor veel bewoners zal dat niet op te brengen zijn. De be treffende huizen worden na melijk veelal bewoond door mensen met de lagere inko mens. „Mensen met hogere inkomens kwamen immers niet in aanmerking voor hu ren in deze buurt? Nu moeten wij plaatsmaken voor duurde re huizen, bedoeld voor men sen met de hogere inkomens. Dit laat ons de vraag waar wij dan moeten blijven; deze wijk van Nieuwland is in haar huurklasse één van de laatste of zelfs de laatste in Schie dam". Het feit dat voor de nieuwe woningen huursubsi die mogelijk zou zijn, zet voor de bewoners geen zoden aan de dijk: „Het is landelijk juist de opgelegde norm om huur subsidie af te bouwen". Foutieve informatie Kritiek heeft men ook op de foutieve informatie, die de ge meente heeft verstrekt aan mensen, die in de afgelopen twee a drie jaar in deze buurt zijn komen wonen. Aan veel mensen zou zijn verteld dat de sloop nog jaren zou duren of zelfs dat er in het geheel geen sprake was van sloopplannen, maar dat er zou worden gere noveerd, zo stellen de bewo ners. „Om deze reden hebben mensen veel geld gestoken in het opknappen van de binnen kant van hun hun, wat nu achteraf dus weggegooid geld blijkt te zijn". De bewoners betichten de ge meente er voorts van dat zij niet heeft voldaan aan haar plichten ten opzichte van de huurders van deze voormalige gemeentewoningen. „Het is al 12 jaar geleden dat de ge meente voor het laats onder houd aan de huizen heeft la ten uitvoeren". Volgens de gemeentelijke planning gaan de woningen in de tweede helft van volgend jaar tegen de vlakte, waarna ogenblikkelijk wordt gestart met de vervangende nieuw bouw. De oplevering hiervan wordt verwacht in de tweede helft van 1996. SCHIEDAM - De VWs Rot terdam, Schiedam, Vlaardin gen, Hoek van Holland en Voorne (Brielle, Hellevoet- sluis, Rokanje en Oostvoorne) gaan samenwerken. De zogenaamde Delta-VWs richten zich voor het seizoen 1994/1995 sterk op de uitbrei ding van groepsbezoek aan de regio. De VW Schiedam brengt twee nieuwe groeps- dagtochten op de markt. Een richt zich geheel op Schiedam, de tweede is in combinatie met Voorne. Terug van een jaar weggeweest is de gecom bineerde groepsdagtocht met Delft. Aan de groepsdagtoch- ten wordt door middel van fol ders bekendheid gegeven. De VWs gaan ook een infor matiegids uitgeven voor het hele Delta-gebied. Het wordt niet alleen een informatiebron voor toeristen en recreanten, maar ook een marktinstru- ment voor de toeristische/re creatieve ondernemers in het gebied. De informatiebrochure zal in een oplage van 250.000 exemplaren in vier taalversies verschijnen. Bovendien zal er in het najaar in het Waterweggebied-Noord een brochure uitkomen die zich richt op het vergroten van de bekendheid met het gebied en de toeristisch/recre atieve mogelijkheden ervan. Vvon Vliet slagerijen ONZE AANBIEDINGEN: WEES ER ECHT SNEL BIJ DUTON BOEKT WAT U ZOEKT Zitgroep 3+2 zits AMY TEL. 010 - 473 10 II KLEURENFOTO'S +GRATIS «ffc FUJIFILM GROOT FORMAAT KLEURENFOTO'S +0RATIS FUJIFILM Zie pag SERVICELIJN 010-4699611 Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1994 46e JAARGANG, NUMMER 32 OPLAGE 39.102 Stadsblad SCHIEDAM - De vele uren zon van de afgelopen weken maken dat de zomer 1994 de geschiedenis ingaat als de warmste zomer van de eeuw en zelfs een van de warmste zomers sinds het bestaan van Nederland. Thuisblijvers hebben geen spijt gekregen van hun beslissing, want dicht in de buurt vonden zij dat wat tropische landen bieden. Drukke stranden en terrasjes, die tot diep in de nacht vol zitten met gebruinde lijven. Ook de Maasboulevard is de afgelopen weken druk bezocht. Dagelijks is daar het ritueel te zien van mensen die tuinstoelen, parasols en picknickmanden aanslepen en op hun 'eigen plekkie' gaan zitten. De dagtoeristen, die verkoeling zoeken in de schaduw, een hengeltje uitgooien, naar de voorbijvarende sche pen kijken of zich insmeren met zonnebrandolie om nog een tintje donkerder te worden, zijn daar inmid dels bekenden van elkaar geworden. Ijzerwaren Gereedschappen Hang- en sluitwerk Auto- en huissleutels Fittingwerk en elektra Tuingereedschap Lijmen en kitten Secustrips en pensloten Natuurlijk bij 's-Gravelandseweg 958 Telefoon 4267594 naast Dirk III aan de Schie t/o de ANWB Hoogstraat 137. Tel. 4268225 10x15* (3 dgn.) U> 10x15* 1-uur service U» 13x18* (2 dgn.) (alleen van kl.b.) mat of glanskleur. Ook snelservice z/w dia Gratis Knuffels bij Kodak Express. (alleen bij 1-uur-service) Het aantal fietswielen, dat Schrauwers door zijn handen heeft laten gaan. is niet te tellen. SCHIEDAM - Leonardus Gordijn en Johanna Boekee stapten zestig jaar geleden met elkaar in het huwe lijksbootje. De twee rasechte Schiedammers trouwden op respectievelijk 24-jarige en 18-jarige leeftijd in het stadhuis van Schiedam. De bruidegom heeft diverse beroepen uitgeoefend en de bruid zorgde voor haar drie dochters en het huishouden. De afgelopen zestig jaar hebben zij lief en leed gedeeld. Nu wonen zij samen in Huize Frankeland en hebben inmiddels vijf kleinkinderen. winkelcentrum De Kethel, Schiedam Gepaneerde schnitzels per stuk 1.75 Ribkarbonade küo 8.90 Sucadelappen kiio 12.95 Varkensfricandeau 150 gram 2.49 Grillham 150 gram2.49 Gebr. gehakt 250 gram 2.49 De huurwoningen van het Gemeentelijk Wonlngbeheer en de Woningbouw- vereniging Schiedam vindt u op pagina II en pagina van deze krant" Een geraffineerde combinatie van dessinstof met leder-look of geheel uitgevoerd in stof. VAN 998,- meeneemprijs als het om worten gaat Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel. Tel. 010 - 4518844 Hillelaan 30 - 39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid Tel. 010 - 4852273 ■HP* MKLM Rotterdamsedijk '.03, Schiedam Volgende week als speciale bijlage bij het Nieuwe Stadsblad CUC ATIIF E N 1 ft U M o.lwaiiencR Het Nieuwe Educatief Centrum voor Volwassenen, Dr. Wibautplein 47,3118 KB Schiedam, tel.: 010-4717375 ROTTERDAM - Hoogstraat 141 ROTTERDAM - Wlnkelc. Zuidplein ROTTERDAM - 8e Middellandstraat 83 ROTTERDAM - Groene Hillcdljk 173 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 ROTTERDAM Rcrgse PofputTMt 33 DORDRECHT - VoontnM <74 LEIDEN - HaartaMncntratt 170 DEN HAAG - Venei trut 8-10 Uw krant niet ontvangen? Bel onze van 09.00 tot 17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1994 | | pagina 1